Branislav Fábry: Viktor Orbán verzus Európsky parlament

Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Tamas Kovacs )

 

Európsky parlament schválil minulý týždeň kontroverznú správu poslankyne J. Sargentiniovej o stave demokracie a právneho štátu v Maďarsku: (ďalej len „správa“) a začal konanie o sankciách proti členskému štátu podľa čl. 7 Zmluvy o EÚ.

Na snímke Viktor Orbán

Konanie poslancov je však problematické a to najmä preto, lebo vyvoláva nové konflikty vnútri EÚ a k vyriešeniu žiadneho z kritizovaných problémov Maďarska zrejme nepovedie. Naopak, správa bude zrejme len ďalším dôvodom nárastu popularity V. Orbána v Maďarsku.

Vzhľadom na značný rozsah správy, ako i odpovede Maďarska:  sa budem venovať len niektorým výhradám, aj to v obmedzenom rozsahu:

Demokracia a právny štát

Nová ústava

Ústavný súd

Nezávislosť súdnictva a prokuratúry

Akademické slobody a Stredoeurópska univerzita

Mimovládne organizácie, sloboda združovania a zhromažďovania

Práva menšín a utečencov

Sloboda prejavu a médií

Niektoré kritizované témy vypustím úplne, napr. problematiku korupcie, pretože tu len sotva možno Maďarsko vyčleňovať z celkových trendov v strednej Európe. Na záver sa budem venovať týmto témam:

Oprávnené výhrady neodzneli

Európa ako odpoveď

Demokracia a právny štát

Správa J. Sargentiniovj má byť najmä kritikou deficitov demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Lenže i pri určitých oprávnených výhradách v správe treba konštatovať, že vláda V. Orbána nie je príčinou, ale skôr dôsledkom odstraňovania demokracie v Maďarsku. Ide pritom o celkový trend v EÚ a problémom nie sú ani tak „populistickí politici“, ako skôr vplyv finančnej oligarchie na politické procesy. Táto oligarchia dnes kontroluje médiá, vytvára politicky angažované mimovládne organizácie a korumpuje mnoho politikov, ktorí potom neplnia vôľu ľudu, ale vôľu svojich sponzorov. Dnes vôbec nestačí, že sa štáty v ústavách prihlásia k demokracii, ale je treba, aby sa vôľa väčšiny občanov ocitala aj v zákonoch.

Je zrejmé, že pre obmedzenie vlády finančnej oligarchie a obnovenie demokratických princípov v EU treba posilniť úlohu štátu v politike a ekonomike. Túto ideu silného štátu hlása aj V. Orbán, avšak fungovanie oligarchickej vlády zmeniť nedokáže. V. Orbán totiž nie je skutočným odporcom veľkých finančných skupín a bez zmeny ich nadvlády nebudú úspešné ani žiadne jeho politické zmeny. Politika sa v celej EÚ stále viac oligarchizuje a najneskôr od roku 2008 tu existuje nedemokratický systém láskavého „socializmu pre bohatých“ a nemilosrdného kapitalizmu pre chudobných.

Žiaľ, v súčasnej Európe nemá nikto recept ako vrátiť dôveryhodnosť zlyhávajúcemu politickému a ekonomickému systému. Typickým príkladom trendu odstraňovania demokracie je aj samotný Európsky parlament (EP), ktorý má nízku dôveryhodnosť a neslávnu povesť „zašívarne“ pre vyslúžilých politikov. Občania o túto inštitúciu nejavia záujem a na posledných európskych voľbách v SR sa zúčastnilo len úbohých 13% voličov. Právomoci EP sú v porovnaní s národnými parlamentmi taktiež slabé a hoci sú poslanci EP ako jediní zo všetkých orgánov EÚ volení priamo, nemôžu ani len navrhovať právne predpisy EÚ!

 

Nová ústava

Výhrady voči Maďarsku v Sargentiniovej správe začínajú kritikou novej maďarskej ústavy, ktorá bola prijatá ešte v roku 2011. Správa sa opiera najmä o výhrady Benátskej komisie a vyčíta Maďarsku problém nedostatočnej deľby moci, obmedzenie právomocí ústavného súdu a ďalšie. Lenže pokiaľ ide o tieto výhrady Budapešť už prijatú ústavu sedemkrát novelizovala, pričom zohľadnila aj viaceré výhrady Benátskej komisie. Maďarská ústava je veľmi rigidná a na jej novelizáciu treba dve tretiny zo všetkých poslancov. I preto strana, ktorá disponuje takouto silou, má silnú demokratickú legitimitu.

Maďarská ústava tiež vznikala v zložitej situácii, keď sa krajina po roku 2009 ocitla v ekonomickej a politickej kríze a volanie po novej ústave bolo veľmi silné. Od júna 2010 do apríla 2011 prebiehala v Maďarsku verejná diskusia o budúcej ústave, kde sa kritizovali najmä oligarchické prvky dovtedajšieho politického systému a vplyv ekonomickej moci na politiku. Opozícia síce nakoniec rokovania opustila, ale verejnosť podporila Orbánovu ideu silného štátu, ktorý by sa dokázal vzoprieť zahraničným politickým a ekonomickým subjektom. Ústava predstavovala i určitý pokus o zmenu fungovania verejnej moci, hoci je zrejmé, že ciele sa podarilo naplniť len v obmedzenej miere. V ústave tiež určite chýbajú viaceré ustanovenia o hospodárskom systéme, ktoré mali byť poučením z ekonomickej krízy.

 

Ústavný súd

V správe sa ako ďalšia kľúčová téma spomína problém obmedzenia právomocí ústavného súdu. Nová ústava síce naozaj znížila niektoré jeho právomoci, najmä v otázke ústavných sťažností, iné však posilnila, napr. predbežnú kontrolu ústavnosti. Niektoré obmedzenia, napr. oslabenie možnosti tzv. actio popularis pritom požadoval samotný ústavný súd už dlhšie. Celkovo ale nemožno hovoriť, že by sa maďarský ústavný súd stal vďaka vláde V. Orbána príliš slabým. Naopak, v porovnaní s inými orgánmi kontroly ústavnosti v EÚ nemá slabé právomoci. Zvýšenie funkčného obdobia sudcov z 9 na 12 rokov tiež zásadne neovplyvňuje fungovanie súdu, podobne ani nové ustanovenia o vekovej hranici pre odchod z funkcie.

Ústavné súdnictvo však v celej Európe na začiatku 21. storočia trpí štrukturálnymi nedostatkami a vysokou nedôveryhodnosťou, najmä v nových členských štátoch EÚ. Ústavné súdy sa nedarí oddeliť od politických strán a ich členmi sa často stávajú bývalí politici. Okrem politických vplyvov na sudcov ÚS pôsobia aj vplyvy ekonomické. Aj na Slovensku existujú podozrenia, že ústavní sudcovia mohli byť pri rozhodovaní pod vplyvom ekonomických skupín a bránili tak dôležitým sociálnym a ekonomickým zmenám (zisk zdravotných poisťovní, Špeciálny trestný súd, atď.). Podobne aj na Slovensku boli politici, najmä prezident A. Kiska, ktorí dlho a zásadne ignorovali rozhodnutia ÚS, čo potvrdila aj Benátska komisia.

 

Nezávislosť súdnictva a prokuratúry

Popri problematike ÚS, zohrávali v správe veľmi podstatnú úlohu i sťažnosti na nezávislosť súdnictva. Správa kritizovala Národnú súdnu radu a najmä úlohu jej predsedu. Predseda je naozaj kreovaný parlamentom, i keď pokiaľ ide o menovanie sudcov, tu zohráva zásadnú úlohu plénum súdnej rady. Na druhej strane, je ťažké nájsť systém, ktorý by súdnu radu dokázal zbaviť politických vplyvov a tento problém pozná aj SR. Diskutovanou otázkou v správe bol tiež vek odchodu do dôchodku, kde na základe rozhodnutia ústavného súdu platí, že od roku 2023 sa vek odchodu sudcov mení na 65 rokov. Správa spomínala aj konkrétne prípady konania pred Európskym súdom pre ľudské práva (Baka v. Hungary, Gaszó v. Hungary), ktoré sa týkali práva na prístup k súdu či práva na spravodlivý proces.

Kritika sa objavila i vo vzťahu k úlohe prokuratúry a správa zdôrazňovala potrebu zabrániť zneužitiu právomocí daných orgánov. Maďarsko sa však nachádza v stálom dialógu s relevantnými orgánmi, najmä GRECO (protikorupčný orgán Rady Európy) a nemožno tvrdiť, že by v oblasti prokuratúry prichádzalo k zásadnejším zlyhaniam než v susedných štátoch. Všade tam existujú vážne nedostatky súdnej moci či prokuratúry a tie sa prejavujú aj podozreniami zo spolupráce s veľkými politickými či ekonomickými subjektami. Celkovo možno konštatovať, že situácia v oblasti súdnictva nie je dôvodom pre obvinenia z odstránenia demokracie a právneho štátu: v takom prípade by bolo treba žalovať celú strednú Európu.

 

Akademické slobody a Stredoeurópska univerzita

Maďarský zákon o vyššom vzdelávaní nadobudol účinnosť už v roku 2012 a opakovane bol predmetom diskusie o otázke akademických slobôd. Centrom pozornosti v správe bola Stredoeurópska univerzita (CEU), vytvorená G. Sorosom v Budapešti. V Maďarsku však pôsobí 22 zahraničných univerzít, z toho šesť z krajín mimo EÚ a ich postavenie reguluje zákon, opozíciou nazývaný „Lex CEU“. Vyčítajú mu najmä to, že stanovuje komplikované podmienky pôsobenia týchto univerzít. Dané subjekty musia pri pôsobení v Maďarsku spĺňať dve špeciálne podmienky: mať vlastný kampus v krajine pôvodu a pôsobiť v rámci dohody medzi Maďarskom a krajinou pôvodu. CEU tieto podmienky nespĺňala, i keď sa ich snaží po prijatí zákona splniť.

Medzi argumentami maďarskej vlády proti CEU sa často objavujú i výhrady, že nejde o akademickú inštitúciu a že má privilégiá, ktoré boli v rozpore i s predošlými zákonmi o vysokom školstve. Zásadnou výhradou je, že CEU nevydávala maďarské univerzitné diplomy, ale americké diplomy. To je problematické, pretože univerzita v Maďarsku pôsobí na základe maďarských a nie amerických zákonov. Argumentom vlády V. Orbána pri výhradách EÚ je aj to, že nie ona vytvárala špeciálne zákony pre CEU, ale len reaguje na špeciálny status, ktorý pre CEU vytvorili predošlé právne predpisy.

 

Mimovládne organizácie, sloboda združovania a zhromažďovania

Asi najznámejším problémom, kde sa objavovala kritika maďarskej vlády, bol problém obmedzovania práv mimovládnych organizácií (NGO) a prijatie zákonov „Stop Soros“ v Maďarsku. Vláda sa pokúšala obmedziť tie NGO, ktoré sa angažujú v politike alebo sa zaoberajú problematikou migrantov. Uvedenú tému vníma V. Orbán veľmi vážne, je však tiež očividné, že pri tom postupuje účelovo a snaží sa obmedzovať svojich politických odporcov. Na druhej strane však niektoré z tvrdých opatrení po kritike zo zahraničia Budapešť zo zákonov vypustila. Išlo najmä o ustanovenie o dani 25% na príspevky zo zahraničia, ktoré určité NGO v budúcnosti dostanú. Vypustenie toho ustanovenia bolo dôležité preto, lebo v minulosti veľkú časť príjmov NGO poskytovala priamo vláda, ale s nástupom V. Orbána sa tento stav zmenil.

Problém NGO je dosť komplexný, nakoľko väčšina z nich pôsobí v spoločnosti naozaj prospešne. Niektoré NGO však predstavujú nástroj, vďaka ktorému môžu subjekty zo zahraničia bez volebnej legitimity ovplyvňovať politické rozhodovanie v krajine. Príklady z posledných rokov ukazujú, že práve preto je potrebná väčšia transparentnosť NGO. A hoci je hľadanie optimálnej regulácie zložité, faktom ostáva, že prísne reštrikcie pre NGO existujú vo viacerých krajinách západného sveta. Spomenúť treba najmä americký zákon o registrácii zahraničných agentov (FARA) z roku 1938, ktorý ale k žiadnym sankciám EÚ neviedol.

Veľkým problémom je podľa správy aj sloboda zhromažďovania, kde vláda V. Orbána prijala niektoré reštriktívne opatrenia. Išlo o reakciu na fakt, že odporcovia vlády dokážu pripraviť masívne desaťtisícové demonštrácie a vytvoriť prevahu na ulici, i keď vo voľbách jasne prehrávajú. Kritizovaným novým zákonným dôvodom pre obmedzenia slobody zhromažďovania bolo ustanovenie o zásahoch do súkromného života. Polícia tiež získala právomoci aj v prípade, ak by išlo o zhromaždenie, zasahujúce do činnosti súdu. Pri uvedených obmedzeniach však bude veľa závisieť od konkrétneho postupu štátnych orgánov, aby sa pri konkrétnom obmedzení nestratil zmysel a podstata slobody zhromažďovania.

 

Práva menšín a práva utečencov

Pokiaľ ide o práva menšín v Maďarsku, je zrejmé, že táto pasáž v správe zohrávala významnú úlohu. Na jednej strane, V. Orbán naozaj populisticky využíva tému menšín a migrantov na svoje politické ciele, na druhej strane však napr. pri návštevách v Izraeli deklaruje, že menšiny, najmä židovskú, bude všemožne chrániť. Pri hodnotení Maďarska nemožno opomenúť ani fakt, že väčšina výčitiek voči právam Rómov alebo Židov v Maďarsku by sa dala veľmi dobre použiť i na ďalšie štáty strednej Európy.

Pokiaľ ide o postoje Maďarska v období migračnej krízy, je veľmi zložité robiť vinníka práve z premiéra V. Orbána. Z hľadiska princípov právneho štátu práve maďarská vláda v roku 2015 postupovala na základe európskeho práva, zatiaľ čo niektorí západní politici šírili výzvy na obchádzanie migračných predpisov. Celkovo možno konštatovať, že pri migračnej kríze nenašiel v EÚ dobré riešenie vôbec nikto a nie je preto vhodné hľadať vinníka v Maďarsku. Právo na azyl musí byť garantované ako základné právo, avšak nesmie znamenať, že si uchádzači o azyl budú cielene vyberať krajinu, kde chcú o azyl požiadať.

Kritika Maďarska kvôli menšinám je zo strany EÚ v mnohom neúprimná. Na jednej strane sa V. Orbánovi vyčítajú nedostatky pri ochrane menšín, avšak keď Orbánova vláda kritizuje zákony proti menšinám na Ukrajine, kde sa objavujú skutočné excesy, tak v Bruseli výhrady Maďarska ignorujú. Podobne je známa aj trvalá neochota EP prijať sankcie proti Lotyšsku a Estónsku za to, že z väčšiny občanov ruskej národnosti vytvorili po roku 1991 neobčanov a tento stav neodstránili ani po vstupe do EÚ. V správe sa však tiež objavujú očividné nepresnosti, napr. Orbánovej vláde sa vyčíta problém tzv. Maďarskej gardy, hoci tá vznikla ešte v čase jeho predchodcov a bola zakázaná ešte pred nástupom V. Orbána.

 

Sloboda prejavu a médií

Sloboda prejavu ako výhrada voči Maďarsku zaznieva v správe veľmi často a opiera sa aj o názory Rady Európy či iných medzinárodných subjektov. Správa sa zamerala napr. na problematiku ochrany zdroja novinárov, kde by mohol nastať rozpor s verejným záujmom, i keď v tejto otázke už možnosti štátnych orgánov obmedzil maďarský ústavný súd. Veľkou témou boli i voľby do Mediálnej rady, kde sa funkčné obdobie členov predĺžilo na 9 rokov, ako aj kreácia ďalších orgánov pre médiá v Maďarsku. Problém médií však nemožno vnímať jednostranne a je pochopiteľné, že maďarská vláda chce obmedziť svoju závislosť od veľkých médií. Podobné zásahy vládnej moci môžu byť síce nebezpečné, avšak je treba zabrániť i tomu extrému, keď sa verejno-právne médiá stanú nástrojom určitej privilegovanej skupiny aktivistov (ako napr. v SR).

Pri otázke slobody prejavu je tiež paradoxné, že práve Európsky parlament nedokázal hodnotu slobody prejavu rešpektovať v diskusii o Maďarsku. Maďarský premiér dostal na svoje vystúpenie v EP len obmedzený čas sedem minút, hoci jeho odporcovia takéto obmedzenia nemali. Podobný postup je nespravodlivý, avšak pozíciu V. Orbána to vôbec neohrozuje, pretože sa miesto vecnej diskusie môže označovať ako „obeť Bruselu“. Pritom názory, ktoré V. Orbán zastáva, sú v EÚ na vzostupe a po budúcich voľbách do EP v máji 2019 budú ďalej silnieť. Podobné postoje už i dnes vyjadrujú niektoré vlády štátov EÚ, napr. Taliansko alebo Poľsko. Sankciami proti Maďarsku sa preto problémy nevyriešia, naopak, bude treba seriózne diskutovať aj s inými „pravicovými populistami“.

 

Oprávnené výhrady voči Orbánovi

Pri hodnotení vzťahu Bruselu a Budapešti je treba uviesť, že V. Orbán si kritiku určite zaslúži, i keď nie tam, kde sa objavuje. Hlavným dôvodom pre kritiku v Európskom parlamente by mali byť Orbánove postoje k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ. Spolu s Poľskom patrí totiž Maďarsko k tým štátom, ktoré dlhodobo komplikujú presadzovanie spoločných pozícií EÚ v zahraničí. V. Orbán patrí napr. k najsilnejším podporovateľom politiky Izraela voči Palestínčanom a pri otázke presunu veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema podporil D. Trumpa najhlasnejšie zo všetkých európskych lídrov. Postoj Maďarska (spolu s ČR a Rumunskom) tak viedol k spochybneniu spoločnej politiky EÚ voči Izraelu. To je vec, ktorá škodí dôležitej snahe EÚ zohrávať významnejšiu úlohu na Blízkom Východe.

Premiér V. Orbán kritizuje EÚ aj v ďalších zahranično-politických otázkach, je však zaujímavé, že podobným spôsobom nekritizuje NATO. Naopak, V. Orbán NATO chváli i za prínos pri riešení utečeneckej krízy, hoci objektívne tu NATO zásluhy nemá. Orbánove postoje tak možno označiť za skôr proatlantické než proeurópske a to sa prejavuje napr. pri maďarskej podpore politiky USA v Európe. Maďarsko sa veľmi aktívne zúčastňuje i na vojenských cvičeniach NATO v Pobaltí a Budapešť tiež bez protestov prijala americké požiadavky na zvýšenie zbrojných výdavkov.

Dokonca aj v prípadoch, keď ide o britsko-americké ťaženie proti Rusku, patrí Maďarsko k silným podporovateľom atlantizmu. Svedčí o tom príklad vyhostenia ruských diplomatov pri kauze S. Skripala, kde Maďarsko zaujalo tvrdší postoj než Rakúsko alebo Slovensko. Na druhej strane, hoci V. Orbán hlása atlantizmus a vyjadruje solidaritu najmä s Poľskom, keď sa dostane do sporu s Bruselom, rád ukazuje i východný vektor svojej politiky. Na Moskvu sa snaží zapôsobiť svojou kritikou ukrajinských zákonov proti menšinám, i keď tu sleduje predovšetkým vlastné ciele. Na Podkarpatskej Ukrajine žije početná maďarská menšina, nespokojná so svojim postavením a V. Orbán si dobre uvedomuje politický potenciál tejto menšiny.

 

Európa ako odpoveď

Celkovo možno konštatovať, že odpoveďou európskych inštitúcií na politiku V. Orbána by nemala byť jeho tvrdá kritika, ako skôr ponuka riešení, ktoré splnia očakávania európskych občanov. Predovšetkým je potrebné, aby EÚ dokázala aspoň sčasti odstrániť nedostatky politicko-ekonomického systému, ktorý poškodzuje nielen samotnú EÚ, ale aj ďalšie štáty sveta. Brusel by mal poskytnúť i odpovede na otázky, na ktoré nedokážu odpovedať členské štáty samostatne. Preto by mal miesto kritiky demokracie v Maďarsku riešiť to, čo Európu naozaj ohrozuje – destabilizácia Blízkeho Východu (a súvisiaca migračná kríza) a nadvláda bankovej oligarchie. Pri efektívnom riešení týchto problémov budú mať politici ako Viktor Orbán proti Európskemu parlamentu len málo šancí na úspech…

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Lewandowski sa stal Hráčom roka 2021 podľa FIFA, obhájil vlaňajší triumf

0 icon

Zürich 17. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Poliak Robert Lewandowski sa stal Hráčom roka 2021 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Bayernu Mníchov obhájil prvenstvo v ankete, keď zdolal ďalších finalistov - Argentínčana Lionela Messiho z Paríža St. Germain a Egypťana Mohameda Salaha z FC Liverpool. Rovnako ako vlani sa…

Európsky parlament si na plenárnom zasadnutí uctil bývalého predsedu Davida Sassoliho

0 icon

Štrasburg 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Poslanci Európskeho parlamentu si v pondelok na začiatku plenárneho zasadnutia uctili pamiatku bývalého predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý zomrel minulý utorok (11. januára) Počas spomienky vystúpil s prejavom bývalý taliansky premiér a exposlanec EP Enrico Letta, predseda Európskej rady Charles Michel i…

Vetru v Nitre chýbalo len málo k víchrici

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Najsilnejší vietor v nižších polohách počas trvania pondelkových výstrah zaznamenali v Nitre. "Len málo chýbalo, aby jeho sila dosiahla stupeň víchrice," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti, komentujúc vietor s rýchlosťou 20,8 m/s, respektíve 75 km/h "Nárazy boli najsilnejšie v Poprade…

Tréning ukrajinských povstalcov? Fico: Americké médiá otvorene hovoria, načo majú slúžiť americké základne na Slovensku

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Podľa predsedu strany SMER – sociálna demokracia Roberta Fica nám predstavitelia americkej administratívy na rovinu hovoria to, čo nám nechce povedať minister zahraničných vecí a minister obrany. Americká strana totiž nie je viazaná komunikačným manuálom, na základe ktorého naša vláda klame. Redakciu informoval Ján…

Sestry sa sťažujú na chaos pri vyplácaní 350-eurového príspevku pre zdravotníkov: Len nám zalepili oči, niektorí dostali len 100 až 160 eur

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPa) sa sťažuje na chaos pri vyplácaní finančného príspevku vo výške 350 eur. Komora upozorňuje na viaceré prípady, keď sestry a pôrodné asistentky sľúbený finančný príspevok nedostali alebo im bol neprimerane zdanený. TASR o tom informoval…

Nemecký kancelár Scholz očakáva od Ruska deeskaláciu konfliktu s Ukrajinou

0 icon

Madrid 17. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v pondelok Moskvu, aby podnikla jednoznačné kroky vedúce k deeskalácii v ukrajinskom konflikte. Scholz to povedal počas návštevy v španielskej metropole Madrid. Informovala o tom agentúra DPA Situácia na ukrajinsko-ruskej hranici znepokojuje vlády v Berlíne i Madride a…

Premiér: “Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom.” Kollár sa vyjadril k jadrovým zbraniam na Slovensku. Prezidentka: Chcem hovoriť s Naďom a Korčokom

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky, ale aj obranyschopnosti SR. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol po pondelkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Dodal, že na rokovanie…

USA sa pripravujú na stratu majdanskej Ukrajiny

0 icon

Moskva 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris, Efrem Lukatsky)   Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová uviedla, že Rusko destabilizuje situáciu na Ukrajine. Znova pohrozila Moskve sankciami. Ale ak sa pozriete na situáciu na Ukrajine, niet pochýb, že to predstavitelia opozície a úradov podkopávajú už aj tak vratkú stabilitu v…

Dánsko uvoľňuje opatrenia napriek tomu, že zaevidovalo rekordný počet prípadov. Izrael skráti karanténu

0 icon

Kodaň/Amsterdam/Budapešť/Jeruzalem 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Claus Bech/Ritzau Scanpix via AP)   Dánsko v pondelok pristúpilo k uvoľňovaniu pandemických opatrení, a to aj napriek tomu, že tam za uplynulých 24 hodín zaznamenali rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom, informovala agentúra Reuters Táto severská krajina zaevidovala za uplynulých 24 hodín 28.780…

Mierotvorca Erdogan?! Riaditeľ komunikácie tureckého prezidenta tvrdí, že: „Za posledných 20 rokov podporovalo Turecko mier a stabilitu na celom svete“

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci)   Turecko je v centre riešení globálnych problémov a zároveň prispieva k mieru a stabilite všade, od Balkánu po Líbyu, od Somálska po východné Stredozemie, uviedol vo svojej novej knihe Fahrettin Altun, riaditeľ prezidentskej komunikácie prezidenta Erdogana Kniha, „Turecko ako stabilizačná veľmoc vo veku…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Danko

Pán Korčok dajte už pokoj Žilinkovi kvôli Ruskej federácii.

0icon

    Minister zahraničných vecí, Korčok opakovane verejne kritizuje generálneho prokurátora Maroša Zilinku za návštevu Ruskej federácie. Minister Korčok svojimi útokmi však zakrýva svoje zlyhanie. Nepamätám si v histórii, že by minister zahraničných vecí Slovenskej republiky dvakrát po se

Martin Bago

USA PLÁNUJÚ NA SLOVENSKU CVIČIŤ UKRAJINSKÝCH POVSTALCOV A ZATIAHNUŤ SR DO VOJNY S RUSKOM!

0icon

Denník The New York Times prišiel v týchto dňoch so správou, z ktorej vyplýva, že USA sú pripravené v prípade

Radovan Hrádek

Pre všetkých prispievateľov, komentátorov, trolov a ostatných diskutujúcich

0icon

Nedávno som zverejnil môj názor na vyhlásenie Roberta Fica, že právnici by mali bojovať za právny štát a zasadiť sa o to, že Ústava SR, zákony SR, a teda právo ako také, by mali platiť bez ohľadu na to kto je pri moci a na každého občana SR. Ako som…

Ivan Štubňa

Nezvratné dôkazy o príčinnej úlohe vakcín pri úmrtiach po očkovaní...Stop očkovacej mafii!!!

0icon

Doleuvádzaní autori predkladajú vedecké dôkazy, ktoré si vyžadujú okamžité zastavenie používania génových vakcín proti COVID-19.  Vakcíny môžu spustiť sebadeštruktívne procesy, ktoré vedú

Gustáv Murín

KTO PROTI ZLU? Chcú nás umlčať...

0icon

Selfie-vláda plagiátorov má minimálnu šancu politického prežitia pri najbližších voľbách. Preto už vymysleli odobratie ústavného práva voliť pre neočkovaných s vedomím, že práve tí ich s istotou voliť nebudú. Robia aj tie najzúfalejšie kroky, aby sa udržali pri moci a vyhli sa tak tiež zodpovednosti za ich doterajšie zločinné konania…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke bronzové súsošie trojice komikov - Milan Lasica (vpravo), Július Satinský (vľavo) a Jaro Filip (uprostred) na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Lewandowski sa stal Hráčom roka 2021 podľa FIFA, obhájil vlaňajší triumf

0 icon

Zürich 17. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Poliak Robert Lewandowski sa stal Hráčom roka 2021 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Bayernu Mníchov obhájil prvenstvo v ankete, keď zdolal ďalších finalistov - Argentínčana Lionela Messiho z Paríža St. Germain a Egypťana Mohameda Salaha z FC Liverpool. Rovnako ako vlani sa…

Európsky parlament si na plenárnom zasadnutí uctil bývalého predsedu Davida Sassoliho

0 icon

Štrasburg 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Poslanci Európskeho parlamentu si v pondelok na začiatku plenárneho zasadnutia uctili pamiatku bývalého predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý zomrel minulý utorok (11. januára) Počas spomienky vystúpil s prejavom bývalý taliansky premiér a exposlanec EP Enrico Letta, predseda Európskej rady Charles Michel i…

Vetru v Nitre chýbalo len málo k víchrici

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Najsilnejší vietor v nižších polohách počas trvania pondelkových výstrah zaznamenali v Nitre. "Len málo chýbalo, aby jeho sila dosiahla stupeň víchrice," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti, komentujúc vietor s rýchlosťou 20,8 m/s, respektíve 75 km/h "Nárazy boli najsilnejšie v Poprade…

Tréning ukrajinských povstalcov? Fico: Americké médiá otvorene hovoria, načo majú slúžiť americké základne na Slovensku

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Podľa predsedu strany SMER – sociálna demokracia Roberta Fica nám predstavitelia americkej administratívy na rovinu hovoria to, čo nám nechce povedať minister zahraničných vecí a minister obrany. Americká strana totiž nie je viazaná komunikačným manuálom, na základe ktorého naša vláda klame. Redakciu informoval Ján…

Sestry sa sťažujú na chaos pri vyplácaní 350-eurového príspevku pre zdravotníkov: Len nám zalepili oči, niektorí dostali len 100 až 160 eur

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPa) sa sťažuje na chaos pri vyplácaní finančného príspevku vo výške 350 eur. Komora upozorňuje na viaceré prípady, keď sestry a pôrodné asistentky sľúbený finančný príspevok nedostali alebo im bol neprimerane zdanený. TASR o tom informoval…

Nemecký kancelár Scholz očakáva od Ruska deeskaláciu konfliktu s Ukrajinou

0 icon

Madrid 17. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v pondelok Moskvu, aby podnikla jednoznačné kroky vedúce k deeskalácii v ukrajinskom konflikte. Scholz to povedal počas návštevy v španielskej metropole Madrid. Informovala o tom agentúra DPA Situácia na ukrajinsko-ruskej hranici znepokojuje vlády v Berlíne i Madride a…

Premiér: “Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom.” Kollár sa vyjadril k jadrovým zbraniam na Slovensku. Prezidentka: Chcem hovoriť s Naďom a Korčokom

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky, ale aj obranyschopnosti SR. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol po pondelkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Dodal, že na rokovanie…

USA sa pripravujú na stratu majdanskej Ukrajiny

0 icon

Moskva 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris, Efrem Lukatsky)   Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová uviedla, že Rusko destabilizuje situáciu na Ukrajine. Znova pohrozila Moskve sankciami. Ale ak sa pozriete na situáciu na Ukrajine, niet pochýb, že to predstavitelia opozície a úradov podkopávajú už aj tak vratkú stabilitu v…

Dánsko uvoľňuje opatrenia napriek tomu, že zaevidovalo rekordný počet prípadov. Izrael skráti karanténu

0 icon

Kodaň/Amsterdam/Budapešť/Jeruzalem 17. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Claus Bech/Ritzau Scanpix via AP)   Dánsko v pondelok pristúpilo k uvoľňovaniu pandemických opatrení, a to aj napriek tomu, že tam za uplynulých 24 hodín zaznamenali rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom, informovala agentúra Reuters Táto severská krajina zaevidovala za uplynulých 24 hodín 28.780…

Mierotvorca Erdogan?! Riaditeľ komunikácie tureckého prezidenta tvrdí, že: „Za posledných 20 rokov podporovalo Turecko mier a stabilitu na celom svete“

0 icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Mustafa Kamaci)   Turecko je v centre riešení globálnych problémov a zároveň prispieva k mieru a stabilite všade, od Balkánu po Líbyu, od Somálska po východné Stredozemie, uviedol vo svojej novej knihe Fahrettin Altun, riaditeľ prezidentskej komunikácie prezidenta Erdogana Kniha, „Turecko ako stabilizačná veľmoc vo veku…

Podkasty

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Osem miliárd korún. Toľko nás stojí očkovacia prémia seniorov

icon

Bratislava 14. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Minister financií s paličkou v ruke pred veľkou tabuľou v miestnosti, kde ešte na stene zostalo heslo „Daňová revolúcia plní vaše sny“ – to ako keby naozaj národ slovenský sníval o krčahu vody k jedlu a o zdanení tringeltov, lebo toto sú jedny z najrevolučnejších Matovičových návrhov. A z tej tabule sa dá vyčítať, že všetkých seniorov nad 60...

Slovensko má byť definitívne nekultúrne? Spisovatelia pôjdu do ulíc

icon

Bratislava 13. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Samé čudné a nepochopiteľné správy. V piatok Natália Milanová oznámila, že od pondelka majú byť otvorené kultúrne podujatia v režime OP maximálne pre 50 návštevníkov. Mala sa tým „otvoriť kultúra“, aj keď Matovič by s tým ešte radšej počkal. Zástupcovia kultúrnej obce vyjadrili počas víkendu nesúhlas s avizovanou podobou uvoľnenia podmienok pre...

Povinné očkovanie sa odkladá. Definitívne?

icon

Bratislava 12. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) Čakali sme, čo sa stane 10. januára, teda v pondelok, keď podľa pôvodných informácií mala byť v ten deň hotová právna analýza k otázke povinného očkovania a spoluúčasti na liečbe ochorenia COVID-19 pre neočkovaných. Nebola. Vari preto, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa rekreoval v Ománe? Alebo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nestíha,...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Danko

Pán Korčok dajte už pokoj Žilinkovi kvôli Ruskej federácii.

0icon

    Minister zahraničných vecí, Korčok opakovane verejne kritizuje generálneho prokurátora Maroša Zilinku za návštevu Ruskej federácie. Minister Korčok svojimi útokmi však zakrýva svoje zlyhanie. Nepamätám si v histórii, že by minister zahraničných vecí Slovenskej republiky dvakrát po se

Martin Bago

USA PLÁNUJÚ NA SLOVENSKU CVIČIŤ UKRAJINSKÝCH POVSTALCOV A ZATIAHNUŤ SR DO VOJNY S RUSKOM!

0icon

Denník The New York Times prišiel v týchto dňoch so správou, z ktorej vyplýva, že USA sú pripravené v prípade

Radovan Hrádek

Pre všetkých prispievateľov, komentátorov, trolov a ostatných diskutujúcich

0icon

Nedávno som zverejnil môj názor na vyhlásenie Roberta Fica, že právnici by mali bojovať za právny štát a zasadiť sa o to, že Ústava SR, zákony SR, a teda právo ako také, by mali platiť bez ohľadu na to kto je pri moci a na každého občana SR. Ako som…

Ivan Štubňa

Nezvratné dôkazy o príčinnej úlohe vakcín pri úmrtiach po očkovaní...Stop očkovacej mafii!!!

0icon

Doleuvádzaní autori predkladajú vedecké dôkazy, ktoré si vyžadujú okamžité zastavenie používania génových vakcín proti COVID-19.  Vakcíny môžu spustiť sebadeštruktívne procesy, ktoré vedú

Gustáv Murín

KTO PROTI ZLU? Chcú nás umlčať...

0icon

Selfie-vláda plagiátorov má minimálnu šancu politického prežitia pri najbližších voľbách. Preto už vymysleli odobratie ústavného práva voliť pre neočkovaných s vedomím, že práve tí ich s istotou voliť nebudú. Robia aj tie najzúfalejšie kroky, aby sa udržali pri moci a vyhli sa tak tiež zodpovednosti za ich doterajšie zločinné konania…

TopDesať

TOP 10 vecí, ktoré potrebuje muž vo vzťahu

0 icon

Tento rebríček bol zostavený na základe odpovedí reálnych mužov, ktorí žijú v reálnych vzťahoch s reálnymi ženami. Miesto, kde máš pokoj Miesto, kde za tebou nepríde partnerka ani deti. Ako malý si mal bunker či klubovňu, dnes chodíš na pivo, na ryby, na biliard alebo sa aspoň ponoríš do virtuálnej…

20 dôvodov, prečo nenechať otca s dieťaťom osamote

0 icon

Oteckovia sú väčšinou technické typy a to sa nedá zaprieť ani pri výchove ratolestí. Keď sa k tomu pridá ešte aj bujná fantázia a trošku kreativity, nuž, výsledok nemusí dopadnúť najlepšie. Minimálne vyčarí úsmev na tvárach mamičiek. Berte preto nasledujúce fotografie s humorom a dvakrát si premyslite, keď budete nabudúce…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 1. časť

0 icon

Vysoko v horách severného Iránu sa zachovali zvyšky starovekého mesta Tachte Sulejman, najposvätnejšieho miesta predislamského náboženstva, ktorého traja kňazi sa prišli pokloniť novonarodenému Ježišovi. Nazrite s nami do Tachte Sulejman, ktoré objavili v roku 1819, ale dôkladne preskúmali až v roku 1937 a potom následne v roku 1959. Uprostred trosiek…

10 najväčších masakrov, ktoré sa odohrali na školách a vyžiadali si množstvo nevinných obetí

0 icon

Zdá sa, že školy sa občas stávajú cieľom pre tie najväčšie a najodpornejšie trestné činnosti. Zopár skazených ľudí sa rozhodlo, že z bezpečných zón spravia jednoducho oblasti plné hrôzy a strachu spolu s nepredstaviteľnými stratami. Veľmi znepokojujúcou skutočnosťou je, že frekvencia školských masakrov neustále vzrastá. Vedci z Harvardu zistili, že miera školských masakrov sa naozaj…

Klenot Francúzska: Mont-Saint-Michel. 3. časť

0 icon

Opátsky chrám je len jedným z divov ostrova Mont-Saint-Michel. Druhý z nich postavil francúzsky kráľ Filip II. po tom, čo v roku 1203 časť kostola vyhorela. Vtedy sa Filip pokúsil dobyť ostrov z rúk jeho tradičných vládcov, vojvodov z Normandie. Ako náhradu dal v rokoch 1211 až 1228 postaviť na…

Armádny Magazín

Rusko tieto zbrane nevyváža. Čím sú zaujímavé systémy Gibka-S a Verba?

0 icon

Rusko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – Obrana pozemných vojsk RF sa dostáva na novú úroveň. Čeliť leteckým útokom v prípade hypotetickej vojny bude môcť niekoľko mobilných protilietadlových systémov

USA udreli na ruskú baštu na Balkáne

0 icon

Srbsko, 17. januára 2022 (AM) – Srbský prezident Aleksandar Vučić označil americké sankcie voči Miloradovi Dodikovi, de facto vodcovi bosnianskych Srbov a jednému z kľúčových spojencov Moskvy na Balkáne, za "katastrofu". Situácia sa skutočne môže zmeniť na katastrofu – metódy používané Washingtonom na oslabenie pozícií Ruska hrozia, že

Páni z NATO, chcete vyhladzovaciu vojnu? Prichádzajú na myseľ Stalinove slová...

0 icon

Rusko, 16. januára 2022 (AM) – Vojensko-politická situácia vo svete je napätá. Zhoršuje to skutočnosť, že Spojené štáty sa neponáhľajú s prihliadnutím na legitímne záujmy Ruskej federácie, ako aj iných štátov, ktoré Washington vyhlásil za nepriateľov. Ale Moskva nevyžaduje nič neobvyklé: presuňte svoje rakety a letiská namierené na ruské mes

Česko patentovalo unikátny náboj. Hodí sa pre zásah na palube lietadiel

0 icon

Česko, 17. januára 2022 (AM, Sputnik) – V ČR tento rok patentovali

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke bronzové súsošie trojice komikov - Milan Lasica (vpravo), Július Satinský (vľavo) a Jaro Filip (uprostred) na Lužnej ulici v bratislavskej Petržalke

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali