Pripomienky štátnych inštitúcii a mimovládnych organizácii k stratégii ľudských práv

Slovensko 27. júna 2014 (HSP/Foto:TASR)

 

Podľa dostupných informácii má podobnú stratégiu týkajúcu sa ľudských práv z členských krajín EÚ len Holandsko

Mnohé štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, politické strany, samotní politici, ako aj Konferencia biskupov Slovenska vzniesli značný počet pripomienok voči obsahu návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ku ktorej 19. júna skončilo pripomienkové konanie. Podpredseda parlamentu a predseda KDH Ján Figeľ minulý týždeň osobne navštívil ministra Lajčáka a vyjadril mu vážne výhrady k navrhovanej Stratégii.

Ilustračné foto

Stratégiu tvorí 25-stranový text samotnej Stratégie a 13 okruhov príloh, spolu 440 strán. Podľa dostupných informácii má podobnú stratégiu týkajúcu sa ľudských práv z členských krajín EÚ len Holandsko. Slovensko nemá žiadny medzinárodno-právny záväzok prijať takýto dokument.

 

Pripomienky štátnych inštitúcii

Kritické stanovisko k finálnej verzii stratégie zverejnila napr. aj Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo zdravotníctva a Úrad vlády SR.

Podľa Generálnej prokuratúry „materiál po obsahovej stránke nepredstavuje ucelenú stratégiu, ani koncepciu, analýzu, či rozbor. Obsahovo nenapĺňa osnovu danú názvami jednotlivých častí a nemá zrozumiteľný záver. Obsahuje množstvo nesúrodých, neusporiadaných, aj bezobsažných fráz“.

Ministerstvo zdravotníctva vyjadrilo kritiku medziiným voči konkrétnemu návrhu v prílohe č. 8 týkajúcej sa práv LGBTI osôb. Zdôraznili, že ak by pri darovaní krvi bola v dotazníku vypustená otázka či mal muž za posledný rok sexuálny styk s mužom, mohlo by to vážne ohroziť zdravotný stav občanov SR.

Podľa Úradu vlády „navrhovaný materiál sa nepokúsil prekonať zúžený pohľad na problematiku ochrany a podpory ľudských práv. Návrh stratégie by mal obsahovať neutrálne odporúčania systémového a koncepčného charakteru zahŕňajúce ochranu a podporu ľudských práv v celej svojej šírke, vrátane hospodárskych a sociálnych práv.“ Ďalej Úrad vlády kritizuje, že iInštitucionálna báza ochrany a podpory ľudských práv je v predmetnom materiáli neurčitá a nedostatočne korešponduje s programovým vyhlásením vlády. … Predmetný materiál zotrváva na predstave, že jediným reprezentantom občianskej spoločnosti je časť neziskového sektoru …“

 

Pripomienky mimovládnych organizácii

Najväčší počet pripomienok vzniesli mimovládne organizácie. Avšak nebola akceptovaná ani jedna z tých, ktorú podali MVO obhajujúce tradičné hodnoty.

„Dokumenty, tak ako sú pripravené, nie sú vhodné na rokovanie vlády. Majú veľa obsahových aj formálnych nedostatkov,“ konštatuje právnik Martin Dilong z FVO. FVO už v októbri 2013 v liste, ktorý adresovalo ministrovi zahraničia pomenovalo spôsob, ako dospieť v dialógu ku dokumentu v oblasti ľudských práv, ktorý by spájal, a nie rozdeľoval slovenskú spoločnosť. Žiaľ, minister tento apel prehliadol. Slovensko nemá žiadny medzinárodno-právny záväzok prijať takýto dokument. Stratégii chýba spoločenský konsenzus na to, aby mohla byť skutočným prínosom pre úroveň ľudských práv na Slovensku. Podľa FVO je možné pozitívne podnety z tohto dokumentu, týkajúce sa práv seniorov, detí, zdravotne postihnutých a ďalších skupín, realizovať aj bez prijatia Stratégie ako celku. Upozorňujeme vládu, že síce môže prijať kontroverznú Stratégiu, jej návrh však bude výrazne polarizovať slovenskú spoločnosť. Takéto riešenie nepovažujeme za múdre a rozumné“, uvádza na záver stanoviska FVO Martin Dilong.

Fórum života (FŽ) vo svojej hromadnej pripomienke vyjadruje nesúhlas s tzv. „triedením ľudských práv“. „Základom všetkých práv je právo na život, pretože bez neho nemôže človek poznať, ani vykonávať žiadne zo svojich práv,“ uvádza predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. FŽ poukazuje na to, že pojem rod a rodový, ktorý Stratégia obsahuje, nie je konsenzuálnym pojmom ani v SR ani v Európe. „Zamieňanie rovnosti mužov a žien za rodovú rovnosť vnáša neistotu, či ide o rovnosť dvoch rodov alebo viacerých, čím sa popiera vedecká pravda o existencii dvoch pohlaví,“ vysvetľuje Mária Raučinová a upozorňuje, že používanie slova rod automaticky predpokladá odlíšenie od biologického pohlavia a spochybňovanie celistvosti ľudskej bytosti. FŽ navrhuje vypustiť zo Stratégie prílohu Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI), pretože „spochybňuje univerzálnosť ľudských práv samotnou svojou podstatou“. Podľa hromadnej pripomienky FŽ, „ak bude LGBTI stále zdôrazňovať osobitosť svojich práv a ich zakotvenie v rôznych predpisoch, bude to znamenať vyčlenenie jednej skupiny ľudí nad iné skupiny.“

Centrum pre bioetickú reformu (CBR) vo svojej hromadnej pripomienke odporúča zamietnuť návrh Stratégie a kritizuje fakt, že výhrady voči obsahu i procesu tvorby tohto dokumentu zo strany prevažnej väčšiny MVO na a po workshopoch pre verejnosť ostali odignorované. Zdôrazňuje, že požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou SR a upozorňuje, že Stratégia a jej prílohy „žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania.“ CBR sa vo svojej hromadnej pripomienke dotýka aj problematiky umelých potratov: „Návrh má ambíciu nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia, hoci plne toleruje násilie umelého potratu.“

„Na Slovensku mnohí občania majú problém so zabezpečením základných ľudských práv s praktickým dopadom na ich život, ako zdravotne postihnutí, starí ľudia, týrané deti, obete domáceho násilia, ľudia žijúci na pokraji chudoby… Takmer 70% ľudí nedôveruje súdnictvu, na trhu práce je bežnou praxou diskriminovať zamestnancov kvôli veku alebo materstvu, zo škôl a z nemocníc sú vyhadzovaní ľudia, ktorí upozornia na korupciu alebo nezrovnalosti,“ píše sa v pripomienke Fóra kresťanských inštitúcií. FKI súčasne poukazuje na to, že namiesto koncepčného riešenia spomenutých problémov sa otázka ľudských práv na Slovensku „redukuje na písanie akčných plánov, stratégií a budovanie nových úradov“. Podľa FKI, vláda chce v skutočnosti chrániť práva len niektorých skupín a na obyčajných občanoch jej príliš nezáleží. Hromadná pripomienka poukazuje na vysoké sumy peňazí, ktoré Stratégia predpokladá investovať napríklad do „nastolenia kultúry rodovo korektného jazyka,“ vo forme špecializovaných vzdelávacích programov, nového vládneho orgánu na ochranu práv LGBTI ľudí, či do akreditácie vysokoškolských študijných odborov orientovaných na problematiku ľudských práv a rodovej rovnosti, a to napriek tomu, že na Slovensku je vysoká miera nezamestnanosti a množstvo obyvateľov SR žije na hranici životného minima. Podľa podpredsedu Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), Pavla Kosseya tento dokument podporuje nástroje na šírenie rodovej ideológie a na rozširovanie nadštandardných práv pre osoby s homosexuálnymi sklonmi. Súčasne poznamenal: „Vôbec sa nebránime riešeniu problémov týchto osôb, ale je ich treba riešiť otvorene na základe ideologicky nepodfarbeného dialógu.“

Hromadná pripomienka Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH),- ktorá mimochodom obsahuje až 154 konkrétnych pripomienok, z toho 105 zásadných, – konštatuje, že materiál obsahuje napriek ročnému procesu tvorby toľko formálnych a vecných chýb, že nie je predstaviteľné, aby bol v takomto stave posunutý na ďalšie schvaľovanie vládou. SLH kritizuje fakt, že prílohy zavádzajú svoju vlastnú terminológiu, ktorá je nekompatibilná s inými časťami dokumentu. Jedna z hlavných výhrad sa týka toho, že v Stratégii chýba rozpracovanie ľudskoprávnych tém, ktoré nie sú uzavreté a spôsobujú problémy, ale „pravdepodobne nepasujú do ideologických cieľov tvorcov Stratégie – napr. právo na informácie, alebo právo na výhradu vo svedomí.“ Viacerým vyhláseniam návrhu vládneho dokumentu podľa SLH chýba analýza a sú postavené len na emocionálnych dojmoch úzkej časti slovenskej verejnosti; napríklad dojem, že inak sexuálne cítiaci ľudia sú na Slovensku diskriminovaní, pričom súdy žaloby na takýto typ diskriminácie neevidujú.

Podľa Antona Chromíka z Aliancie za rodinu, okrem toho, čo v Stratégii je, je ešte podstatnejšie to, čo v stratégii chýba. „Podľa prieskumu na Slovensku je pre ľudí po zdraví tou najdôležitejšou hodnotou rodina. Rodina v našej krajine veľmi súrne potrebuje pomoc. Rozpadá sa nám okolo 50 % manželstiev. Toto má veľký vplyv na deti a budúcu generáciu. Manželia potrebujú pomoc a podporu v týchto situáciách,“ uvádza Chromík a dodáva, že Aliancia za rodinu by uvítala, keby Stratégia bola prierezovo zameraná práve na rodinu: „Family mainstreaming je to, čo môže spoločnosť zachrániť.“

Podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) stratégia nerieši vykorisťovanie, násilie, zneužívanie, či chudobu zdravotne ťažko postihnutých a seniorov.

Slovenskí katolícki biskupi s poľutovaním konštatovali, že vládny dokument je neúplný a zaťažený rodovou ideológiou. Pripomenuli tiež, že návrh stratégie sa napriek ich opakovaným návrhom vôbec nezaoberá právom na život nenarodených detí, právom na výhradu svedomia, právom rodičov a náboženskou slobodou.

 

Vznesených bolo 319 pripomienok

Podľa ministerstva sú ľudské práva širokou a tematicky pestrou témou, v ktorej jednoducho nie je možné dosiahnuť úplnú zhodu všetkých. Práve preto zvolili tvorcovia Stratégie prísne analytický postup, v ktorom sa v texte Stratégie zovšeobecňujú závery z workshopov, a výstupy z nich tvoria iba informatívne prílohy stratégie. Niektorí jednotlivci a organizácie podľa ministerstva prekrucujú obsah stratégie, jej zmysel a význam. Ak skutočne ide o informatívny charakter jednotlivých príloh, ako to tvrdí ministerstvo, natíska sa otázka prečo neboli akceptované pripomienky týkajúce sa tradičných hodnôt. 

Viac o pripomienkovom konaní Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR si môžete prečítať tu.

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

VideoRieka Níl je sfarbená do červena, no vedci sú potešení

Egypt 7. apríla 2016 (HSP/Foto: screenshot z youtube)   Družica Sentinel-3A Európskej vesmírnej agentúry, monitorujúca z výšky našu planétu, zachytila veľtok rieky Níl v červenom sfarbení. V rieke síce žijú rôzne živočíchy, ktoré počas roka zožerú okrem mnohých zvierat aj 200 ľudí, ale nie tento ich apetít ma na svedomí…

Predčasné parlamentné voľby na Islande budú zrejme na jeseň

Reykjavík 7. apríla 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Brynjar Gunnarsson)   Agentúra Reuters uviedla, že k tomu kroku došlo po tom, čo premiér Sigmundur Davíd Gunnlaugsson odstúpil z funkcie Predčasné parlamentné voľby na Islande sa budú konať na jeseň, informovala v stredu šéfka opozičnej Pirátskej strany Birgitta Jónsdóttirová. Podľa jej slov sa na tom dohodli opozičné…

Putin vytvoril Národnú gardu, ktorá ho má ochrániť pred nepriateľmi zvonku, ale aj zvnútra

Moskva 07. apríla 2016 (HSP/DWN/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Putin transformuje vojská Ministerstva vnútra na Národnú gardu, ktorá sa bude zodpovedať priamo vodcovi Kremľa. Obáva sa externe riadených revolúcií rovnako ako machinácií tajnej služby FSB, ktoré by sa mohli pokúsiť o jeho zvrhnutie Rusko bude prevádzať vojská Ministerstva…

Ruský premiér Medvedev navštívi Arménsko aj Azerbajdžan

Moskva 7. apríla 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Medvedev navštívi obe krajiny na pozadí súčasného konfliktu v Náhornom Karabachu, ktorý je pod kontrolou etnických Arménov a arménskej armády Ruský premiér Dmitrij Medvedev navštívi dnes Arménsko a v piatok Azerbajdžan, informovala agentúra TASS. Medvedev sa v Jerevane stretne s arménskym prezidentom Seržom Sarkisjanom…

MRAVENISKO. Miklošove ministrovanie na Ukrajine je ohrozené: Oponenti ho obviňujú z toho, že lobuje záujmy istých zahraničných investorov

Kyjev 7. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Už sa zdalo, že Ivan Mikloš sa pohodlne usalaší v útulnom kresle ministra financií Ukrajiny, keď sa objavili nejaké komplikácie a navyše slovenský „legionár“ a jeho metódy nevoňajú viacerým kompetentným na Ukrajine Viacerým sa na Ukrajine nepáči, že kvôli Miklošovi by fakticky mali meniť ukrajinskú…

Vatikán zriadil nový úrad na podporu internetovej domény .Catholic

Vatikán 7. apríla 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Vatikán získal internetovú doménu .Catholic koncom roka 2013, keď organizácia ICANN schválila tisíce nových špecializovaných domén so zámerom vyhovieť vzrastajúcemu dopytu po webových stránkach Vatikán zriadil nový úrad, úlohou ktorého bude podpora internetovej domény .Catholic v snahe o zlepšenie komunikácie v digitálnej ére.…

Rakúske noviny: Je čas diskutovať o tom, či by islam nemal byť v Európe zakázaný

Viedeň 7. apríla 2016 (HSP/Foto: TASR/AP-Bernat Armangue)   Pridali sa k nim aj talianske noviny. Miestni moslimovia sú pobúrení Vyhlásenie rakúskeho novinára Wolfganga Fellnera v rakúskom denníku „Österreich“ pobúrilo miestnych moslimov. V jeho nedávnom vydaní novinár poukázal na hrozbu zo strany islamu: „Teraz musíme zvážiť, či by nemal byť islam v Európe zakázaný.“…

V Sýrii chcú Mourinha za trénera reprezentácie

Damask 7. apríla 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Jose Mourinho sa k ponuke Sýrie zatiaľ nevyjadril Sýrska futbalová federácia potvrdila, že má záujem angažovať Portugalčana Joseho Mourinha na post trénera národného tímu. Informovala agentúra AP. Mourinho, ktorý v decembri skončil na lavičke londýnskej Chelsea, sa k ponuke Sýrie zatiaľ nevyjadril. Jeho…

Ďalší prefíkaný a smrteľne nebezpečný pokus Európskej komisie ako dostať migrantov do každej krajiny

Brusel 7. marca 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Yves Logghe)   Včera predložila Európska komisia návrh na „reformovanie“ azylového zákona. Za pojmom reforma sa neskrýva nič iné, ako len ďalší stupeň snahy prerozdeľovania azylantov do všetkých krajín únie. Oficiálne to komisia zdôvodňuje tým, že Dublinská dohoda je nefunkčná a tento stav treba ukončiť. Kto ale túto dohodu…

SaS: Sme zásadne proti tomu, aby EK prevzala azylovú politiku členských štátov

Bratislava 6. apríla 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Plánom Európskej komisie podľa liberálov chýba potrebný realizmus Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa stavia proti zámeru Európskej komisie (EK) prevziať azylovú politiku, ktorú dnes vykonávajú jednotlivé členské štáty. Plánom EK podľa liberálov chýba potrebný realizmus, upozorňujú tiež na rozpor s princípom subsidiarity a…

Marseillské školy žiadajú postaviť múr na zachytávanie nábojov z kalašnikovov

Marseille 7. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Elizabeth Dalziel)   Radnica v 8. obvode v Marseille obdržala bizarnú požiadavku od zástupcov školy v Bricarde, ktorá sa nachádza vo štvrti na severe mesta. Pracovníci školy už mesiace žiadajú postaviť múr, ktorý by ochránil deti počas prestávok na školskom dvore pred strelami z kalašnikovov. Marseille, kedysi perla Francúzska, je dnes…

Je to definitívne: Holanďania v referende jednoznačne odmietli asociačnú dohodu s Ukrajinou

Amsterdam 07. apríla 2016 (HSP/DWN/TASR/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Holanďania odmietli v referende dohodu EÚ s Ukrajinou. Vláda to vyhlásila po oznámení jasného výsledku, že zmluva nemôže byť ratifikovaná bez ďalšieho rokovania. Prezident EÚ Juncker predtým povedal, že odmietnutie bude znamenať "kontinentálnu krízu" Holanďania v referende odmietli asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou,…

Vybrali sme z blogu

Nechcete NATO? Nechcite ale potom ani EÚ...

NATO a EÚ sú spojené nádoby, jedno bez druhého nemôže fungovať. Washington a Brusel, FED a ECB - nerozlučné prepojenia. Neverím v žiadnu neutralitu Rakúska či Švédska. A neverím, že by sa Slovensku umožnilo vystúpenie z NATO a zároveň ponechanie si členstva v EÚ. Jednoducho buď chcete byť súčasťou dekadentnosti,…

Reakcia na článok o NATO

Článok je obsažný a autor sa snaží rozkryť dnešnú situáciu, ktorú asi väčšina z nás vníma rovnako. Je tu zasa to ale... Každý, kto sa pustí do rozboru tohto stavu otvára len jeden šuplík z tej veľkej almary, ktorá ho má v sebe. Všetci sa tak akosi plácajú po povrchu…

Nehádžme perly sviniam

Zamyslenie na Veľký Piatok - Svet médií nás každý deň ohlupuje svojimi kúzlami, politika falošnými spasiteľmi  a politológovia nepravými proroctvami... Ale je tu Veľký Piatok a po ňom príde Veľkonočná nedeľa (Zmŕtvychvstanie Pána). Misia a Dielo vykúpenia sveta sú dnes dokonané navonok potupnou smrťou Spasiteľa. V tomto svete sa za všetko musí zaplatiť. Ježiš nám…

Euroklamstvá.

Po teroristických útokoch, ktoré sa tento týždeň odohrali v Bruseli sa v televíziách opäť pretŕčajú rôzni bezpečnostní analytici a kadejakí iní odborníci na všetko. Zrazu všetci o všetkom vedia. Vedia o prepojeniach s útokmi z Paríža, napojenie na ISIS a kadečo iné. Zistili že na jedného z atentátnikov bol vydaný…

Trochu iný pohľad na ženu

Žena! V možnostiach citových schopností ďaleko prevyšujúca muža! Práve pre túto vrodenú schopnosť a pre tento veľký dar od Stvoriteľa bude mať vždy o stupienok bližšie k hlbšiemu chápaniu všetkého, čo prichádza z výšin Svetla. Lebo Boh je Láska. A láska sa prejavuje prostredníctvom čistého citu.  

Dokonáno jest ...

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ! Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, tak uvidíme. Šrotí mi len v hlave jedno. Čo spôsobilo to, že Bugár a Procházka kývli premiérovi a išli do vlády. Čo všetko premiér vie a čo všetko sa na nás chystá. Aké prekvapenia ešte budeme musieť…

TopSpeed

Vyhraj 2 vstupy na preteky WTCC na SlovakiaRingu v hodnote 30 €

0

Zaži FIA WTCC Majstrovstvá sveta cestovných automobilov. WTCC existuje od roku 2005 a riadi sa princípom “real cars, real racing”, teda všetky vozidlá majú svoj základ v bežne dostupných, civilných modeloch. Vozidlá sú výkonovo vyrovnané, čo zaručuje divácky zaujímavé preteky typu „nárazník na nárazníku“.

Modernizácia Audi A3 a S3 priniesla nové motory a technológie

0

Audi A3 3.generácie výrábajú od roku 2012. Keďže za posledných pár rokov vývoj v niektorých oblastiach poriadne rýchlo napredoval jedno z najpredávanejších Audi nemôže zaostávať a tak prišiel facelift. Kompakt dostal omladenie v podobe nových bezpečnostných a komfortných technológií. Novinkou sú motory 1,0 TFSI a 2,0 TFSI. Audi A3 je vo výrobe v štyroch verziách:…

Tieto automobilové zážitky by ste určite mali vyskúšať!

0

Hľadáte nejaký vhodný darček pre muža? Či už je to partner, brat, otec, starý otec alebo kamarát, každého z nich určite poteší malé dobrodružstvo v podobe nezabudnuteľných auto-moto zážitkov. Alebo túžite takéto malé auto-moto dobrodružstvo zažiť na vlastnej koži? Doprajte sebe alebo svojmu blízkemu užiť si rýchlosť nadupaných športiakov alebo…

Tesla Model 3 dostane pohon oboch náprav a iný volant

5

Tesla robí veci inak a aj tradičné tlačové správy, v ktorých predstavujú autá, u nich chýbajú. Napríklad nové informácie ohľadom Modelu 3 sme sa dozvedeli z Muskového Tweeteru (sociálnej siete). Prvým šokom je obrovský počet predobjednávok. Len v sobotu ich bolo už 276 tisíc, novšie číslo zatiaľ nemáme, ale už…

Dlhší život auta nemusí stáť veľa (III. časť) - automatické prevodovky

4

V prvých dvoch častiach seriálu sme si povedali o význame olejovej náplne pre motor a činnosti EGR ventilu. Dnes by som sa zameral na čoraz viac rozširujúce sa automatické prevodovky v osobných autách. Prvok, ktorý prináša do jazdy naozaj vysoký komfort, ale v prípade poruchy dokáže doslova ruinovať peňaženky vo…

test: Hyundai i40 1,7 CRDi Premium

14

Hyundai predstavil typ i40 svetu, hlavne Európe pre ktorú je primárne určený, trochu netradične na menej významnom autosalóne v Barcelone na začiatku leta 2011. Je prvý typ súčasnej novej generácie áut kórejského výrobcu, ktorý prináša nielen nový dizajnérsky štýl známy ako Fluidic Sculpture, ale má aj nové poslanie. Typ i40 mal neľahkú úlohu. Pomôcť otočiť…

KAMzaKRÁSOU

Miroslava Masnicová – život REVLON kozmetičky

0

Stretli sme sa s ňou na Interbeauty v Trenčíne a nedalo sa neurobiť rozhovor. Je mladá, talentovaná, šikovná a hlavne veľmi milá. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete všetky pozitíva značky REVLON, niečo o ich novinkách a filozofii. Okrem iného nám Mirka odhalila aj čo-to zo svojho života, hlavne profesionálneho v podobe typov, rád a osobných názorov. Tak neváhajte a čítajte…

Beauty recepty: Namixujte si pleťový píling pre suchú pokožku

1

So suchou pokožkou a vráskami bojuje nejedna z nás. Ak chceme zabrániť jej nadmernému vysušovaniu a predísť tvorbe vrások, musíme sa o seba a o pleť starať nielen zvonka ale aj zvnútra. Na vonkajšiu starostlivosť a zbavenie sa suchej pokožky si môžete podľa návodu namixovať váš vlastný, domáci píling. Nielenže…

DIY: Ako jednoducho vyrobiť prírodné mydlo

5

Vyrobiť si domáce mydlo môže byť nielen skvelou zábavou, ale aj výborným nápadom na originálny darček. Potešiť ním môžete kolegov v práci alebo vašich blízkych. Ak sa obávate, že jeho výrobu nezvládnete v domácich podmienkach, veľmi sa mýlite. Stačí vám niekoľko surovín a chuť experimentovať. 

7 zranení, ktoré vznikajú pri nesprávnom cvičení

3

Cvičenie je veľmi zdravé, ale len v prípade, že ho praktizujete správne. Čo sa ale stáva v prípade, že niektoré pravidlá a podmienky nepoznáte, a tak ste domotivovaný zraneniami a nepríjemnými ochoreniami a bolesťami?   Až 30% ochorení nastáva v dôsledku opakovania tých istých úkonov a cvičení. Dochádza k zápalom,…

Čo nesmie chýbať vo vašej kozmetickej taštičke?

5

Nie každý má chuť míňať nemalé sumy na kozmetiku. Nikto však netvrdí, žeby ste mali mať doma kúsky od výmyslu sveta. Existujú základné kozmetické pomôcky, ktoré by nemali chýbať vo vašej kozmetickej výbave a pritom nezruinujú vašu peňaženku. Sú to kozmetické pomôcky, pomocou ktorých vyčarujte na vašej tvári všetko, čo potrebujete. 

Recept na šťavnatý makový zákusok

4

Mak, slivky a čokoláda … Spojenie, ktoré vytvorí skvelú chuť a za pár minút vyčaríte chutný zákusok. V sezóne používam čerstvé zrelé slivky, teraz som použila domáci kompót bez pridaného cukru.  Čokoládová poleva dodá zákusku sviatočný vzhľad a doplní chute.