Bez servítky o stave práva na Slovensku s poprednou expertkou JUDr. Maricou Pirošíkovou

Bratislava 17. marca 2021 (HSP/Foto:Archív Marica Pirošíková)

 

Rozhovor s JUDr. Maricou Pirošíkovou, bývalou zástupkyňou Slovenskej republiky pri Európskom súde pre ľudské práva, prináša fundovaný, a žiaľ dosť kritický pohľad na stav práva na Slovensku z hľadiska medzinárodných štandardov

Marica Pirošíková
Marica Pirošíková

Pôsobili ste ako zástupkyňa Slovenskej republiky pri Európskom súde pre ľudské práva. Čo si táto práca vyžadovala?

Zástupca obhajuje záujmy Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej ESĽP). Je teda „advokátom“ štátu. Zástupca sa sťažnosťou podanou ESĽP zaoberá až vtedy, keď mu ESĽP oznámi (notifikuje), že konkrétna sťažnosť bola podaná a po jej zaregistrovaní ESĽP začal skúmať podmienky prijateľnosti sťažnosti. Zástupca vlády zároveň na vnútroštátnej úrovni koordinuje výkon rozsudkov ESĽP, nad ktorým dohliada Výbor ministrov Rady Európy. V rámci uvedeného on a jeho kancelária zabezpečuje slovenské preklady rozsudkov ESĽP, vzdeláva sudcov, prokurátorov, sociálnych pracovníkov a ďalšie orgány verejnej moci v oblasti judikatúry ESĽP a vysvetľuje, ako vykladať slovenské právo v súlade s judikatúrou ESĽP. Rozsiahla je aj publikačná činnosť zástupcu a ďalších pracovníkov jeho kancelárie, či účasť na príprave legislatívnych zmien.

Naposledy uvedené aktivity boli vysoko cenené na pôde Rady Európy (RE) a brané do úvahy v súvislosti s výkonom jednotlivých rozsudkov. Práve preto som počas slovenského predsedníctva v Rade Európy zorganizovala Seminár o úlohe zástupcov vlád pri zabezpečovaní účinnej ochrany ľudských práv, za čo mi osobne v úvodnom prejave poďakoval predseda Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý ho svojou účasťou v apríli 2008 aj osobne podporil. Rada Európy z neho vydala aj publikáciu.

Zároveň som na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu ESĽP (DH-GDR) a bola aj členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC).

 

Máte nejaký špeciálny prípad, na ktorý si spomeniete? Ktorý sa Vás profesne, ľudsky dotkol?

Asi najviac sa ma dotkli prípady detí odobratých bez relevantných dôvodov z biologických rodín v Anglicku a severských krajinách.

 

Podarilo sa Vám osobne presadiť niečo, čo bolo úspechom pre Slovensko?

Podarilo sa mi otvoriť túto otázku odoberania detí bez relevantných dôvodov na pôde Rady Európy, dôsledkom čoho bolo prijatie troch významných rezolúcií Parlamentného zhromaždenia Rady Európy k danej problematike. Zároveň sa Slovenská republika svojou intervenciou v konaní pred veľkou komorou pričinila o udržanie judikatúry ESĽP primárne chrániacej biologickú rodinu v prípade Strand Lobben.

 

Čo to v praxi znamená?

ESĽP potvrdil, že rodinné putá majú byť zachované s výnimkou prípadov, keď je to úplne nevhodné pre dieťa. ESĽP síce priznáva štátom v tomto ohľade priestor pre voľnú úvahu, ale tento nie je neobmedzený. ESĽP pritom pripisuje dôležitosť tomu, či vnútroštátne orgány pred umiestnením do náhradnej starostlivosti skúšali aplikovať iné, menej drastické, preventívne a podporné opatrenia, a či sa tieto ukázali ako neúspešné.

Ďalším princípom, ktorý ostáva rozsudkom veľkej komory zachovaný, je ten, že odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia a každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom. Na nevyhnutnosť udržania týchto princípov poukázala vo svojej intervencii vláda Slovenskej republiky, ako aj vláda Českej republiky.

Naopak žalované Nórsko, ako aj intervenujúce vlády Talianska, Dánska a Spojeného kráľovstva uviedli, že ESĽP by nemal v takýchto prípadoch vystupovať ako štvrtá inštancia a znovu posudzovať okolnosti prípadu. ESĽP tak urobil a dospel k záveru o porušení práv sťažovateľov.

Za Slovenskú republiku som intervenovala aj v ďalších prípadoch proti Nórsku týkajúcich sa tejto problematiky. Teraz bude kľúčové, aby Slovenská republika bola aktívna na úrovni Výboru ministrov RE a v súvislostí s výkonom rozsudkov proti Nórsku a vyžadovala promptné prijímanie individuálnych a všeobecných opatrení.

 

Ako hodnotíte systém ochrany ľudských práv, ktorý je vytvorený na úrovni Rady Európy?

Vzhľadom na právomoci ESĽP a Výboru ministrov RE ide o najúčinnejší systém ochrany ľudských práv na svete. To je výnimočné. Je veľmi dôležité ho udržať. Málokto vie, že počas britského predsedníctva v Rade Európy došlo k významnej snahe ho obmedziť.

V apríli 2012 sa v Brightone uskutočnila konferencia o budúcnosti ESĽP, ktorej som sa zúčastnila ako vedúca slovenskej delegácie. Prioritou britského predsedníctva vo Výbore ministrov RE bola radikálna reforma ESĽP, pričom navrhovali významné zásahy do práva na individuálnu sťažnosť.

Samotný ESĽP vyjadril vážne výhrady k navrhovaným zmenám. Kritizoval predovšetkým návrh aplikácie tzv. sunset clause, ktorá by znamenala, že niektoré sťažnosti, ktoré nebudú oznámené dotknutej vláde, budú uplynutím určitého času (12 či 18 mesiacov) vyčiarknuté a zaniknú bez toho, aby sa nimi ESĽP zaoberal. ESĽP upozornil na arbitrárny účinok takejto klauzuly. Ďalšie výhrady ESĽP sformuloval k modelu, ktorý by znamenal, že by sa zaoberal len vybranými prípadmi porušenia Dohovoru, k zavedeniu poplatkov za podanie sťažnosti na ESĽP, či povinnému právnemu zastúpeniu.

Počas rokovaní, ku ktorým došlo na pôde Rady Európy, na bilaterálnej úrovni a nakoniec na samotnej konferencii v Brightone, sa Slovenská republika plne stotožnila s výhradami ESĽP k uvedeným inštitútom a zdôraznila, že právo na individuálnu sťažnosť musí ostať zachované v súčasnej podobe. Poukázala na pozitívny dopad Protokolu č. 14 a skutočnosť, že zodpovednosť za účinné fungovanie Dohovoru spočíva nielen na ESĽP, ale predovšetkým na jeho zmluvných stranách.

Brightonskej konferencii sa venoval vo svojom prejave prednesenom pri príležitosti slávnostného otvorenia súdneho roka 2013 predseda ESĽP, ktorý uviedol, že každý súhlasí s tým, že ESĽP z nej vyšiel silnejší. Ocenil, že značné množstvo štátov mu poskytlo pevnú podporu a zdôraznil, že právo na individuálnu sťažnosť zostalo zachované.

 

Existujú prípady, kedy na základe rozhodnutia ESĽP nastali zmeny v právnej úprave v SR?

Samozrejme. Najvýznamnejšou zmenou z hľadiska zabezpečenia náležitej a účinnej ochrany ľudských práv v SR je zavedenie inštitútu ústavnej sťažnosti podľa článku 127 Ústavy SR, ktorým bol nahradený podnet podľa článku 130 ods. 3 Ústavy SR. ESĽP podnet nepovažoval za účinný a dostupný prostriedok nápravy, ktorý by mali sťažovatelia vyčerpať pred tým, ako sa naň obrátia, pretože Ústavný súd SR v konaní o podnete rozhodoval len o porušení, resp. neporušení práv.

Práve vďaka rozhodovacej činnosti ESĽP sa neúčinný prostriedok nápravy, akým bol podnet, pretransformoval na účinný prostriedok nápravy, ústavnú sťažnosť. Podľa dôvodovej správy k článku 127 ústavy toto ustanovenie „zásadne rozširuje ústavnú ochranu fyzických osôb a právnických osôb v SR a približuje ústavnú úpravu medzinárodnému štandardu a judikatúre medzinárodných orgánov na ochranu základných ľudských práv a slobôd.“

 

Ako táto ochrana funguje v praxi?

Pokiaľ ide o individuálnu ochranu ľudských práv ústavným súdom, veľmi vyzdvihujem, že bola zavedená možnosť ústavného súdu priznať úspešnému sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie, zrušiť rozhodnutie všeobecného súdu, ktorým boli porušené ľudské práva, nariadiť, aby sa ďalej v konaní vyhli súdy zbytočným prieťahom a podobne.

ESĽP však identifikoval viacero nedostatkov v rozhodovacej činnosti ústavného súdu, a to už krátko po zavedení tohto inštitútu. Niektoré z nich v rozhodovacej činnosti ústavného súdu pretrvávali napriek mojim opakovaným upozorneniam vyjadreným či už v správach o činnosti zástupcu alebo na konferenciách Ústavné dni.

 

Čo ESĽP Ústavnému súdu vyčítal?

Nedostatočné finančné zadosťučinenie priznané najmä za porušenie práva na prerokovanie veci v primeranej lehote, či práva na osobnú slobodu a bezpečnosť. Ďalším problémom bolo nepreskúmanie celkovej dĺžky konania prebiehajúceho na viacerých stupňoch alebo podmieňovanie účinného prostriedku nápravy, akou je ústavná sťažnosť, predchádzajúcou sťažnosťou predsedovi súdu.

ESĽP kritizoval Ústavný súd aj za to, že keď sa naň sťažovatelia obrátili so svojimi sťažnosťami na porušenie hmotných práv, napríklad na slobodu prejavu alebo práva na súkromie zo strany všeobecných súdov, tento ich sťažnosť neposúdil, lebo zároveň nenamietali porušenie procesných princípov konania. Ja som tento prístup kritizovala už v roku 2003, ale stále sa v rozhodovacej činnosti ústavného súdu objavoval. ESĽP sa prvýkrát týmto princípom zaoberal v roku 2010 a skonštatoval, že je príliš formalistický a nemá oporu v ústavnom texte.

 

To znamená, že ústavný súd odmietol riešiť sťažnosť jednotlivca, ktorý sa sťažoval na to, že súd rozhodol nesprávne, ak sa zároveň na nesťažoval na postup súdu?

Presne tak. Malo to za následok, že vôbec neposúdil sťažnosť na porušenie hmotných práv ako je sloboda prejavu alebo právo na súkromie v merite veci, čím sa obral o možnosť sa k tejto sťažnosti vyjadriť. Ústavný súd má aj právo zrušiť rozhodnutie všeobecného súdu. Ak by tak urobil, občanovi by bola poskytnutá rýchlejšia ochrana a zároveň by štátu nevznikali nežiaduce finančné záväzky.

 

Ako hodnotíte súčasný stav ľudských práv na Slovensku?

Svoj postoj vyjadrujem pravidelne vo svojich mediálnych vyjadreniach a aj ako signatárka výzvy Právnici spolu za právny štát.

 

Prečo ste sa k tejto výzve pripojili?

Urobila som tak vzhľadom na to, že dochádza k významnému porušovaniu princípov právneho štátu v oblasti tvorby, ale aj v oblasti aplikácie práva.

 

Čo vám konkrétne prekáža, pokiaľ ide o tvorbu práva?

Napriek predchádzajúcim upozorneniam odborníkov došlo v rozpore s odporúčaniami Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva v núdzovom stave k ústavným zmenám, a to aj k takým, ktoré vôbec s núdzovým stavom nesúviseli, a v rámci ktorých parlament obral Ústavný súd o významnú právomoc preskúmavať súlad ústavných zákonov s materiálnym jadrom ústavy.

Mnoho zákonov bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní, pričom uvedené zmeny vôbec nesúviseli s pandémiou a jej dôsledkami. Takýto spôsob tvorby práva znemožňuje zapojenie verejnosti do legislatívneho procesu a je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia.

 

Kritizujete aj neprimerané zásahy do ľudských práv?

Áno. Počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neprimeraným, neodôvodneným a vzájomne rozporuplným zásahom do ľudských práv, ignorujú sa názory odborníkov.

Aj pri núdzovom stave musí prevažovať základná zásada právneho štátu. Aby bol núdzový stav legitímny, musí brať do úvahy povahu, závažnosť a trvanie mimoriadnej situácie a to by malo určovať druh, rozsah a trvanie núdzových opatrení, ku ktorým sa krajina môže zákonne uchýliť.

Všetky obmedzenia ľudských práv podliehajú trom všeobecným podmienkam, a to nevyhnutnosti, proporcionalite a dočasnosti. Tieto sa pravidelne uplatňujú v judikatúre ESĽP. Vláda by mala pri rozhodovaní o núdzovom stave a s ním súvisiacich zásahoch do ľudských práv tieto pravidlá dôsledne uplatňovať, inak hrozí úspešné podávanie sťažností na ESĽP.

 

V poslednej dobe sa začalo vo veľkom diskutovať o tom, aké podmienky väzby – špeciálne kolúznej väzby na Slovensku ľudia podstupujú. Objavilo sa niekoľko pokusov o samovraždy a niekoľko samovrážd. Ako vnímate tento problém?

Tento problém vnímam veľmi negatívne, a to práve preto, že Európsky výbor na zabránenie mučenia (CPT) pri svojich návštevách Slovenskej republiky opakovane konštatoval zásadné nedostatky, pokiaľ ide o podmienky väzby.

Kritizoval napríklad skutočnosť, že osoby sú vo vynútenej nečinnosti 23 hodín v celách bez možnosti ďalších aktivít, čo považoval za absolútne neprijateľné. Tiež kritizoval „bezkontaktnosť“ návštev alebo obmedzené kontakty s rodinou.

Opakovane vyzýval Slovenskú republiku na uskutočnenie zmien, dokonca v roku 2018 upozornil na to, že zásada spolupráce sa neobmedzuje iba na uľahčenie práce navštevujúcich delegácií, ale vyžaduje, aby sa odporúčania CPT aj účinne vykonávali v praxi. Uvedené zhoršuje fakt, že na rozdiel od Českej republiky, kde je dĺžka kolúznej väzby 3 mesiace, sú u nás osoby v takýchto podmienkach niekoľkonásobne dlhšie.

 

Znamená to, že výbor poukazoval dlhodobo na to, že podmienky, v ktorých sú väznení obvinení v kolúznej väzbe, sú neľudské?

Tieto podmienky jednoznačne považoval za neľudské, pričom podotýkam, že na odporúčania výboru adresované jednotlivým krajinám prihliada aj ESĽP, pokiaľ posudzuje individuálne podané sťažnosti proti Slovenskej republike.

 

Ak sa väzneným podmienky nepozdávajú, čo môžu v takomto prípade urobiť? Ako sa môžu brániť, a kde sa môžu sťažovať?

Pokiaľ ide o pôvod porušenia spočívajúci v právnej úprave, tak ako to bolo aj v prípade sťažovateľa Ladunu, majú priamy prístup na ESĽP. Je tomu tak preto, že v Slovenskej republike neexistuje prostriedok nápravy, prostredníctvom ktorého by jednotlivec mohol na ústavnom súde vyvolať konanie o súlade právnych predpisov.

V prípade Ladunu preto ESĽP vyhlásil jeho sťažnosť za prijateľnú a následne v merite veci skonštatoval porušenie práva na súkromie v spojení s článkom 14 Dohovoru, ktorý zakazuje diskrimináciu. Podmienky vo väzbe považoval za diskriminačné v porovnaní s tými, na ktoré mali osoby vo výkone trestu odňatia slobody nárok, či už išlo o frekvenciu návštev, ich trvanie a „bezkontaktnosť“ alebo aj možnosť sledovania televízie.

 

A čo v prípade, ak som vo väzbe a neviem o tejto možnosti obrátiť sa na ESĽP? Akým spôsobom môžem žiadať nápravu, keď z pohľadu bežného človeka mám obavu, že ak sa niekde budem sťažovať, podmienky mi budú zhoršovať napríklad dozorcovia?

Stretla som sa aj s takýmito prípadmi. Práve preto sme ako advokáti otvorili verejnú diskusiu k tejto téme a snažíme sa upozorňovať na odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia týkajúce sa Slovenskej republiky, ako aj na relevantnú judikatúru ESĽP, aby sa ňou orgány verejnej moci začali vážne zaoberať a prispôsobili právnu úpravu aj prax tomu, čo sa od nás na medzinárodnej úrovni aj vyžaduje, k čomu sme sa ako členský štát Rady Európy zaviazali.

 

***

JUDr. Marica Pirošíková vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia právnickej fakulty v roku 2000 pôsobila v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, v rokoch 2002 až 2007 ako spoluzástupkyňa a od roku 2007 do roku 2020 ako zástupkyňa Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP. V súčasnosti pôsobí ako advokátka, ako aj na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela a na Katedre medicínskeho práva SZU. Je autorkou monografie Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, spoluautorkou viacerých odborných publikácií (napr. Advokát pred európskymi súdmi, Všeobecné správne právo, Ľudské práva ‒ vybrané rozhodnutia ESĽP a súdov Európskych spoločenstiev, Vybrané rozhodnutia ESĽP vo vzťahu k Slovenskej republike, Komentár k Zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky, Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky právnický slovník). Je zároveň autorkou množstva odborných článkov, externou recenzentkou časopisu Justičná revue. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry ESĽP a výkonu rozsudkov aj v zahraničí (napríklad Moldavsko, Rumunsko, Macedónsko, Albánsko, Turecko, Poľsko). Na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu ESĽP (DH-GDR) a bola aj členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC). Pôsobila ako členka Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov. V roku 2016 jej Severský výbor pre ľudské práva vo Švédsku pri príležitosti oslavy 20. rokov svojho založenia udelil cenu za mimoriadnu odvahu, súcit a humanitárnu angažovanosť pre deti a rodiny, ktoré sa bez naliehavej potreby stali obeťami systémov sociálnej starostlivosti v Európe. V novembri 2019 jej Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar udelila ocenenie „za významnú dlhoročnú pomoc pri obhajobe práv detí v ťažkých životných situáciách“.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ramsay o knihe Šťastný chlapec: “Ľudia ma vďaka nej môžu spoznať”

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Publikácia "Šťastný chlapec" dokumentuje pôsobenie trénera Craiga Ramsayho na striedačke  slovenskej hokejovej reprezentácie. Jej autori ju spolu s kanadským trénerom pokrstili v pondelok v priestoroch kníhkupectva v Bratislave a Ramsay po krste uviedol, že ho teraz budú môcť slovenskí fanúšikovia viac spoznať Symbolickému…

Trudeau pozýva viac prisťahovalcov, zatiaľ čo Kanada nestíha

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Tftglobalnews/Foto:TASR/AP-Sean Kilpatrick /The Canadian Press via AP)   Na rozdiel od dobrého lídra, ktorý sa zaoberá problémami svojho národa a rozoberá ich, Justin Trudeau ich vie len zhoršovať. Kanadskí spotrebitelia obmedzujú svoje výdavky, pretože inflácia znižuje ich kúpnu silu. HDP krajiny sa zmenšuje; v skutočnosti by…

Na diaľnici D1 medzi Púchovom a Považskou Bystricou obmedzia od utorka dopravu

0 icon

Púchov 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočné dopravné obmedzenie na diaľnici D1 medzi Púchovom a Považskou Bystricou. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková Doprava v pravom jazdnom páse smerom na Žilinu bude obmedzená od utorka (29. 11.) od 7.00 do 9. decembra…

Brazília – Švajčiarsko 1:0 v G-skupine – rozhodol Casemiro

0 icon

Dauha 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Futbalisti Brazílie zvíťazili v pondelkovom zápase G-skupiny MS v Katare nad Švajčiarskom 1:0 a zaistili si postup do osemfinále. Jediný gól v stretnutí zaznamenal v 83. minúte Casemiro. Brazílčania natiahli svoju sériu bez prehry v skupinovej fáze MS na sedemnásť zápasov Mužstvo Murata…

Prieskum: Voľby by koncom novembra vyhral Hlas-SD, nasleduje Smer-SD a PS. A čo OĽaNO? Stúpa či sa ešte viac prepadlo?

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Voľby do Národnej rady (NR) SR by koncom novembra vyhral Hlas-SD so ziskom 19,7 percenta hlasov. Nasledovali by Smer-SD (15,9 percenta) a Progresívne Slovensko (10,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N Štvrté v poradí by skončilo hnutie OĽANO (8 percent),…

Rusi prerazili front, situácia je blízka k obkľúčeniu: aj USA priznávajú strašné straty AFU po začiatku ruskej ofenzívy

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   NYT informuje o obrovských stratách AFU pri Artemovsku Ukrajinská armáda utrpela straty v bojoch pri Artemovsku (Bachmut) v Doneckej oblasti, uviedol denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na lekárov a očitých svedkov. Podľa novín bolo len v piatok do miestnych…

Ministerstvo spravodlivosti: Kam chceme posúvať rodinnoprávnu agendu?

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V pondelok sa v priestoroch účelového zariadenia Ministerstva spravodlivosti SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže Omšenie začala dvojdňová konferencia, ktorá sa venuje aktuálnym problémom a výzvam v rámci rodinnoprávnej agendy. Konferencie sa zúčastňujú desiatky sudcov venujúci sa rodinnoprávnej agende, ktorá je práve…

Kanada chce svojou novou stratégiou zvýšiť svoju prítomnosť v Indopacifiku

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Trtworld/Foto:TASR/AP/Adrian Wyld/The Canadian Press)   Kanadský minister zahraničných vecí uviedol, že nová stratégia "vysiela jasný signál", že Kanada je v regióne aktívna, informuje portál TRT World Kanada predstavila svoju novú hospodársku a diplomatickú stratégiu pre ázijsko-tichomorský región, pričom v nasledujúcich piatich rokoch vyčlenila 2,3 miliardy kanadských…

Vláda schválila zdanenie mimoriadnych ziskov energetických firiem

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW) a tiež dodávatelia energií by mali platiť daň z nadmerného príjmu. Vyplýva to návrhu novely zákona o energetike, ktorú v pondelok schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu (NR)…

Benzema by sa ešte mohol vrátiť do tímu Francúzska

0 icon

Dauha 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky futbalista Karim Benzema sa na MS v Katare možno vráti k svojej reprezentácii. Útočníka vyradilo tesne pred začiatkom svetového šampionátu zranenie stehna, no podľa španielskych médií postupuje liečba rýchlejšie, než sa predpokladalo Benzema mal problémy už dlhšiu dobu. Minulú sobotu síce nastúpil…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Marián Tkáč

Čo chcú Nemci v Katare? Hrať futbal alebo propagovať LGBTI?

0icon

Myslel som si, že Nemci prišli hrať do Kataru futbal a možno aj získať titul majstra sveta. Ale keď si pred prvým zápasom so Saudskou Arábiou dali na skupinovej fotografii do jedného ruky na ústa na znak toho, že nemôžu hovoriť, ale musia mlčať, bolo zrejmé, že im vlastne nejde…

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke prvý deň vianočných trhov v centre Trenčína

Autor: FOTO TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ramsay o knihe Šťastný chlapec: “Ľudia ma vďaka nej môžu spoznať”

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Publikácia "Šťastný chlapec" dokumentuje pôsobenie trénera Craiga Ramsayho na striedačke  slovenskej hokejovej reprezentácie. Jej autori ju spolu s kanadským trénerom pokrstili v pondelok v priestoroch kníhkupectva v Bratislave a Ramsay po krste uviedol, že ho teraz budú môcť slovenskí fanúšikovia viac spoznať Symbolickému…

Trudeau pozýva viac prisťahovalcov, zatiaľ čo Kanada nestíha

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Tftglobalnews/Foto:TASR/AP-Sean Kilpatrick /The Canadian Press via AP)   Na rozdiel od dobrého lídra, ktorý sa zaoberá problémami svojho národa a rozoberá ich, Justin Trudeau ich vie len zhoršovať. Kanadskí spotrebitelia obmedzujú svoje výdavky, pretože inflácia znižuje ich kúpnu silu. HDP krajiny sa zmenšuje; v skutočnosti by…

Na diaľnici D1 medzi Púchovom a Považskou Bystricou obmedzia od utorka dopravu

0 icon

Púchov 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočné dopravné obmedzenie na diaľnici D1 medzi Púchovom a Považskou Bystricou. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková Doprava v pravom jazdnom páse smerom na Žilinu bude obmedzená od utorka (29. 11.) od 7.00 do 9. decembra…

Brazília – Švajčiarsko 1:0 v G-skupine – rozhodol Casemiro

0 icon

Dauha 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Futbalisti Brazílie zvíťazili v pondelkovom zápase G-skupiny MS v Katare nad Švajčiarskom 1:0 a zaistili si postup do osemfinále. Jediný gól v stretnutí zaznamenal v 83. minúte Casemiro. Brazílčania natiahli svoju sériu bez prehry v skupinovej fáze MS na sedemnásť zápasov Mužstvo Murata…

Prieskum: Voľby by koncom novembra vyhral Hlas-SD, nasleduje Smer-SD a PS. A čo OĽaNO? Stúpa či sa ešte viac prepadlo?

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Voľby do Národnej rady (NR) SR by koncom novembra vyhral Hlas-SD so ziskom 19,7 percenta hlasov. Nasledovali by Smer-SD (15,9 percenta) a Progresívne Slovensko (10,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N Štvrté v poradí by skončilo hnutie OĽANO (8 percent),…

Rusi prerazili front, situácia je blízka k obkľúčeniu: aj USA priznávajú strašné straty AFU po začiatku ruskej ofenzívy

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   NYT informuje o obrovských stratách AFU pri Artemovsku Ukrajinská armáda utrpela straty v bojoch pri Artemovsku (Bachmut) v Doneckej oblasti, uviedol denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na lekárov a očitých svedkov. Podľa novín bolo len v piatok do miestnych…

Ministerstvo spravodlivosti: Kam chceme posúvať rodinnoprávnu agendu?

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V pondelok sa v priestoroch účelového zariadenia Ministerstva spravodlivosti SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže Omšenie začala dvojdňová konferencia, ktorá sa venuje aktuálnym problémom a výzvam v rámci rodinnoprávnej agendy. Konferencie sa zúčastňujú desiatky sudcov venujúci sa rodinnoprávnej agende, ktorá je práve…

Kanada chce svojou novou stratégiou zvýšiť svoju prítomnosť v Indopacifiku

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Trtworld/Foto:TASR/AP/Adrian Wyld/The Canadian Press)   Kanadský minister zahraničných vecí uviedol, že nová stratégia "vysiela jasný signál", že Kanada je v regióne aktívna, informuje portál TRT World Kanada predstavila svoju novú hospodársku a diplomatickú stratégiu pre ázijsko-tichomorský región, pričom v nasledujúcich piatich rokoch vyčlenila 2,3 miliardy kanadských…

Vláda schválila zdanenie mimoriadnych ziskov energetických firiem

0 icon

Bratislava 28. novembra 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW) a tiež dodávatelia energií by mali platiť daň z nadmerného príjmu. Vyplýva to návrhu novely zákona o energetike, ktorú v pondelok schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu (NR)…

Benzema by sa ešte mohol vrátiť do tímu Francúzska

0 icon

Dauha 28. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky futbalista Karim Benzema sa na MS v Katare možno vráti k svojej reprezentácii. Útočníka vyradilo tesne pred začiatkom svetového šampionátu zranenie stehna, no podľa španielskych médií postupuje liečba rýchlejšie, než sa predpokladalo Benzema mal problémy už dlhšiu dobu. Minulú sobotu síce nastúpil…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Marián Tkáč

Čo chcú Nemci v Katare? Hrať futbal alebo propagovať LGBTI?

0icon

Myslel som si, že Nemci prišli hrať do Kataru futbal a možno aj získať titul majstra sveta. Ale keď si pred prvým zápasom so Saudskou Arábiou dali na skupinovej fotografii do jedného ruky na ústa na znak toho, že nemôžu hovoriť, ale musia mlčať, bolo zrejmé, že im vlastne nejde…

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Vášeň v Tebe

Len pár kvapiek na šál a čiapku. A váš problém so statickými vlasmi zmizne

0 icon

Je tu zima a súčasťou nášho outfitu sa stali teplé čiapky a šály. Asi každá z vás už zažila statickú elektrinu, keď ste si dávali dole čiapku i šál a vaše vlasy elektrizovali. Nič príjemné, že? Existuje však jednoduchý trik, vďaka ktorému problém so statickými vlasmi zmizne. Materiály, ako napríklad akryl, polyester, polyamid či…

Ako prestať jesť sladkosti? Osobná trénerka prezradila svojich „7 dní bez cukru“

0 icon

Prestať jesť sladkosti vôbec nie je ľahké predsavzatie. Problém nadmernej konzumácie cukru trápi každým rokom čoraz viac ľudí. Naučte sa, ako sa oslobodiť od sladkostí. Portál Gazeta upozorňuje, že na úplnom začiatku je dobré nájsť príčinu jedenia sladkostí. Následne môžete zvoliť správny prístup a zbaviť sa tohto neduhu.

Kto je najštýlovejšia osoba na svete? Vyhral váš tip?

0 icon

Podľa britského magazínu GQ sa najštýlovejšou osobou planéty pre rok 2023 stala americká modelka Bella Hadid. Len 26-ročná top modelka, ktorú v minulosti ocenili aj za najkrajšiu tvár, získala ocenenie GQ, pretože jej sedí takmer každý módny trend. Dámske, pánske, elegantné.... Hadid totiž podľa odborníkov na módu vyzerá v pánskom oblečení lepšie…

Pondelková pieseň - ... Feliz Navidad ...

0 icon

Začal sa 48. pracovný týždeň. Zároveň sa v nedeľu začal aj advent – čas prípravy na Vianoce. Dnes vám preto prinášame vianočnú pesničku portorického speváka Josého Feliciana - Feliz Navidad, španielsky Veselé Vianoce. Pieseň vyšla ešte v roku 1970. Je naspievaná čiastočne v španielčine a čiastočne v angličtine. K piesni sa mi…

Najprv poplašné správy, teraz už skutočnosť. Speváčku z Flashdance našli mŕtvu

0 icon

Uplynulý štvrtok sa začala šíriť správa o smrti oscarovej speváčky z Flashdance Irene Cara. V piatok prišlo vyhlásenie hovorcu, že speváčka žije a informácie o jej smrti nie sú pravdivé. V sobotu však

Armádny Magazín

USA nezvládajú zásobovať dva fronty naraz. Dopláca na to Taiwan

0 icon

USA, 28. november 2022 (AM) – Ukrajinskí reportéri zvýšili počet správ, ktoré hovoria o kritickej situácii pre ozbrojené sily Ukrajiny v Bachmute (Arťomovsk). Ukrajinská novinárka Victoria Chamaza píše, že len za posledné dva dni (minulý víkend) opustilo Bakhmut asi 500 zranených vojakov ozbrojených síl Ukr

Raketový útok zničil základňu zahraničných žoldnierov pri Časov Jari. Presun 17. tankovej brigády sa zastavil. Prehľad bojov na Ukrajine

0 icon

Rusko, 28.november 2022 (AM) – Ťažkými pásovými bojovými vozidlami T-72AMT a T-72M1R, dobre zásobená 17. samostatná tanková brigáda (vojenská jednotka A3283) Ozbrojených síl Ozbrojených síl Ukrajiny sa zúčastnila protiofenzívy na Chersonskom smere. Potom sa ukrajinské velenie rozhodlo rýchlo presunúť túto formáci

Začiatok agónie Organizácie Spojených národov. Čo robí OSN

0 icon

USA, 28. november 2022 (AM) – V posledných rokoch sa čoraz častejšie hovorí o potrebe reformy OSN. Táto téma sa pravidelne objavuje na oficiálnej úrovni a v samotnej organizácii, ale všetko vždy končí záverom: OSN nie je dokonalá, ale neexistuje k nej žiadna alternatíva.   Prakticky nikto, vrátane vysokých predstaviteľov OSN, úplne…

Kniha "Falošné zdroje anti-stalinizmu" rúca mýty o Stalinovej ére

0 icon

Rusko, 28.november 2022 (AM) – Známy vojenský historik A.B. Martirosjan skúma najčastejšie mýty o Stalinovi a anti-stalinizme. Pritom odhaľuje množstvo „dokumentárnych“ falzifikátov. Arsen Benikovič Martirosjan vyštudoval medzinárodné právo, pôsobil ako spolupracovník zahraničnej rozviedky KGB ZSSR - dlhoročný operatívny dôstojník, absolvoval viaceré zahraničné služob

Tri poľské scenáre prevzatia Ukrajiny. "Čas začať poľskú ofenzívu"

0 icon

Poľsko, 28.november 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch niet pochýb o tom, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Presvedčili sa o tom už aj Poliaci. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na i

TopDesať

Architekt sa inšpiruje každodennými predmetmi a vytvára fascinujúce vizualizácie

0 icon

Architekt môže hľadať inšpiráciu naozaj kdekoľvek. Ten dnešný ju dokáže nájsť jednoducho všade, pretože sa zameriava na každodenný život a veci okolo neho. Len ten najnekreatívnejší človek môže povedať, že nájsť inšpiráciu v každodennom živote je nemožné. Bez ohľadu na to, aký nudný môže byť náš každodenný život, veci, ktoré zažívame…

10 trikov pre motoristov, vďaka ktorým bude šoférovanie pohodlnejšie

0 icon

V dnešnom svete používa auto takmer každý z nás. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho živote a šoférovanie sa tak stalo našou každodennou aktivitou pri bežných činnostiach, ako je nakupovanie alebo cesta do práce. Keď si človek kúpi nové auto, zo začiatku sa oň veľmi dobre stará, no po pár jazdách so…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám!   Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si…

10 najzvláštnejších vecí, ktoré sa pasažieri snažili prepašovať na palubu lietadla

0 icon

Ľudia sú nepoučiteľní. Dnes si ukážeme 10 najzvláštnejších vecí, ktoré sa pasažieri snažili prepašovať na palubu lietadla. S odhadovanými 22,2 miliónmi domácich a globálnych letov v roku 2021 a priemerne 2 miliónmi ľudí, ktorí lietajú každý deň, je iba prirodzené, že TSA zaviedla prísne smernice. Tieto smernice určujú, čo je…

Týchto ľudí uväznili do emocionálnej pasce nešťastné udalosti

0 icon

Nešťastné udalosti, nešťastie alebo smola. Všetky tieto slová opisujú problémy s ktorými sa stretávajú mnohí z nás.  Sú chvíle, keď má každý z nás pocit, že vesmír sa spojil proti nám. Či už je to naša vlastný chyba, alebo preto, že veci naberú nečakane nesprávny smer, život nám niekedy ponúka…

FOTO DŇA

Na snímke prvý deň vianočných trhov v centre Trenčína

Autor: FOTO TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali