Čo hovoril Dzurinda v parlamente pred bombardovaním Juhoslávie

Bratislava 15. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR – Pavel Neubauer)

 

Zo zápisnice 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa konala 9. apríla 1999 sa od vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu okrem iného dozviete,

„že v Juhoslovanskej zväzovej republike sa deje genocída nevídaného rozsahu.  Jej autorom je neľudský Miloševičov režim, ktorý sa rozhodol etnicky vyčistiť svoj štát. Pravda je taká, že Miloševičovi ľudia vyháňajú z vlasti už státisíce svojich spoluobčanov. Ľudia utekajú z Kosova nie pred náletmi aliancie, ale pred besnením Miloševičových ľudí.“

“Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Spojených štátov amerických a má česť odpovedať na Vašu nótu číslo 113/1998 – žiadosť o udelenie permanentného stáleho diplomatického povolenia – a má česť informovať veľvyslanectvo Spojených štátov amerických, že súhlasí s permanentným diplomatickým povolením pre prelety a pristátia vojenských i civilných lietadiel Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky“

Na archívnej smímke Mikuláš Dzurinda

Predseda vlády SR M. Dzurinda:

Vážený pán predseda Národnej rady,

panie poslankyne, páni poslanci,

v prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu ústretovosť, za to, že ste preložili dokončenie rozpravy vzhľadom na naše cesty na dnešný deň, na dnešné dopoludnie.

Rád využívam túto príležitosť predstúpiť pred najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky s informáciou o reakciách slovenskej vlády na prebiehajúci konflikt v Juhoslovanskej zväzovej republike a o krokoch, ktoré boli v tejto súvislosti z našej strany podniknuté. Viem, že by som sa mohol vo svojom vystúpení obmedziť na strohé konštatovanie, že vláda postupovala v zmysle svojich kompetencií. Neporušila ústavu, ani iný zákon a opierajúc sa o široký mandát voličov z nedávnych parlamentných volieb uplatnila svoje právo a svoju povinnosť v takýchto situáciách konať. Nechcem sa však v nijakom prípade skrývať do ulity vlastných kompetencií, práve naopak, som presvedčený, že nastal čas, aby bolo o aktivitách vlády v tejto oblasti plne informované plénum Národnej rady Slovenskej republiky.

Úprimne povediac, ak majú niektorí z vás pocit, že ten čas mohol nastať už dávnejšie, ani sa nebudem usilovať vám veľmi a za každú cenu protirečiť. Dovolím si iba apelovať na vaše pochopenie toho, že v uplynulých dvoch týždňoch nabrali udalosti dynamický spád, všetci sme boli priebežne konfrontovaní s meniacou sa situáciou a novými výzvami a možno je aj na jednej strane dobré, že sa takto schádzame až dnes, po dvoch mimoriadnych zasadnutiach vlády z tohto týždňa, keď je zároveň už lepšie možné odprezentovať pred vami aktivity vlády v určitom, aspoň čiastkovom súhrne. Tento čas, ktorý sme získali, sme využili aj na to, že sme získali niektoré nové informácie, doplňujúce informácie. A ja by som vás rád napríklad oboznámil s touto informáciou.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prevzalo 15. októbra, teda ešte za predchádzajúcej vlády, nótu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov s nasledujúcou požiadavkou, ktorú najlepšie vystihne odpoveď Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 23. októbra 1998. Podčiarkujem, bolo to ešte za obdobia vlády dnešnej opozície. Dovoľte mi, aby som túto odpoveď Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky prečítal.

“Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Spojených štátov amerických a má česť opovedať na Vašu nótu číslo 113/1998 – žiadosť o udelenie permanentného stáleho diplomatického povolenia – a má česť informovať veľvyslanectvo Spojených štátov amerických, že súhlasí s permanentným diplomatickým povolením pre prelety a pristátia vojenských i civilných lietadiel Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky na rok 1999 za nasledujúcich podmienok:

  1. Letový plán bude informatívne predložený v súlade s AIP Slovenskej republiky na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
  2. Let sa bude uskutočňovať výhradne po stanovených letových trasách a líniách.
  3. Slovenské orgány si vyhradzujú právo zrušiť svoj súhlas v prípade mimoriadnej udalosti, o ktorej bude druhá strana včas informovaná diplomatickou cestou.”

Na záver je zdvorilostná formulácia.

Na základe tohto politického súhlasu ministerstva zahraničných vecí, bol to všeobecný súhlas na všetky prelety lietadiel Spojených štátov, reagoval Generálny štáb Armády Slovenskej republiky, podpísaný generálporučík Štefan Gombík, toho istého dňa 23. októbra. Opakujem, bolo to v dobe vlády dnešnej opozície takto.

Ministerstvo. Vec: Udelenie permanentného diplomatického povolenia. “Na základe vašej žiadosti”, je tam číslo ministerstva zahraničných vecí, “súhlasím s udelením permanentného diplomatického povolenia k preletom špeciálov Spojených štátov amerických pre transporty VIP, to znamená významných osôb, humanitárne lety, prepravu oficiálnych delegácií a vojenských transportných lietadiel, cez územie Slovenskej republiky, a k pristátiu na území Slovenskej republiky na dobu od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999.

Diplomatické povolenie je potrebné žiadať, ak z kontextu vyplýva individuálne následné:

– ak let alebo časť letu bude mimo stanovenej letovej trasy,

– ak ide o prepravu zbraní, munície, rádioaktívnych a výbušných látok,

– ak ide o let alebo pristátie vojenského bojového lietadla,

– ak ide o pristátie na vojenskom letisku.”

Všeobecný súhlas bol teda podmienený aj žiadosťami o individuálne súhlasy v takýchto prípadoch.

Dovoľte mi, aby som teraz jasne deklaroval, že vláda Slovenskej republiky nemala a nemá v úmysle postupovať v takejto závažnej oblasti jednostranne bez komunikácie s ostatnými ústavnými inštitúciami a verejnosťou, či dokonca zámerne zamlčujúc a skrývajúc niektoré skutočností, ako to v uplynulých dňoch niektoré kritické hlasy na našu adresu tvrdili. Dúfam, že sa mi v mojom vystúpení a následnej diskusii podarí akékoľvek pochybnosti o transparentnosti našej politiky v tomto smere celkom odbúrať.

Ešte chcem vyjadriť svoj súhlas so všetkými, ktorí zastávajú názor, že krízový vývin v oblasti bývalej Juhoslávie, konflikt v Kosove a následné vojenské operácie Severoatlantickej aliancie proti Juhoslovanskej zväzovej republike sú závažnými javmi odohrávajúcimi sa v tesnej blízkosti našich hraníc. Aj preto naše postoje k nim môžu na dlhé roky ovplyvniť ďalšie smerovania, budúce postavenie Slovenskej republiky v celoeurópskom kontexte, a preto by bolo veľmi nebezpečné pokúšať sa zamiesť takéto problematické otázky pod koberec a tváriť sa, že sa nič závažné nedeje.

Výmenu informácií a vecnú diskusiu k tejto téme vítam, pretože som presvedčený, že ak sa nám podarí odbúrať emócie, a to je, domnievam sa, v takýchto situáciách tak vo vláde, ako aj v parlamente našou profesionálnou povinnosťou, ak sa nám podarí hodnotiť situáciu cez prizmu dlhodobých strategicko-bezpečnostných záujmov našej vlasti a jej obyvateľov, máme reálnu nádej, že naše stanoviská sa zblížia a kroky uskutočnené vládou v uplynulých dňoch nebudú vnímané niektorými našimi oponentmi v takej rozpornej polohe.

Chcem sa zámerne vo svojom vystúpení vyhnúť akýmkoľvek zmienkam, ktoré by dnešnú politickú atmosféru v slovenskom parlamente ďalej polarizovali. Naopak, dúfam, že sa nám všetkým podarí v diskusii k tejto závažnej téme odložiť optiku našich prirodzene odlišných politických a straníckych záujmov s cieľom hľadať riešenia, ktoré nebudú v rozpore s principiálnymi záujmami Slovenskej republiky.

A teraz mi dovoľte, aby som uviedol niekoľko faktov, niekoľko skutočností.

  1. marca tohto roku ministerstvo zahraničných vecí dostalo nótu Spojených štátov amerických, ktorá žiadala o súhlas alebo o povolenie s preletmi tzv. tankovacích lietadiel nad územím Slovenskej republiky.
  2. marca – deň na to Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky dostalo nótu Severoatlantickej aliancie, ktorá žiadala o všeobecný súhlas, podobný, ako udelila predchádzajúca vláda, tak ako som ho pred chvíľočkou prečítal.
  3. marca prebehla diskusia vo vláde navzdory tomu, že kompetencie sú plne na strane Generálneho štábu a ministerstva zahraničných vecí. Podnetom na túto diskusiu boli teda uvedené dve nóty, ktorých konkrétne vymedzenie, o aké lietadlá by malo ísť, teda o tankovacie lietadlá, obsahovala iba jedna z týchto nót. Aj preto sa diskusia vnímala vo veľkej časti verejnosti, ale ako sa neskôr ukázalo, aj vo vláde, predovšetkým z pohľadu tankovacích lietadiel. Takto vzniklo aj určité nedorozumenie aj medzi samotnými členmi vlády o konkrétnom obsahu nášho súhlasu. Aj preto sa problémom vláda zaoberala ihneď po Veľkej noci v utorok 6. apríla 1999, kde okrem odstránenia nedorozumenia sme rozhodli o zjednodušení povoľovacieho systému na individuálne lety a prelety, ako aj o humanitárnej pomoci.

Rád by som vás veľmi zodpovedne informoval ešte o jednej skutočnosti. Do onoho zasadania v utorok 6. apríla 1999 nepreletelo ponad územím Slovenskej republiky ani jediné bojové lietadlo.

Ďalšia moja informácia sa bude dotýkať zasadania vlády dnes ráno, keď sme naše rozhodnutie o poskytnutí humanitárnej pomoci premenili na celkom konkrétne opatrenia a prijali sme uznesenie o vyčlenení 80 mil. Sk na humanitárnu pomoc v rozčlenení na 39 463 000 Sk, ktoré je potrebné vyčleniť na ubytovanie potenciálneho množstva 500 utečencov alebo vyhnancov. A ten zvyšok 40 537 000 korún bude rozdelený tak, ako sa dohodnú ministerstvá hospodárstva, pôdohospodárstva, dopravy na spoločnom rokovaní. Do 15. apríla tieto peniaze budú vyčlenené. Celou koordináciou je poverený minister zahraničných vecí v spolupráci s ministerstvom vnútra a minister hospodárstva v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva a ministrom dopravy majú takpovediac rozmeniť na drobné – na lieky, najmä na potraviny a na ostatné potrebné veci, ale aj o zabezpečení dopravy tak, aby sa tieto veci dostali na miesto určenia včas. Táto suma 80 mil. korún je doplnená ešte objemom 4,2 mil. Sk, ktoré netreba zaplatiť, pretože ministerstvo vnútra našlo isté vnútorné rezervy – deky, prikrývky, stanový materiál a iné zariadenia -, ktoré je schopné vyčleniť bez toho, že by tento materiál bolo nevyhnutné pokrývať novými peniazmi, prostriedkami povedzme zo štátneho rozpočtu. Toľko zatiaľ fakty.

Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi teraz krátke hodnotenie situácie z pohľadu súčasnosti aj po tom, čo som mal možnosť diskutovať vývoj v Kosove, vývoj v Juhoslovanskej zväzovej republike s predstaviteľmi viacerých krajín v nedávnych dňoch. Otázka znie, či Slovensko, myslím si, že fundamentálna otázka znie, či Slovensko chce patriť do rodiny kultúrnych, prosperujúcich a kultivovaných národov Európy alebo azda niekde inde. Ak Slovensko chce patriť do tejto rodiny a vláda Slovenskej republiky tvrdí, že jednoznačne áno, potom nemôžeme zatvárať oči pred pravdou a zbavovať nás samých zodpovednosti, ktorú poznanie tejto pravdy prináša.

Podľa môjho názoru pravda hovorí, že v Juhoslovanskej zväzovej republike sa deje genocída nevídaného rozsahu. Presvedčil som sa o tom napríklad v rozhovoroch s predsedom bulharskej vlády, ktorý navštívil Slovensko tento týždeň a ktorý ma informoval, že spočiatku bolo bulharské obyvateľstvo proti náletom aliancie, ale keď začali vyhnanci, lebo pán premiér Kostov ma upozornil, aby sme nehovorili o utečencov, ale o vyhnancoch z Kosova, z Juhoslávie, keď začali prúdiť do Bulharska, keď občania začali vnímať tú strašnú katastrofu, ako sa s týmito ľuďmi zaobchádza, začali vnímať pravdu a verejná mienka sa jednoznačne mení a obracia iným smerom. Podčiarkujem, že Bulharsko je susediacou krajinou s Juhoslovanskou zväzovou republikou. Podčiarkujem, že je to slovanský národ a národ, ktorého drvivá väčšina sa hlási ku kresťanstvu.

Mal som teraz veľmi dobrú možnosť hovoriť s predsedom talianskej vlády Massimom D´Alemom, okrem nášho oficiálneho stretnutia sme strávili spolu čas pri obede a bol veľmi široký priestor. Predseda talianskej vlády ma informoval, že strávil ostatnú nedeľu celý deň na hraniciach medzi Albánskom a Kosovom. Nebudem apelovať na vaše city, keď som pred chvíľočkou volal po tom, aby sme rozhodovali racionálne, ale poviem iba niekoľko slov. Predseda vlády bol zhrozený z toho, čo videl. Informoval ma o číslach, o ľuďoch, o počtoch ľudí, ktorí sú dnes už v Albánsku, v Čiernej Hore, Macedónii. Hovoril o nevídanom utrpení, ktoré títo ľudia zažívajú a ocenil doterajšie principiálne postoje vlády Slovenskej republiky.

Pravda naozaj teda hovorí, že v Juhoslovanskej zväzovej republike sa deje genocída nevídaného rozsahu, že jej autorom je neľudský Miloševičov režim, ktorý sa rozhodol etnicky vyčistiť svoj štát, svoju krajinu. Pravda je taká, že Miloševičovi ľudia vyháňajú z vlasti nie desiatky, stovky, ale už státisíce, státisíce svojich spoluobčanov. Ľudia utekajú nie z Kosova pred náletmi aliancie, ale pred besnením Miloševičových ľudí.

Politický súhlas na prelet lietadiel Severoatlantickej aliancie ponad územie bol vlastne potvrdením vzťahu k hodnotám, ktoré chce slovenská vláda, ale myslím aj občania Slovenskej republiky, podporovať. Sú to hodnoty ako právo na život, právo na spolunažívanie bez ohľadu na rasovú, náboženskú alebo etnickú príslušnosť. Je to právo žiť vo svojej vlasti slobodne na základe všeobecne prijatých ľudských a občianskych práv.

Politický súhlas s preletmi lietadiel NATO ponad územie Slovenskej republiky je potrebné vnímať predovšetkým z tohto uhla pohľadu ako výraz našich jasných principiálnych postojov rešpektujúcich tieto hodnoty, na ktorých stojí Severoatlantická aliancia, Európska únia, vyspelé civilizované európske obyvateľstvo.

Pokojne môžeme však tento súhlas vnímať aj ako potvrdenie schopnosti a vôle zintenzívniť spoluprácu s alianciou a jej členskými krajinami, ale aj ako schopnosť prispievať k bezpečnosti a stabilite v Európe s cieľom zabrániť rozsiahlej humanitárnej katastrofe. Dodržiavanie základných ľudských a občianskych práv a slobôd nie je iba vnútornou záležitosťou jedného štátu. Dotýka sa aj medzinárodného spoločenstva, ktoré sa nemôže nečinne prizerať, ako sa tieto práva hrubo porušujú. Takto to vnímali aj naši partneri, členovia Severoatlantickej aliancie.

Súhlas vlády Slovenskej republiky s povolením preletov lietadiel aliancie ponad územie Slovenskej republiky bol prijatý zo strany aliancie veľmi pozitívne. Deklarovali sme našu ochotu na spoluprácu a ochotu niesť spoločnú zodpovednosť za vývoj. Veríme, že aj tento posledný krok vlády pozitívne prispeje k vnímaniu Slovenskej republiky. Ak sa chceme niekedy stať členom aliancie, nemôžeme váhať, musíme prejavovať synergickú politickú vôľu rovnako zmýšľajúcich spojencov. Lebo aj o tom je aliancia a členstvo v nej.

Ak by som hovoril o tom, že máme jasne deklarovanú našu zahraničnú politickú orientáciu v programovom vyhlásení, myslím, že by som zbytočne zdržiaval a že toto je každému v tejto sále celkom jasné.

Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

dovoľte mi, aby som vás na záver svojho vystúpenia vyzval a poprosil, aby ste svojím pôsobením neprispievali k bičovaniu vášní, k zvyšovaniu polarizácie spoločnosti, ktorá je už aj tak dosť polarizovaná, ale aby sme spoločne prispeli k solidarite s trpiacimi a k hľadaniu tých najlepších východísk. Vláda Slovenskej republiky nevidí východisko ani v etnickom vyčistení Juhoslovanskej zväzovej republiky, ani v spálenej zemi. Toto východisko vidíme v dialógu. Ak chceme, aby sa podarilo nadviazať dialóg v Juhoslovanskej zväzovej republike, pokúsme sa nadviazať dialóg najprv medzi sebou. Pretože existuje spoločná platforma, som hlboko presvedčený, že existuje takáto spoločná platforma na vzájomný dialóg a za takúto spoločnú platformu považujem záujem našej vlády. Záujem Slovenskej republiky. Aj koalícia, aj opozícia chce Slovensku len to najlepšie. Ak budeme vychádzať z tejto premisy, z tohto predpokladu, z tejto skutočnosti, potom dialóg je možný a som pevne presvedčený, že môže byť aj efektívny.

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Ako je to teda s 50-eurovými poplatkami u lekára?

Bratislava 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Pavol Ďurčo)   Koaliční poslanci ani ministerstvo zdravotníctva neplánujú zavádzať povinné poplatky za vyšetrenia u lekárov. V reakcii na opozičnú kritiku plánu zaviesť doplnkové ordinačné hodiny to vo štvrtok deklaroval poslanec Národnej rady SR a člen zdravotníckeho výboru Tibor Bastrnák (Most-Híd). Práve on s…

Podľa Chmelára a Hrabka sme o liekovú agentúru neprišli kvôli sobášom gejov

Bratislava 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Eduard Chmelár Facebook)   O dôvodoch, prečo Slovenská republika v pondelok (20.11.) neuspela v súboji o presídlenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy, je možné diskutovať, jeden je však bezpochyby možné vylúčiť už teraz. „Neváľal by som všetku vinu len na vládu a…

V Rakúsku pokračovali koaličné rokovania ľudovcov a slobodných

Viedeň 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/AP/Ronald Zak)   Rakúski ľudovci z ÖVP a slobodní z FPÖ sa na koaličných rokovaniach vo Viedni dohodli na balíku o digitalizácii. O detailoch tejto dohody informovali po štvrtkovom kole rokovaní predsedovia oboch strán Sebastian Kurz a Heinz-Christian Strache. Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Kurz po…

Triky, ktoré vám pomôžu ušetriť na energiách

23. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   V posledných dňoch sa výrazne ochladilo a prichádza hlavná vykurovacia sezóna. Odborníci poukazujú na viacero možností ako zefektívniť vykurovanie a ako ušetriť financie.     Nastavenie teploty v jednotlivých izbách  Je dôležité, aby bola vykurovacia sústava rodinného domu či bytu dobre ovládaná a aby…

Ukrinform: Kolóna áut s Plotnickým opustila Luhansk

Moskva/Luhansk 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo file)   Vodca proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igor Plotnickij obvinil bývalého ministra vnútra Igora Korneta, že sa snaží chopiť moci v republike silou. Uviedol to vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok odvysielala miestna televízia. Agentúra Ukrinform krátko na to informovala, že Plotnickij sa…

Egyptský premiér Šaríf Ismáíl odcestoval do Nemecka, kde ho čaká operácia

Káhira 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Selman Elotefy)   Egyptský premiér Šaríf Ismáíl odletel vo štvrtok do Nemecka, kde sa podrobí chirurgickému zákroku v žalúdočno-črevnom trakte. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v Káhire podľa agentúry DPA bez ďalších podrobností zverejnila tamojšia vláda. Predseda egyptského vládneho kabinetu by sa mal do vlasti…

Danko: Prejav v Rusku vysvetlím, ale šokuje ma spolupráca SaS s ĽSNS

Bratislava 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Uznesenie Zahraničného výboru NR SR, ktorý pozval predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) vysvetliť svoje vystúpenie v ruskej Štátnej dume, nie je v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR. Danko to vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že napriek tomu poslancom svoj krok…

Na Námestí svätého Petra vztýčili vianočný strom z Poľska

Vatikán 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andrew Medichini)   Dvadsaťjeden metrov vysoký vianočný strom zo severovýchodu Poľska vztýčili vo štvrtok na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Informovala o tom agentúra AP. Ide o 60-ročný červený smrek z oblasti mesta Elk vo Varmsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode Poľska. Delegáciu z tejto krajiny prijme pápež…

Ako je to reálne so zvyšovaním minimálnej mzdy? Zamestnanci dostanú v skutočnosti len 33%, je to podvod na zamestnancoch, varuje Mihál

Bratislava 23. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Jozef Mihál a Jaroslava Lukačovičová zo vznikajúcej strany Spolu - občianska demokracia sa zamerali na zvyšovanie minimálnej mzdy. Mihál informuje, že zamestnanec dostane v skutočnosti len tretinu. "Návrh, ktorý prostredníctvom koaličných poslancov predkladá minister zdravotníctva Drucker do parlamentu, vlastne znamená, že zamestnávatelia…

Rumunská vláda prežila v parlamente hlasovanie o vyslovení nedôvery

Bukurešť 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Vadim Ghirda)   Rumunské opozičné strany neuspeli vo štvrtok s návrhom na vyslovenie nedôvery vláde sociálnych demokratov a liberálov. Pri hlasovaní v parlamente bolo potrebné získať hlasy 233 zákonodarcov, odvolanie kabinetu premiéra Mihaia Tudoseho však nakoniec podporilo iba 159 z nich, informovala agentúra AP. Vyslovenie nedôvery…

Sudánsky prezident žiadal od Ruska ochranu pred agresívnym konaním USA

Moskva 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Abd Raouf)   Sudánsky prezident Umar Bašír vo štvrtok počas návštevy v ruskom čiernomorskom letovisku Soči vyhlásil, že jeho krajina potrebuje ochranu pred Spojenými štátmi. Takisto uviedol, že Sudán by mohol Moskve poslúžiť ako brána do Afriky, informovala agentúra AP. Na úvod svojho rokovania s ruským…

Horst Seehofer sa možno o moc podelí s Markusom Söderom

Mníchov 23. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Matthias Schrader)   Vnútrostranícky konflikt v bavorskej Kresťanskosociálnej únii (CSU) sa zrejme vyrieši dohodou. Strana však zatiaľ dementovala všetky mediálne správy o tom, že Horst Seehofer zostane jej predsedom, ale na poste bavorského krajinského premiéra ho nahradí vnútrostranícky rival, krajinský minister financií Markus Söder. Platí to…

Vybrali sme z blogu

S názorom bývalej českej ministerky spravodlivosti súhlasím s výhradami...

Ale anti sexual harassment je špinavá zákerná kampaň! Umelo nafúknutá genderová bublina. Súvis s propagandou za Istanbulský dohovor. Najskôr ponúkam prevzatý článok pre otvorenie si vašich osobných pamäťových priečinkov v časti sexuálne obťažovanie, potom svoj, pre korekciu a dotvorenie si vášho vlastného osobného názoru (pre mužov aj ženy): http:

Ekonómia úhlavný nepriateľ človeka, spoločnosti aj tejto krásnej planéty.

  Motto:   Vedomie a bytie tvoria jednotu vo svojom protirečení a podliehajú základným zákonitostiam vzniku a vývoja v prírode. Platilo to už pri vzniku rodiny, neskôr rodu a platí to aj dnes pri formovaní celosvetovej ľudskej spoločnosti.   Pohľad do histórie   Ak chceme pochopiť kde sa nachádza dnešná…

A už je to tu. Konečne dobrá správa pre Európu. MERKELOVÁ - šéfka islamských migrantov končí v politike.

A dosť, už stačilo MERKELOVEJ. Všetci slušní a dobrí ľudia v Európe majú už dávno MERKELOVEJ plné zuby. Jej neznášanlivej, nenávistnej, sfanatizovanej, totalitnej, konfliktnej, agresívnej, arogantnej, krvilačnej, chorej a teroristickej politiky. Pretože MERKELOVÁ a jej prisluhovači milujú islam, násilie a terorizmus. MERKELOVÁ a jej prisluhovači nemajú rad

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom SR, čo chystá EÚ. Časť I.

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> Najprv si je potrebné niečo pripomenúť z prostredia nacizmu. Predovšetkým: 1. Vízia Hitlera bola celkom jednoduchá: zjednotiť Európu a potom svet. 2. Nacisti sa snažili založiť systém vlády na kontr

Co to má společné s rasismem?

Česká média zase jednou někomu prokázala onu pověstnou medvědí službu. A sice když Teplický deník zveřejnil v rámci svého seriálu „Moje první školní tablo“ snímek první třídy základní školy v Plynárenské ulici v Teplicích, hemžící se už na první pohled zcela etnicky odlišnými dětmi. Nacionalistická facebooková stránka Neklan tuto fotografii následně…

Zeman Putinovi: Rusko je desaťkrát významnejšie než Francúzsko! Putin: Veľmi si cením Zemanovu politickú múdrosť!

Český prezident Miloš Zeman sa na svojej oficiálnej päťdňovej návšteve Ruska v utorok v čiernomorskom letovisku Soči stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v jeho rezidencii Bočarov Ručej, kde spoločne rokovali o mnohých otázkach. Po rokovaní mali obaja tlačovku, na ktorej mal Zeman nasledovný príhovor: „Dámy a pánové, vážený pane…

TopSpeed

Revolučný interiér Mercedes-Benz A 2018 vyzerá úžasne!

5

Štvrtá generácia Mercedes-Benz A prinesie do triedy nevídaný interiér. Po „vanovitých“ prvých dvoch generáciách je Áčko klasickým prémiovým hatchbackom už v súčasnej, tretej generácií. Tá ďalšia má prinesiť luxus, kvalitu a komfort väčších modelov aj do triedy kompaktov. Prevezme niektoré systémy z vlajkovej lode, S-class. Navyše, z vnútra má ísť  technologicky aj vzhľadovo o malú revolúciu.…

Zavídí VW Škode? Výrobu Škoda Superb môžu presunúť do Nemecka!

2

Vlajkovú loď Škody vraj budú vyrábať Nemci!. Tvrdí to Jaroslav Povšík, šef odborov, napriek opačnému tvrdeniu Škody Auto. Ako to vlastne je? „Na zhromaždení v nemeckom Emdene jasne povedali, že nám vezmú výrobu Superbu a nechcú, aby sme vyrábali elektromobily!“ uvádza Povšík pre Hospodářske noviny. Pracovné miesta tým neutrpia, odborár má…

Prvý elektromobil Porsche príde v 2019! Koľko bude stáť?

8

Chcu ukázať svetu, že elektrický pohon nemusí byť vyhradený pre nudné veľké SUV alebo maličké elektromobily do mesta. Porsche finišuje vývoj elektrického športového GT postaveného na základe konceptu Mission E z roku 2015. Ten dal zelenú prácam na aute, interne označenom ako „project J1“. Budúci zástupca šiesteho typového radu značky je…

Chystáte sa kúpiť americké auto? Pozor na utopené autá z USA!

5

Trh s jazdenými autami je veľký biznis. Ak v ňom neviete chodiť, rýchlo sa spálite. A je jedno, či skúšate šťastie na domácom, alebo na zahraničnom trhu. Hľadať doma na internete, a čakať, že v Nemecku, či inde, vyskočí dobré lacné auto a bude čakať práve na vás, to je…

Príde výkonnejší Leon ST Cupra R?

8

Nedávno som tu pripravil seriál o zakladateľoch takzvaných „športovo ladených“ kombíkoch. Seat do tejto triedy vstúpil o niečo neskôr, ako všetky predstavené modely. Dnes však túto triedu plánuje rozšíriť o ešte rýchlejšie kombi, ktoré by mohlo priniesť takmer 250 kW (340 k). Príde tak už na budúci rok výkonnejší Leon…

Škoda elektromobil bude v sériovej výrobe od roku 2020

0

Škoda je jednou z automobiliek, ktorá nemá v ponuke čistý elektromobil, alebo hybridný pohon. Trh si to však vraj pýta a tak od roku 2020 bude Škoda elektromobil v produkcii v Mladej Boleslavi. Je to dôležitý krok k naplneniu stratégie, ktorú si zaviazali splniť do roku 2025, teda ponúknuť 5 čisto elektrických automobilov.

KAMzaKRÁSOU

Vaječné bielko: Čo všetko dokáže? Jeho vlastnosti si zamiluješ!

5

Prírodné produkty sa stávajú čoraz viac využívanejšími pre našu krásu. Je to hlavne z dôvodu, že sú prístupnejšie (aj napriek vajíčkovej kríze) ako krémy, či iné chemické prípravky. Navyše, sú mimoriadne zdravé. Vaječné bielko - čo všetko dokáže? 

Útoky negatívneho človeka - ako sa nestať ich obeťou?

4

Ak však začnete tento boj o záchranu toho druhého, ktorý ,,nemá také šťastie v živote ako vy", tak verte, že ste sa stali obeťou. Míňate na to svoje drahocenné sily a čas. Podobné prípady dobre ilustruje tzv. ,,Karpmanov dramatický trojuholník". Každému z nás prislúcha jedna z rolí: útočník, obeť, záchranca. Obeť manipuluje pomocou vyvolaním pocitu viny…

Pesticídy v ovocí a zelenine: Ako a prečo proti nim treba bojovať?

5

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine. . Všetky pritom bežne kúpime v obchode a ani nevieme, že si domov odnesieme množstvo chémie! Vieš, ktoré ovocie a zelenina sú „najšpinavšie“ alebo naopak, „najčistejšie“? 

Nulový odpad v kúpeľni? Ukážeme ti, ako na to!

3

Nulový odpad v kúpeľni je pre mnohé z nás nereálna výzva. Množstvo kozmetiky, ktoré denne používame, si žiada rovnaké množstvo vyhodených tampónov, tyčiniek do ucha a žiletiek. Ako znížiť odpad v kúpeľni a byť pritom stále neodolateľná? Dá sa to veľmi jednoducho, za pomoci týchto pár tipov, ktoré mnohé z vás…

Antibiotiká: Tieto chyby pri ich užívaní nikdy nerob!

5

Asi každému z nás sa z času na čas stane, že nás zhoršený zdravotný stav privedie až k užívaniu antibiotík. Tieto lieky predpisované lekármi dokážu človeku zvyčajne rýchlo pomôcť, no pri ich užívaní musíme byť obozretní. Antibiotiká sú teda v mnohých prípadoch veľkými pomocníkmi. Mali by sme však byť informovaný o tom, ako v našom…

Vyhrajte 4x Pharmatheiss Elixír na stimuláciu rastu rias

1

Sérum na riasy je jedným z tých kozmetických prípravkov, ktoré sa zdajú byť až príliš dobré. No kde je pravda? Existuje veľa dočasných možnosti predlžovania rias, ako je napríklad riasenka alebo umelé riasy. Ale prirodzene rastúce hrubé riasy sú oveľa lepšou voľbou. A kozmetický priemysel s nami rozhodne súhlasí. Presvedčte sa o jeho účinkoch sami!…

TopDesat

TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

0

Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

Zábavným spôsobom skazili cudzie fotografie

0

Ak sa snažíme niekoho odfotografovať, sústredíme sa na každý detail: pozadie, pózy a výraze tváre. Snažíme sa vytvoriť naozaj dokonalú fotografiu naším dostupným možnostiam. Niekedy sa však nedá predvídať úplne všetko a tak nám do fotografií vstupujú nezvaní hostia. Práve takéto prípady občas urobia fotografie naozaj zábavnými. Dnes ti preto…

10 vtipne nefotogenických zvierat, z ktorých budeš mať výčitky svedomia

0

Všetci máme jedného známeho, ktorý na fotografiách nikdy nevyzerá dobre. Ak takého kamaráta nemáš, tak pre teba máme zlú správu. Pravdepodobne si tým kamarátom ty. Čuduj sa svete, rovnaké to je aj v ríši zvierat.  Presne tak. Ani zvieratá nevyzerajú vždy tak, ako v učebniciach. Bez ohľadu na to, ako usilovne sa pokúšajú na…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ťa vyvedú z omylu

0

Nie všetci sa môžme pochváliť tým, že máme obrovské šťastie. Medzi nami sa nájdu aj smoliari na ktorých sa smola jednoducho lepí. Je však veľmi pozitívne, ak ľudia nestratia zmysel pre humor ani v ťažkých chvíľach. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií zistíš, že tvoj zlý deň možno nie je až tak…

Náhoda neexistuje? 10+ až desivo dokonalých fotografií

0

Londýnsky fotograf Denis Cherim spochybňuje spôsob, akým sa pozeráme na svet a ponúka inú perspektívu. V projekte s názvom Náhoda Denis zachytáva harmonicky zosúladené prvky, ktoré vyzdvihujú rovnováhu na našej planéte. A že náhoda neexistuje! V priebehu rokov Cherim zhromažďoval obrovské množstvo dokonalých oko-potešujúcich kompozícií. Od fotografovania ulíc cez prírodu a krajinu pokračuje fotografovaním…

Na čo všetko sa dá použiť čaj? Budeš sa čudovať!

0

Určite si už videl nejednu krásnu maľbu a nejedného talentovaného maliara. Avšak použil si už na maľovanie čaj? Je to úplne mimo bežných umeleckých postupov, ktoré môžeš identifikovať na obrazoch vystavených v galérii.  "Som "oby