“Vždy pripravený” alebo školská spôsobilosť i odklad nástupu do školy z pohľadu odborníka Jiřího Dana

Slovensko 13. februára 2018 (HSP/Foto: JD)

 

Začiatok kalendárneho roka je obdobím, kedy sa rodičia predškolákov, dozvedajú od pedagógov v materských školách prvotné informácie o pripravenosti ich detí na nástup do 1. ročníka základnej školy. Kedy je dieťa pripravené zvládnuť požiadavky základnej školy a kedy je vhodnejšie zvoliť dieťaťu odklad a nechať ho v škôlke ešte nasledujúci rok?

Ako môžu v rodičia v dieťati “vypestovať” školskú pripravenosť? Je správne deťom predlžovať detstvo a nechať ich v škôlke aj napriek tomu, že kompetentní navrhujú nástup do školy? Na tieto a ďalšie otázky odpovedal psychológ a odborník na predškolskú výchovu Jiří Dan

Na snímke Jiří Dan

Mnohých rodičov predškolákov čaká v nasledujúcich mesiacoch zápis ich dieťaťa do prvého ročníka. V súvislosti s tým sú často skloňované pojmy školská zrelosť a pripravenosť. Aký je rozdiel medzi uvedenými pojmami?

Školská zrelosť je pojem pre vyjadrenie, či dieťa dosiahlo v svojom telesnom a psychickom vývoji taký stupeň, ktorý mu umožňuje bez ujmy na jeho duševnom a telesnom zdraví prispôsobiť sa nárokom školy na začiatku školskej docházky. Tento stav je podmienený aj vnútornými biologickými hodinami dieťaťa, jeho biologicky podmieneným zrením a zároveň procesmi učenia sa v najširšom slova zmysle. Dieťa sa učí, ako zaobchádzať s predmetmi a pomenovávať ich, učí sa porozumieť reči rodičov a vyslovovať podľa nich slovka a vety, učí sa sústredeniu sa aj na činnosti, ktoré neprinášajú okamžité uspokojenie.

Boli vyvinuté testy školskej zrelosti a tento pojem sa ako skratka, ako výraz odborného slangu využíva dodnes. Okolo roku 1965 sa však v odbornej  psychologickej a pedagogickej literatúre začínajú presadzovať aj iné pojmy. Pojem „zrelosť“ vyvoláva predstavu, že školská zrelosť je výsledkom geneticky podmieneného procesu zrenia. Rovnako ako v prírode, plod na strome dozrieva, slnko na neho svieti, dozreje a spadne, alebo ho utrhnú. Z tohto dôvodu je už tento pojem v teórii nevyhovujúci.

Pojem školská pripravenosť oprávnene používají pedagógovia, k posúdeniu používajú testy školskej pripravenosti. Zisťujú, či si dieťa osvojilo potrebné schopnosti, zručnosti a návyky. Pokiaľ nie, je možné a nutné rovíjať sa ešte pred zahájením dochádzky do školy. Pojem školská pripravenosť  však môže byť zavádzajúci v tom, že všetky deti je možné „pripraviť pre školu“ a pokiaľ nezvláda nároky školy, tak rodičia alebo štát niekde urobili chybu. Neférová, v rozpore s poznatkami  vedy a mätúca je predstava, že pokiaľ  by sme dieťa „pripravovali“ už od dvoch rokov v skupine v materskej škole, tak by všetky deti na začiatku školskej dochádzky prežívali úspech a nebolo by nutné zriaďovať osobitné školy. Pojem pripravenosť  súčasne vyvoláva dojem niečoho veľmi premenlivého. Niekedy žiak prichádza do školy pripravený, ďalší deň už pripravený na vyučovanie nie je. Mladí chlapci v rozličných krajinách nosia na pracke opaska heslo oznamujúce, že sú „vždy pripravení.“

Vyhovujúci a správny je preto starý dobrý pojem „spôsobilosť“ známy z vysvedčení. Nájdeme ho v §19, odsek 4 platného školského zákona. Školská spôsobilosť je termín, ktorý vyjadruje, že požadovaný stav je výsledkom ako aj procesom zrenia, tak aj prípravy na nároky školy.

Orientačne môžu posúdit predpoklady dieťaťa k plneniu školskej dochádzky aj rodičia, napr. porovnaním so súrodencami, s vrstovníkmi svojho dieťaťa. Existujú  zdravotné dôvody pre odklad začiatku plnenia školskej dochádzky. Ukazuje sa, že najlepšiu predpoveď umožnia znaky, ktoré v rámci odborného vyšetrenia sleduje odborný psychológ. V psychologických kritériách uplatňovaných v slovenských podmienkach sa odráža skúsenosť učiteľov a psychológov získaná po roce 1957, kedy bola založená prvá Psychologická výchovná klinika v Bratislave.

V brnianskej pedagogicko-psychologickej poradni si pred niekoľkými rokmi urobili prehľad o dôvodoch pre doporučenie odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky. Asi jednu tretinu tvorilo oneskorenie v oblasti rozumových schopností, a v pozadí väčšiny dôvodov bolo oneskorenie vývoja vôľovej zložky osobnosti, ktoré sa navonok prejavuje najmä hravosťou a neschopnosťou sústrediť sa na činnosť, ktorá neprináša okamžité uspokojenie.  Toto oneskorenie je možné iba v omedzenej miere korigovať cvikom, „cvičením vôle“. Pri posudzovaní len školskej pripravenosti se potom môže stať, že dieťa začne školskú dochádzku síce pripravené, ale už po prvých týždňoch v škole učitelia hlásia ťažkosti so sústredením. Táto skúsenosť českých poradenských zariadení je platná aj pre slovenské školy.

 

Prečo bolo obdobie 6-7 rokov stanovené ako nástup do prvého ročníka základnej školy?

Obdobie okolo šiesteho roku života je úsekom mnohých vývojových zmien. V čase  tzv. prvej tvarovej premeny v nadväznosti na telesné zmeny  dochádza k výrazným zmenám v psychike dieťaťa a dieťa začína prejavovať aktivny záujem o poznávanie vonkajšieho sveta. To využíva škola a prináša príležitosť, aby si dieťa precvičovalo funkcie, ktoré v ňom dozreli. Mnoho generácií učiteľov získalo skúsenosť a odovzdáva ju, v ktorej triede dieťa zvláda určité učivo. Musíme si zároveň uvedomiť, že škola kladie na dieťa nároky nielen na učebný výkon, ale tiež na disciplínu, na schopnosť efektívne sa prispôsobiť dianiu v skupine detí.

OECD, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorej  je Slovenská republika od roku 2000 členom, vytýka Slovenskej republike (samozrejme aj Českej republike), že príliš vysoké percento detí má odložený začiatok školskej dochádzky. Vraj  je to ekonomicky nevýhodné.  Z pohľadu poradenského psychológa je odklad, pokiaľ je indikovaný, vhodným opatrením proti neskorším výučbovým problémom. Na zamyslenie sú výsledky uvedeného brnianského výskumu. Vysoké percento detí, rodičom ktorých bolo potvrdené, že ich obavy o úspech pri začatí školskej dochádzky v zákonnom termíne sú oprávnené, se narodilo v mesiacoch máj až august. To ešte neznamená, že všetky deti, ktoré začínajú školskú dochádzku skoro po svojich šiestych narodeninách, vstupujú do školy ako čiastočne pre ňu nezpôsobilé. Staršia generácia (česko)slovenských rodičov a prarodičov si pamätá neefektívnosť  a krach jedného veľkého ekonomického systému (1989).  Veľké ekonomické systémy a nadväzujúce sociálne inžinierstvo sú vybudované so železnou logikou. Zlyhávají preto, že vychádzajú z nesprávnych predpokladov. Predpokladajú, že ľudia sú rovnakí v jednom štáte, na jednom alebo viacerých  svetadieloch. Rovnako tak sú rozdiely v rýchlosti, v akej dieťa dosiahne školou vyžadovanú mentálnu úroveň. Vek zahájenia povinnej školskej dochádzky bol stanovený správne, a ak počet odporúčaných odkladov nepresiahne 20 %, nie je dôvod k zmene.

 

Ako môžu v rodičia v dieťati “vypestovať” školskú spôsobilosť?

Každý životný úsek prináša zo sebou vývojové úlohy, ktoré by mal človek splniť, aby mohol bez väčších problémov prejsť do ďalšieho štádia a mohol žiť spokojným životom. Preto je dôležitá výchova v rodine, kde dieťa získa pocit istoty, má možnosť  realizovať  normálne kontakty so súrodencami a vrstovními.

Psychológovia už okolo roku 1960 preukázali, že pre dieťa je dokonca dôležitejšia výchova v rodine s hrejivými medziľudskými vzťahmi ako hygienicky bezchybné prostredie. Malo by vyrastať v prostredí, kde má dostatok podnetov k rozvíjaniu prebúdzajúcich sa schopností. Pozorní rodičia predškolákov si iste už všimli, že sú pre dieťa vzorom správania a riešenia  určitých situácií. Deti sa učia napodobovaním a hrajú sa na rodinu, na školu. Vyjadrené odbornou terminológiou, ľahšie sa naprávajú následky výchovnej zanedbalosti ako následky tzv. psychickej deprivácie, tzn. vývoja v krajne nepriaznivom prostredí. S dieťaťom by tiež mali o škole hovoriť a hodnotiť ju pred ním pozitívne.

 

V akých prípadoch by rodičia mali uvažovať o odklade školskej dochádzky?

Rodičia sa väčšinou radia s inými rodičmi v svojom sociálnom prostredí, v prípade pochybností  majú možnosť obrátiť sa na špecializovaných psychológov. V každom prípade by však držitelia rodičovských práv mali mať na prípadný odklad zhodný názor, a to aj v prípade dieťaťa narodeného mimo manželstva, alebo rozpadnutej rodiny. Existujú smutné prípady, kedy musí v tejto veci rozhodovať súd.

 

Aké riziká vidíte v skorom nástupe dieťaťa  do školy?

Ak dieta začne z rôznych dôvodov školskú dochádzku ako nie celkom psychicky spôsobilé, môže už v prvej triede pri porovnávaní so spolužiakmi prežívať neúspech, zlyhávanie. Na ne potom môže podľa svojho temperamentu reagovať  buď neurotizáciou alebo prejavmi  agresivity.

 

Čo v prípade ak učiteľky v materskej škole odporúčajú odklad nástupu, ale psychologička na základe testov určí, že dieťa je zrelé a pripravené?

Častejší je opačný prípad, kedy sa v materskej škole dieťa javí ako spôsobilé k začatiu školskej dochádzky, a psychologička odporúča odklad. Je známa, ľahko vyvrátiteľná námietka proti psychológom, že nespoznajú v priebehu vyšetrenia to, čo učitelka môže  pozorovať napríklad celý rok.  Záleží na teórii, na metódach, ktoré majú k dispozícii. Lekár-chirurg tiež nemusí pozorovať pacienta mesiace, kým sa rozhodne pre operáciu. Je vecou spolupráce centier vykonávajúcich tieto vyšetrenia  s materskými školami, aby sa zjednotily na kritériách. Ostatne prax je vždy kritériom pravdy, experimentovanie v tejto oblasti však môže dieťa poškodiť. Psychologické vyšetrenie by malo byť komplexné, iba v žargóne možno hovoriť o testovaní. Na obyčajnú administráciu testov by stačili osoby so stredným vzdelaním. Všeobecne platí, že rozhodujúci a vecne správnejší je výsledok komplexného psychologického vyšetrenia. Ako rodič by som zisťoval možnosť supervízneho psychologického vyšetrenia. Vychádzam z toho, že všetci zúčastnení majú na mysli najlepší záujem dieťaťa, čo niekedy neplatí.

 

Je správne deťom predlžovať detstvo a nechať ich v škôlke aj napriek tomu, že kompetentní navrhujú nástup do školy?

Pokiaľ je dieťa spôsobilé k začatiu školskej dochádzky, je pre neho najvhodnejšie, aby ho rodičia do školy dali. Z vlastnej praxe viem, že niekedy se dožadujú odkladu rozvedené matky (keď sa rozviedol, tak nech platí o rok dlhšie), zatiaľ čo rozvedení otcovia vyvíjajú tlak na čo najrýchlejšie začatie školskej dochádzky. Inokedy sa rodičia dožadovali odkladu, pretože mali na september naplánovanú zahraničnú dovolenku a dochádzka dieťaťa do školy by pre nich znamenala komplikáciu. To sú však skôr výnimočné prípady, ktoré by nemali spochybniť  fakt, že vo väčšine prípadov učiteľky materskej školy správne vyslovia podozrenia na „školskú nezrelosť“ dieťaťa a psychológovia ju svojím vyšetrením potvrdia.

Aj keď sa na to nepýtate, musím varovať pred niektorými podnikavcami a podnikateľmi vo vzdelávaní. Vykonajú diagnostiku školskej pripravenosti niekedy okolo piateho roku dieťaťa a samozrejme zistia rad nedostatkov. Stiesnení rodičia potom navštevujú s deťmi mnoho mesiacov  „podporné kurzy“, zatiaľ čo by dieťa v svojom prirodzenom prostredí v správnom čase splnilo všetky kritériá. To samozrejme neplatí pre dieťa vyrastajúce v rodinnom prostredí bez dostatočnej stimulácie.

 

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. m.prof. KU v Ružomberku, je podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a zároveň pôsobí na Katedre psychológie, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V rokoch 1991-2010 vykonával komplexné psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie na pozície justičných a právnych čakateľov, súdnych exekútorov, uchádzačov o vymenovanie za sudcu a prokurátora. V súčasnosti vykonáva psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie na neakademické pozície v rámci verejnej vysokej školy.

Pre Hlavné správy sa vyjadril aj k problematike odmien a trestov za vysvedčenie. Viac v článku Je správne odmeniť za vysvedčenie finančným darom? Akú špirálu môže spustiť trest? Odpovedal psychológ Jiří Dan

 

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Žena sa súdi s vládou Kalifornie, aby uznali existenciu snežného muža

USA 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Obyvateľka mesta Crestline v americkom štáte Kalifornia Claudia Ackleyová vážne hodlá obhajovať práva snežných mužov. Podala súdnu žiadosť o uznanie ich existencie Behom horského výletu narazila na bytosť, ktorá jej pripomenula snežného muža. Chicagská spravodajská televízna služba ABC uvádza jej slová: „Pokiaľ by nám chcel…

VideoVodiči rýpadiel sa nudili a zahrali si piškvorky hydraulickými kladivami

Veľká Británia 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:twitter)   Vodiči dvoch rýpadiel vo Veľkej Británii sa rozhodli, že sa zahrajú hydraulickými kladivami. Videozáznam zverejnil na svojej stránke na Twitteri užívateľ Jordan Rutledge. „Taktiež som sa v práci občas nudil, ale týchto netromfnem," napísal. Za tri dni malo video cez 140 tisíc retweetov.…

Video“My sme EÚ”: Nekritická vládna propaganda na podporu Európskej únie pokračuje

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok predstavil verejnosti "národný konvent o EÚ". Má sa jednať o "informovanosť slovenskej verejnosti o našom členstve". V skutočnosti ale hneď prvé video, ktoré zverejnil, vyzerá ako nepodarená propaganda a velebenie Európskej únie do nebies, bez akéhokoľvek…

“Jednoducho vypli prístroje”: Brit zomrel v egyptskej nemocnici, nemal prostriedky na zaplatenie zdravotnej starostlivosti

Hurghada 20. februára 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Ibrahim el-Shazly)   Len 39-ročný Adrian King dovolenkoval v letovisku egyptskej Hurghady s priateľkou Nicolou Wrightovou, keď sa začal cítiť zle Dvojica bola na organizovanej akcii, počas ktorej jazdili na štvorkolke a viezli sa na ťave, keď sa Adrian začal cítiť zle a požiadal o…

Africký migrant stiahol psa z kože, pokrájal ho a chcel ho grilovať. Polícii tvrdil, že je to v jeho krajine bežné

Rím 20. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP/Scott Betzler/Betzler Life Story Funeral Home)   Taliansko sa ešte poriadne nestihlo spamätať z brutálnej vraždy 18-ročnej dievčiny, ktorú zabil a rozštvrtil africký migrant a už je tu ďalší "nevšedný" čin. Africký migrant stiahol psa z kože, pokrájal ho a chcel ho ugrilovať. Po tom, čo bol zadržaný…

Kam smeruje Česko po (prezidentských ) voľbách?

Bratislava 20. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ešte ani nestihol doznieť šok z nepredpokladaného výsledku prezidentských volieb u našich susedov a už sa začínajú preberať scenáre, aký vplyv to bude mať na budúcnosť českej politiky. Najčastejšie sa konštatuje, že po voľbách sa môže možno aj radikálne zmeniť takmer idylický vzťah medzi Zemanom…

George a Amal Clooneyovci venovali 500.000 USD na pochod proti strelným zbraniam

New York 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Invision/Jordan Strauss)   Americký herec George Clooney a jeho manželka, ľudskoprávna advokátka Amal Clooneyová, venovali 500.000 dolárov študentom organizujúcim pochody proti násiliu páchanému strelnými zbraňami. Manželia tiež uviedli, že sa zúčastnia protestov plánovaných na 24. marca vo Washingtone. Clooneyovci v utorkovom vyhlásení napísali, že v…

Slovenskí ministri riešia s Kubáncami Centrum pre liečbu diabetickej nohy aj ESO

Bratislava 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Používanie lieku Heberprot, ktorý získalo Slovensko v rámci deblokácie kubánskeho dlhu, či vybudovanie Centra pre liečbu diabetickej nohy na Slovensku. Aj o tom hovoria predstavitelia slovenskej a kubánskej vlády na Kube. Slovenskú delegáciu vedie minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), sú v nej aj…

Ťaženie proti čomukoľvek európskemu pokračuje. Najnovším cieľom je klasická opera: “Je neuvedomelá a rasistická”

USA 20. februára 2018 (HSP/Foto:Pixabay)   Klasická hudba je rasistická. Tento odkaz prichádza z USA, kde umelecký regionálny magazín "Scapi magazine" priniesol obsiahly editoriál Daniela Johansona zameraný na programové zloženie opery v Chicagu. Čo na tom, že klasická hudba pre svoju nádheru pretrvala storočia a prináša radosť aj dnešným poslucháčom, ak…

Študenti na Floride vyšli do ulíc, aby po streleckom masakri prejavili solidaritu

Parkland 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gerald Herbert)   Študenti z niekoľkých stredných škôl v americkom štáte Florida vyšli v utorok do ulíc, aby prejavili solidaritu so študentmi z neďalekej Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande, kde bolo na Valentína v triedach zastrelených 17 žiakov. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Videozábery…

Porošenko podpísal zákon o oblastiach podporovaných Ruskom

Kyjev 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Shizuo Kambayashi)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal v utorok zákon zameraný na "opätovné začlenenie" odštiepeneckých regiónov na východe štátu, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou separatistov podporovaných Ruskom. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Návrh zákona schválený v ukrajinskom parlamente minulý mesiac označuje územia v…

Maďarská vláda: Zákon Stop Sorosovi má pribrzdiť organizovanie prisťahovalectva

Budapešť 20. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:screenshot You Tube)   Ak parlament prijme balík zákonov vládneho bloku Fidesz-Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, tzv. zákon Stop Sorosovi, potom bude organizovanie prisťahovalectva v Maďarsku podstatne ťažšie. Zdôraznil to v utorok v zákonodarnom zbore v Budapešti štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za…

Vybrali sme z blogu

Mimoriadne naliehavý odkaz Slovákom od JUDr. Štefana Harabina! „Nemáme ďaleko k anarchii a občianskej vojne! „

Hra s ohňom tých najvyšších politických špičiek na Slovensku sa schyľuje k tragédii! Slovenskom v týchto dňoch rezonuje správa, o nerešpektovaní súdneho rozhodnutia vysokým policajným úradníkom v Košiciach, ktorý sa vo svojom odôvodnení ku konkrétnemu prípadu vyjadril slovami: „Odvolací správny orgán sa nestotožňuje s rozhodnutiami uvedenými v rozsudku Najvyššieho súdu“…

HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko...

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané... Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale…

Arpád Soltész, Michal Havran a RTVS - naši hrdinovia?

Vo veľkom množstve počúvam znechutené reakcie na adresu Michala Havrana za jeho výroky o našich predkoch. Vody ešte viac rozbúrila šablónovitá odpoveď, ktorú zasielala RTVS na rozčúlené emaily občanov SR, ktorí požadovali vyvodenie zodpovednosti za vyššie spomenuté slová zamestnanca RTVS.  V priebehu uplynulých dní sa k tomu pridalo trestné stíhanie…

Eurokomisia chce zrušiť jednomyseľnosť pri hlasovaní a uchopiť moc nad "neposlušnými" štátmi

Predseda Európskej komisie Juncker sa v týchto dňoch vyjadril, že v blízkej dobe predloží návrhy, aby sa v zahraničnej politike EÚ prešlo od systému jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Ako Juncker doslova povedal: "Jednomyseľnosť nemôže zostať v súčasnej podobe, pretože EÚ musí byť schopná robiť globálnu politiku. Navyše si…

Co že Němci mlčí?

V pátek večer zadržela česká policie ve spolupráci s německými kolegy na dálnici D5 ve směru na Rozvadov dva kamiony s pětatřiceti ukrytými nelegálními migranty, směřujícími z Rumunska přes Maďarsko, Slovensko a Českou republiku do Německa. Zadržela je a v noci převezla na oddělení cizinecké policie, kde byla zjišťována jejich totožnost a to, zda…

Čo je dobré vedieť v súvislosti s najnovším dopingom na OH

Svetom preletela správa z dejiska ZOH o novom dopingovom náleze ruského športovca. „Zimná olympiáda v Pjongčangu má ďalší dopingový prípad. Ruský reprezentant v curlingu Alexander Krušelnickij mal pozitívny test na zakázané meldónium.“ Skôr, než mávnete rukou nad nepoučiteľnými a večne po

TopSpeed

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

2

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

Poznáme aj vzhľad nového kombíka Volvo V60

1

Pár týždňov pred Ženevou 2018 sa roztrhlo vrece s „uniknutými“ fotkami noviniek :) Po Porsche, ktoré odfotila Nemka Nina bez maskovania, prichádza tiež magazín Automotosvijet s fotkami nového švédskeho kombíka. Volvo V60 si môžeme pozrieť na snímkach s nie príliš vysokým rozlíšením. Aj tie stačia na to, aby sme mohli povedať,…

Unikol záber nového Porsche 911!

3

Porsche 911 súčasnej generácie 991 je tu s nami už od roku 2011. Najikonickejší športiak všetkých čias dostane nástupcu. Pred oficiálnou premiérou ho odfotil jeden z používateľov Instagramu a zavesil na svoj účet. Po čase fotku stiahol, tá však stihla obletieť automobilový svet. Pohľad zozadu prezrádza aj predné partie. Neveríte? Zapozerajte…

Najtesnejší NASCAR finiš v histórii!

0

Preteky na ováloch často produkujú tesné súboje a veľké nehody. Pri zahájení sezóny šampionátu NASCAR Xfinity Series v americkej Daytone sa zrodil finiš, ktorý sa už ani nedá označiť ako tesný, ale ako šialený! Jazdci Elliot Sadler a Tyler Reddick išli dvere na dvere až po cieľovú čiaru. Finálny rozdiel…

KAMzaKRÁSOU

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

0

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

0

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

0

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

0

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

0

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

Vieš, aké druhy medu existujú a na čo sú dobré? Zorientuj sa v nich!

0

Poznáš jednotlivé druhy medu, z čoho pochádzajú, čo obsahujú, na čo sú dobré a aký je ich rozdiel v porovnaní s inými? Nie je totiž med ako med. Prezradíme ti, podľa čoho si vybrať ten správny a na čo všetko ho môžeš využiť.

TopDesat

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…

Ďalšie dizajnérske faily, nad ktorými neostáva nič iné, len krútiť hlavou

0

Nemusíš študovať vysokú školu zameranú na dizajn alebo byť potomkom Leonarda Da Vinciho, aby si pochopil, že niektoré výrobky alebo reklamy sú jednoducho otrasné a vôbec nemali prejsť procesom schvaľovania. Skvelým príkladom sú tieto dizajnérske faily, ktoré neprestávajú pribúdať. :) 1. Nie práve najlepší vzor koberca na schody

Na tieto fotografie sa budeš musieť pozrieť dvakrát

0

Parkrát sme ti už ukázali fotografie, ktoré sme nedokázali tak ľahko pochopiť a potrebovali sme sa na ne pozrieť minimálne dvakrát. Dnes ti prinesieme novú várku podobných fotografií, ktoré znova zamestnajú tvoje oči a samozrejme aj mozog. Nie všetko, čo na fotografiách uvidíš je aj reálne a preto by si…