Svätý Eulogius, chválorečil Bohu a kráčal s radosťou na popravisko, kde mu mohamedáni krutú smrť nachystali

Bratislava 8. októbra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Keď svätí apoštoli po zoslaní Ducha svätého počali verejne zvestovať učenie Ježiša Krista, dala ich rada židovská chytiť, predvolať pred súd a prísne im zakázala, kázať o Kristu. Ale oni, ako náhle na slobodu prepustení boli, jali sa znovu ohlasovať vieru, bez ktorej nikto spasený byť nemôže, keď ich na to tiahli poznove na zodpovednosť, pozdvihol sv. Peter slovo a riekol menom všetkých: „Spravodlivá vec pred obličajom Božími, vás poslúchať viacej než Boha, posúďte sami. My zaiste nemôžeme nehlásať, čo sme videli a slyšali.“

Svätý Eulogius

Človek bohužiaľ, môže kedy-tedy v živote prísť i do okolnosti, že nevie nijako vyhnúť sa neposlušnosti buďto proti Bohu, alebo proti ľuďom. Tak podľa múdreho nariadenia Božieho každý povinný je poslúchať svojich rodičov i predstavených. Keby však rodičia, alebo predstavení niečo takého žiadali čo sa nezrovnáva s vôľou Božou, napríklad, aby sme klamali, dakoho poškodili, naše náboženské povinnosti, modlitbu, spoveď, navštevovanie chrámu Božieho zanedbávali, vieru našu zapreli , tu nám ovšem viacej náleží poslúchať Boha, než ľudí, i hoc by nás za to prenasledovali alebo i nenávideli. Spasiteľ Ježiš Kristus totiž doslovne hovorí:

„Ktokoľvek vyzná mňa pred ľuďmi, vyznám ho i ja pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viacej než mňa, nie je mňa hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viacej než mňa, nie je  mňa hoden. Žiaden nemôže dvom Pánom slúžiť, lebo zaiste jedného nenávidieť bude a druhého milovať, alebo jedného sa pridŕžať a druhým pohŕdať bude, nemôžete Bohu slúžiť i mamone. Kto nie je nie so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje.“

Toto učenie Ježiša Krista verne nasledoval sv. Eulogius, narodený začiatkom deviateho storočia v španielskom meste Kordove. Rodičia jeho boli bohatí a veľmi vážení, a čo ešte viacej znamená, boli veľmi cnostní. Eulogius bol už čo dieťa veľmi milosrdný k chudobným, a rozdal im obyčajne všetko, čo mal. Najväčšou jeho radosťou bývalo, keď sa v kostole sv. Zoila modliť a kňazom u oltára posluhovať mohol. Kňazom tohto chrámu odovzdali ho rodičia k výchove, kde on s veľkou usilovnosťou obracal celú myseľ k tomu, aby si nadobudol potrebných vedomostí, ktorými by neskôr ku cti Božej účinkovať a blížnym svojim pomáhať mohol. Dokonajúc svoje učenie, vysvätený bol za kňaza. Ako taký bol príkladom všetkým kňazom, viedol život čistý a neúhonný, že si ho konečne i sami pohania, Mauri a Saraceni, ktorí vtedy v Kordove panovali, vysoko ctili a vážili. Telo držal na uzde pôstmi, bdením a inými kajúcnymi skutky. Najviac denného času vynakladal na modlitby, oddychu sotva že si doprial, zaháľaniu, hrám, márnym rečiam, a iným kňaza nehodným veciam bol vždy nepriateľom. Svojim blížnym prispieval k pomoci kde a ako stačil, či sa už jednalo o ich duševné alebo telesné blaho a šťastie.

Roku 850 vypuklo v Kordove veľké prenasledovanie kresťanov. Mnohí z nich spolu s biskupom a početnými uvrhnutý boli do žalára. Eulogius, hotový i tu k láskavej pomoci, snažil sa všemožne uväznených mučeníkov tešiť a povzbudzovať. Za to však i on sám bol vrhnutý do temnice. Ale jeho horlivosť ani krutý žalár nepodlomil. Modlitby svoje vykonával i tu práve tak horlivo ako predtým na slobode, ba, nemohúc prenasledovaných kresťanov podporovať živým slovom, spísal potechy plnú knihu pod názvom: ,Napomenutie mučeníkom.“ , kde opisujúc prvé kresťanské časy, uvádza krásne príklady stálych a za vieru zmužilých mučeníkov starého veku, aby svojich spolubratov k rovnej odhodlanosti povzbudil a výhľadom na nebeskú korunu potešil. Uväznené boli toho času pre kresťanskú vieru i dve panny, Flora a Maria. Obe, prečítajúc túto Eulogiovu knihu ochotne a bez bázne podstúpili smrť mučenícku, šiesty deň po ich umučení prepustený bol Eulogius na slobodu, a pripisoval to príhovoru týchto dvoch oslávených mučeníc. V Kordove bol toho času biskup, nehodný svojho úradu a mena. Chcel sa teda pred veriacimi honosiť, akoby í on so svätými obcoval, požiadal vyslobodeného Eulogia, aby ho do chrámu odprevadil a služby Božie pred ním slávil. Sv. Eulogius porozumejúc úmyslu biskupovmu a nechcejúc  uviesť nikoho v omyl, akoby snáď pohoršujúce biskupovo jednanie odobroval, protivil sa jeho žiadosti a odoprel mu rovno. Tu mu biskup počal hroziť cirkevnou kliatbou, na čo Eulogius tajnými cestami odišiel do Francúzska. Stalo sa však, že toho istého Času zomrel biskup mesta Toleda. Eulogius, uznaný najhodnejšieho, bol vymenovaný za jeho nástupcu. Vrátil sa teda z Francúzska domov. Ale prv ešte, než by mohol byť vysvätený za biskupa, povolaný bol k väčšej hodnosti, ku korune mučeníckej.

Po smrti maurského kráľa Ahderama dostal sa na trón Muhamed. A tento bol tak nenávistný proti kresťanom, že si zaumienil, vyhladiť ich so zeme. Pri tomto novom a náramne krutom prenasledovaní chovali sa kresťania rozlične. Mnohí, nedôverujúc svojim silám, utiekli do hôr i do cudziny, bojazlivejší zo strachu pred pohanmi zapreli vieru. Mnohí naopak dychtili až príliš za smrťou mučeníckou, tak že ani neváhali udávať sa pohanom sami. Ale rovno tak neváhali mohamedanskí Mauri mučiť, trýzniť a zabíjať ich. Následkom toho zasadol v Kordove cirkevný snem, vydajúc nariadenie, aby kresťania neudávali seba samých pohanom. Do týchto krvavých časov padol návrat sv. Eulogia z Francúzska. Dal sa ihneď neohrozene, ako i predtým, vynakladať všetko k podpore a pomoci prenasledovaným. Vidiac, že tu mnohí vieru zapreli, hľadal zblúdilé ovečky a privádzal ich na cestu úprimného a kajúceho návratu. Slabých navštevovať, nestálych posilňovať a uväznených k smrteľnému mučeníckemu boju neohrozene povzbudzovať dňom a nocou neustal. Túto jeho horlivosť a neúnavnú činnosť obdivovali konečne i sami pohania, tak, že ňou dojatí, odhodlali sa mnohí počas najtuhšieho prenasledovania prestúpiť na kresťanskú vieru, súc roznietení túžbou, život i krv obetovať za Krista, ktorý, poskytujúc svojim verným tak nadľudskú silu v mukách, bude zaiste môcť tým skvelejšie osláviť ich v nebesiach.

Medzi týmito bolo isté dievča svätého a bezúhonného života, ktoré pochádzalo síce z maurských rodičov, bolo však bez ich vedomia od jednej príbuznej potajomky vyučované vo viere kresťanskej. Čím viacej Leokrecia, tak sa totiž dievča menovalo, prospievala vekom, tým viacej rástla i vo viere a láske k Ježišu Kristu, tak že to pred rodičmi nemohlo ostať v tajnosti. Títo ani neomeškali napomínať dcéru jednostajne, aby sa kresťanstva zriekla, a nemohúc ani napomínaním ani sľubmi doviesť ničoho, chceli donútiť ju bitkou a trýznením. Ona vzdor tomu stála pevne pri svojom úmysle. Len obávala sa, že až by ju rodičia čo nejakého zločinca vrhli do žalára alebo až by ju za dlhší čas trýznili a prenasledovali, žeby konečne predsa vo svojej stálosti opadnúť by mohla. Preto písala sv. Eulogiovi a povedala mu svoj úmysel, žeby sa rada utiahla niekam na bezpečné miesto, kdeby svoje náboženstvo v pokoji vykonávať mohla. Sv. Eulogius zaujal sa tejto záležitosti horlivo a Leokrecii odkázal, aby potajomky odišla z domu. Tým istým časom vydávala sa jedna z jej príbuzných. Leokrecia, akoby na svadbu, obliekla sa do pekných šiat a že jej úmyslu nikto netušil, utiekala sa k Eulogiovi o ďalšiu pomoc. Eulogius ochotne ju zaviedol k verným priateľom v úkryte. Keď sa však domov nevracala, rozbehli sa rodičia hľadať ju na všetky strany, a nedojdúc cieľa, donútili vrchnosť, by domy podozrivých kresťanov rad radom prekutané boli. Eulogius miesto jej úkrytu neustále premieňať, len aby nepadla nevercom do rúk. Za čas to šlo, ale napokon rodičia predsa jej prišli na stopu a našli ju u Eulogia práve pri spoločnej modlitbe.

Sv. kňaz bol bez odkladu zajatý a súdne obžalovaný, že Leokreciu rodičom odviedol, a kresťanskému náboženstvu vyučil. Sudca sa ho pýtal, či tomu tak? On odpovedal neohrozene:

„Som sluha Boží, povinnosťou je mi zaujímať sa kresťanov, a vyznačovať všetkým ľuďom pravú cestu k nebesiam. Toto som učinil i pri Leokrecii a nič iného.“

Nespravodlivý však sudca nebol s týmto osvedčením spokojný a dal svätého kňaza ukrutne bičovať. Keď ho krvilační kati bičovali, neponosoval sa, ale dôverou v Boha oduševnený oslovil ich:

„Darmo ma bijete; prútmi mi dušu z tela ani Krista zo srdca nevyženiete. A keď by duša moja rozdelená mala byť mukami od tela, Spasiteľ môj Ježiš Kristus nebude rozdelený od nej.“

Nato sa jal pevným hlasom vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a Mohamed len lživý prorok. Nad čím sudca do takej zúrivosti prišiel, že rozkázal Eulogia zaraz vyviesť na popravné miesto a sťať.

Svätý sluha Boží chválorečil Bohu a išiel s radosťou na popravisko. Kohokoľvek cestou stretol, napomínal každého, aby len vyznávali Krista, čo pravého Boha, lebo Mohamed je len lživý prorok. Nazlostený touto rečou Mohamedán uderil ho päsťou do tvári, ale svätý, obrátiac mu i druhé líce, riekol:

„Ak je ti vôľa, i po druhej strane.“ Čo sa i stalo. Na popravisku vyznal Eulogius ešte raz hlasite svoju vieru, kľakol si, pozdvihol oči k nebesiam a prijal ranu smrteľnú roku 859. Za štyri dni na to zomrela aj Leokrecia smrťou mučeníckou.

Svätý Eulogius odbavoval svoje denné modlitby v žalári práve tak usilovne, ako predtým na slobode. Ale mnohí ľudia, ako náhle ich zastihne dajaké nešťastie, zanedbávajú modlitbu, sú vlažnými a lenivými v dobrých skutkoch. Zdá sa akoby zabúdali, že modlitba práve v takýchto okolnostiach potrebnejšia je ešte a i osožnejšia, než inokedy. Človek keby aj nemal chuti k modlitbe, musí sa radšej premôcť a odhodlane pričiniť, než od nej upúšťať a zanedbávať ju. Spasiteľ Ježiš Kristus, i keď ho celý svet opustil a keď smrteľná horkosť a zármutok preplnili jeho srdce, zotrvával predsa pohrúžený v modlitbe, Tak to robievali svätí a vyvolení Boží, tak to činiť máš i ty, kresťan. Akože by si ináč dúfať mohol v pomoc Božiu v tvojich trápeniach, ako naberať síl v pokušeniach, ktorými satan znepokojuje každého človeka, ktorý sa odovzdáva trudnosti. A keď Spasiteľ vytrval na modlitbe až ku krvavému potu, zjavil sa mu anjel, ktorý ho posilnil, k nášmu poučeniu, aby sme i my hľadali v útrapách útočište svoje v modlitbe a posilnení. Preto dobre vraví svätý Bernard:

„Ak badáš, že ti hrozia trápenia a neresti, neopúšťaj modlitbu, lež volaj dovtedy k bohu, až cítiš, že si posilnený a povzbudený. I keby si toho po prvej modlitbe necítil, modli sa tak dlho, až budeš vyslyšaný.”

Svätý Eulogius prísne zachádzal so svojím telom. Nedovolil si nikdy nič takého , čo by jeho zmyslom príjemne padnúť mohlo. Vystríhal sa zaháľania, márnych rečí, zábav a rozkoší. Trýznil sa pôstom a bdením v modlitbe. Tak robievali aj iní svätý a vyvolený Boží.

Celkom naopak konajú nasledovníci tohto sveta. Vo všetkom pátrajú len po tom čo ich telu lichotí. Kajúcne skutky nábožných ľudí držia za sprostosť, tupia ich a posmievajú sa im. Čo však docielia týmto na druhom svete? Nič, leda to , že sa tam ich telu tým horšie povedie. Lebo ako telo svätých oslávené bude, telo zatratených zohavené bude.

„Čím viac sa teraz na telo svoje pozeráš a popúšťaš jeho žiadostiam, tým viacej za to budeš raz trpieť. Trýzni teda telo svoje pokáním.“ Hovorí svätý Tomáš Kempenský. Trýzni teda telo svoje pokáním, lebo ináč ho pán bude trýzniť na druhom svete, kde jedna hodina trápenia ťažšia bude, než tu na svete sto rokov najostrejšieho pokánia. Buď preto obozretný a ľutuj svojich hriechov.

Karol Jerguš

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

5 najväčších IT bossov, ktorí nedovoľujú deťom byť závislými na sociálnych sieťach a IT hračkách

18. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Títo ľudia vedia všetko o IT priemysle a môžu si dovoliť kúpu akejkoľvek techniky. Ale ich deti si pravidelne sťažujú na to, že nemôžu používať gadgety ako ich rovesníci. Bill Gates - jeden zo zakladateľov spoločnosti Microsoft Bill má tri deti. A všetky mali…

Metóda Izraela: Bombardovať Sýriu, aby sa spriatelil s Ruskom

Damašk/Tel Aviv 18. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/Hussein Malla)   Izrael znovu bombardoval sýrske vojská. Jeho letectvo vyradilo z prevádzky protilietadlovú raketovú batériu S-200, ktorá bola umiestnená 50 kilometrov od Damasku. Je pochopiteľné, že z vojenského pohľadu nemá bombardovanie žiadny význam. Umierajú ojedinele vojaci (IS sýrskych vojakov za deň zabije viac než…

Európska únia a západné média sa boja českých volieb: Favoritmi sú euroskeptici Babiš, Okamura a komunisti. Môže to vyústiť až do Czexitu?

Praha 18. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Po Veľkej Británii sa druhou krajinou, ktorá vystúpi z Európskej únie môže stať susedná Česká republika. Podľa prieskumov verejnej mienky sú totiž favoritmi blížiacich sa českých parlamentných volieb kritici Bruselu, niektorí otvorene hlásiaci vystúpenie z EÚ. Západné média a Brusel preto bijú na…

Bývalá členka Pussycat Dolls prehovorila o prostitúcii v skupine

Washington 18. Októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Kaya Jones Twitter)   Bývalá vokalistka americkej hudobnej skupiny Pussycat Dolls Kaya Jonesová oznámila, že dievčatá zo skupiny nútili k prostitúcii. "Moja pravda: nebola som účastníčkou ženskej popskupiny, ale siete prostitúcie. O áno, niekedy sa nám podarilo spievať, dokonca sme sa preslávili. V tú dobu kedy…

Webové stránky začínajú vo veľkom zneužívať počítače návšetvníkov na ťažbu kryptomien

Svet 18. októbra 2017 (HSP/DWN/Foto:Pexels)   Mnohé webové stránky zneužívajú návštevníkov. Používajú softvér, ktorý im umožňuje tajne využívať počítače návštevníkov na ťažbu kryptomien Spoločnosť Adguard ktorá stojí za známym blokovačom reklám s rovnakým názvom, preskúmala 100.000 najnavštevovanejších webových stránok, ktoré používajú skripty na ťažbu kryptomien. Spoločnosť zistila, že počítače viac…

KĽDR hodlá vypustiť do vesmíru množstvo družíc za pomoci balistickej technológie

New York 18. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wong Maye-E)   Námestník veľvyslanca KĽDR pri OSN Kim In-rjong v utorok vyhlásil, že jeho krajina plánuje vypustiť do vesmíru omnoho viac družíc než dosiaľ. Zároveň obvinil USA z toho, že sa snažia prekaziť úsilie Pchjongjangu o mierový rozvoj vesmírneho výskumu, informuje agentúra AP. Päťročný…

Maxim Oreškin – ruský minister hospodárstva vysvetlil, ako môže byť zotročený svet

Moskva 18. Októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:pixabay.com)   Globálna umelá inteligencia, ktorá sa snaží o svetovú nadvládu, by vynašla kryptomenu a prinútila ľudí vykonávať výpočty. To v utorok 17. októbra povedal ruský minister ekonomického rozvoja Maxim Oreškin, informuje RIA Novosti. "Ak mi dovolíte urobiť vtip na tému kryptovalut. Xénia teraz (prvá námestníčka…

Rybáriková po triumfe nad Šarapovovou: Krásny a nečakaný úspech

Moskva 17. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA o Kremeľský pohár v Moskve. V úvodnom kole ako nasadená osmička vyradila domácu Rusku a bývalú svetovú jednotku Mariu Šarapovovú 7:6 (3), 6:4. Ďalšou súperkou finalistky minulotýždňového podujatia v Linzi…

Špeciálne jednotky – šialené metódy výcviku

18. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexander Kryazhev)   Arabský televízny kanál Al Arabia zozbieral videa najšialenejších vojenských cvičení, tieto videá nie sú vhodné pre slabšie povahy. Z Ruska sa do zoznamu dostala metodika cvičenia príslušníkov Specnaz, ktorí po sebe strieľajú ostrou muníciou. Zasiahnutí vojaci majú za úlohu rýchlo zareagovať a začať opätovnú…

Stratená Jantárová komnata by údajne mohla byť v jaskyni v Krušných horách

Londýn 17. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Matthias Rietschel)   Stratená Jantárová komnata by mohla byť skrytá v jednej z jaskýň v Krušných horách na juhu Saska. Napísal to v pondelok britský denník The Daily Mail s odvolaním sa na trojicu nemeckých vedcov. Svoje pátrania tam začali 73-ročný homeopat Leonard Blume, 67-ročný vedec…

Nemecko diskutuje o islamskom sviatku!

Bonn 18. októbra.2017 (HSP/KAP/KNA/Foto:TASR/AP/Markus Schreiber)   V Nemecku sa už celé dni diskutuje o myšlienke zaviesť v Nemecku moslimské sviatky. Aj cez víkend bolo veľa kritiky ale aj súhlasu s ideou ministra vnútra. Thomas de Maiziere (CDU) navrhol, či by nebolo vhodné v regiónoch, kde je veľa moslimov, zaviesť moslimský sviatok, no zároveň zdôraznil:  „Všeobecne…

V Barcelone sa koná sviečková demonštrácia za uväznených lídrov

Barcelona 17. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Emilio Morenatti)     Tisícky Kataláncov vyšli dnes večer do ulíc Barcelony na sviečkovú demonštráciu proti zadržaniu dvoch významných iniciátorov kampane referenda o nezávislosti tohto španielskeho regiónu. Agentúra AP informovala, že demonštranti so sviečkami v rukách doslova zaplavili hlavnú barcelonskú triedu Avinguda Diagonal. V dave viali…

Vybrali sme z blogu

Pan Vajíčko kdysi a dnes

Možná si – jste-li starší – na onu primitivní figurku z našich televizních obrazovek ještě vzpomenete. Protože doby, kdy se tato v televizi objevovala, sice dávno zmizely v pověstném propadlišti dějin, ale přesto ještě nestačily úplně upadnout v zapomnění. Pan Vajíčko – jak je nám starším známo – uváděl televizní reklamy v dobách, kdy takřka…

16.7 DVTR – Stalinov manéver

... pokračovanie článku 16.6 ... Táto časť silne nadväzuje na predchádzajúcu a pokúsim povedať mojim pochopení ako DPR vysvetľujú základy Stalina. Takže čo nikdy nemôžu zabudnúť Stalinovi a preto už generácie počujeme o ňom koľko ľudí pozabíjal, aký diktátor bol, aký kult osobnosti mal a vlastne aké to bol odľud? Stalinovi sa ako prvému podarilo…

Rakúska politická scéna sa po včerajšku mení! Bezbrehá migračná politika EU dostáva STOPku!

Víťazom včerajších rakúskych predčasných parlamentných volieb sa stala Rakúska ľudová strana (ÖVP) so ziskom viac ako 31,6%, za ňou sa umiestnila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s 27,4% hlasov a následne Slobodná strana Rakúska (FPÖ) so ziskom 26,7% hlasov, čo znamená, že novým kancelárom sa stane mladý šéf ÖVP Sebastian Kurz…

Rakúsko nechce islam a migrantov. Rakúsko to verejne a nahlas povedalo celej Európe.

Všetci vieme, že islam nie je náboženstvo, ale neznášanlivá, nenávistná, neľudská, agresívna, fanatická, radikálna, brutálna, extrémistická, krvilačná a teroristická ideológia. Áno, aj obyvatelia Rakúskej republiky jednoznačne a zodpovedne vyjadrili teraz vo voľbách svoj názor na islam a migrantov. Vole

Prehovoril ten najväčší „demokrat“ na Slovensku

V článku Danko chce poraziť kotlebovcov, uverejnenom 13.10. 2017 na aktuality.sk (https://www.aktuality.sk/clanok/529391/danko-chce-porazit-kotlebovcov...), terajší predseda NR SR a záložný kapitán OS SR vyjadruje túžbu, v tomto prípade skôr svoj „sen“, v ktorom blúzni o tom, že ĽS Naše Slovensko stratí podporu svojej voličskej základne, resp. že tento opozičný parlamentný subjekt bude dokonca zakázaný. Pán Danko

Pohne cestná tragédia ľuďmi, alebo ani tá ešte nie?

Toto sú bonusy otvoreného schengenského priestoru a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Otázkou je, komu vlastne Schengen vyhovuje viac: ľuďom alebo kapitálu? Veď ľudia sa Schengenu tešia, je považovaný za súčasť najvyšších európskych hodnôt. Umožňuje mobilitu pracovnej sily a cestou za prácou a z nej domov, aj tragickú smrť na cestách…

TopSpeed

Na vlastnej koži! Porovnanie Hyundai i30 N vs N Performance

11

Hothatch od Hyundai? ÁNO! A viete čo? V oboch ponúkaných verziách ide o mimoriadne podarený kus športového auta. Hyundai i30 N a N Performance sa na pohľad líšia v maličkostiach, celkovým poňatím sú dosť rozdielne. Práve to som zisťoval na Slovakiaringu. Hyundai pripravil oficiálnu slovenskú premiéru vo veľkom. Zorganizoval akciu, ktorej heslo bolo…

VW Group plánuje zmenu. Značky sa budú viac odlišovať

4

Zdá sa vám väčšina nových áut z koncenu VAG podobných? Nie ste sami. Mainstreemové autá koncernu sú skutočne veľmi podobné. Podobnosťou si navzájom kradnú zákazníkov. Na druhej strane tu sú značky, ktoré síce patria pod koncern VW Group, ale snažia sa jednotlivé produkty odčleniť. A tak by to to chceli po novom aj pod krídlami…

Vývoj amerických áut v kocke stojí za to! A ten zvuk... :)

4

Americké autá, "muscle cars", "pony cars", alebo len športiaky z USA. Volajme ich ako chceme, každopádne musím uznať, že prešli mimoriadnou evolúciou. Či už ide o Chevy Vette, Camaro, ikonický Mustang, Challenger a ďalšie typy. Prežili vzostupy, niektoré aj pády a znovuzrodenie. Vývoj amerických áut pripravili chalani z Cars Evolution ako náučné videá…

Škandál japonských oceliarní! Kobe Steel falšovali kvalitu kovov

18

Oceliareň Kobe Steel falšovala údaje o kvalite kovových výrobkov. Pochybné produkty dostalo 500 odberateľov, medzi nimi aj popredné automobilky. Po firme Takata a jej nebezpečných airbagoch je tu ďalší japonský gigant, ktorý popiera tradície o kvalite a dôkladnosti japonských spoločností. Medzi dotknuté firmy patrí aj výrobca rýchlovlakov Hitachi a lietadiel Airbus aj…

Mercedes G500 4x4 na druhú v predaji končí

8

Každá legenda to má raz zrátané. Mercedes G500 4x4 na druhú nie je výnimkou. Tento kúsok, ktorý obdivujú nadšenci z celého sveta, postupne uzatvorí svoju kapitolu na trhu a Mercedes ho prestane ponúkať. Či tak rozhodli pre nízky odbyt (čo si nemyslím) alebo z dôvodu očakávanej novej generácie G-ečka, jedno je isté.…

Stredoeurópska trofej FIA v rallycrosse vyvrcholí na Slovakia Ringu

0

Rallycross bol spočiatku veľmi obľúbený druh motoristického športu v severských krajinách. Postupne však naberal na popularite a dnes má kopec fanúšikov po celom svete. Stredoeurópska trofej FIA v rallycrosse čaká na posledné preteky sezóny 2017, ktoré bude hostiť náš Slovakia Ring 21. a 22. októbra 2017 pod názvom FIA CEZ…

KAMzaKRÁSOU

Gaštany: Aké sú ich účinky na organizmus? Toto si určite netušila!

0

Aká by to len bola jeseň bez gaštanov? Ich krásne sfarbenie medzi jesennými listami a typická vôňa, ktorá sa rozlieha po meste. Gaštany sú slasť aj pre chuťové poháriky. No vedela si, že skrývajú aj množstvo vitamínov a pôsobia antioxidačne? A nielen to, dokážu ešte oveľa viac.

Ruža šípová: Kedy sú najzdravšie a v čom sú šípky také úžasné?

0

Aj jeseň má svoje čaro. Príroda sa síce pomaly ukladá na spánok, no stále nám má čo ponúknuť. Práve teraz je ten ideálny čas vybrať sa na zber šípok. Tie sú bohatým zdrojom minerálov i vitamínov a majú tiež mnoho pozitívnych účinkov na zdravie človeka. Ruža šípová je voľne rastúci a v našich končinách…

Mikrovlnná rúra neslúži len na zohrievanie jedál! Tieto možnosti ťa dostanú!

0

Mikrovlnná rúra patrí medzi najlepšie výdobytky modernej doby, ktoré dokážu uľahčiť život. Prepadol vás hlad? Tak si v nej v priebehu 2 minút ohreje jedlo. Avšak nielen to! V mikrovlnnej rúre si dokážete jedlo aj uvariť/pripraviť. Stačí zvoliť správne ingrediencie, správny teplotný stupeň a v priebehu niekoľkých minút si môžete pochutnať na chutnej hrnčekovej bábovke…

Pomarančová koža: Pomôže vám krém na celulitídu?

0

Mnohí z nás si myslia, že pokiaľ sa nám podarí prísť o nejaké tie kilá navyše, stratia sa s nimi aj iné nepríjemnosti, ako napríklad strie, či celulitída. Bohžiaľ, to tak nie je. Celulitída patrí v dnešnej dobe medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa potýkame. Ako sa zbaviť celulitídy raz a…

Ako si vyrobiť domáci levanduľový olej? Vyskúšaj tento postup!

0

Pri prekrásne vôni levandule si mnohé predstavujeme nádherné fialové polia vo francúzskej Provencii, kde sa pestuje v najväčšom množstve vôbec. Táto rastlinka však získava čoraz väčšiu popularitu aj u nás na Slovensku. Veľa žien zdobí svoje domácnosti touto fialovou kráskou. Balkóny, terasy, či izby dokážeme levanduľou fantasticky prevoňať. Najradšej by sme…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s náhodnými stretnutiami?

0

Nikdy nemôžeme „dospieť“ v izolácii sami so sebou, ale len v kontexte vzťahov. Keď sme chápaní a milovaní, rastieme. Preto sa oplatí každodenne zamyslieť nad vzťahmi vo svojom živote. Ani nie tak nad ich kvantitou, ako skôr nad kvalitou. Keď si teraz urobíte malú sebareflexiu, ktoré vaše vzťahy sú najdôležitejšie? Čo s náhodnými…

TopDesat

10 vtipných mačiek, ktoré sa snažili vpratať do malých priestorov. A vyšlo im to

0

Existuje len jedna vec, ktorú mačky milujú viac než leňošenie - a to stiesnené priestory. Majú obrovské potešenie, keď sa dokážu vpratať do malých škatúľ či do krabice na pizzu. Je pre nich potešenie dokázať svojmu ľudskému otrokovi, že sa mýli. Výnimkou nie je ani týchto 10 zlatých mačiek. :) Zatiaľ čo mnoho z nás považuje toto…

Harrison Ford má tie najlepšie kostímy

0

V USA sa oslavuje Halloween vo veľkom štýle. Výnimkou nie sú ani tie najväčšie hollywoodske hviezdy. Jednou z nich je aj obľúbený herec Harrison Ford. Ten sa zrejme v tomto období pred sviatkom prechádza po požičovniach kostýmov a dôkladne si vyberá ten, ktorý si oblečie tento rok. Legendárny herec sa…

10 najväčších módnych katastrof, aké kedy uzreli svetlo sveta

0

Ak človek práve nepatrí medzi ľudí, ktorí žijú módou každý deň a neprestajne sledujú najnovšie módne trendy, je ťažké vedieť, čo je a čo v žiadnom prípade nie je "in". Ale bez ohľadu na to, aký zlý môže mať človek zmysel pre módu, sme si v redakcii celkom istí, že sa určite všetci zhodneme,…

Najlepšie svadobné fotografie za rok 2017

0

Dôverovať fotografovi na vysnívanej svadbe znamená podstupovať obrovské riziko. Nikdy si totiž nebudeš stopercentne istý, či fotografie uspokoja tvoje náročné oko. Späť už čas nevrátiš a nové fotografie nevzniknú. Každoročne sa udeľuje cena Fearless Awards za tie najlepšie svadobné fotografie. Súťaž si našla toľko priaznivcov, že sa vyhodnocuje každé dva…

10 tajomstiev, ktoré sa skrývajú za tými najväčšími magickými trikmi

0

Všetkých nás (nielen) ako deti fascinovali magické triky predvádzané tými najväčšími iluzionistami, z ktorých stojí za spomenutie minimálne Copperfield, či Houdini, ak zájdeme ešte ďalej do minulosti. A určite sme si všetci minimálne raz povedali "Ako to spravil?!". Nuž, odpoveď na túto otázku je často omnoho jednoduchšia, než sa môže…

Tekvica ako plátno? Umelec do nich vyreže takmer čokoľvek

0

Blíži sa sviatok Všetkých svätých a spoločne s ním aj Halloween a tekvica. Ľudia, ktorí tento sviatok oslavujú, rozmýšľajú akým kostýmom a dekoráciami zapôsobia na svojich kamarátov či susedov. K tomuto sviatku určite patrí aj tekvica. Veď to poznáš, vyrežeš ústa, oči a nos, do vnútra vložíš sviečku a strašidlo,…