Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k medializovanému rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní týkajúcom sa sťažovateľa Ústavu pamäti národa

Košice 19. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

V súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 285/2017 týkajúcej sa sťažnosti Ústavu pamäti národa boli vo vzťahu k ústavnému súdu, jeho sudcom a rozhodovacej činnosti vo viacerých médiách zverejnené vyjadrenia, okrem iného bolo zverejnené:

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková

–       „Príšernú povesť, ktorej sa teší, Ústavný súd minulý týždeň významne vylepšil. Presnejšiejeho senát…, na ktorý mal ÚPN šťastie, že práve on dostal jeho sťažnosť.“, resp. aj vyjadrenie:

–     „O Babišovom spore rozhodoval senát Ústavného súdu… Je to ten jediný senát Ústavného     súdu, ktorý svojimi verdiktmi a najmä ich odôvodneniami opakovane vracia sudcovskému stavu vážnosť a česť.“

Voči týmto a im podobným zavádzajúcim, neobjektívnym, nekorektným, tendenčným a urážlivým vyjadreniam bez znalosti veci a rozhodovacej činnosti v súčasnosti 10 sudcov ústavného súdu sa jednoznačne ohradzujem.

Rozhodovacia činnosť ústavného súdu sa realizuje v senátoch, ako aj v pléne ústavného súdu. Len v konaniach, v ktorých je príslušné plénum ústavného súdu od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 (9 mesiacov), rozhodlo plénum celkovo v 15 konaniach (návrhoch a sťažnostiach), pričom viaceré z nich rezonovali v médiách, napríklad:

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 18/2014 Vzdelanostný cenzus starostov (sudkyňa  spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd vyslovil, že zákonná požiadavka úplného stredoškolského vzdelania pre starostov bola diskriminačná a zasahovala do slobodnej súťaže politických síl;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 7/2016 Ochrana súkromia počas výcviku v autoškole (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyslovil, že osobné údaje účastníkov kurzov autoškôl zhromažďované autoškolami nepredstavujú nedovolený zásah do práva na ochranu súkromia;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 50/2015 Povinnosti výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (sudca spravodajca Ladislav Orosz)

Ústavný súd vyslovil, že plnenie povinnosti, resp. plnenie zákonných podmienok výrobcami elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, je nevyhnutným predpokladom na získanie štátnej podpory a takéto podmieňovanie neodporuje základnému právu vlastniť majetok ani právu na podnikanie;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 38/2015 Odpisovanie majetku pre daňové účely (sudca spravodajca Lajos Mészáros)

Ústavný súd vyslovil, že úprava pravidiel týkajúcich sa odpisovania majetku pre daňové účely je nástrojom štátnej daňovej politiky a štát rozhoduje o jeho uplatnení bez ohľadu na želania podnikateľských subjektov;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 2/2016 Obmedzenie aktívneho volebného práva (sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd vyslovil, že obmedzenie aktívneho volebného práva je neprípustné v prípadoch, ak volený orgán môže mať svojou činnosťou bezprostredný dosah na osobu s takto obmedzeným volebným právom;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 4/2016 Podmienky vydania všeobecne záväzného nariadenia obce regulujúceho prevádzkovanie hazardu v danej obci (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyslovil, že podmienka petície pri regulácii hazardu v obci nie je obmedzením normotvornej právomoci obce.

Ústavný súd rozhoduje v pléne a senátoch. Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov.

Sudcovia pristupujú k rozhodovacej činnosti ústavného súdu tak, aby naplnili obsah sľubu daný Ústavou Slovenskej republiky (ďalej aj ,,ústava“), na základe ktorého rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. V prípade, že má sudca iný právny názor, má v zmysle zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR, právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu (nálezu a uzneseniu).

Ako príklad uplatnenia spomínaného práva na odlišné stanovisko možno uviesť historicky významné a prelomové rozhodnutie pléna ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 7/2017 týkajúcej sa tzv. „Mečiarových amnestií“, kde plénum ústavného súdu muselo tento problém vyriešiť za 60 dní, navyše len pri počte 10 ústavných sudcov. Odlišné stanoviská k výroku  pripojili sudcovia Milan Ľalík a Peter Brňák. Odlišné stanoviská k odôvodneniu pripojili sudcovia Ľudmila Gajdošíková, Ivetta Macejková a Lajos Mészáros.

Tímová práca celého pléna ústavného súdu (aktuálne 10 sudcov) je okrem plenárnych rozhodnutí (nálezov a uznesení) tiež realizovaná v troch senátoch ústavného súdu.
Od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 (9 mesiacov) rozhodli tri senáty ústavného súdu (okrem hromadných podaní) celkovo v 1905 sťažnostiach:

I. senát – 601 sťažností, z toho 119 rozhodnutých nálezom,

II. senát – 589 sťažností, z toho 87 rozhodnutých nálezom,

III. senát – 715 sťažností, z toho 139 rozhodnutých nálezom.
Medzi verejnosťou a médiami rezonovalo najmä:

–     konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 14/2017 Neplatnosť zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo (sudca spravodajca Peter Brňák)

Ústavný súd odmietol sťažnosť Slovenských elektrárni a. s., pretože v konaní pred všeobecnými súdmi týkajúcom sa neplatnosti zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo nebolo porušené právo sťažovateľa;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 196/2017 Zmena priebehu hranice Košice/Sokoľany (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti mesta Košice a vyslovil, že bolo porušené jeho právo na súdnu ochranu, lebo ak návrh územných zmien hranice obce pozostával z viacerých materiálov, konajúce súdy naň mali prihliadať komplexne;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 459/2017 Potvrdenie pokuty Protimonopolného úradu  Slovenskej republiky (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd odmietol sťažnosť obchodných spoločností (STRABAG a. s., Skanska a. s., MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.), pretože tieto nepreukázali, že v súdnom konaní o preskúmaní pokuty uloženej im Protimonopolným úradom Slovenskej republiky za kartelové správanie vo verejnej súťaži na stavbu diaľnice bolo porušené ich právo na zákonného sudcu;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 464/2017 Vyšetrenie policajnej akcie v Moldave nad Bodvou (sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd odmietol sťažnosť sťažovateľov/ deviatich poškodených v trestnom konaní, lebo z odôvodnení napadnutých rozhodnutí o zastavení trestného stíhania neprichádzala do úvahy ani len minimálna pochybnosť o tom, že by nebolo vykonané účinné úradné vyšetrovanie inkriminovanej policajnej akcie na Budulovskej v Moldave nad Bodvou a následného konania príslušníkov polície na Obvodnom oddelení Policajného zboru Moldava nad Bodvou vo vzťahu k sťažovateľom;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 104/2017 Sloboda slova a ochrana osobnosti (sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti vydavateľa denníka Pravda, lebo konajúce súdy neadekvátne uprednostnili ochranu súkromia pred právom na slobodu prejavu a na slobodné rozširovanie informácií bez zohľadnenia všetkých okolností prípadu;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 95/2017 Určenie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam nachádzajúcim sa v Krivorožskom ťažobnom a úpravárenskom kombináte okysličených rúd na Ukrajine (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keďže konajúce súdy pri aplikácii práva cudzieho štátu postupovali izolovane a neaplikovali ho v celistvosti a s ohľadom na judikatúru daného štátu;

–       konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 194/2017 Právo opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti Slovenského pozemkového fondu, lebo najvyšší súd nedostatočne a nekonzistentne odôvodnil, prečo považoval prejavy vôle o opustení pozemkov  právnych predchodcov protistrany za neplatné.

Spomenúť možno aj rozhodnutia senátov ústavného súdu z roku 2016 a 2017, ktoré sa taktiež stretli so záujmom médií.

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 599/2016 Cena elektriny vyrobenej zo slnečnej energie (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti výrobcu elektriny (REVIMONT-DG s. r. o.) a vyslovil, že predpokladom úspešného vykonania funkčnej skúšky zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie je už splnenie technických podmienok na pripojenie tohto zariadenia do distribučnej sústavy, a nie až vydanie protokolu o tejto funkčnej skúške;

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 540/2016 Náhrada škody spôsobená pri výkone verejnej moci (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti sťažovateľa, ktorý bol oslobodený v trestnom konaní, s poukazom na skutočnosť, že ak sa trestné stíhanie konkrétnej osoby skončilo vydaním oslobodzujúceho rozsudku bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa tak stalo, uznesenie, ktorým bolo obvinenému vznesené obvinenie, je potrebné považovať za takýchto okolností vždy za nezákonné a zasahujúce do základných práv jednotlivca;

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 726/2016 Ochrana vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti sťažovateľov pri podvodnom prevode nehnuteľnosti, lebo konajúce súdy z rýdzo formalistických dôvodov uprednostnili ochranu nadobúdateľa vlastníctva pred ochranou osoby, ktorá bola poškodená trestným činom;

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 632/2016 Rozhodovanie o náhrade trov konania (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti sťažovateľa a vyslovil porušenie jeho základných práv pri rozhodovaní o trovách konania, lebo právny názor najvyššieho súdu, ktorým sa súdy nižších inštancií museli riadiť, považoval za ústavne nesúladný,

–       konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 666/2016 Nemajetková ujma krytá povinným zmluvným poistením (sudca spravodajca Rudolf Tkáčik)

Ústavný súd odmietol sťažnosť sťažovateľky Kooperativa poisťovňa, a. s., namietajúcej vyplatenie  náhrady nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia s poukazom na ústavne akceptovateľnú aplikáciu únijného práva všeobecnými súdmi.

Opäť pripomínam, že v súčasnosti plénum ústavného súdu pracuje v neúplnom zložení 10 sudcov – tvoriť by ho malo ústavou predpísaných 13 sudcov. Táto situácia je spôsobená nevymenovaním sudcov ústavného súdu prezidentom Slovenskej republiky, ktorá na ústavnom súde trvá od 4. júla 2014 až dosiaľ napriek dvom právoplatným a vykonateľným rozhodnutiam ústavného súdu (sp. zn. III. ÚS 571/2014 a sp. zn. PL. ÚS 45/2015) a rozhodnutiam Benátskej komisie CDL-AD(2014)015,  CDL-AD(2017)001. Dôsledkom tejto situácie je:

1.     zvyšovanie počtu nevybavených podaní:

stav k  31. 12. 2013    ̶   nevybavených    9 661  podaní (13 sudcov),  

stav k  31. 12. 2016    ̶   nevybavených  10 513  podaní (10 sudcov);

2.     predlžovanie priemernej dĺžky konania pred ústavným súdom:

rok 2011         ̶        2,86 mesiaca,

rok 2012         ̶        3,43 mesiaca,

rok 2013         ̶        6,23 mesiaca,

rok 2014         ̶        8,15 mesiaca,

rok 2015         ̶        9,02 mesiaca,

rok 2016         ̶      11,87 mesiaca;

3.      zvyšovanie počtu návrhov zamietnutých plénom ústavného súdu z procesných dôvodov v konaniach, na rozhodovanie ktorých je príslušné plénum ústavného súdu bez toho, aby sa o nich meritórne rozhodlo, pretože sa pre meritórne rozhodnutie nedosiahla ústavou požadovaná nadpolovičná väčšina. Podľa čl. 131 ods. 1 druhej a tretej vety Ústavy Slovenskej republiky „plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. Ak sa ústavný súd vo veci podľa čl. 129a neuznesie nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov, konanie sa zastaví.“.  Od 4. júla 2014 do 31. decembra 2016 bolo na základe už uvedeného plénom ústavného súdu zamietnutých 10 návrhov.

Z uvedených skutočností možno vysoko pozitívne hodnotiť rozhodovaciu činnosť aktuálne 10 sudcov ústavného súdu, ktorí okrem iného rozhodli v roku 2016 spolu 18 261 podaní, pričom jeden sudca rozhodol v priemere 1 826 podaní. Od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 (9 mesiacov) ústavný súd rozhodol spolu 11 116 podaní, pričom jeden sudca rozhodol v priemere 1 111 podaní.

S poukazom na uvedené je potrebné konštatovať, že všetkých 10 sudcov ústavného súdu, a nielen senát, ktorý rozhodoval o sťažnosti sťažovateľa Ústavu pamäti národa, prostredníctvom rozhodovacej činnosti v plnej miere zabezpečuje efektívne fungovanie ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.

V naznačených súvislostiach možno preto skutočne súhlasiť s vetou z médií: „Preto je absolútne dôležité, aby sa čestným a kompetentným sudcom dostalo pozornosti a uznania.“ Všetci sudcovia Ústavného sudu Slovenskej republiky si to skutočne zaslúžia.

Redakciu informovala PhDr. Martina Ferencová, PhD. hovorkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Pri dopravnej nehode v Žakovciach utrpelo zranenie päť ľudí

Prešov 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Kežmarskí hasiči zasahujú momentálne pri dopravnej nehode v obci Žakovce v okrese Kežmarok. Ako TASR informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, na mieste sú dopravní policajti. Pri nehode dvoch osobných motorových vozidiel podľa jeho slov utrpelo zranenie päť…

Tisíce stúpencov Saakašviliho protestovali proti Porošenkovi

Kyjev 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Tisíce stúpencov bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho vyšli v nedeľu do ulíc Kyjeva a ďalších ukrajinských miest a požadovali odchod ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.  Na proteste v centre ukrajinskej metropoly sa podľa odhadov zúčastnilo asi 2500 ľudí a na poriadok dohliadalo zhruba 3000…

Novým predsedom ČSSD sa stal Jan Hamáček

Hradec Králové 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Delegáti mimoriadneho 40. zjazdu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v Hradci Králové zvolili za jej nového šéfa podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana Hamáčka. V druhom kole voľby porazil bývalého juhočeského hajtmana Jiřího Zimolu, informovala spravodajská televízia ČT24. Zimola dostal zo siedmich uchádzačov…

Horský priechod Šútovce je uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov

Bratislava 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Všetky sledované úseky ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku sú zjazdné. Horský priechod Šútovce (cesta III/1774) je však uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a na horskom priechode Vrchslatina musia takéto vozidlá použiť snehové reťaze. Informuje o tom Slovenská správa ciest…

Na západe Švajčiarska spadla lavína, uviazlo pod ňou okolo desať ľudí

Viedeň 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Na západe Švajčiarska spadla lavína, pod ktorou uviazlo okolo desať osôb, informovala s odvolaním na vyhlásenie miestnej polície agentúra DPA. K nešťastiu došlo neďaleko obce Finhaut v kantóne Valais pri francúzskych hraniciach. Lavína spadla v nadmorskej výške asi 2500 metrov. Nijaké ďalšie podrobnosti…

Neapol si udržal post lídra, Hamšíkovi rozhodca neuznal gól

Rím 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ciro Fusco)   V stretnutí 25. kola talianskej Serie A zvíťazil v mestskom derby Juventus Turín na ihrisku FC 1:0. Jediný gól duelu strelil v 33. minúte Alex Sandro. V drese "starej dámy" však nedohral zápas Argentínčan Gonzalo Higuain, ktorý v 15. minúte po strete s…

Takmer 200 herečiek vo Veľkej Británii vyzvalo na ukončenie sexuálneho obťažovania

Londýn 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Takmer 200 britských a írskych herečiek a hviezd zábavného priemyslu sa prostredníctvom otvoreného listu vyslovilo za ukončenie sexuálneho obťažovania na pracoviskách. List v deň udeľovania prestížnych cien britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) zverejnil britský nedeľník The Observer.  Pod výzvu sa podpísalo dovedna…

Bývalý spolupracovník Marine Le Penovej založil novú stranu

Paríž 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mathieu Cugnot)   Bývalý podpredseda francúzskeho Národného frontu (FN) Florian Philippot si založil novú politickú stranu, ktorá má ambíciu stať sa hlavnou protieurópskou silou vo Francúzsku. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.  Stúpenci Philippota, ktorý bol až do vlaňajšieho vnútrostraníckeho rozkolu pravou rukou šéfky FN…

Zákazníci Tesly sú frustrovaní, mnohí si kúpili radšej Chevrolet Bolt

San Francisco 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Vogel)   Potenciálni kupci neustále odkladaného modelu Tesla 3 sa obávajú, že pre zdržania by mohli zmeškať daňové úľavy. Preto začali hľadať alternatívy a jednou z nich je Chevrolet Bolt. Tesla totiž minulý týždeň niektorým zákazníkom oznámila, že svoje auto dostanú až v roku…

Orbán odštartoval volebnú kampaň prejavom o stave krajiny

Budapešť 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Tibor Illyes)   Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu predniesol výročný prejav o stave krajiny, v ktorom okrem iného predpovedal prehlbovanie rozdielov medzi západnou a strednou Európou. Na západe podľa neho klesá podiel kresťanského obyvateľstva a vo veľkých mestách prebieha islamizácia, pričom neexistujú politické sily, ktoré…

Zeman nabádal ČSSD, aby vstúpila do koalície s ANO

Hradec Králové 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Český prezident Miloš Zeman vystúpil v nedeľu v Hradci Králové na mimoriadnom 40. zjazde Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), na ktorom si delegáti zvolia nového predsedu. Informovala o tom na svojej stránke spravodajská televízia ČT24. ČSSD, ktorej bol Zeman predsedom v rokoch 1993-2001,…

ĽSNS vyrieši prezidentského kandidáta v najbližších týždňoch, Kotlebu nevylučuje

Bratislava 18. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Strana ĽSNS Mariana Kotlebu zaujme meritórne stanovisko k budúcoročným prezidentským voľbám v najbližších týždňoch. Potvrdil to podpredseda strany a poslanec Milan Uhrík s tým, že v hre je postavenie vlastného kandidáta aj podpora iného. "Momentálne ale ešte nemáme jasne definovanú stratégiu," povedal Uhrík.…

Vybrali sme z blogu

SKUTOK SA NESTAL - takto vyriešila polícia trestné oznámenie na R. Fica za stav zdravotníctva.

V decembri 2017 som podal trestné oznámenie na premiéra Fica, ktorý zodpovedá už 10 rokov za Slovensko. Napriek tomu, že sú preukázateľné dôkazy európskeho štatistického úradu EUROSTAT, že ročne zomrie zbytočne na Slovensku 11 tis. ľudí, tak bratislavský vyšetrovateľ mi odpísal, že SKUTOK SA NESTAL. Podľa zvráteného názoru polície, nie je…

U nás jsou ženy normální

Občas se pobavím na místech, na nichž bych to neočekával. A vy možná také ne. Protože dokážete si představit třeba to, že by vám vyvolal upřímný úsměv ve tváři dopravní podnik, když jedete jeho trolejbusem v půl šesté ráno, a to navíc do práce? Ale stalo se. Tento pátek právě za těchto…

SŤAŽNOSŤ proti uzneseniu, ktorým vyšetrovateľ odmietol - trestné oznámenie proti SIS za to, že vraždí detí, ženy, mužov a starších ľudí, likviduje a prenasleduje nepohodlných občanov

Vyšetrovateľ bez toho aby vykonal akýkoľvek právny úkon na prešetrenie závažných skutočnosti, ktoré uvádzal vo svojom blogu oznamovateľ, a ktoré by smerovali aby bol zistený skutkový stav věci, o ktorom by neboli dôvodné pochybnosti o nestrannom prešetrení, a to v rozsahu nevyhnutnom na zákonné rozhodnutie, pričom dôkazy mal obstarávať z úradnej povinnosti…

Členstvo v Európskej únii a referendum, reflexia...

Prvky priamej vertikálnej demokracie sa nehodia do konceptu takzvaného štandardného systému moci a vládnutia, založeného na horizontálnej demokracii. Pre takzvaných štandardných politikov a vládnucu moc sú rušivý prvok. Takzvaní štandardní politici tak spätne vnímajú aj priamu voľbu prezidenta. Unikla im spod kontroly. Priama, vertikálna  voľba prezidenta vznikla ako iniciatíva „zdola“. Je…

Nefunkčný demokratický centralizmus a jalová demokracia. Ako to zmeniť?

Úvodné slovo: „Tento svet sa už totálne zbláznil a vracia sa do stredoveku. Elementárna logika hovorí, že pokiaľ objekt je zložený z dvoch alebo viac subjektov, je schopný sebareflexie len v prípade symbiózy medzi spoločným záujmom (centrom) a individuálnymi záujmami jeho zložiek (demokraciou). Duálnosť tejto podstaty je nevyvrátiteľná. Len sebec,…

Vaského prebúdzanie národa

Aktivista Rudolf Vasky je asi najpopulárnejší nemainstreamový „ hľadač pravdy“ na Slovensku. Poznajú ho tisíce občanov hlavne vďaka jeho satirickým videám, ktoré zdieľa po internete.  Pohľad na jeho osobu je rôzny. Dalo by sa povedať , že koľko ľudí toľko chutí. Niekto si myslí, že je to narušený, vulgárne rozprávajúci…

TopSpeed

Elektrický Aspark Owl pokoril 100 km/h za menej ako 2 s

3

Elektromobil Aspark Owl zaujal na ostatnom autosalóne vo Frankfurte okrem agresívneho vzhľadu aj poslaním. Víziou Shinjiho Yoshidu, zakladateľa spoločnosti Aspark bolo postaviť prvé produkčné auto, ktoré dokáže zrýchliť na 100 km/h za menej ako 2 s. To nie je jednoduchá úloha, ale Japonci prijali výzvu a na projekte tvrdo pracovali.

Lancia Delta predvádza drifty na snehu. Ide to skvele

0

Ak túto zimu nemáte "šťastie" na uzatvorenú cestu, kde by ste mohli využiť schopnosti jazdy na snehu, a, priznajme si, užiť trochu zábavy, pozrite si aspoň štvorkolku v akcii. Modifikovaná Lancia Delta S4 ukazuje, ako jazdiť na snehu s masívnymi driftami na uzatvorenom "snežnom" okruhu. Priznávam, vodičovi jazdu snehom závidím…

O auto v zime a pohodu sa postarajú tieto pomôcky. A čo vaše tipy?

9

Motoristická zima je tu a ešte pár týždňov potrvá. Vodičom prináša aj potešenie, ale najmä každodenné „starosti“ o auto v zime. Tie vám môžu spríjemniť, alebo eliminovať, správne zimné pomôcky. Každý pozná skrehnuté ruky pri rannom čistení auta od námrazy a snehu. Alebo následný problém so štartom, kedy baterka nemá…

Viete, ako vybrať staré silentbloky? :)

2

Každé jedno auto má silentbloky. Nájdeme ich na nápravach, na uložení motora, prevodovky, diferenciálu, prípadne aj na iných namáhaných miestach. Silentbloky využívame aj v iných oblastiach života, nie len v autách. Čo to je a na čo to slúži? Ako staré silentbloky vymeniť?  

Toto sú finalisti ankety Európske auto roka z roku 1972

0

Rok 1972 v ankete Európske auto roka znamenal umiestnenie všetkých troch európskych veľmocí vo výrobe áut. Prvé miesto malý Talian, druhé miesto coupé (teda nie jedno, ale rovno 2) od Francúzov pre masy, a tretie? Kto iný ako Nemec. A nie len tak hocijaký, ale doslova perla nemeckého automobilizmu. 

Škoda na Marse, paródia na Teslu Roadster a let do vesmíru!

0

Sledovali ste vypustenie rakety Falcon Heavy spolu s elektromobilom Tesla Roadster? Aj keď odpoviete nie, určite ste o tomto projekte Elona Muska určite počuli. Francúzska pobočka Škody si z celej akcie spravila tak trochu srandu a paródiu. Škoda na Marse totiž „pristála“ skôr, ako Tesla s modelom Roadster. Išlo však o skutočný Mars?

KAMzaKRÁSOU

Lucerna siata: Táto poľnohospodárka plodina ťa dostane liečivou silou

4

Lucerna siata je bylina, ktorú si veľmi ľahko pomýlite s ďatelinou. Podobné sú si totiž svojimi peknými fialovými kvetmi. Hoci ide o rozdielne druhy, obe majú hospodársky význam a čo je dôležitejšie, obe majú taktiež skvelé liečivé účinky. Lucerna má pozitívny vplyv na imunitný systém, dokáže odkysliť organizmus a podporuje trávenie. Okrem toho je…

Beauty recepty: Top 3 domáce masky na kruhy pod očami

3

Namiesto toho, že budete každé ráno stáť pred zrkadlom, pozerať na svoje opuchnuté oči a kruhy pod očami a lá panda, ľutujúc každú hodinu, ktorú ste strávili inak ako spánkom, zobuďte sa! Vzchopte sa a dajte zbohom nechceným tmavým kruhom, ktoré náš pohľad robia neatraktívnym. Zabudnite na kávu, energetické nápoje,…

Prečo nikdy neprestať cvičiť? Ak to urobíš, toto sa stane s tvojim telom!

7

Stáva sa to aj tým najlepším z nás... Po dlhodobom aktívnom pohybe sa ocitáme v úzkych a jednoducho sa nám prestane chcieť. Beh už zrazu nie je obľúbenou súčasťou dňa a návšteva posilovne, ktorá bola doteraz za odmenu, je odteraz skôr za trest. Prečo nikdy neprestať cvičiť? Povieme vám, čo sa stane keď…

Babské triky na krásne kvetinky: Vďaka tomuto budú ako z katalógu!

3

Či už pestujete kvetinky v záhradke, alebo na balkóne, v byte, či len tak vo váze, vždy je priorita to, aby vyzerali čo najlepšie a reprezentatívne. Existujú babské triky na krásne kvetinky, ktorým sa musíte priučiť a aplikovať ich aj do praxe. Uvidíte, že neoľutujete!

Vieš, čo všetko má na svedomí prechodená chrípka? Nepodceňuj to!

5

Fakt, že prechodená chrípka vie napáchať veľmi veľa zla, určite netreba podceňovať. Od týždne až mesiace sa ťahajúcej choroby, až po chronický zápal v tele. Buď opatrná a dopraj svojmu telu oddych, ktorý si pýta!

Čo dať jesť dieťaťu ak športuje? Toto tvojho športovca posilní!

5

Deti potrebujú pre normálny rast oveľa výživnejšie jedlo ako my. Navyše, ak vaše dieťa športuje,potrebuje jesť viac. Čo dať jesť dieťaťu ak športuje? Pokiaľ chcete, aby vaši najmenší rástli správne a boli zdravé alebo aby sa športu venovali aj v dospelosti, je dôležité aby ste dbali na ich správnu výživu.…

TopDesat

Ďalšie dizajnérske faily, nad ktorými neostáva nič iné, len krútiť hlavou

0

Nemusíš študovať vysokú školu zameranú na dizajn alebo byť potomkom Leonarda Da Vinciho, aby si pochopil, že niektoré výrobky alebo reklamy sú jednoducho otrasné a vôbec nemali prejsť procesom schvaľovania. Skvelým príkladom sú tieto dizajnérske faily, ktoré neprestávajú pribúdať. :) 1. Nie práve najlepší vzor koberca na schody

Na tieto fotografie sa budeš musieť pozrieť dvakrát

0

Parkrát sme ti už ukázali fotografie, ktoré sme nedokázali tak ľahko pochopiť a potrebovali sme sa na ne pozrieť minimálne dvakrát. Dnes ti prinesieme novú várku podobných fotografií, ktoré znova zamestnajú tvoje oči a samozrejme aj mozog. Nie všetko, čo na fotografiách uvidíš je aj reálne a preto by si…

Hudba pôsobí na naše bunky aj na imunitu

0

Ako kvalifikovaná učiteľka a výchovná poradkyňa mala vždy blízko k ľuďom, dnes k ním hovorí predovšetkým hudbou ako muzikoterapeutka. Magda Blahová je dnes síce už v dôchodku, to jej však nezabránilo byť naďalej aktívnou a pomáhať ľuďom. Naopak sa teraz môže plne a ako sama hovorí s radosťou, potešením, úctou…

Šťastlivci, ktorí sa len tesne vyhli katastrofe

0

Tak týmto ľuďom sa muselo poriadne uľaviť. Sú to jednoducho šťastlivci, pretože sa vyhli katastrofe naozaj iba o malý milimeter. Ak si pozrieš nasledujúce fotografie, tak to určite pochopíš. Mali tak povediac šťastie v nešťastí. Fotografie zverejnila stránka boredpanda.com Šťastlivci, ktorí sa len tesne vyhli katastrofe: Tieto mince zachytili strelu…

10 skvelých tetovaní, za ktorými sa skrýva silný príbeh

0

Niekto považuje tetovanie len ako istý druh umenia. Iní zastávajú názor, že tetovanie má zmysel iba vtedy, ak sa za ním ukrýva silný príbeh. V tomto článku sa pozrieme práve na druhý typ. 1. Chlapík si dal vytetovať dom svojich rodičov. Po úniku plynu vybuchlo celé poschodie, v dôsledku čoho…

Top10: Valentínske faily, ktoré to dotiahli až do obchodov

0

Či už oslavuješ Valentín alebo ho považuješ len za ďalší obyčajný sviatok, nedá sa uprieť fakt, obchody sú preplnené rôznymi maličkými pozornosťami. Ako to už býva zvykom, nie vždy všetko vyjde tak, ako to bolo spočiatku plánované. :) Takto vyzerajú tie najväčšie valentínske faily tohto roka.    1. I Death…