Svätý Eulogius, chválorečil Bohu a kráčal s radosťou na popravisko, kde mu mohamedáni krutú smrť nachystali

Bratislava 8. októbra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Keď svätí apoštoli po zoslaní Ducha svätého počali verejne zvestovať učenie Ježiša Krista, dala ich rada židovská chytiť, predvolať pred súd a prísne im zakázala, kázať o Kristu. Ale oni, ako náhle na slobodu prepustení boli, jali sa znovu ohlasovať vieru, bez ktorej nikto spasený byť nemôže, keď ich na to tiahli poznove na zodpovednosť, pozdvihol sv. Peter slovo a riekol menom všetkých: „Spravodlivá vec pred obličajom Božími, vás poslúchať viacej než Boha, posúďte sami. My zaiste nemôžeme nehlásať, čo sme videli a slyšali.“

Svätý Eulogius

Človek bohužiaľ, môže kedy-tedy v živote prísť i do okolnosti, že nevie nijako vyhnúť sa neposlušnosti buďto proti Bohu, alebo proti ľuďom. Tak podľa múdreho nariadenia Božieho každý povinný je poslúchať svojich rodičov i predstavených. Keby však rodičia, alebo predstavení niečo takého žiadali čo sa nezrovnáva s vôľou Božou, napríklad, aby sme klamali, dakoho poškodili, naše náboženské povinnosti, modlitbu, spoveď, navštevovanie chrámu Božieho zanedbávali, vieru našu zapreli , tu nám ovšem viacej náleží poslúchať Boha, než ľudí, i hoc by nás za to prenasledovali alebo i nenávideli. Spasiteľ Ježiš Kristus totiž doslovne hovorí:

„Ktokoľvek vyzná mňa pred ľuďmi, vyznám ho i ja pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viacej než mňa, nie je mňa hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viacej než mňa, nie je  mňa hoden. Žiaden nemôže dvom Pánom slúžiť, lebo zaiste jedného nenávidieť bude a druhého milovať, alebo jedného sa pridŕžať a druhým pohŕdať bude, nemôžete Bohu slúžiť i mamone. Kto nie je nie so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptyľuje.“

Toto učenie Ježiša Krista verne nasledoval sv. Eulogius, narodený začiatkom deviateho storočia v španielskom meste Kordove. Rodičia jeho boli bohatí a veľmi vážení, a čo ešte viacej znamená, boli veľmi cnostní. Eulogius bol už čo dieťa veľmi milosrdný k chudobným, a rozdal im obyčajne všetko, čo mal. Najväčšou jeho radosťou bývalo, keď sa v kostole sv. Zoila modliť a kňazom u oltára posluhovať mohol. Kňazom tohto chrámu odovzdali ho rodičia k výchove, kde on s veľkou usilovnosťou obracal celú myseľ k tomu, aby si nadobudol potrebných vedomostí, ktorými by neskôr ku cti Božej účinkovať a blížnym svojim pomáhať mohol. Dokonajúc svoje učenie, vysvätený bol za kňaza. Ako taký bol príkladom všetkým kňazom, viedol život čistý a neúhonný, že si ho konečne i sami pohania, Mauri a Saraceni, ktorí vtedy v Kordove panovali, vysoko ctili a vážili. Telo držal na uzde pôstmi, bdením a inými kajúcnymi skutky. Najviac denného času vynakladal na modlitby, oddychu sotva že si doprial, zaháľaniu, hrám, márnym rečiam, a iným kňaza nehodným veciam bol vždy nepriateľom. Svojim blížnym prispieval k pomoci kde a ako stačil, či sa už jednalo o ich duševné alebo telesné blaho a šťastie.

Roku 850 vypuklo v Kordove veľké prenasledovanie kresťanov. Mnohí z nich spolu s biskupom a početnými uvrhnutý boli do žalára. Eulogius, hotový i tu k láskavej pomoci, snažil sa všemožne uväznených mučeníkov tešiť a povzbudzovať. Za to však i on sám bol vrhnutý do temnice. Ale jeho horlivosť ani krutý žalár nepodlomil. Modlitby svoje vykonával i tu práve tak horlivo ako predtým na slobode, ba, nemohúc prenasledovaných kresťanov podporovať živým slovom, spísal potechy plnú knihu pod názvom: ,Napomenutie mučeníkom.“ , kde opisujúc prvé kresťanské časy, uvádza krásne príklady stálych a za vieru zmužilých mučeníkov starého veku, aby svojich spolubratov k rovnej odhodlanosti povzbudil a výhľadom na nebeskú korunu potešil. Uväznené boli toho času pre kresťanskú vieru i dve panny, Flora a Maria. Obe, prečítajúc túto Eulogiovu knihu ochotne a bez bázne podstúpili smrť mučenícku, šiesty deň po ich umučení prepustený bol Eulogius na slobodu, a pripisoval to príhovoru týchto dvoch oslávených mučeníc. V Kordove bol toho času biskup, nehodný svojho úradu a mena. Chcel sa teda pred veriacimi honosiť, akoby í on so svätými obcoval, požiadal vyslobodeného Eulogia, aby ho do chrámu odprevadil a služby Božie pred ním slávil. Sv. Eulogius porozumejúc úmyslu biskupovmu a nechcejúc  uviesť nikoho v omyl, akoby snáď pohoršujúce biskupovo jednanie odobroval, protivil sa jeho žiadosti a odoprel mu rovno. Tu mu biskup počal hroziť cirkevnou kliatbou, na čo Eulogius tajnými cestami odišiel do Francúzska. Stalo sa však, že toho istého Času zomrel biskup mesta Toleda. Eulogius, uznaný najhodnejšieho, bol vymenovaný za jeho nástupcu. Vrátil sa teda z Francúzska domov. Ale prv ešte, než by mohol byť vysvätený za biskupa, povolaný bol k väčšej hodnosti, ku korune mučeníckej.

Po smrti maurského kráľa Ahderama dostal sa na trón Muhamed. A tento bol tak nenávistný proti kresťanom, že si zaumienil, vyhladiť ich so zeme. Pri tomto novom a náramne krutom prenasledovaní chovali sa kresťania rozlične. Mnohí, nedôverujúc svojim silám, utiekli do hôr i do cudziny, bojazlivejší zo strachu pred pohanmi zapreli vieru. Mnohí naopak dychtili až príliš za smrťou mučeníckou, tak že ani neváhali udávať sa pohanom sami. Ale rovno tak neváhali mohamedanskí Mauri mučiť, trýzniť a zabíjať ich. Následkom toho zasadol v Kordove cirkevný snem, vydajúc nariadenie, aby kresťania neudávali seba samých pohanom. Do týchto krvavých časov padol návrat sv. Eulogia z Francúzska. Dal sa ihneď neohrozene, ako i predtým, vynakladať všetko k podpore a pomoci prenasledovaným. Vidiac, že tu mnohí vieru zapreli, hľadal zblúdilé ovečky a privádzal ich na cestu úprimného a kajúceho návratu. Slabých navštevovať, nestálych posilňovať a uväznených k smrteľnému mučeníckemu boju neohrozene povzbudzovať dňom a nocou neustal. Túto jeho horlivosť a neúnavnú činnosť obdivovali konečne i sami pohania, tak, že ňou dojatí, odhodlali sa mnohí počas najtuhšieho prenasledovania prestúpiť na kresťanskú vieru, súc roznietení túžbou, život i krv obetovať za Krista, ktorý, poskytujúc svojim verným tak nadľudskú silu v mukách, bude zaiste môcť tým skvelejšie osláviť ich v nebesiach.

Medzi týmito bolo isté dievča svätého a bezúhonného života, ktoré pochádzalo síce z maurských rodičov, bolo však bez ich vedomia od jednej príbuznej potajomky vyučované vo viere kresťanskej. Čím viacej Leokrecia, tak sa totiž dievča menovalo, prospievala vekom, tým viacej rástla i vo viere a láske k Ježišu Kristu, tak že to pred rodičmi nemohlo ostať v tajnosti. Títo ani neomeškali napomínať dcéru jednostajne, aby sa kresťanstva zriekla, a nemohúc ani napomínaním ani sľubmi doviesť ničoho, chceli donútiť ju bitkou a trýznením. Ona vzdor tomu stála pevne pri svojom úmysle. Len obávala sa, že až by ju rodičia čo nejakého zločinca vrhli do žalára alebo až by ju za dlhší čas trýznili a prenasledovali, žeby konečne predsa vo svojej stálosti opadnúť by mohla. Preto písala sv. Eulogiovi a povedala mu svoj úmysel, žeby sa rada utiahla niekam na bezpečné miesto, kdeby svoje náboženstvo v pokoji vykonávať mohla. Sv. Eulogius zaujal sa tejto záležitosti horlivo a Leokrecii odkázal, aby potajomky odišla z domu. Tým istým časom vydávala sa jedna z jej príbuzných. Leokrecia, akoby na svadbu, obliekla sa do pekných šiat a že jej úmyslu nikto netušil, utiekala sa k Eulogiovi o ďalšiu pomoc. Eulogius ochotne ju zaviedol k verným priateľom v úkryte. Keď sa však domov nevracala, rozbehli sa rodičia hľadať ju na všetky strany, a nedojdúc cieľa, donútili vrchnosť, by domy podozrivých kresťanov rad radom prekutané boli. Eulogius miesto jej úkrytu neustále premieňať, len aby nepadla nevercom do rúk. Za čas to šlo, ale napokon rodičia predsa jej prišli na stopu a našli ju u Eulogia práve pri spoločnej modlitbe.

Sv. kňaz bol bez odkladu zajatý a súdne obžalovaný, že Leokreciu rodičom odviedol, a kresťanskému náboženstvu vyučil. Sudca sa ho pýtal, či tomu tak? On odpovedal neohrozene:

„Som sluha Boží, povinnosťou je mi zaujímať sa kresťanov, a vyznačovať všetkým ľuďom pravú cestu k nebesiam. Toto som učinil i pri Leokrecii a nič iného.“

Nespravodlivý však sudca nebol s týmto osvedčením spokojný a dal svätého kňaza ukrutne bičovať. Keď ho krvilační kati bičovali, neponosoval sa, ale dôverou v Boha oduševnený oslovil ich:

„Darmo ma bijete; prútmi mi dušu z tela ani Krista zo srdca nevyženiete. A keď by duša moja rozdelená mala byť mukami od tela, Spasiteľ môj Ježiš Kristus nebude rozdelený od nej.“

Nato sa jal pevným hlasom vyznávať, že Ježiš Kristus je pravý Boh a Mohamed len lživý prorok. Nad čím sudca do takej zúrivosti prišiel, že rozkázal Eulogia zaraz vyviesť na popravné miesto a sťať.

Svätý sluha Boží chválorečil Bohu a išiel s radosťou na popravisko. Kohokoľvek cestou stretol, napomínal každého, aby len vyznávali Krista, čo pravého Boha, lebo Mohamed je len lživý prorok. Nazlostený touto rečou Mohamedán uderil ho päsťou do tvári, ale svätý, obrátiac mu i druhé líce, riekol:

„Ak je ti vôľa, i po druhej strane.“ Čo sa i stalo. Na popravisku vyznal Eulogius ešte raz hlasite svoju vieru, kľakol si, pozdvihol oči k nebesiam a prijal ranu smrteľnú roku 859. Za štyri dni na to zomrela aj Leokrecia smrťou mučeníckou.

Svätý Eulogius odbavoval svoje denné modlitby v žalári práve tak usilovne, ako predtým na slobode. Ale mnohí ľudia, ako náhle ich zastihne dajaké nešťastie, zanedbávajú modlitbu, sú vlažnými a lenivými v dobrých skutkoch. Zdá sa akoby zabúdali, že modlitba práve v takýchto okolnostiach potrebnejšia je ešte a i osožnejšia, než inokedy. Človek keby aj nemal chuti k modlitbe, musí sa radšej premôcť a odhodlane pričiniť, než od nej upúšťať a zanedbávať ju. Spasiteľ Ježiš Kristus, i keď ho celý svet opustil a keď smrteľná horkosť a zármutok preplnili jeho srdce, zotrvával predsa pohrúžený v modlitbe, Tak to robievali svätí a vyvolení Boží, tak to činiť máš i ty, kresťan. Akože by si ináč dúfať mohol v pomoc Božiu v tvojich trápeniach, ako naberať síl v pokušeniach, ktorými satan znepokojuje každého človeka, ktorý sa odovzdáva trudnosti. A keď Spasiteľ vytrval na modlitbe až ku krvavému potu, zjavil sa mu anjel, ktorý ho posilnil, k nášmu poučeniu, aby sme i my hľadali v útrapách útočište svoje v modlitbe a posilnení. Preto dobre vraví svätý Bernard:

„Ak badáš, že ti hrozia trápenia a neresti, neopúšťaj modlitbu, lež volaj dovtedy k bohu, až cítiš, že si posilnený a povzbudený. I keby si toho po prvej modlitbe necítil, modli sa tak dlho, až budeš vyslyšaný.”

Svätý Eulogius prísne zachádzal so svojím telom. Nedovolil si nikdy nič takého , čo by jeho zmyslom príjemne padnúť mohlo. Vystríhal sa zaháľania, márnych rečí, zábav a rozkoší. Trýznil sa pôstom a bdením v modlitbe. Tak robievali aj iní svätý a vyvolený Boží.

Celkom naopak konajú nasledovníci tohto sveta. Vo všetkom pátrajú len po tom čo ich telu lichotí. Kajúcne skutky nábožných ľudí držia za sprostosť, tupia ich a posmievajú sa im. Čo však docielia týmto na druhom svete? Nič, leda to , že sa tam ich telu tým horšie povedie. Lebo ako telo svätých oslávené bude, telo zatratených zohavené bude.

„Čím viac sa teraz na telo svoje pozeráš a popúšťaš jeho žiadostiam, tým viacej za to budeš raz trpieť. Trýzni teda telo svoje pokáním.“ Hovorí svätý Tomáš Kempenský. Trýzni teda telo svoje pokáním, lebo ináč ho pán bude trýzniť na druhom svete, kde jedna hodina trápenia ťažšia bude, než tu na svete sto rokov najostrejšieho pokánia. Buď preto obozretný a ľutuj svojich hriechov.

Karol Jerguš

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Davis: Odchod Británie z EÚ bez dohody je oveľa menej pravdepodobný

Londýn 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Britský minister pre brexit David Davis vo štvrtok vyhlásil, že situácia, v ktorej by Spojené kráľovstvo odišlo z Európskej únie (EÚ) bez dohody, je "oveľa menej pravdepodobná" vzhľadom na predbežnú dohodu dosiahnutú minulý týždeň. Informovala o tom agentúra AP. Davis pred britskými…

Zlé manželstvo je lepšie ako žiadne, domnievajú sa Česi

Praha 14. decembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Podľa prieskumu urobeného v februári 2017 Centrom pre výskum verejnej mienky je väčšina Čechov proti tomu, aby spolu partneri žili pred vstupom do manželstva. Tento názor má 71% opýtaných občanov. Navyše 72% respondentov uvádza, že zlé manželstvo je lepšie ako žiadne. Ale podľa údajov…

Švédsky sociálny systém mnohokrát uprednostňuje migrantov pred vlastnými sociálnymi prípadmi

Štokholm 14. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Jedným z dôvodov, prečo je vo Švédsku toľko prisťahovalcov, legálnych aj nezákonných, je, že sociálny systém krajiny je rajom pre cudzincov. Nielen že systém pre nich nie je uzavretý, prisťahovalci dokonca často využívajú výhody oproti domácim sociálnym prípadom. Uvádza sa na stránkach Gatestone Institute. Na…

Galko: Podporíme opatrenia Ministerstva obrany v súvislosti so strážením munície

Bratislava 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Galko ocenil, že minister Gajdoš informoval detailne výbor o kontrole muničných skladov a tiež uviedol, že pokiaľ bude potrebovať minister pomoc a podporu, opozícia tak urobí Minister obrany SR Peter Gajdoš (nominant SNS) vo štvrtok členov výboru pre obranu a bezpečnosť informoval o…

Poslanci OĽaNO varujú pred spustením e-zdravia naostro

Bratislava 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Spustenie elektronického zdravotníctva v ostrej prevádzke od januára budúceho roka môže priniesť veľké problémy. Varujú predtým poslanci Národnej rady SR Marek Krajčí a Alan Suchánek (obaja OĽaNO). Vo štvrtok vyzvali na urýchlené zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde by chceli situáciu riešiť. „Softvér, ktorý…

Škripek: Každú sekundu pozerá porno až 28 258 ľudí!

Bratislava/Štrasburg, 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Škripek upozorňuje, že v boji voči sexuálnej kriminalite páchanej aj na deťoch policajné zložky často ťahajú za kratší koniec Dnes sa v EP hlasovalo o správe, ktorá hodnotí vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí. Branislav Škripek pôsobil ako jej…

Turecko plánuje otvoriť veľvyslanectvo vo východnom Jeruzaleme

Ankara 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Burhan Ozbilici)   Turecko plánuje otvoriť veľvyslanectvo vo východnom Jeruzaleme, keď svet uzná nezávislý štát Palestína. Uviedol to vo štvrtok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Podľa neho medzi krajinami, ktoré ešte neuznali Palestínu, panuje "vážne odhodlanie", aby tak urobili. "Musíme v tomto uspieť," povedal Čavušoglu.…

Rusko neovplyvňovalo kampaň na brexit: Facebook našiel len 3 reklamy, investovaná suma vás však prekvapí

Londýn 14. december 2017 (HSP/irozhlas.cz/Foto:TASR/Matt Dunham)   Na Rusko sa zo všetkých strán valia obvinenia o ovplyvňovaní – či už prezidentských volieb v Spojených štátov alebo vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Vyšetrovanie samotného Facebooku ukázalo, že realita je iná Z interného vyšetrovania sociálnej siete Facebook vyplýva, že Rusko sa nesnažilo ovplyvniť britskú kampaň…

Maďarský minister obrany sa stretol s vojakmi na základni pohraničnej stráže

Budapešť 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/MTI/Noemi Bruzak)   Minister sa vojakom poďakoval za ich prácu Maďarský minister obrany István Simicskó vyjadril vo štvrtok presvedčenie, že sa občania jeho krajiny môžu bez obáv pripravovať na vianočné sviatky. Maďarsko je totiž podľa neho - vďaka svojim vojakom a policajtom - jednou z najbezpečnejších…

Prieskum SAV: Mladých politika nezaujíma, žijeme v ére Facebooku

Bratislava 14. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Elise Amendola)   Mladí ľudia nemajú záujem o politiku. Až 26 percent ľudí vo veku 18 až 24 rokov domácu politiku vôbec nesleduje a nečíta o nej žiadne články. Až 41 percent ľudí v rovnakej vekovej kategórii si články o slovenskej politike v tlači alebo na…

“Dovolenky na znásilnenie detí”: Austrália ako prvá zakázala pedofilom opustiť krajinu bez povolenia

Canberra 14. decembra 2017 (HSP/Foto: TASR/AP- Seth Wenig)   Austrália ako prvá vyšla so zákonom zakazujúcim osobám usvedčeným zo zneužívania detí vycestovať z krajiny bez povolenia orgánov činných v trestnom konaní. Zákon už bol aplikovaný aj v praxi "Austrália má až 20 000 registrovaných detských sexuálnych delikventov, ktorí si odpykali svoje tresty,…

Do Matovičovho bytu bol zaslaný biely prášok

Trnava 14. decembra 2017 (HSP/tvnoviny/Foto: TASR- Michal Svítok)   Manželka Igora Matoviča Pavlína včera zo schránky vybrala obálku, v ktorej sa nachádzal biely prášok Podľa informácii TV Markíza, časť bieleho prášku z obálky sa Pavlíne Matovičovej vysypal na ruku. Doma sa v tom čase s mamou nachádzala jej staršia dcéra, manžel…

Vybrali sme z blogu

Vianoce! Výzva k pravým hodnotám bytia v bahne sveta bez hodnôt

Ľudia sa točia stále iba dookola, slepo upriamení iba na hmotné. Ich zásadný hodnotový omyl sa všade okolo nich prejavuje hromadiacim sa bahnom nemorálnosti, bezcharakternosti a bezohľadnosti. Ale oni sú slepí a hluchí! Nechcú vidieť hlbokú mravnú a ľudskú devastáciu spoločnosti, ku ktorej prispievajú aj oni sami svojou vlastnou honbou…

Zopár poznámok k pápežovým výhradám k zneniu modlitby „Otče náš...“

Najznámejšia modlitba, teda modlitba Pána, má rôzne preklady. Nachádza sa v Mt 6,9-13) a tiež Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4). Najrozšírenejším je ekumenický preklad: http://www.christianos.sk/uvod/otcenas/ Preklady pôvodných originálov (prototext) z jazyka do jazyka, pričom vzniká výsledok prekladu, teda, nový text v cieľovom jazyku (metatext) bývajú často problematické, dôvod:…

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VII.

EÚ má byť organizáciou ( Spoločenstvom ) národných členských štátov, ktorá pomáha lepšie zvládnuť kompetencie každého z nich na kvalitatívnej vyššej úrovni, pretože vytvára dostatočne veľký priestor pre súčinnosť, spoluprácu a spolurozhodovanie v ich jednotlivých politikách. EÚ aj so svojimi inštitúciami a organizáciami má mať za úlohu posilňovať autoritu každého členského štátu a aj iných…

Hrdinové

Ještě jsme ani nestačili zapomenout mediálně rozvířené kauzy LIDL, týkající se toho, jak tento obchodní řetězec z důvodu pochybné tolerance umazával třeba z řeckých kostelů vyobrazených na svých výrobcích kříže (přičemž se jaksi zapomnělo zmínit to, že nemají-li na jejich produktech být žádné náboženské symboly, je divné, že tam nechali ony retušované…

Kiska opäť zbytočne rozdúchava vášne a rozdeľuje slovenskú spoločnosť! Za celé svoje pôsobenie ale nerobí v podstate nič iné

Slovenský prezident Andrej Kiska prijal pri príležitosti nedeľného Medzinárodného dňa ľudských práv zástupcov iniciatívy Inakosť a okrem iného vyhlásil, že je v našom záujme, aby sme odstránili zbytočné prekážky a problémy, ktorým musia čeliť páry rovnakého pohlavia v každodennom živote a tiež vyzval na zahájenie debaty o právach párov rovnakého…

Marián Magát: ,,Vydávame knihy, lebo potrebujeme vychovať novú generáciu

Na trh prišla dlho očakávaná kniha, kontroverzného autora Štefana Polakoviča. To, čo bol Alfred Rosenberg pre Tretiu ríšu a NSDAP, to bol Štefan Polakovič pre Slovenský štát a HSĽS. Bol to ideológ myšlienky slovenskej štátnosti, filozof a spisovateľ, po vojne v neprítomnosti odsúdený na 20 rokov väzenia a prepadnutie majetku.…

TopSpeed

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

0

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

2

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

Vianočné tipy na darčeky! Na ponožky a trenky zabudnite (súťaž!)

8

Prichádzajú pre mnohých najkrajšie sviatky v roku. Počas Štedrého dňa obdarujeme svojich najbližších, pretože im chceme spraviť radosť. Pocit „dobre vykonanej práce“ pri pohľade na niekoho, koho ste fakt potešili a prekvapili výberom darčeku, je na nezaplatenie. Na ponožky, trenky a obligátne tielko zabudnite. Najmä pre motoristov existujú oveľa vhodnejšie riešenia!…

O 20 rokov budú v ČR autonómne autá majorita

9

Plne autonómne autá. Je to budúcnosť? Zdá sa, že áno, aj keď osobne sa mi to nepáči. Mnohým to možno pomôže, uľahčí život. Ale popravde, asi by som mal strach si sadnúť do takého auta. A možno by nervozita a neistota časom opadla. S vlakom, električkou a iným koľajovým vozidlom…

Ako sa zmenila bežná výbava áut za posledné dekády?

6

Ako sa zmenila bežná výbava áut? Auto bez klimatizácie alebo dokonca bez airbagu? Naraziť na takýto model je dnes už raritou. V máloktorej oblasti ide technologický  pokrok tak viditeľne dopredu, ako práve v auto-moto priemysle. Čo bolo ešte relatívne nedávno považované za najväčší luxus, je dnes už bežným štandardom a…

BMW M760Li na diaľnici dosiahne takmer 320 km/h

7

Luxusný sedan je určený na čo najkomfortnejšie prepravovanie posádky. Čo ale ak máte naponáhlo a potrebujete sa rýchlo dostať na pracovné stretnutie v čo najkratší čas? Ak máte k dispozícii BMW M760Li a nemeckú neobmedzenú diaľnicu, nič nie je stratené. „Rýchlik“ z Mníchova totiž akceleruje na svoju maximálku mimoriadne rýchlo a…

KAMzaKRÁSOU

Účinky ústnej vody - o týchto si určite nevedela. Pozri, čo dokáže!

10

Všetci dobre vieme, aké sú účinky ústnej vody. Je to doplnkový krok pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktorý zabezpečuje pocit sviežosti v ústach. Avšak len málokto vie, že dokáže oveľa viac. Pôvodne bola ústna voda vyrobená ako dezinfekčný prostriedok využívaný hlavne pri operáciách. No čo sa zmenilo? Účinky ústnej vody - ako ju…

Predávkovanie potravinami: Aké vedľajšie účinky nám hrozia?

7

Všetkého veľa škodí. To je odveká pravda, na ktorú by sme nikdy nemali zabúdať. Ak hovoríme konkrétne o stravovaní, platí, že ako nám neublíži malá dávka niečoho nezdravého, tak telu neprospeje ani presný opak. Predávkovanie potravinami môže v organizme vyvolať nežiaducu reakciu. Jednoducho treba nájsť zlatú strednú cestu, či už ide o stravovanie,…

Vianočné tradície nevymreli! 5 vecí, ktoré sa oplatí dodržiavať

7

Šupina z kapra, peniaze pod obrusom či mnohé iné, patria k tradičným vianočným zvykom, ktoré sa zachovali až do dnešných čias. Vianočné tradície sú niečo, čo sa naozaj oplatí udržiavať a predávať z generácie na generáciu ako také malé dedičstvo. Niektoré z nich, už pravdepodobne zanikli, iné už nemajú až taký…

Liečivá sila medu: Poznáš aj tieto jeho zázračné účinky?

9

Na vyprodukovanie jedného kilogramu medu musia včely navštíviť približne 4 milióny kvetov. Včely sú jediný hmyz, ktorý produkuje potravu pre ľudí. Je ideálny liek na alkoholovú opicu. Antioxidant pinocembrín sa nachádza len v mede a propolise. Operní speváci používajú med na upokojenie hrdla pred predstavením. Med sa neodporúča konzumovať ľuďom s vysokým krvným…

Vyhrajte 1x Philips Sonicare DiamondClean (v hodnote 204,99 €)

2

Dostať na Vianoce vhodné prekvapenie, to je naozaj čarovné. Zároveň je však super dostať aj to, čo máme presne vyhliadnuté. Ak však naši blízki nepoznajú naše najtajnejšie priania, niekedy si musíme vystačiť sami, a darovať si pod stromček niečo extra. Ak sa teda naskytne šanca darček si pre seba vyhrať, netreba…

Vyhni sa im veľkým oblúkom: 4 nebezpečné toxíny pre telo

8

Všetci dobre vieme, že v potravinách, ktoré kupuje v bežných supermarketoch, sa nachádzajú látky neprospešné pre ľudský organizmus. Toxíny, nachádzajúce sa bežne v jedle, sú večným problémom dnešnej doby, a preto je dôležité o nich vedieť a ideálne sa im dokonca aj vyhýbať. Vybrali sme pre vás 4 nebezpečné toxíny pre telo, ktoré ho postupne zabíjajú!

TopDesat

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy

Problémy, s ktorými sa stretávajú vysokí ľudia

0

Byť vysokým neznamená mať iba samé výhody. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že tieto "výhody" predstavujú iba polovicu dvojitého meča. Obri medzi nami čelia mnohým problémom, ktoré sú nenápadné a pri tom ich trápia každý deň. Od oblečenia až po výšku stropu. Jednoducho povedané, život je boj. Si pripravený pozrieť sa…

Google: 10 úžasných faktov o jednej z najväčších spoločnosti

0

Spoločnosť Google tu je krátko a predsa má významný vplyv na spoločnosť a kultúru. Ľudia túto spoločnosť využívajú od nakupovania až po skúmanie papiera. Veď ho používame na všetko, hlavne ak niečo vyhľadávame. Google ja pravdepodobne nenahraditeľný a nevyhnutný ako samotný internet. Čo však robí Google takou jedinečnou a úspešnou spoločnosťou?…