Naša prekvapivá minulosť: Slovania sa na území Európy objavili minimálne pred 8 tisíc rokmi a práve slovanská písomnosť vznikla na svete ako prvá

Nitra 21. októbra 2017 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)

 

Včera večer v Ponitrianskom múzeu v Nitre sa uskutočnila zaujímavá prednáška o niekoľkotisícročnej histórii, tradíciách, zvykoch, písomnosti a kultúre Slovanov, ktorú predniesol predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina.

Zábery zo zaujímavej prednášky o Slovanstve

V úvode všetkých prítomných privítal bývalý primátor Nitry Ing. Arch. Vladimír Libant, ktorý veľa času venuje bádaniu histórii slovanstva, navštevuje pamätné slovanské miesta a pamätníky kultúry a architektúry. Krátko porozprával o histórii slovanstva a predstavil prednášateľa, predsedu nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloša Zverinu, ktorý pre hostí pripravil nielen zaujímavú prednášku, ale aj niekoľko vzácnych kníh z histórie slovanstva, krátky film a hudobné ukážky.

V úvode pripomenul, že mnohé vlády a režimy sa snažili prepísať a prekrútiť históriu slovanstva, pretože sa Slovania šli svojou cestou, preferovali prácu na pôde, dobro, čestnosť, dodržiavanie svojich tradícií a zvykov a to všetko prekážalo a aj prekáža rôznym skupinám na tomto svete… Porozprával o histórii samotného názvu „Slovan“ a „Slovania“ a prezentoval krátke video o histórii slovanstva a slovanských zjazdoch v Prahe, Moskve a Petrohrade.

Potom sa venoval ďalším témam z histórie slovanstva: Slovania dnes, Slovanská vzájomnosť, Novšia Slovanská kultúra (Slovanská kultúra a jej prevrstvovanie kresťanskými prvkami),  Slovo a písmo Slovanov, Pôvodná kultúra Slovanov (Staroslovienska kultúra), Stará viera a mytológia, Slovanské videnie sveta a Védická kultúra, Letopisné dedičstvo Slovanov, Telesná a bojová kultúra Slovanov, Staroslovienska symbolika, Symboly, Ornamenty, Etnológia a folkloristika, Historiografia, Jazykoveda a pod.

Zábery zo zaujímavej prednášky o Slovanstve

Diváci sa dozvedeli, že najstarším doloženým názvom, z ktorého vznikol názov „Slovania“ je názov mesta SLOWWAN, ktoré sa nachádza na hornom toku rovnomennej rieky. Miloš Zverina porozprával o tom, že v súčasnosti Slovania tvoria jednu z najpočetnejších etnických a jazykových skupín v Európe (približne 1/3 obyvateľov Európy, okolo 300 miliónov obyvateľov celkovo), konkrétne: Bulhari, Bosniaci, Čiernohorci, Chorváti, Macedónci, Slovinci, Srbi, Slováci, Česi, Lužickí Srbi, Poliaci, Kašubovia, Slezania, Rusíni, Bielorusi, Ukrajinci, Rusi.

V súčasnosti existuje 13 štátov, o ktorých môžeme povedať, že na ich území dominuje slovanské obyvateľstvo, resp. populácia používajúca jeden alebo viacero slovanských jazykov (ako úradný jazyk), vlastný štát nemajú: Rusíni, Lužickí Srbi, Slezania a Kašubovia. Rusín (východní Slovania) žijú v severovýchodnej časti Karpatského oblúka (Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko) – minimálne 75 tisíc obyvateľov. Ich hlavným znakom je používanie rusínskeho jazyka (rusínčiny) = niekoľko značne odlišných nárečí a jazykov, etnograficky sa delia na 5 skupín: Lemkov, Bojkov, Huculov, Verchovincov a Doliniakov (Hajnali).

Lužickí Srbi (západní Slovania) najmenší slovanský národ, žijú prevažne na východe Nemecka – približne 60 tisíc obyvateľov, hovoria hornou alebo dolnou lužickou srbčinou, väčšina, asi 77 %, sú luteránskeho vierovyznania; Kašubovia (západní Slovania) žijú na severe Poľska a považujú sa za potomkov slovanských Pomoranov, ku kašubskej národnosti sa prihlásilo 233 tisíc obyvateľov Poľska (2011). Slezania (západní Slovania) žijú prevažne na juhu Poľska a v Česku, k sliezskej národnosti sa prihlásilo 847 tisíc obyvateľov Poľska (2011) a 12 200 obyvateľov Česka (2011).

Zábery zo zaujímavej prednášky o Slovanstve. Na snímke Miloš Zverina

Ďalej sa prednášajúci venoval Ruskému svetu a Slovanskému svetu v historickej dynamike. Hovoril o zdanlivej identickosti Ruského a Slovanského svetu ako organickej súčasti jednotného svetu, jeho mentálnych cieľoch, celej jeho tisícročnej histórii, tradíciách, zvykoch a pod. a prízvukoval, že vôbec nie sú jednoznačné.

„Dlhé roky hodnotenia a vlastnosti tohto svetu zostávali v tieni. Ako správne zhodnotiť ten obrovský zdrojový a duchovný potenciál, ktorý tento svet mal a má aj v súčasnosti? Prečo tento duchovne zdravý obor veľa razy sa zrútil a aj v súčasnosti má veľké problémy a dodnes slovanský svet zostáva rozdelený? Slovanský svet má viac ako 1500-ročnú históriu. Mal asi 100 štátnych a teritoriálnych zriadení, viac ako 80 z nich navždy zmizlo z mapy. Slovanský svet nikdy netvoril taký jednotný a organický celok, akým bol, napríklad, ZSSR. V súčasnosti existuje 13 uznávaných vo svete slovanských štátov plus 3 ďalšie, ktoré uznalo zatiaľ iba málo štátov – Podnestersko, Donecká a Luhanská ľudová republika. Na začiatku r. 2016 Slovanský svet týchto slovanských štátov tvorilo 281 miliónov obyvateľov /13 štátov/, v súčasnosti – aj spolu s 3 neuznanými štátmi je to približne 300 miliónov ľudí,“ povedal.

Pripomenul, že slovanské štáty tvoria 3,4 percenta celkového povrchu Zeme alebo 11,5 percenta pozemského povrchu krajín sveta, 3,9 percenta počtu obyvateľstva na Zemi, produkujú 4,8 percenta svetového HDP, rozsah ktorého v r. 2015 tvoril takmer 108 triliónov dolárov USA. Veľká diaspóra Slovanov – od 50 do 70 miliónov – žije v ďalších viac ako 100 štátoch sveta. V 20 z nich percento Slovanov prevyšuje 3 – 10 percenta počtu obyvateľstva a napríklad, v Moldavsku, Litve a Kirgizsku je to viac ako 15 percent, v Lotyšsku, Estónsku a Kazachstane viac ako 25 percent. Slovania aj v týchto štátoch hrajú dôležitú úlohu v rozvoji týchto krajín.

Poukázal na to, že Slovania tvoria 4,6 – 4,8 percenta obyvateľstva Zeme /336 – 351 miliónov ľudí/, vyrábajú približne 5,6 – 6 percent svetového HDP, to jesť hodnotu 6 – 6,5 trilióna dolárov svetového HDP. Podľa posledných prieskumov v súčasnosti viac ako 350 miliónov Slovanov žije vo viac ako 100 štátoch a 20 nepriznaných štátnych zriadeniach. „V súčasnosti v 13 oficiálnych slovanských štátoch Európy najväčšiu úroveň koncentrovaného bývania Slovanov /95 percent/ registrujú už iba v 6 z týchto štátov.

Zábery zo zaujímavej prednášky o Slovanstve

V ostatných slovanských štátoch je tá najväčšia úroveň koncentrovaného bývania Slovanov, vrátane Ruska, oveľa nižšia, ako 95 percent. Najmenej Slovanov žije v slovanskom Macedónsku – 67,5 percenta. Podľa posledného sčítania počtu obyvateľstva v Rusku, Slovania tam tvoria 82,7 percenta obyvateľstva, pričom v európskej časti Ruska je ich 76,9 percenta. Rusi tvoria 80,9 percenta obyvateľstva Ruska alebo 111 miliónov ľudí /v r. 1989 bolo ich 119,8 milióna – 81,5 percenta obyvateľstva/,“ pripomenul.

„Pred viacerými rokmi na svete žilo viac ako 150 miliónov Rusov, vrátane 30 miliónov Rusov, ktorí žili mimo územia Ruska. V súčasnosti /podľa údajov z r. 2016/ počet Rusov vo svete dosahuje iba 130 miliónov ľudí, vrátane 20 miliónov bývajúcich mimo Ruska. Bohužiaľ, podobná tendencia trápi aj všetky ostatné slovanské národy. Znižuje sa počet Slovanov, znižuje sa aj počet ľudí, ktorí hovoria na slovanských jazykoch. Znižuje sa počet slovanských škôl, kultúrnych zariadení a pod.,“ varoval Miloš Zverina.

Zábery zo zaujímavej prednášky o Slovanstve

Potom hovoril o význame slovanskej vzájomnosti, ktorá sa výraznejšie začala prejavovať na prelome 18. a 19. storočia. Objavila sa v rámci procesu národného formovania malých slovanských národov v strednej a južnej Európe. Vytváranie povedomia etnickej príbuznosti slovanských národov sledovalo spočiatku kultúrne a neskôr i politické a hospodárske ciele. Nositeľmi Idey slovanskej vzájomnosti v období baroka boli učenci a osobnosti, ktorých vo svojej publikácii BAROKOVÝ SLAVIZMUS vydanej vo vydavateľstve TRANOCIUS v roku 1939 opisuje Dr. Rudo Brtáň. Mapuje v nej známe písomné pamiatky slovanskej spolupatričnosti a slovanskej slovesnosti.

Najznámejšími predstaviteľmi tohto obdobia boli: Ilia Crijevič (1463-1520) Dalmácia, Ideológia panslavizmu, Vinko Pribojevič (…. – 1532) O pôvode a úspechoch Slovanov, Faust Vrančič (1551- 1617) Mnohojazyčný slovník, Mauro Orbini – 1601, Dalmácia, Kráľovstvo Slovanov, Jurij Križanič (1617 – 1663), Dalmácia, Spoločné slovanské pravidlá reči a písma.

Pripomenul, že pokračovateľkou idey slovanskej vzájomnosti (panslavizmu) bola GENERÁCIA VŠESLÁVIE, ktorú takto pomenoval vo svojom rovnomennom diele filozof a kulturológ Viktor Timura. Hlavnými predstaviteľmi tejto generácie boli Ján Kollár (Slávy dcéra), Pavol Jozef Šafárik (Slovanské starožitnosti), Karol Kuzmány (Kto za pravdu horí) a František Palacký (Dějiny národu Českého), ktorí medzi sebou spolupracovali na poli vydavateľskom, literárnom, národnom a všeslavianskom.

Jedným zo špecifických prejavov slovanskej vzájomnosti bol ilyrizmus,  národnoobrodenecké hnutie južných Slovanov, ktoré sa začalo prejavovať v 30-tich rokoch 19. storočia. Hnutie sa opieralo sa o myšlienku kmeňovej jednoty južných Slovanov. Na činnosť Generácie Všeslávie nadväzovala generácia slovenských národných obrodencov na čele s Ludevítom Velislavom Štúrom, ktorí boli nazvaní na jeho počesť ako GENERÁCIA ŠTÚROVCOV: Samo Tomášik – Hej Slaviane (Všeslovanská hymna) Janko Matuška – Dobrovoľnícka (Nad Tatrou sa blíska) Janko Kráľ, Samo Chalupka – Mor ho! Peter Kellner, Záboj Hostinský – Stará vieronauka slovenská, Velislav Ludevít Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti. Porozprával aj o ruských slovanofiloch 19., 20. a 21. Storočia.

Ďalej Miloš Zverina hovoril o Slovanskej kultúre, národopise, etnografii, folkloristike, pôvodnej kultúre Slovanoch, ich tradíciách, zvykoch a symboloch a pod. Záverečnú časť svojej prednášky venoval slovanskému ornamentu v minulosti a súčasnosti, slobodnému kozáctvu, slovanskej gymnastike, psychoenergetike a pod.

Dvojhodinovú prednášku ukončil Ing. Arch. Vladimír Libant, ktorý porozprával o unikátnych starovekých slovanských pamiatkach spred tisíc rokov, ktoré sa nachádzajú na území celého Slovenska a v okolí starobylej Nitry.

Eugen Rusnák

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Podľa Chmelára a Hrabka sme o liekovú agentúru neprišli kvôli sobášom gejov

Bratislava 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Eduard Chmelár Facebook)   O dôvodoch, prečo Slovenská republika v pondelok (20.11.) neuspela v súboji o presídlenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy, je možné diskutovať, jeden je však bezpochyby možné vylúčiť už teraz. „Neváľal by som všetku vinu len na vládu a…

Sudánsky prezident žiadal od Ruska ochranu pred agresívnym konaním USA

Moskva 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Abd Raouf)   Sudánsky prezident Umar Bašír vo štvrtok počas návštevy v ruskom čiernomorskom letovisku Soči vyhlásil, že jeho krajina potrebuje ochranu pred Spojenými štátmi. Takisto uviedol, že Sudán by mohol Moskve poslúžiť ako brána do Afriky, informovala agentúra AP. Na úvod svojho rokovania s ruským…

V Rakúsku pokračovali koaličné rokovania ľudovcov a slobodných

Viedeň 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/AP/Ronald Zak)   Rakúski ľudovci z ÖVP a slobodní z FPÖ sa na koaličných rokovaniach vo Viedni dohodli na balíku o digitalizácii. O detailoch tejto dohody informovali po štvrtkovom kole rokovaní predsedovia oboch strán Sebastian Kurz a Heinz-Christian Strache. Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Kurz po…

Egyptský premiér Šaríf Ismáíl odcestoval do Nemecka, kde ho čaká operácia

Káhira 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Selman Elotefy)   Egyptský premiér Šaríf Ismáíl odletel vo štvrtok do Nemecka, kde sa podrobí chirurgickému zákroku v žalúdočno-črevnom trakte. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v Káhire podľa agentúry DPA bez ďalších podrobností zverejnila tamojšia vláda. Predseda egyptského vládneho kabinetu by sa mal do vlasti…

Danko: Prejav v Rusku vysvetlím, ale šokuje ma spolupráca SaS s ĽSNS

Bratislava 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Uznesenie Zahraničného výboru NR SR, ktorý pozval predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) vysvetliť svoje vystúpenie v ruskej Štátnej dume, nie je v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR. Danko to vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že napriek tomu poslancom svoj krok…

Na Námestí svätého Petra vztýčili vianočný strom z Poľska

Vatikán 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andrew Medichini)   Dvadsaťjeden metrov vysoký vianočný strom zo severovýchodu Poľska vztýčili vo štvrtok na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Informovala o tom agentúra AP. Ide o 60-ročný červený smrek z oblasti mesta Elk vo Varmsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode Poľska. Delegáciu z tejto krajiny prijme pápež…

Rumunská vláda prežila v parlamente hlasovanie o vyslovení nedôvery

Bukurešť 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Vadim Ghirda)   Rumunské opozičné strany neuspeli vo štvrtok s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde sociálnych demokratov a liberálov. Pri hlasovaní v parlamente bolo potrebné získať hlasy 233 zákonodarcov, odvolanie kabinetu premiéra Mihaia Tudoseho však nakoniec podporilo iba 159 z nich, informovala agentúra AP. Vyslovenie nedôvery…

Ukrinform: Kolóna áut s Plotnickým opustila Luhansk

Moskva/Luhansk 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo file)   Vodca proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igor Plotnickij obvinil bývalého ministra vnútra Igora Korneta, že sa snaží chopiť moci v republike silou. Uviedol to vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok odvysielala miestna televízia. Agentúra Ukrinform krátko na to informovala, že Plotnickij sa…

Ako je to reálne so zvyšovaním minimálnej mzdy? Zamestnanci dostanú v skutočnosti len 33%, je to podvod na zamestnancoch, varuje Mihál

Bratislava 23. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Jozef Mihál a Jaroslava Lukačovičová zo vznikajúcej strany Spolu - občianska demokracia sa zamerali na zvyšovanie minimálnej mzdy. Mihál informuje, že zamestnanec dostane v skutočnosti len tretinu. "Návrh, ktorý prostredníctvom koaličných poslancov predkladá minister zdravotníctva Drucker do parlamentu, vlastne znamená, že zamestnávatelia…

Horst Seehofer sa možno o moc podelí s Markusom Söderom

Mníchov 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Matthias Schrader)   Vnútrostranícky konflikt v bavorskej Kresťanskosociálnej únii (CSU) sa zrejme vyrieši dohodou. Strana však zatiaľ dementovala všetky mediálne správy o tom, že Horst Seehofer zostane jej predsedom, ale na poste bavorského krajinského premiéra ho nahradí vnútrostranícky rival, krajinský minister financií Markus Söder. Platí to…

Merkelová a Juncker zhadzujú NATO z parníka dejín

Svet 23. novembra 2017 (HSP/sputnik/Foto: TASR/AP- DPA/Patrick Seeger)   Krajiny EÚ vytvárajú „alternatívu NATO“. Aspoň tak interpretuje The Times podpísanie európskeho „obranného paktu“, ku ktorému došlo v týchto dňoch. To, o čom mohli snívať a hovoriť len najodvážnejší a najprezieravejší analytici, sa skutočne stalo: rozvod medzi Nemeckom a USA trvá a…

V madridskom byte objavili telo štyri roky mŕtveho muža

Madrid 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Bob Edme)   Muž údajne zomrel v roku 2013 Nález mŕtveho mužského tela v madridskom byte šokoval miestnych obyvateľov po tom, ako sa ukázalo, že tam bez povšimnutia ležalo štyri roky. S odvolaním sa na španielske médiá o tom informovala agentúra DPA. Mŕtvolu muža objavili v…

Vybrali sme z blogu

S názorom bývalej českej ministerky spravodlivosti súhlasím s výhradami...

Ale anti sexual harassment je špinavá zákerná kampaň! Umelo nafúknutá genderová bublina. Súvis s propagandou za Istanbulský dohovor. Najskôr ponúkam prevzatý článok pre otvorenie si vašich osobných pamäťových priečinkov v časti sexuálne obťažovanie, potom svoj, pre korekciu a dotvorenie si vášho vlastného osobného názoru (pre mužov aj ženy): http:

Ekonómia úhlavný nepriateľ človeka, spoločnosti aj tejto krásnej planéty.

  Motto:   Vedomie a bytie tvoria jednotu vo svojom protirečení a podliehajú základným zákonitostiam vzniku a vývoja v prírode. Platilo to už pri vzniku rodiny, neskôr rodu a platí to aj dnes pri formovaní celosvetovej ľudskej spoločnosti.   Pohľad do histórie   Ak chceme pochopiť kde sa nachádza dnešná…

A už je to tu. Konečne dobrá správa pre Európu. MERKELOVÁ - šéfka islamských migrantov končí v politike.

A dosť, už stačilo MERKELOVEJ. Všetci slušní a dobrí ľudia v Európe majú už dávno MERKELOVEJ plné zuby. Jej neznášanlivej, nenávistnej, sfanatizovanej, totalitnej, konfliktnej, agresívnej, arogantnej, krvilačnej, chorej a teroristickej politiky. Pretože MERKELOVÁ a jej prisluhovači milujú islam, násilie a terorizmus. MERKELOVÁ a jej prisluhovači nemajú rad

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom SR, čo chystá EÚ. Časť I.

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> Najprv si je potrebné niečo pripomenúť z prostredia nacizmu. Predovšetkým: 1. Vízia Hitlera bola celkom jednoduchá: zjednotiť Európu a potom svet. 2. Nacisti sa snažili založiť systém vlády na kontr

Co to má společné s rasismem?

Česká média zase jednou někomu prokázala onu pověstnou medvědí službu. A sice když Teplický deník zveřejnil v rámci svého seriálu „Moje první školní tablo“ snímek první třídy základní školy v Plynárenské ulici v Teplicích, hemžící se už na první pohled zcela etnicky odlišnými dětmi. Nacionalistická facebooková stránka Neklan tuto fotografii následně…

Zeman Putinovi: Rusko je desaťkrát významnejšie než Francúzsko! Putin: Veľmi si cením Zemanovu politickú múdrosť!

Český prezident Miloš Zeman sa na svojej oficiálnej päťdňovej návšteve Ruska v utorok v čiernomorskom letovisku Soči stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v jeho rezidencii Bočarov Ručej, kde spoločne rokovali o mnohých otázkach. Po rokovaní mali obaja tlačovku, na ktorej mal Zeman nasledovný príhovor: „Dámy a pánové, vážený pane…

TopSpeed

Revolučný interiér Mercedes-Benz A 2018 vyzerá úžasne!

2

Štvrtá generácia Mercedes-Benz A prinesie do triedy nevídaný interiér. Po „vanovitých“ prvých dvoch generáciách je Áčko klasickým prémiovým hatchbackom už v súčasnej, tretej generácií. Tá ďalšia má prinesiť luxus, kvalitu a komfort väčších modelov aj do triedy kompaktov. Prevezme niektoré systémy z vlajkovej lode, S-class. Navyše, z vnútra má ísť  technologicky aj vzhľadovo o malú revolúciu.…

Zavídí VW Škode? Výrobu Škoda Superb môžu presunúť do Nemecka!

2

Vlajkovú loď Škody vraj budú vyrábať Nemci!. Tvrdí to Jaroslav Povšík, šef odborov, napriek opačnému tvrdeniu Škody Auto. Ako to vlastne je? „Na zhromaždení v nemeckom Emdene jasne povedali, že nám vezmú výrobu Superbu a nechcú, aby sme vyrábali elektromobily!“ uvádza Povšík pre Hospodářske noviny. Pracovné miesta tým neutrpia, odborár má…

Prvý elektromobil Porsche príde v 2019! Koľko bude stáť?

7

Chcu ukázať svetu, že elektrický pohon nemusí byť vyhradený pre nudné veľké SUV alebo maličké elektromobily do mesta. Porsche finišuje vývoj elektrického športového GT postaveného na základe konceptu Mission E z roku 2015. Ten dal zelenú prácam na aute, interne označenom ako „project J1“. Budúci zástupca šiesteho typového radu značky je…

Chystáte sa kúpiť americké auto? Pozor na utopené autá z USA!

5

Trh s jazdenými autami je veľký biznis. Ak v ňom neviete chodiť, rýchlo sa spálite. A je jedno, či skúšate šťastie na domácom, alebo na zahraničnom trhu. Hľadať doma na internete, a čakať, že v Nemecku, či inde, vyskočí dobré lacné auto a bude čakať práve na vás, to je…

Príde výkonnejší Leon ST Cupra R?

8

Nedávno som tu pripravil seriál o zakladateľoch takzvaných „športovo ladených“ kombíkoch. Seat do tejto triedy vstúpil o niečo neskôr, ako všetky predstavené modely. Dnes však túto triedu plánuje rozšíriť o ešte rýchlejšie kombi, ktoré by mohlo priniesť takmer 250 kW (340 k). Príde tak už na budúci rok výkonnejší Leon…

Škoda elektromobil bude v sériovej výrobe od roku 2020

0

Škoda je jednou z automobiliek, ktorá nemá v ponuke čistý elektromobil, alebo hybridný pohon. Trh si to však vraj pýta a tak od roku 2020 bude Škoda elektromobil v produkcii v Mladej Boleslavi. Je to dôležitý krok k naplneniu stratégie, ktorú si zaviazali splniť do roku 2025, teda ponúknuť 5 čisto elektrických automobilov.

KAMzaKRÁSOU

Vaječné bielko: Čo všetko dokáže? Jeho vlastnosti si zamiluješ!

5

Prírodné produkty sa stávajú čoraz viac využívanejšími pre našu krásu. Je to hlavne z dôvodu, že sú prístupnejšie (aj napriek vajíčkovej kríze) ako krémy, či iné chemické prípravky. Navyše, sú mimoriadne zdravé. Vaječné bielko - čo všetko dokáže? 

Útoky negatívneho človeka - ako sa nestať ich obeťou?

4

Ak však začnete tento boj o záchranu toho druhého, ktorý ,,nemá také šťastie v živote ako vy", tak verte, že ste sa stali obeťou. Míňate na to svoje drahocenné sily a čas. Podobné prípady dobre ilustruje tzv. ,,Karpmanov dramatický trojuholník". Každému z nás prislúcha jedna z rolí: útočník, obeť, záchranca. Obeť manipuluje pomocou vyvolaním pocitu viny…

Pesticídy v ovocí a zelenine: Ako a prečo proti nim treba bojovať?

5

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine. . Všetky pritom bežne kúpime v obchode a ani nevieme, že si domov odnesieme množstvo chémie! Vieš, ktoré ovocie a zelenina sú „najšpinavšie“ alebo naopak, „najčistejšie“? 

Nulový odpad v kúpeľni? Ukážeme ti, ako na to!

3

Nulový odpad v kúpeľni je pre mnohé z nás nereálna výzva. Množstvo kozmetiky, ktoré denne používame, si žiada rovnaké množstvo vyhodených tampónov, tyčiniek do ucha a žiletiek. Ako znížiť odpad v kúpeľni a byť pritom stále neodolateľná? Dá sa to veľmi jednoducho, za pomoci týchto pár tipov, ktoré mnohé z vás…

Antibiotiká: Tieto chyby pri ich užívaní nikdy nerob!

5

Asi každému z nás sa z času na čas stane, že nás zhoršený zdravotný stav privedie až k užívaniu antibiotík. Tieto lieky predpisované lekármi dokážu človeku zvyčajne rýchlo pomôcť, no pri ich užívaní musíme byť obozretní. Antibiotiká sú teda v mnohých prípadoch veľkými pomocníkmi. Mali by sme však byť informovaný o tom, ako v našom…

Vyhrajte 4x Pharmatheiss Elixír na stimuláciu rastu rias

1

Sérum na riasy je jedným z tých kozmetických prípravkov, ktoré sa zdajú byť až príliš dobré. No kde je pravda? Existuje veľa dočasných možnosti predlžovania rias, ako je napríklad riasenka alebo umelé riasy. Ale prirodzene rastúce hrubé riasy sú oveľa lepšou voľbou. A kozmetický priemysel s nami rozhodne súhlasí. Presvedčte sa o jeho účinkoch sami!…

TopDesat

TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

0

Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

Zábavným spôsobom skazili cudzie fotografie

0

Ak sa snažíme niekoho odfotografovať, sústredíme sa na každý detail: pozadie, pózy a výraze tváre. Snažíme sa vytvoriť naozaj dokonalú fotografiu naším dostupným možnostiam. Niekedy sa však nedá predvídať úplne všetko a tak nám do fotografií vstupujú nezvaní hostia. Práve takéto prípady občas urobia fotografie naozaj zábavnými. Dnes ti preto…

10 vtipne nefotogenických zvierat, z ktorých budeš mať výčitky svedomia

0

Všetci máme jedného známeho, ktorý na fotografiách nikdy nevyzerá dobre. Ak takého kamaráta nemáš, tak pre teba máme zlú správu. Pravdepodobne si tým kamarátom ty. Čuduj sa svete, rovnaké to je aj v ríši zvierat.  Presne tak. Ani zvieratá nevyzerajú vždy tak, ako v učebniciach. Bez ohľadu na to, ako usilovne sa pokúšajú na…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ťa vyvedú z omylu

0

Nie všetci sa môžme pochváliť tým, že máme obrovské šťastie. Medzi nami sa nájdu aj smoliari na ktorých sa smola jednoducho lepí. Je však veľmi pozitívne, ak ľudia nestratia zmysel pre humor ani v ťažkých chvíľach. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií zistíš, že tvoj zlý deň možno nie je až tak…

Náhoda neexistuje? 10+ až desivo dokonalých fotografií

0

Londýnsky fotograf Denis Cherim spochybňuje spôsob, akým sa pozeráme na svet a ponúka inú perspektívu. V projekte s názvom Náhoda Denis zachytáva harmonicky zosúladené prvky, ktoré vyzdvihujú rovnováhu na našej planéte. A že náhoda neexistuje! V priebehu rokov Cherim zhromažďoval obrovské množstvo dokonalých oko-potešujúcich kompozícií. Od fotografovania ulíc cez prírodu a krajinu pokračuje fotografovaním…

Na čo všetko sa dá použiť čaj? Budeš sa čudovať!

0

Určite si už videl nejednu krásnu maľbu a nejedného talentovaného maliara. Avšak použil si už na maľovanie čaj? Je to úplne mimo bežných umeleckých postupov, ktoré môžeš identifikovať na obrazoch vystavených v galérii.  "Som "oby