Čarnogurský ml.: Boris Kollár a desivá detektívka z diplomovky. Je vrahom záhradník?

Bratislava 2. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Kancelária NR SR)

 

Dnes je kadekomu známe, že predseda Národnej rady SR, pán Mgr. Boris Kollár vyštudoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v roku 2015 odbor Enviromentálny manažment a v dôsledku úspešného ukončenia štúdia získal titul magister

Na snímke predseda parlamentu Boris Kollár

Nie je vôbec náročné preveriť, či všetky zákonné predpoklady na získanie titulu naozaj pán Kollár splnil, a to bez ohľadu na názory novinárov alebo angažovanej verejnosti.

Podľa § 53 ods. 8 Vysokoškolského zákona, absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).

Taktiež v zmysle zákona o vysokých školách, podľa § 51 ods. 3, súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet.

Podľa § 62a ods. 1 Vysokoškolského zákona, záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby.

Takže, pokiaľ pán Kollár zložil všetky predpísané skúšky a následne napísal záverečnú diplomovú prácu, ktorú pred príslušnou komisiou obhájil, pričom v diplomovke neoprávnene nezasiahol do práv tretích osôb, tak, nedá sa nedá nič robiť, naozaj získal titul magister, a je slušné ho vo vzťahu k jeho osobe používať.

Pravdepodobne nikto nespochybňuje, že pán Kollár absolvoval všetky predpísané skúšky a že obhájil svoju diplomovú záverečnú prácu pred komisiou, ktorá bola vymenovaná v súlade so zákonom. Nikto ani nespochybňuje, že svoju záverečnú prácu napísal pán Kollár osobne.

Jediná zatiaľ zverejnená pochybnosť sa týka obsahu jeho diplomovej práce, a konkrétne, či naozaj nezasiahla „do práv tretích osôb“, a najmä, či neporušila nejaké práva duševného vlastníctva.

Poďme sa teda na diplomovú prácu pána Kollára s názvom „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“ pozrieť bližšie.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici má úplne presne zadefinované, ako má diplomová práca vyzerať a čo musí obsahovať. Všetko je uvedené v jej smernici č. 1/2012, ktorá sa teda vzťahovala aj na prácu pána Kollára, napísanú v roku 2015.

Táto smernica v svojom texte bližšie špecifikuje, čo sa rozumie pod nezasahovaním do práv tretích osôb a dodržiavaním zásad ochrany duševného vlastníctva. Skúšobná komisia aj v prípade pána Kollára musela preveriť, či jeho diplomovka dodržiava ustanovenia tejto smernice a tým aj ustanovenia Vysokoškolského zákona.

Predovšetkým, „záverečná práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie porušiť autorské práva iných autorov“. Smernica definuje plagiátorstvo výslovne ako nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií a pod. bez referencie.

Taktiež, podľa smernice, diplomová práca nesmie byť kompilátom z inej odbornej literatúry. Smernica presne nedefinuje, čo sa rozumie pod pojmom kompilát.

Smernica rovnako určuje, že diplomová práca má mať 50 až 70 strán formátu A4, a musí spĺňať medzinárodne rešpektované formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru v súlade so záväznou normou pre bibliografické citácie STN ISO 690.

Taktiež, podľa smernice, jadro práce má obsahovať súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, a to v rozsahu približne 30% práce.

No a konečne, podľa smernice, ak je to vhodné, výsledky práce a diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % záverečnej práce.

Z uvedeného je zrejmé, že tak asi 30% má autor diplomovky povinne opísať z iných dokumentov, samozrejme s patričnými odkazmi na autorov a tak zadefinovať súčasný stav riešenej problematiky.

A na druhej strane, spravidla 30 až 40% musí vytvoriť autor sám ako vlastné originálne dielo, v ktorom uvedie výsledky, na ktoré svojím hlbokým skúmaním prišiel.

Tých zvyšných 30 až 40% smernica výslovne nerieši, či majú byť opísané s uvedením autora alebo musia predstavovať originálne úvahy autora.

Pán Kollár svoju diplomovku napísal na celkovo 58 strán, pričom vlastný text práce tvorí 47 strán (vrátane abstraktu), ostatné strany obsahujú iba formálne údaje, ktoré vyžaduje zákon alebo smernica, napríklad čestné prehlásenie, poďakovanie, zoznam obrázkov, zoznam použitej literatúry, a pod.

Počet strán, ktoré sa od slova do slova zhodujú s textami iných autorov, je 25. Najviac textov prebral pán Kollár z práce svojho školiteľa pána doc. RNDr. Ing. Jozefa Minďaša, PhD. a spol., nazvanej Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch, Záverečná práca, z roku 2011. Táto práca je výslovne uvedená pánom Kollárom v zozname použitej literatúry pod bodom č. 9. Taktiež pán Kollár výslovne odkazuje na túto prácu v texte na strane 26, kde uvádza: „Pre hodnotenie vzťahu turistických aktivít vo vzťahu ku klimatickým charakteristikám sme použili charakteristiky z práce Minďaša et al. (2011), ktoré sú dokumentované v nasledovnej tabuľke (tab. 2)“, pričom aj v tabuľke 2 je výslovne uvedený ako zdroj predmetná práca pána Minďaša a spol.

Ďalšie texty výslovne prevzaté do diplomovej práce pochádzajú z web stránky regionkysuce.sk, pričom táto stránka je taktiež uvedená v zozname použitej literatúry pod bodom č. 12. ako aj v texte na strane 28 diplomovej práce.

Je rovnako potrebné uviesť, že texty prevzaté doslovne z práce pána prof. Minďaša obsahujú ďalšie odkazy na použitú literatúru, ktorá je rovnako uvedená aj v zozname použitej literatúry diplomovej práce pána Kollára, aj v texte jeho diplomovky. Predpokladám, že z toho dôvodu neuvádzal pán Kollár ako zdroj pri každom opísanom odstavci ešte aj prácu prof. Minďaša, ale iba odkaz na literatúru, na ktorú použitá práca prof. Minďaša odkazovala.

Neuvádzanie odkazu na prácu pána prof. Minďaša a spol. v každom citovanom, čiže skopírovanom odseku je formálnou chybou, ktorú pánovi Kollárovi mal školiteľ pán prof. Minďaš vytknúť. Vzhľadom na skutočnosť, že pán Kollár prácu pána prof. Minďaša v zozname použitej literatúry uvádza, a uvádza ju ako zdroj aj v texte, ako aj pri mnohých použitých obrázkoch, nejedná sa o plagiát v zmysle definície používanej smernicou č. 1/2012 Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Pán Kollár predmetnú prácu v svojej diplomovke referuje (hoci nie v každom opísanom odseku) a použitie verejne publikovanej práce je taktiež dovolené.

Na snímke JUDr. Ján Čarnogurský ml.

Pán Kollár použil cudzí text a obrázky v rozsahu 25 strán zo 47 strán relevantného textu, čo predstavuje podiel 53%. Pán Kollár napísal z vlastnej hlavy 22 strán, čo predstavuje podiel 47%.

Podľa smernice Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici má byť opísaných z iných textov približne 30% a originálne vytvorených 30 až 40% pri popise výsledkov práce. Pán Kollár napísal originálne 47% textu diplomovky, a to v časti popisu výsledkov, na ktoré pri svojom výskume prišiel.

Pán Kollár teda splnil predpis množstva originálneho textu, ktorý smernica uvádza, a to aj v časti „Výsledky“, v ktorej to smernica vyžaduje.

Nie je chybou pána Kollára, že smernica neuvádza maximálny rozsah použitého textu z iných zdrojov alebo minimálny povinný rozsah vlastného textu.

Pán Kollár očividne nesplnil niektoré formálne kritériá na formátovanie a používanie odkazov na zdroje v texte práce, ale v zozname použitej literatúry všetky prekopírované texty dôsledne označil. Z toho dôvodu jeho práca neporušila práva duševného vlastníctva tretích osôb a jeho práca nepredstavuje plagiát podľa definície uvedenej v príslušnej smernici.

Vzhľadom na skutočnosť, že diplomovka pána Kollára vykazuje 47% originálneho textu, napĺňa požiadavky smernice, ktorá vyžaduje „spravidla“ 30 až 40% originálneho textu. Z toho dôvodu sa v prípade diplomovky pána Kollára nejedná ani o kompilát v zmysle predmetnej smernice. O kompilát by sa mohlo jednať jedine v prípade, ak by rozsah vlastného textu v diplomovke bol menší, ako smernica navrhuje.

Celkom spočítané a vydelené, diplomová práca pána Kollára spĺňa všetky zákonné požiadavky, ktoré v roku 2015 boli na diplomové práce kladené. Pretože pán Kollár svoju diplomovú prácu pred príslušnou komisiou obhájil, titul magister mu právom prináleží.

Pokiaľ sa to niekomu nepáči, nech rýchlo iniciuje zákonné sprísnenie kritérií na diplomové práce. Takéto sprísnenie sa však na práce napísané v roku 2015 nebude vzťahovať.

Je pravdou, že mnohí študenti napísali práce, ktoré boli kvalitnejšie aj obsahovo a aj formálne, ako diplomovka pána Kollára. Je taktiež pravdou, že mnohí iní vysokoškolskí pedagógovia by zrejme vyžadovali väčší rozsah originálneho textu a vyššiu kvalitu výskumu v prácach svojich študentov. Ale zákon to v roku 2015 na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici nevyžadoval a nie je správne od kohokoľvek spätne vyžadovať splnenie tvrdších podmienok, ako v tom čase vyžadoval zákon.

Pokiaľ niekto chce odvolávať pána Mgr. Kollára z postu predsedu Národnej rad SR, musí si nájsť asi iný argument.

Navyše, pán Mgr. Boris Kollár je predsedom Národnej rady SR z dôvodu, že bol platne zvolený voličmi za poslanca a poslancami za predsedu, pričom titul Mgr. zákon na výkon funkcie predsedu NR SR nevyžaduje.

V roku 2011 v Nemecku odstúpil z funkcie minister obrany pán Karl-Teodor zu Guttenberg. Zistilo sa, že v svojej dizertačnej práci úmyselne skopíroval minimálne 23 odsekov textu z iných diel, pričom neuviedol autorov týchto použitých textov. Pán zu Guttenberg bol trestnoprávne odsúdený za porušenie autorských práv, na základe trestného oznámenia jedného z autorov použitých textov a v politike skončil. Na rozdiel od pána Kollára totiž v dizertačnej práci autorov použitých textov neuviedol vôbec, ani v zozname požitej literatúry a ani v texte práce. Celkovo skopíroval texty bez uvedenia zdrojov na 94% všetkých strán z celej práce. Preskúmavanie plagiátorstva záverečných prác je bežné aj inde v Európe.

Na záver si dovolím poznamenať, že diplomová práca pána Mgr. Kollára by asi v Rakúsku alebo v Nemecku na udelenie titulu Mgr. nepostačovala. V týchto krajinách jednoducho skúšobné komisie vyžadujú od študentov viac. Podstatne viac.

Možno je príbeh diplomoviek našich predsedov parlamentu vhodný dôvod, aby kritériá na diplomové práce, obhajované na Slovensku, boli trošku sprísnené.

JUDr. Mag. Mgr. Ján Čarnogurský

 

Pošlite nám tip

icon NAJČÍTANEJŠIE

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Strana Smer-SD chce o situácii vo VSE rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi

0 icon

Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico navrhne do programu najbližšej parlamentnej schôdze bod k aktuálnej situácii vo Východoslovenských elektrárňach (VSE). Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v centrále strany v Bratislave Predseda Národnej rady SR (NR SR) by mal…

Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci tento rok nebude

0 icon

Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave tento rok pre pandémiu nového koronavírusu nebude. Sídlo hlavy štátu si však môžu záujemcovia pozrieť virtuálne. Informuje o tom prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti "Do Prezidentského paláca prichádzajú na deň otvorených dverí každoročne…

Viac ako 70 percent advokátov malo počas koronakrízy znížené príjmy

0 icon

Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Viac ako 70 percent advokátov malo počas koronakrízy znížené príjmy. Pre takmer 27 percent advokátov zostali príjmy na rovnakej úrovni. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej advokátskej komory (SAK), ktorý bol na vzorke 487 advokátov pomocou dotazníka vykonávaný od 2. do 15. júna 2020. Na…

Matka vo Švajčiarsku zabila štvorročné dvojičky a spáchala samovraždu

0 icon

Utikon 10. augusta (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Keystone-Gian Ehrenzeller)   Neďaleko švajčiarskej obce Uitikon našli Nemku, ktorá zabila svoje štvorročné dvojičky a potom spáchala samovraždu. V pondelok o tom informovali úrady v Zürichu. Všetky tri telá sa nachádzali v aute, ktoré našiel v blízkosti lesa zhruba desať kilometrov západne od Zürichu okoloidúci Na miesto…

Sudca Truban vysvetľoval rozhodovanie o väzbe pre Norberta B. pred komisiou

0 icon

Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban dnes pred osobitnou komisiou zriadenou Súdnou radou SR vysvetľoval svoj postup pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta B Ako pre médiá uviedol člen komisie a zároveň šéf súdnej rady Ján Mazák, komisia konkrétne riešila otázku,…

Libanonská vláda odstúpila v súvislosti s výbuchom v Bejrúte

0 icon

Bejrút 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thibault Camus)   Libanonská vláda v pondelok odstúpila v súvislosti s minulotýždňovým ničivým výbuchom v hlavnom meste Bejrút. Oznámil to libanonský minister zdravotníctva, ktorého citovala agentúra AP "Celá vláda rezignovala," povedal minister zdravotníctva Hamad Hasan novinárom po pondelkovom zasadnutí vlády. Minister dodal, že premiér Hassán Dijáb…

NAKA zastavila trestné stíhanie pre status Ľuboša Blahu s červenou hviezdou

0 icon

Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zastavil trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý sa na sociálnej sieti chválil fotografiou s červenou hviezdou s kosákom a kladivom. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR…

Fico si uctil pamiatku obetí banského nešťastia v Handlovej

0 icon

Bratislava/Handlová 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária SMER-SD)   Predseda Smeru-SD Robert Fico si v pondelok pri príležitosti 11. výročia výbuchu v handlovskej bani uctil pamiatku obetí najväčšieho banského nešťastia v histórii Slovenska. Zahynulo pri ňom 20 baníkov a banských záchranárov. Pamiatku obetí si uctil v rámci pietnej spomienky Dňa bielych ruží…

Izraelská vláda sa sporí o rozpočte; Netanjahu jej chce dať poslednú šancu

0 icon

Jeruzalem 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Tal Shahar, Yediot Ahronot)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že je ochotný dať "poslednú šancu" vláde národnej jednoty, ktorú vedie spoločne so svojím niekdajším rivalom Bennym Gancom. Koaliční partneri sa už mesiace nevedia dohodnúť na novom štátnom rozpočte, píše agentúra DPA Netanjahuova strana…

Trinástu penziu za dobrý nápad nepovažuje viac ako štvrtina Slovákov

0 icon

Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zavedenie trinásteho dôchodku aspoň v obmedzenej výške má medzi Slovákmi svojich zástancov, ale aj odporcov. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž vyše 40 percent ľudí na Slovensku považuje zavedenie trinástych penzií v obmedzenej výške za dobrý krok vlády, viac ako štvrtina…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Sú nanočipy vo vakcínach apokalyptickým znakom šelmy?

0icon

Má vôbec právo hlavný hygienik so správcami štátu dať príkaz na celoplošné očkovanie obyvateľstva?  Neporušujú tým slobodu človeka a ľudské práva? Etická odpoveď je, že majú na to právo. Ale iba vo výnimočnej situácii ohrozenia životov ľudí. Mnohí si myslíme, že koronahystéria nafukovaná médiami so skresľujúcimi údajmi úmrtia na koronu…

NA MARGO segregácie rómskych detí čo súvisí s viacerými aspektmi útlaku ......

0icon

Najmilšia štátna tajomníčka Monika Filipová, na margo vecí už niekoľko rokov omieľaných, a ľudí ktorí neustále hľadajú pravdu o rómskom etniku, ste asi zablúdili v Teutoburskom lese. Áno je to ten les, kde boli vyzabíjané tri rímske légie. Neustále sa tu omieľa segregácia. Segregácia je pojem, ktorý znamená z lat.segregatio = oddelenie < segregare = oddeliť…

Ďalší geniálny ťah Putina: zlato pokorilo hranicu 2000 dolárov za trojskú uncu

0icon

Západ zúri a besní, americkí a európski generáli a stratégovia šalejú: keď na Rusko zaútočili v roku 2014 ekonomicky, guvernérka Nabiullinovej (RCB) totálne devalvovala rubeľ podľa ceny ropy a Rusko si vytvorilo naopak zásoby peňazí na horšie časy, zatiaľ čo americké bridlice sa zrútili. Ďalší strategický ťah bol obrat z…

chamtivost

0icon

jedna je dosť dva je príliš málo

Nakradnuté majetky v privatizácii po 89 bude možné získať počas krátkeho okna príležitosti v nasledujúcich rokoch krízy aspoň čiastočne. Využijeme to?

0icon

V súčasnej spoločnosti náboženstva Zlatého teľaťa o presadení získania nakradnutého majetku v privatizácii sa nedá ani rozmýšľať. Riadenie je ešte príliš zošnorované liberálmi a vo vláde máme najväčšieho ekonomického diletanta a demagóga, Dzurindovho pohrobka zodpovedného za ekonomiku – Sulíka, ktorý zastupuje iba záujmy zahraničného finančného kapitálu a sleduje svojimi aktivitami rozvrat všetkých sociálnych princípov, ktoré máme.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 1. časť

0 icon

Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (1. časť)

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý štvordielny článok. V rámci jednotlivých častí sa pozrieme na troch pánov, ktorých práca znamenala dieru do sveta. Predtým, ako sa pozrieme hlbšie do deja je potrebné, aby sme vám priblížili okolnosti daného obdobia. Začneme trochu zo širšia, avšak koniec bude stáť za to. Máte naše slovo.…

Komu zo slávnych boli tragicky osudné rýchle autá?

0 icon

Boli mladí, krásni, talentovaní a davy fanúšikov ich verne milovali a obdivovali. Ich bohatstvo im umožňovalo život v prepychových domoch, navštevovanie luxusných destinácií a riadenie tých najlepších áut. Práve autá vzbudzujúce závisť závratnými číslami svojich tachometrov sa im stali osudné. Kto zo slávnych predčasne zomrel vinou tragickej automobilovej havárie? James…

Prečo sú niektoré chlpy neobvykle dlhé?

0 icon

Toto sa stalo mnohým z nás. Pri prechádzaní rukou po našich krkoch alebo pri dotýkaní sa našich paží zrazu narazíme na smiešne dlhé a tenké biele chlpy, ktoré podľa všetkého narástli cez noc. Ak sa to stalo aj tebe a ty si si myslel, že si jediný zvláštny človek na planéte Zem…

Tieto historické fotografie zrejme uvidíš po prvýkrát

0 icon

Mnoho z nás fascinujú staré historické fotografie. Snažíme sa tak vidieť a pochopiť, že život ktorý žijeme bol niekedy úplne iný a to čo je dnes samozrejmosťou v minulosti ani neexistovalo. Historické fotografie z predchádzajúcich desaťročí nás spájajú s minulosťou a dávajú nám tak príležitosť vidieť veci, ktoré pre nás…

Vo svete IT

Astronómovia upozorňujú na narastajúci problém, ktorý im zhoršuje podmienky na prácu

0 icon

Dnes je doba satelitových megakonštelácií, ktoré sa v nasledujúcich rokoch rozrastú o stovky, možno tisíce kusov. Astronómovia sa obávajú, že veľké množstvo satelitov na obežnej dráhe Zeme, ovplyvní vývoj vesmírneho priemyslu. Píše o tom portál New York Times. Najväčšiu pozornosť mala donedávna spoločnosť SpaceX, so svojimi satelitmi Starlink. Teraz je…

Xiaomi Mi 10 Ultra s 16GB RAM sa objavil v populárnom výkonnostnom teste Geekbench

0 icon

Očakávaná novinka Mi 10 Ultra od čínskej spoločnosti Xiaomi podľa všetkého splní výkonnostné očakávania väčšiny fanúšikov tejto značky. Ako odhaľuje najnovšie zverejnený výsledok z benchmarkového tetu Geekbench, smartfón Mi 10 Ultra by v aktuálnom rebríčku atakoval vrchné priečky. Xiaomi Mi 10 Ultra je momentálne druhým najvýkonnejším zariadením na trhu Najnovší…

Qualcomm má ambíciu stať sa hlavným dodávateľom mikročipov pre Huawei. Má to však jeden háčik

0 icon

Čínska technologická spoločnosť Huawei len pred niekoľkými dňami oficiálne potvrdila, že neplánuje pokračovať vo vývoji vlastných vlajkových procesorov pre tie najvýkonnejšie smartfóny zo svojho portfólia. Oznámenie ukončenia vývoja vlajkových procesorov Kirin však iba po niekoľkých dňoch vyvolalo reakciu na americkej strane. Qualcomm má ambíciu stať sa dodávateľom pre Huawei Ako…

Ako sa čo najlepšie starať o úložný priestor vo vašom Android smartfóne

0 icon

Smartfóny za posledných pár rokov prešli naozaj zásadnými technologickými zmenami, ktoré posúvajú nie len ich vzhľad a funkčnosť, ale aj využitie na úplne inú úroveň. Pred pár rokmi by zrejme väčšina z nás nepovedala, že dokáže na smartfóne vykonávať takú náročnú prácu, ako na počítači, poprípade, že by namiesto kvalitného…

Vydavateľstvo ByteDance, stojace za aplikáciou TikTok, žaluje vládu Spojených štátov amerických

0 icon

Situácia okolo kontroverznej aplikácie TikTok zrejme nebude taká jednostranná, ako si americký prezident Donald Trump pôvodne myslel. Vydavateľstvo stojace za aplikáciou sa totižto voči nedávnym výkonným príkazom ohradilo a už počas zajtrašieho dňa plánuje zažalovať vládu Spojených štátov amerických. Presné znenie žaloby však zatiaľ známe nie je. ByteDance považuje kroky…

Armádny Magazín

Zacharovová: Ukrajinskí politici by so svojou smutnou skúsenosťou s prevratom a kolapsom krajiny nemali Bielorusku radiť

0 icon

Rusko, 10. august 2020 (AM) - Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia vyhlásenie ukrajinského vodcu opisuje situáciu nie v Bielorusku, ale na samotnej Ukrajine. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová povedala, že ukrajinskí politici by

„Najhorší možný scenár pre Európu …“ Skúsený český diplomat varuje pred novým kalifom Islamského štátu

0 icon

Sýria, 10.august 2020 ( AM ) - Bývalý český diplomat Jaroslav Bašta v komentári pre Prvnizpravy.cz upozorňuje na problém Islamského štátu,

Japonsko k bezpodmienečnej kapitulácii neprinútila americká atómová bomba, ale sovietska Červená armáda

0 icon

Japonsko/ZSSR, 10. august 2020 (AM) – Pred 75 rokmi, 6. augusta 1945, zhodili Američania na japonské mesto Hirošima atómovú bombu. V dôsledku výbuchu zahynulo bezprostredne 70 tisíc ľ

Umelá inteligencia sa čoskoro postaví zoči voči pilotovi F-16 v simulovanom leteckom boji

0 icon

USA, 10.august 2020 ( AM ) - Šachový veľmajster Gary Kasparov si porovnal schopnosti proti počítaču z IBM Deep Blue už v roku 1997. Zo 6 stretnutí počítač vyhral len 2 x. Zostávajúce hry skončili Patom.   Asi o 20 rokov neskôr, počítač je opäť porovnaný v hre Go s najlepšími hráčmi…

Rusko chce urýchliť nasadenie svojho bojového robota Su-70 „Ochotnik-B“

0 icon

Rusko, 10. august 2020 (AM) - Na jeseň roku 2018 bolo hlásené, že tajný bojový dron [UCAV] Su-70 "Ochotnik-B" vyvinutý spoločnosťou Suchoj dcérskou spoločnosťou skupiny UAC, práve začal svoje pozemné testy. Potvrdili to fotografie vydané o niekoľko týždňov neskôr. Potom, v auguste 2019, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že lieta

Svetlo sveta

Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

0 icon

Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0 icon

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0 icon

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0 icon

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

0 icon

Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

icon FOTO DŇA