Keď nastal koniec Európy

Brusel 19. júl 2017 (HSP/Geopolitica/Zvědavec/Foto:Pixabay)

 

Udalosti, ku ktorým dochádza pred našimi očami v Európe, nemôžu nikoho nechať na pokoji. Nekontrolovaná imigrácia, ekonomická kríza, zvyšujúce sa sociálne napätie a v dôsledku toho nepokoje a teroristické aktivity v kontexte klesajúcej životnej úrovne, predovšetkým však fatálne vyľudnenie obyvateľov európskeho kontinentu – to je strata všetkej identity, vrátane tej pohlavnej

Tvrdé juvenilné zákony, legalizácia adopcie detí manželmi rovnakého pohlavia, posúvanie pohlavného sebaurčenia už od školy a až k sexuálnej poruche, uvoľňovanie sexuálnych pudov div nie od detstva – to sú len niektoré z chorôb ukazujúcich na vážne ochorenie európskej spoločnosti.

Európa indoeurópskej civilizácie v podstate prestala existovať. Nahradila ju post-Európa biomechanoidov, ktorým je všetko ľudské cudzie, pričom ono „ľudské“ je tu chápané v ešte nedávnom tradičnom slova zmysle. Nie sú už viac žiadne tradície, ani vôľa, ani rozum, o ktorom učila európska Moderna. Niet ani človeka ako takého. Nad všetkým sa vznáša nočná mora neistoty a krízy natoľko drvivej, že sa ponúka logická otázka: Je vôbec ešte možné zachrániť nám známu Európu?

Problémy Európy majú samozrejme mnoho aspektov. Ale čo treba brať ako počiatok dnešnej dozrievajúcej globálnej európskej krízy?

 

Individualizmus ako začiatok krízy

Ak chceme začať s výpočtom príčin súčasného európskeho rozkladu, musíme začať od vzniku takého v zásade brutálneho javu, akým je indivíduum porodené liberálnym poňatím človeka. Všetky súčasné problémy Európy môžeme vystopovať od začiatku novoveku, s jeho osvietenstvom a Francúzskou revolúciou a ešte skôr od filozofickej reflexie života bez Boha, kde treba s výpočtom všetkých súčasných problémov Európy začať.

Práve vtedy, na začiatku moderny, zapustila korene politická antropológia ponímajúca človeka ako indivíduum a nepopísaný list papiera, ktorý sa zapĺňa cestou spoločenskej výchovy a sociálnej adaptácie. Základným momentom tohto prístupu je, že úplne ignoruje akúkoľvek kolektívnu identitu. Či už ide o identitu etnickú, náboženskú, kultúrnu či rasovú. Ak je jej prítomnosť uznaná, je vnímaná ako akýsi atavizmus, dedičstvo nedotvoreného človeka na ceste k novému človeku, progresívnemu a osvietenému človeku sformovanému racionálnou spoločnosťou Moderny akoby od nuly.

A práve na tejto politickej antropológii je založená štruktúra spoločnosti, z ktorej pochádza pojem „občianska spoločnosť“. „Občan“ v nej predstavuje atomizovaného jedinca, prázdnu stránku, do ktorej sa zapisuje procesom verejného vzdelávania. Občianska spoločnosť je politickým vyjadrením modernistickej antropológie, ktorá splodila súčasnú modernú Európu s celou znôškou fatálnych chýb.

Dnešný občan, to je indivíduum s balíčkom preukazov a povolení na pobyt v danej krajine. Ale nie v nejakej abstraktnej krajine, ale v takej, ktorá stelesňuje ďalší produkt Moderny, totiž národný štát, a síce štát očistený od všetkých tradícií, od náboženstva a všetkých kolektívnych identít, a v dôsledku toho nemá duchovný, metafyzický a eschatologický zmysel. (Pojem „národný“ v modernom poňatí štátu nemá už nič spoločné s etnikom či rodovú dŕžavou, „národ“ tu vyjadruje geografickú príslušnosť k štátnemu celku, ktorej nositeľ už v ňom nemusí byť ani narodený, ide teda o konštrukt definovaný štátnym zriadením, nie naopak).

Zodpovedajúci systém hodnôt má korene vo filozofických učeniach sedemnásteho a nasledujúcich storočiach, ale zlyhávať začína až teraz. Nepokoje vo Francúzsku, teroristické útoky v Nemecku, teroristické bunky v Belgicku a imigračné orgie po celej Európe sú v dôsledku faktickým potvrdením absolútnej lživosť doktríny, ktorá stojí na popretí prvotnej tradície. A ako vidíme, nič dobré ľudstvu nepriniesla, len preukazuje svoju neudržateľnosť a skazenosť.

Ak sa niekomu zdá, že všetko sú len prechodné bolesti procesu vývoja smerujúceho k pokroku, že Európa žije v mieri a v dostatku a v podstate si užíva blahobyt v podmienkach historicky najrozvinutejšej modernej spoločnosti na svete, potom nemá zmysel, aby čítal ďalej.

Pre tých, ktorí to vidia inak, si dovolím pokračovať …

 

Rozum, ktorý stvoril monštrum

Podľa predloženého modelu európskej politickej antropológie každý človek akejkoľvek farby pleti, kultúry a jazyka, ktorý sa dostane do západnej spoločnosti, má s ňou automaticky splynúť a stať sa jej štandardnou súčasťou. Teoreticky by sa mal utvoriť do rovnakej podoby ako všetci ostatní, vyžaduje to od neho koncept občianskej spoločnosti a svojprávneho občana ako subjektu moderného štátu.

Celá zákonodarná báza európskych krajín je zriadená takým spôsobom, že sa pracuje s kategóriou „občan“ ako s individualizovaným subjektom občianskej spoločnosti mechanicky poskladaného z rôznych indivíduí. Všetky nároky sú vzťahované k jednotlivcovi ako občanovi, ako k akejsi samostatnej identite nehľadiac na to, čo je to za občana, aké náboženstvo vyznáva, alebo z akého etnika pochádza. K výskytu iných, kolektívnych identít či vlastností, ktoré by mali byť zakotvené v zákone, právny systém zo samotnej podstaty Moderny neprihliada. Lenže ony existujú.

Ak sa v rámci danej európskej teórie založenej na modernej politickej antropológii skúma súčasná imigračná kríza v Európe, povoľujú sa dva pohľady. Predovšetkým o žiadny problém vlastne vôbec nejde. Teoreticky musí všetko prebiehať takto: ak príslušníci arabského sveta, Afriky, Číny, alebo napríklad Turecka vstúpia do európskych krajín, automaticky sa akoby kúzlom zbavujú všetkých svojich predchádzajúcich vlastností. To znamená, ako by sa resetovali a novo redefinovali.

Podľa čisto európskeho myslenia, ktoré nahradilo náboženstvo, od ktorého muselo upustiť v mene novej viery v Modernu, noví obyvatelia Európy očistení od všetkého „starého“ padajú do voľného klastra (zoskupenia voľne viazaných občanov). Toto vyprázdnené indivíduum, ako predpokladá európsky rozum, je po svojom „resete“ pripravené absorbovať európske hodnoty.

Samy o sebe sú však tieto hodnoty plodom filozofických špekulácií Moderny dovedených k dokonalosti počas dvoch alebo troch storočí európskej histórie osvietenstva, ktoré pochovalo Boha. Všetky sú zafixované v európskom právnom priestore, v sociálnom a kultúrnom poli jasnými a jednoznačnými kódexmi racionálneho správania.

Jediný problém spočíva v tom, že onen „reset“ a „redefinícia“ nových Európanov v podobe migrujúcich utečencov sa vyskytuje iba v mysliach európskych byrokratov mechanicky regulujúcich prísun migrantov na hraničných priechodoch a formou štatistík v migračných centrách.

 

Zlyhanie európskeho systému

Podľa predstáv európskych byrokratov sa títo prisťahovalci po krátkej adaptácii, po absolvovaní všetkých druhov registrácií a sociálnych dávok a po tom, čo sa naučia jeden, alebo druhý európsky jazyk, plus povinnú angličtinu, a získajú prácu, stanú občanmi európskych krajín.

Po prijatí príslušného pasu z nich budú „Francúzi“, „Nemci“, „Taliani“, „Nóri“ a po potvrdení všetkých dokumentov a splnení všetkých formalít sa z nich stanú z právneho hľadiska úplne skvelí Európania.

Ak človek má pas a schengenské vízum, potom je absolútnym Európanom a nemožno ho nijako odlišovať od ostatných Európanov, ktorých predkovia žili po stáročia v Európe – vo Francúzsku, v Nemecku, alebo vo Švajčiarsku. Formálne medzi nimi nie je najmenší právny rozdiel – tu je vidieť, ako funguje európsky právny štát. Takže v čom je problém? O akú ide krízu?

To, čo nevidia európski úradníci zaoberajúci sa papierovaním, je jasne viditeľné na uliciach Európy. Práve tam bije do očí, že novoprichádzajúci do Európy, ľudia z iných kontinentov, rás a civilizácií, a to aj napriek úplne novým európskym pasom vo vrecku, samozrejme žiadni „Francúzi“ v kultúrnom, historickom, psychologickom ani v duševnom zmysle nie sú. Sú to moslimovia, Afričania a zostanú nositeľmi práve takých kolektívnych identít, aké v európskom koncepčnom priestore už dávno neexistujú.

V reáli nie je ich pamäť z nejakého dôvodu očistená, takže sa správajú ako moslimovia, Afričania a Turci. A žijú podľa zákonov ich kultúrnej identity a nie podľa zákonov celoeurópskej občianskej spoločnosti. Nechodia sa registrovať a hoci poberajú dávky, neučia sa jazyk, a ak sa ho naučia, nepripravujú sa na zamestnanie. Pretože kultúrna a náboženská identita je oveľa dôležitejšia, fundamentálnejšia a hlbšia, než normy a kódexy občianskej spoločnosti prijaté Európanmi ako samozrejmosť ducha spoločenskej zmluvy.

Tvárou v tvár takejto škodlivej ignorancii zo strany imigrantov k základným paradigmám európskej spoločnosti, ktorá je založená na neotrasiteľných zákonoch a absolútnej platnosti racionálnych ustanovení pozitivistického objektivizmu, padá na buničinu samotné európske právo ignorujúce akékoľvek kolektívne identity. A následne – jeden po druhom – zlyhávajú politické systémy európskych štátov postavené na nedotknuteľnosti postulátov Moderny, na atomizovanej občianskej spoločnosti štátu-národa, na politických dohodách a na dodržiavaní ľudských práv ako základnej istiny personalizovaných občanov bez vlastností.

 

Koniec modernity

Vo výsledku sa rúca všetko, čo sa všeobecným používaním doteraz potvrdzovalo ako ideálna a univerzálna forma štátoprávneho zriadenia Európy, ako vyšší stupeň vývoja ľudstva. Samotná idea Európy podlieha erózii od koreňov. Rozpadajú sa základy bytia súčasného sveta.

A to všetko kvôli nejakým Arabom, ktorí sa nechcú vzdať svojej identity, strhať zo seba šatky, oholiť brady, prestať si zaťažovať hlavu písmom Koránu a čo viac, nesnažia sa pracovať a zaplatiť všetky dane, podieľať sa na gay pochodoch, ako všetci normálni ľudia, z ktorých najlepší sú Európania.

Avšak ďalší prichádzajúci z cudzích krajín, ktorých nijako nezaujíma integrácia do európskej spoločnosti, začínajú napĺňať kritickú masu meranú teraz už aj v štatistických kategóriách. Aby toho nebolo málo, ukazuje sa, že postoj tých, ktorí sa zdanlivo už dávno integrovali a žijú v Európe v druhej a dokonca v tretej generácii, má k integrácii vysoko podmienečný vzťah.

Naučili sa síce potrebný jazyk, ale aj naďalej udržujú svoju kultúrnu identitu, predstavujú nekontrolovateľnú sociálnu skupinu, dobre sa orientujú v systéme európskeho práva a európskych hodnôt, obratne využívajú všetky európske sociálne výhody, a pritom s nimi nič nepohne.

Nerozpustné masy imigrantov vytvárajú enklávy svojbytnej existencie, ktorých obyvatelia zvysoka kašlú na všetky sociálne imperatívy Európanov. Pretože pre nich európske „úspechy“ odrážajú iba skúsenosti z tohto malého kúska ľudstva – z Európy – nachádzajúceho sa na periférii globálnych procesov.

A ak nie ste z Európy, tak nech si Európania ďalej uchovajú všetko, čo si pre seba navymýšľali. Ale napríklad Arabi nič podobné uchovávať nebudú, pretože nevedia, kto bol Locke, Mills, alebo Spencer, a prečo by ich výmysly mali byť nadradené Písmu. Votrelci v Európe nepočuli nič o občianskej spoločnosti a kašlú na Modernu.

Ak pozorujeme európske kŕče, je zrazu jasné, že európske hodnotové paradigmy už neexistujú. Moderna nefunguje, to je všetko! Môžeme ju látať, môžeme sa pokúsiť zachraňovať európske „hodnoty“ zo všetkých síl, ale celkovo vzaté je s nimi koniec.

V priamom prenose z Európy môžeme sledovať pád západoeurópskej politickej antropológie. A na povrch opäť vyplávalo všetko, čo sa zdalo byť prekonané, zabudnuté, zničené na samom začiatku novoveku: etnický faktor, náboženstvo, kolektívna identita ako taká.

Iste, vo svetskej Európe môže byť prítomný etnický pôvod i náboženstvo, ale iba ako individuálna preferencia občana, ako jeho osobný rozmar v rámci slobody jedinca, bez toho, aby so sebou niesol kolektívny a sociálny rozmer. Iste, náboženstvo nie je v Európe formálne zakázané, ale už niekoľko storočí tu neexistuje ako sociálny jav. Náboženstvo v Európe už dávno nevytvára kolektívnu identitu. Politická antropológia sekulárnej Európy praská vo švíkoch.

Valerij Korovin

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Nemecko označilo protest Turecka proti prehľadaniu svojej lode za neoprávnený

0 icon

Berlín 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/DPA-Michael Kappeler)   Nemecko v utorok označilo protest Turecka proti prehľadaniu tureckej nákladnej lode nemeckými vojakmi, ktorí konali pod záštitou EÚ, za "neopodstatnený". Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na nemeckú ministerku obrany Annegret Krampovú-Karrenbauerovú "(Nemeckí) vojaci postupovali korektne a v úplnom súlade…

Deti do sedem rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Deti do sedem rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Doteraz to platilo pre deti do troch rokov. Testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár. Vyplýva to z upravenej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ku karanténnym povinnostiam osôb pri…

Biden začne dostávať každodenné správy od tajných služieb

0 icon

Washington 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Novozvolený americký prezident Joe Biden už čoskoro začne dostávať denné hlásenia tajných služieb po tom, ako Biely dom schválil príslušné opatrenie. Oznámila to v noci na stredu Kancelária riaditeľa národného spravodajstva (ODNI), z ktorej vyhlásenia citovala tlačová agentúra DPA. Ide o kľúčový krok…

Švédsko vyzýva Irán, aby odvolal popravu špecialistu na núdzovú medicínu

0 icon

Štokholm 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Burhan Ozbilici)   Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová v utorok oznámila, že sa rozprávala so svojím iránskym rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom a oficiálne protestovala proti plánovanej poprave iránsko-švédskeho profesora Ahmadrezu Džalálího odsúdeného na smrť pre obvinenia zo špionáže Lindeová oznámila telefonický rozhovor na Twitteri.…

Azerbajdžanská armáda vstúpila do okresu Kalbadžar, ktorý prepustili Arméni

0 icon

Baku 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Azerbajdžanské sily vstúpili do okresu Kalbadžar pri Náhornom Karabachu, druhého z troch okresov, ktoré arménski separatisti odstúpia Azerbajdžanu na základe dohody o zastavení bojov o tento sporný región Informovala o tom v noci na stredu tlačová agentúra AFP. Ministerstvo obrany v Baku vo vyhlásení…

Aspoň banky sa budú mať lepšie? Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorý schválil parlament. Ide o naplnenie spoločného memoranda medzi ministerstvom financií a bankovou asociáciou z júna tohto roka. Už vtedy sa…

Výbor maďarského parlamentu podporil návrh sprísnenia zákona o voľbách

0 icon

Budapešť 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Tamas Kovacs)   Výbor maďarského parlamentu pre spravodlivosť v utorok v Budapešti schválil sprísnený návrh novely volebného zákona, ktorý v konečnom dôsledku núti opozíciu k zjednoteniu. Informovalo o tom internetové vydanie ľavicového denníka Népszava Podľa tohto návrhu musia politické strany na zostavenie celoštátnych kandidátskych listín postaviť…

Biden: „Sme pripravení viesť svet“

0 icon

Washington 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster)   Novozvolený americký prezident Joe Biden predstavil v utorok svoj národnobezpečnostný tím, ktorý je podľa jeho slov pripravený po odchode šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa obnoviť americké vedenie vo svete "Je to tím, ktorý udrží našu krajinu a našich obyvateľov v bezpečí," uviedol…

Dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii zatiaľ nie je

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dohoda na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii zatiaľ nie je. Plánovaná večerná koaličná rada k tejto téme nebude, rokovať by mali najskôr jednotlivé poslanecké kluby. Pre TASR to potvrdili viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR. Nepovedali zatiaľ, či sa voľba generálneho…

Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o samosprávnych krajoch

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Poslanci ukončili prvý deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR prerokovaním návrhu novely zákona o samosprávnych krajoch, podľa ktorej by samosprávne kraje mohli pri výkone svojich zákonných povinností využívať elektronickú komunikáciu. Obmedziť by sa tiež mohla i možnosť poslancov zastupiteľstva byť členom štatutárnych…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dávid Béreš

Štát musí ľuďom podať pomocnú ruku

0icon

Naša spoločnosť sa dnes nachádza v bezprecedentnej situácií. Koronakríza trvá v podstate už deväť mesiacov nepretržite a ľudia začínajú pociťovať únavu a mnohokrát aj oprávnenú frustráciu. Únava a frustrácia obyvateľstva vyvrcholila ostatnými protestami. Ako zaujímavosť možno vnímať, že tieto protesty boli zorganizované len a výlučne prostredníctvom sociálnych sietí, bez podpory…

Slavěna Vorobelová

Tsunami „Matovič“ sa blíži ku kritickému bodu

0icon

Ďalšie celoplošne testovanie? Buď tu niektorí vládni predstavitelia prestali vnímať realitu a nepochopili, že obyvateľstvo sa toho ich celoplošného sociologického pokusu zúčastnilo menej dobrovoľne a viac nasilu, alebo je ich myseľ ovládaná nekontrolovateľným pocitom moci a absolútnej nedotknuteľnosti. Trochu faktov v dnešnej dobe internetu. Odborníci Bražinová, Somorčík, Kynčl, Krištúfková, Avdičová  Špaleková zhodnotili zvýšenú celkovú úmrtnosť počas…

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

0icon

ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia.…

Peter Štrba

Vyzývam RTVS, aby zorganizovala a odvysielala diskusiu na tému celoplošné testovanie!

0icon

Otvorený list RTVS: Vážený pán/vážená pani, na začiatku novembra a o týždeň neskôr boli občania Slovenskej republiky svedkami „operácie“, ktorá dostala pomenovanie „celoplošné testovanie“. V rámci príprav na túto akciu boli zo strany predsedu vlády ignorované pripomienky a výzvy jednotlivcov, ale aj celých združení kompetentných vyjadriť sa k zmysluplnosti takejto…

Pavel Pakoš

Veľké klamstvo príde na svet II.

0icon

To čo sa deje je iba predzvesť ďalších naplánovaných udalostí. Modrý papier s troma kinderkovskými šestkami, pre ktorý boli ľudia vyhadzovaní z práce, nevpustení do obchodu či im bolo zakázané vstúpiť do budovy štátneho úradu, to je iba predohra oveľa väčších neprávostí, ktoré majú na ľudí nachystané. Prídu ako umelo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

10+ vtipných foto s psíkmi v hlavnej úlohe, ktoré ti zaručenie zlepšia náladu

0 icon

Mnoho ľudí považuje pondelky za tie najnáročnejšie dni v týždni. Ak si jedným z tých ľudí aj ty alebo ak dnes jednoducho len nemáš svoj deň, si na správnej adrese. V tomto článku sa ti pokusíme zdvihnúť náladu pomocou vtipných fotografií so psíkmi v hlavnej úlohe. :) Zvieratá majú na…

Koľko pozemských oceánov už bolo preskúmaných?

0 icon

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už bola zmapovaná celá planéta, ale rozlíšenie údajov pre väčšinu oceánov je oveľa nižšie v porovnaní s pevninou. V skutočnosti bolo zmapovaných iba asi 5 % oceánskeho dna. Jedná sa pritom o ekvivalent mapy v mierke 1 : 50 000. Radar ale nepreniká dobre cez vodu a preto musia…

Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

0 icon

Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Vo svete IT

Hozodo KP-601SA-1 – kompaktný odšťavovač citrusov z nehrdzavejúcej ocele aktuálne za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Kvalitný odšťavovač by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Nič nenahradí čerstvo vyšťavený džús z dobre vychladených pomarančov či iných citrusov. Tak prečo ešte váhaš nad jeho kúpou? Kvalitný odšťavovač citrusov už nie je dlho veľkou investíciou, o čom ťa presvedčí aj náš dnešný tip na kúpu. Odšťavovač Hozodo KP-601SA-1 sa…

V temnote vesmíru môže vzniknúť jeden zo základných stavebných kameňov života

0 icon

Ak sa pozrieme na hviezdy vo vesmíre, zistíme, že svojim spôsobom ide o akési obrovské pece. V tých vznikajú látky, potrebné pre život. Ich energia poháňa veľké množstvo rozličných procesov, a preto si vedci dlhú dobu mysleli, že radiácia hviezdy je potrebná na vytvorenie životu dôležitých látok, akou je napríklad…

Nemecký režisér ostro kritizoval Muskove plány: „Kolonizácia Marsu je utopistická predstava, ktorá padne rovnako, ako…“

0 icon

Elon Musk je vizionárom a medzi jeho najväčšie sny nepochybne patrí kolonizovať nášho vesmírneho suseda, planétu Mars. Tento sen chce dosiahnuť pomocou jeho novej rakety, Starship, ktorá by mohla letieť už v roku 2024. Jeho vízie sa úspešným pristátím na červenej planéte nekončia, píše portál Business Insider. Do roku 2050 by sme…

Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

0 icon

Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

0 icon

Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

Armádny Magazín

Putin vyzval krajiny po celom svete, aby preklenuli rozdiely a posunuli sa vpred

0 icon

Rusko, 25. november 2020 (AM) - Ruský prezident sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli odovzdania poverovacích listín veľvyslancom cudzích štátov.   Ruský prezident Vladimir Putin predniesol niekoľko vyhlásení pri odovzdávaní poverovacích listín zahraničným veľvyslancom v Kremli. Ruský vodca poznamenal, že sa napriek pandém

Rozporuplná anketa: Ktorá krajina sa najviac zaslúžila o víťazstvo nad fašistami v druhej svetovej vojne

0 icon

Nórsko, 25. november 2020 (AM) - Obyvateľov Ruska, Veľkej Británie a aj iných štátov, ktoré boli cez vojnu protihitlerovskými spojencami, požiadali, aby zhodnotili podiel svojej vlasti na víťazstve. Výsledok ukázal, že mnohí si myslia, že to bol ich štát, kto sa najviac zaslúžil o spoločné víťazs

Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

0 icon

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či

Rusko - Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

0 icon

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.  

Satanovskij: Ako Rusko v Karabachu ohromilo Ukrajinu - prielom smerom na Donbas a Krym nebude

0 icon

Ukrajina, 25. november 2020 (AM) - Kroky Ruska v konflikte v Karabachu spôsobili, že ukrajinské vedenie ostalo „ohromené“. Uviedol to politológ Jevgenij Satanovskij.   Ukrajina už niekoľko mesiacov aktívne naznačuje silný scenár zabratia Krymu a Donbasu. Expert poukazuje na manévre ozbrojených síl Ukrajiny so silami NATO, kto

Svetlo sveta

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

icon FOTO DŇA