Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR je základom pre rozvoj vedy a výskumu na Slovensku

Bratislava 9. decembra 2021 (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Jakub Kotian, Dano Veselský, František Iván SITA-Ľudovít Vaniher, Pixabay, Wikimedia)

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027 predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Tento strategický dokument schválila vláda na svojom včerajšom rokovaní. Zároveň definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory

Veronika Remišová
Na snímke vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová

Tiež určuje ciele, systém politík a opatrení v tých sektoroch slovenskej ekonomiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. Pri tvorbe dokumentu sa zohľadnili ekonomické charakteristiky krajiny, regionálne špecifiká, aktuálne globálne trendy a spoločenské výzvy, ako aj skúsenosti z minulých programových období.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá stratégiu predložila, počas rokovania vlády informovala, že ide o základný dokument pre smerovanie Slovenska v oblasti vedy, výskumu a inovácii na najbližšie roky. Dodala, že tento dokument je podmienkou toho, aby Slovensko v budúcom programovom období mohlo čerpať peniaze určené na vedu, výskum a inovácie, čo bude v danom období 1,3 miliardy eur. Podľa nej bola táto oblasť minulými vládami zanedbávaná, neinvestovalo sa do kvality vysokoškolského vzdelávania, do podpory vedy a výskumu, do budovania personálnych kapacít ani do technologického vybavenia.

„Ak chceme, aby Slovensko bolo hrdou, úspešnou a prosperujúcou krajinou tak nemôžeme byť iba montážnou dielňou vyspelých zahraničných firiem, ale inovatívne riešenia a technologické inovácie musia vznikať priamo na Slovensku,“ podotkla s tým, že len tak sa môžu generovať pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou.

Doplnila, že stratégia vytvára tiež podmienky, aby sa kvalifikovaní odborníci, ktorí odišli do zahraničia, chceli vrátiť na Slovensko.

Ministerstvo vyčlenilo päť oblastí, do ktorých majú ísť investície z európskych štrukturálnych fondov a kde už Slovensko má silné predpoklady na to, aby sa tvorili inovácie. Ide o oblasť Inovatívny priemysel pre 21. storočie, Mobilita pre 21. storočie, kde je silná báza automobilového priemyslu, Digitálna transformácia Slovenska, Zdravá spoločnosť a Zdravé potraviny a životné prostredie.

„Perspektívnou a veľmi silnou oblasťou z hľadiska slovenských inovácií je napríklad tvorba batériových systémov pre elektromobilitu, komponentov pre satelitné systémy, inovatívne riešenia pre dizajn v automobilovom priemysle, doprave, v robotických zariadeniach a systémov, kde máme aj úspešné riešenia, úspešné firmy,“ priblížila.

Slovensko je podľa nej dobré aj v oblasti informačné technológie, biometrické technológie, komplexné IT riešenia, navigačné systémy či holografická komunikácia.

 

 Pandémia ochorenia COVID-19 obmedzila výskum a vývoj, otvorila však aj nové výzvy

Pandémia ochorenia COVID-19 na jednej strane obmedzila medzinárodnú mobilitu výskumníkov, činnosť medzinárodných konzorcií aj riešenie medzinárodných projektov, avšak na európskej aj národnej úrovni boli vyhlásené špecifické výzvy. Konštatovalo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v Správe o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2020, ktorú na dnešnom rokovaní vzala vláda na vedomie

Branislav Gröhling
Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS)

Európska komisia vyčlenila na boj proti COVID-19 a jeho dôsledkom 1,4 miliardy eur a v rámci programu Horizont 2020 tiež vyhlásila viaceré výzvy zamerané na reprofiláciu priemyslu za účelom výroby životne dôležitých medicínskych prístrojov a liekov, na medicínske technológie či digitálne nástroje a umelú inteligenciu na boj proti pandémii, ako aj na behaviorálne, spoločenské a ekonomické aspekty boja proti pandémii. Na Slovensku na tento účel vyhlásili osobitnú výzvu v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Celkové výdavky na výskum a vývoj v roku 2020 dosiahli podiel na HDP vo výške 0,92 percenta, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 0,09 percentuálneho bodu. V tom podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavoval 0,32 percenta HDP a podiel výdavkov z podnikateľského sektora 0,41 percenta HDP. Do roku 2020 sa pritom úroveň výdavkov na výskum a vývoj mala zvýšiť na úroveň 1,2 percenta HDP. Mal sa zvýšiť aj podiel súkromných zdrojov do výskumu a vývoja tak, aby bol v pomere minimálne 2:1 k verejným zdrojom pri zachovaní aspoň súčasného podielu verejných zdrojov. Podľa ministerstva sa Slovensko postupne posúva smerom k dosiahnutiu týchto cieľov, no v stanovenom horizonte sa to nepodarilo.

Ministerstvo uviedlo, že pri každoročnom hodnotení výkonnosti SR v rámci Európskeho semestra 2020 konštatovali niektoré nedostatky a riziká.

„Najzávažnejším nedostatkom je roztrieštenosť systému správy a riadenia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, nedostatočná koordinácia medzi ministerstvami a výkonnými agentúrami a neexistencia komplexnej dlhodobej výskumno-inovačnej stratégie. Tým je negatívne ovplyvnené vypracúvanie a vykonávanie politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, odkladajú sa zásadné reformy a dochádza k neefektívnostiam pri čerpaní verejných financií v tejto oblasti,“ vysvetlilo s tým, že celý ekosystém výskumu a inovácií v dôsledku toho nedosahuje dobré výsledky.

Slovensko podľa správy rezortu školstva vynaložilo na výskum a vývoj celkovo 838,93 milióna eur, čo zodpovedá úrovni 0,92 percenta HDP. V porovnaní s rokom 2019 tak išlo o nárast o viac ako 62 miliónov eur. Podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavoval 0,32 percenta HDP a podiel výdavkov z podnikateľského sektora 0,41 percenta HDP. V roku 2019 bol podiel výdavkov na výskum a vývoj na úrovni 0,83 percenta, pričom priemer 27 členských štátov Európskej únie bol 2,2 percenta. Slovensko zaostávalo aj za krajinami V4, najmä za Českou republiku, ktorá v 2019 vynaložila na danú oblasť 1,93 percenta HDP. Nižší podiel ako Slovensko dosiahli vtedy Írsko, Lotyšsko, Cyprus, Malta a Rumunsko. Najvyšší podiel 3,39 percenta HDP dosiahlo Švédsko.

 

Ministri vymenovali nových členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu

Vláda na svojom včerajšom rokovaní vymenovala nových členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Z predloženého návrhu vyplýva, že sa nimi od 9. decembra stanú Robert Ševčík, Robert Mistrík, Imrich Barák, Zdenka Mansfeldová, Jozef Bátora, Peter Celec, Peter Moczo, Štefan Boháček, Peter Fodrek a Tibor Gregor. V predsedníctve tak nahradia desiatich členov, ktorým štvorročné členstvo zaniklo 29. novembra. Naďalej v ňom budú pôsobiť Martin A. Lysak, Slavomír Michálek a Marián Brestič.

Predsedníctvo je odborným a zároveň rozhodujúcim koncepčným a strategickým orgánom APVV. Má trinásť členov, ktorých podľa zákona vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kandidátov na členov navrhujú ústredné orgány, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia zamestnávateľov. Členmi predsedníctva agentúry sú najmenej dvaja zahraniční odborníci.

 

Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní má byť hotový do konca marca 2022

Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 – 2024 by malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraviť do 31. marca 2022. Uložila mu to vláda na svojom dnešnom rokovaní, kde prijala predloženú stratégiu. Tá je otvoreným dokumentom

VLÁDA: Rokovanie 38. schôdze vlády SR
Na snímke minister školstva SR Branislav Gröhling

V budúcnosti ju tak bude možné, ak bude potrebné, upravovať a dopĺňať na základe výsledkov monitorovania vrátane akčného plánu. Dlhodobým zámerom ministerstva je totiž vytvoriť prostredie naklonené inkluzívnemu vzdelávaniu motivujúce školy stať sa inkluzívnymi a zároveň prijatím potrebných opatrení umožniť, aby inkluzívne školy boli primárnou možnosťou pre vzdelávanie detí. Ďalšie plány má ministerstvo vypracovávať v trojročných intervaloch k 31. marcu príslušného roka.

„Cieľom inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní je, aby všetky deti, žiaci a študenti mali možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, živote a neskôr na trhu práce; aby každé dieťa, žiak, každý študent mohol byť sám sebou, cítiť sa vítaný v školskom prostredí, ale aj v spoločnosti,“ objasnilo ministerstvo.

Dodalo, že plánuje zvyšovať podporu a financovanie inkluzívnych škôl a tiež vytvoriť efektívny, participatívny a monitorovaný systém, ktorý bude siahať z makro úrovne až na úroveň mikroregiónov a obcí. Za cieľ si určilo aj vytvorenie vhodných podmienok pre zdieľanie príkladov dobrej praxe a ich rozšírenie do systémových riešení na základe skúseností škôl a školských zariadení.

Ministerstvo priblížilo, že nosnou časťou stratégie je šesť prioritných oblastí pre dlhodobý rozvoj inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní v SR. Ciele sa majú plniť v oblasti inkluzívne vzdelávanie a podporné opatrenia, poradenský systém v školstve, desegregácia vo výchove a vzdelávaní, debarierizácia školského prostredia, príprava a vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a destigmatizácia. Tieto oblasti sú rozpracované do jednotlivých strategických cieľov, z ktorých bude vychádzať Prvý akčný plán na obdobie 2022 – 2024.

„Konkrétne prioritné oblasti stanovené v tomto dokumente nepredstavujú vyčerpávajúci zoznam oblastí, v ktorých bude Slovenská republika implementovať inkluzívne opatrenia. Na tento strategický dokument majú nadväzovať ďalšie pracovné materiály, ktoré budú výsledkom participatívneho procesu všetkých zainteresovaných strán,“ vysvetlil rezort.

Doplnil, že schválená stratégia nadväzuje na už existujúce dokumenty, ako je napríklad Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021, Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania či komponent 6 Plánu obnovy a odolnosti SR.

 

 Na Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva by sa malo v priebehu piatich rokov vyčleniť viac ako 42 miliónov eur

Na Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 by sa malo v období rokov 2022 – 2026 vyčleniť viac ako 42 miliónov eur. Stratégia, ktorú na dnešnom rokovaní schválili ministri, stanovuje ciele a opatrenia na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania pomocou internacionalizácie, zvýšením dostupnosti medzinárodnej skúsenosti počas štúdia na vysokej škole a modernizáciou vysokoškolského vzdelávania v kontexte internacionalizácie

bankovky peniaze eurá
Ilustračné foto

Na dosiahnutie strategických cieľov ministerstvo v stratégii stanovuje 16 opatrení založených na pokračovaní, respektíve zvyšovaní miery financovania existujúcich aktivít, zavádzaní nových schém financovania a zlepšovaní regulačného rámca pre implementáciu internacionalizácie na vysokých školách.

Slovenské vysoké školy by mali podľa stratégie rozvíjať napríklad ponuku študijných programov v cudzom jazyku či zvyšovať medzinárodnú otvorenosť pracovných miest tým, že budú zverejnené na medzinárodných portáloch. Podľa ministerstva je tiež potrebné minimalizovať prekážky spojené s rozvrhnutím študijných povinností v študijných plánoch a uznávaním výsledkov z mobility v záujme umožnenia medzinárodnej mobility čo najväčšiemu počtu študentov slovenských vysokých škôl. Vysokým školám sa navrhuje napríklad vytvoriť priestor pre mobilitu – mobilitné okno, ktoré študentovi poskytne vopred vyhradený čas v trvaní minimálne jedného semestra alebo trimestra na mobilitu. Medzi ďalšie ciele patrí podpora sieťovania vysokých škôl a modernizácia ich administratívy či využívanie digitalizácie a informačných a komunikačných technológií v internacionalizácii výučby.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v predkladacej správe konštatovalo, že slovenské vysoké školstvo sa v porovnaní s krajinami Vyšehradskej skupiny vyznačuje nižšou mierou otvorenosti vysokoškolského prostredia. To sa následne prejavuje relatívne nízkym podielom cudzincov zapísaných na štúdium na slovenských vysokých školách, nízkym podielom zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov či nízkym podielom študentov, ktorí počas štúdia absolvujú medzinárodnú mobilitu v zahraničí. Podľa ministerstva je v záujme naplnenia poslania slovenského vysokého školstva potrebné, aby spĺňalo medzinárodné štandardy vo vzdelávaní a výskume a ponúkalo kvalitné príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu.

 

 Počet študentov vysokých škôl medziročne vzrástol, zvýšil sa aj podiel zahraničných vysokoškolákov

Počet študentov vysokých škôl medziročne vzrástol a zvýšil sa aj podiel zahraničných vysokoškolákov. Vyplýva to z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2020, ktorú dnes vzala vláda na vedomie. Celkovo v roku 2020 študovalo na vysokej škole 133 311 študentov, teda o vyše dvetisíc vysokoškolákov viac ako vlani. Avšak kým na verejných vysokých školách sa počet študentov zvýšil o 2 589, na súkromných školách počet študentov klesol o 361 osôb. Podiel cudzincov na celkovom počte vysokoškolákoch sa zvýšil mierne na 11,38 percenta

Studenti
Ilustračné foto

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy sa vlani v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 6,69 percenta na sumu 1 501 eur. Podľa správy sa medziročne zvýšil aj priemerný plat vysokoškolského pedagóga o 7,42 percenta. Priemerný plat vysokoškolského pedagóga predstavoval sumu zhruba 1 865 eur. Aj plat profesora vysokej školy, ktorý bol v roku 2020 na úrovni 2 717 eur, sa zvýšil o 7,83 percenta.

Podiel žien medzi študentmi podľa správy dosiahol v roku 2020 hodnotu 58,30 percenta. Najvýraznejšie boli ženy zastúpené v rámci externého štúdia na prvom a druhom stupni. Ich podiel bol 67,38 percenta. Správa uvádza, že ženy majú vo všetkých skupinách odborov vyššie zastúpenie ako muži, Výnimkou však naďalej ostali technické vedy a náuky, v ktorých ich bolo 22,8 percenta a vojenské a bezpečnostné vedy a náuky, tam ich bolo 31 percenta. Najviac boli zastúpené v zdravotníckych odboroch, kde ich počet dosiahol viac ako 73 percent. Viac ako 54 percent vysokoškolákov študovalo v odboroch spoločenských vied, náuky a služieb.

Vlani vymenovala prezidentka SR na základe návrhov vysokých škôl spolu 81 profesorov, z toho 19 žien. Najstarší vymenovaný profesor mal 67 rokov a najmladší 38. Najviac vymenovaných profesorov navrhla Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach (obe po 12) a súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá navrhla deviatich.

V schválenom rozpočte na rok 2020 bolo z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl vyčlenených 611 544 226 eur. Z tejto sumy bolo pre vysoké školy určených 602 965 667 eur. Za minulý rok vykázalo všetkých 20 verejných škôl kladný výsledok. Hospodársky výsledok verejných vysokých škôl v hlavnej činnosti bol 23 301 427 eur a z podnikateľskej činnosti 3 262 209 eur. Celkový hospodársky výsledok bol zisk 26 263 636 eur.

Výročnú správu o stave školstva vypracováva a zverejňuje ministerstvo školstva každoročne.

 

Vláda schválila návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

Vláda na svojom dnešnom zasadnutí odobrila návrh na zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Návrh nadväzuje na materiál Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu, ktorý bol schválený uznesením vlády v novembri 2020. Na rokovanie vlády návrh predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.

Ján Budaj
Minister životného prostredia SR Ján Budaj poèas brífingu po rokovaní 38. schôdze vlády SR. Bratislava, 27. október 2021. Foto: SITA/¼udovít Vaniher

Navrhovanou zmenou štatútu rady sa mení článok štyri a štvrtý odsek, teda zloženie rady.

„Doplnia sa členovia rady o splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách, generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR, zástupcu iniciatívy Klíma ťa potrebuje, zástupcu Siete environmentálne výchovných organizácií Špirála, zástupcu Slovenského ochranárskeho snemu a zástupcu Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied,“ uvádza sa v materiáli.

Súčasťou vlastného materiálu je konsolidované znenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Zmena štatútu rady sa navrhuje s ohľadom na petíciu Za klímu a za budúcnosť iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorá bola predložená Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie. Doplnením zloženia rady sa posilní participácia zainteresovanej verejnosti v napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody a zároveň sa upraví zoznam členov tak, aby sa zabezpečila vyváženosť medzi zástupcami štátneho a neštátneho sektora.

 

Právna agenda v prípade výstavby Národného futbalového štadióna prejde do kompetencie úradu Štefana Holého

Agenda zabezpečenia právnej analýzy a právneho zastupovania štátu v prípade výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ) prejde do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Zmenu z gescie vedúceho Úradu vlády (ÚV) SR do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, a konkrétne jeho štátneho tajomníka, v stredu odsúhlasila vláda

Štefan Holý
Na snímke podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý

Zmena nadväzuje na novelizáciu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy z júna 2021, ktorou došlo k zriadeniu Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, na ÚV SR.

Vláda na konci mája 2020 prijala uznesenie, že preverí výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ) i podklady smerujúce k uzatvoreniu kontraktov vrátane výstupov poradenských spoločností.

NFŠ začali stavať na začiatku septembra 2016. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Dodatkom v roku 2016 sa stanovila maximálna kúpna cena na 75,2 milióna eur. V priebehu roka 2018 v posledných fázach výstavby sa hovorilo o zvýšení nákladov. Vláda Petra Pellegriniho koncom januára 2020 odsúhlasila dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na NFŠ, podľa ktorého sa cena zvýši na 98.447.000 eur. Kúpna cena sa mala zvýšiť v dôsledku realizovaných dodatočných prác a dodávok.

 

 Na dobudovanie Košickej futbalovej arény pôjdu štyri milióny eur

Na dobudovanie Košickej futbalovej arény ako športovej infraštruktúry národného významu pôjde čiastka štyri milióny eur. Uvádza sa to v návrhu z dielne rezortu školstva, ktorý dnes odobrila vláda. Predmetné financie mali byť pôvodne poskytnuté na účet Fondu na podporu športu v roku 2022

Košická futbalová aréna
Na snímke Košická futbalová aréna (KFA)

„Komplex bude po kolaudácii slúžiť pre organizovanie podujatí s domácim aj medzinárodným rozmerom. Zároveň vytvorí podmienky pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu detí, mládeže, športové talenty, seniorov, ale aj pre športovú reprezentáciu a bude zodpovedať moderným štandardom, ktoré umožnia športovanie aj znevýhodnených skupín obyvateľstva a širokej verejnosti,” uvádza sa v dokumente.

Celý projekt výstavby štadióna podľa materiálu vychádza z iniciatívy Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a Vlády SR ešte z roku 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 až 2022.

Dokument tiež uvádza, že v rámci pripravovaného informatívneho materiálu „Zámer financovania výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry národného významu na obdobie siedmych až 10 rokov“, ktorý bude predložený na rokovanie vlády v nadchádzajúcom období, je projekt Košickej futbalovej arény zaradený medzi priority a to aj z dôvodu pripravenosti a potreby čerpania finančných prostriedkov v roku 2022.

„Rozpočet dobudovania bol posúdený Slovenským futbalovým zväzom z hľadiska plnenia infraštrukútrnych kritérií UEFA a rovnako aj Útvarom hodnoty za peniaze,” dodal materiál

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Úrad špeciálnej prokuratúry uzavrel s dvojicou obvinených z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavrel s dvojicou obvinených Štefanom P. a Pavlom B. z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk "S dvoma obvinenými…

Špecializovaný trestný súd otvoril proces s ôsmimi obžalovanými zo zločineckej skupiny Sereďania

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica otvoril v stredu proces v kauze zločineckej skupiny nazývanej Sereďania, ktorá pôsobila v Seredi, Galante, Šali a v okolí Úrad špeciálnej prokuratúry (UŠP) viní ôsmich členov gangu, z nich je jeden na úteku, z 12…

Dánsko plánuje na začiatku februára zrušiť všetky pandemické opatrenia

0 icon

Kodaň 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Claus Bech/Ritzau Scanpix)   Dánsko plánuje budúci týždeň zrušiť všetky pandemické opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, aj napriek tomu, že tam denne pribúda vysoký počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters Dánsko po lockdowne, ktorý trval mesiac, uvoľnilo niektoré…

Po Maďarsku ďalší náš sused odmieta protiruskú rétoriku: “Nemôžeme dosiahnuť stabilitu v Európe bez Ruska”

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Sputnik/TASR/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Európa môže žiť v mieri a bezpečnosti len spolu s Ruskom. Vyhlásil to v stredu 26. januára minister zahraničných vecí Rakúska Alexander Schallenberg „Trvalá stabilita a bezpečnosť v Európe sa dá zaistiť nie proti Rusku, ale spolu s Ruskom. Môžeme to povedať naopak: trvalá…

Népszava: Osobitný výbor EP ostro kritizuje Orbánovu vládu za Fu-tan i Pegasus

0 icon

Budapešť 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Záverečná správa Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (INGE), ktorú tento orgán schválil v utorok, vo viacerých bodoch označil Maďarsko za krajinu, ktorá "napomáha škodlivým záujmom vonkajších mocností". Uviedlo to internetové vydanie maďarského denníka…

Piráti a STAN chceli iný prepočet hlasov na mandáty

0 icon

Praha 26. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Česká koalícia Pirátov a hnutia STAN neuspela na Ústavnom súde s napadnutím uznesenia Najvyššieho správneho súdu ohľadom prepočtu hlasov podľa nového volebného zákona. Ústavný súd návrh zamietol z procesných dôvodov, informoval v stredu webový spravodajský portál Novinky.cz Podľa súdu bol podnet podaný neskoro, pretože bola…

„Prevzatý a premenovaný”: Austrália tvrdí, že čínska platforma WeChat odstránila, respektíve ukradla, účet premiéra Morrisona

0 icon

Austrália 26. januára 2022 (HSP/cnn/Foto:TASR/AP-Lukas Coch/AAP Image)   Austrália obvinila WeChat, že stiahol účet premiéra Scotta Morrisona a presmeroval jeho nasledovníkov na stránku, ktorá tvrdí, že poskytuje informácie pre čínskych Austrálčanov Odstránenie účtu ako prvý v pondelok potvrdil James Paterson, predseda spoločného austrálskeho parlamentného výboru pre spravodajstvo a bezpečnosť. V…

Hlas-SD vylučuje volebnú spoluprácu s OĽANO, do referenda pridá sociálnu otázku

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD vylučuje spoluprácu s hnutím OĽANO v tohtoročných regionálnych a komunálnych i budúcich parlamentných voľbách. Zapojí sa tiež do zberu podpisov za vyhlásenie opozičného referenda o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb, do ktorého pridá vlastnú sociálnu otázku. Na stredajšej…

Vážený pane prezidente

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Vidlakovy kydy/Foto:TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Článok z kategórie Česky   Vážený pane prezidente My, níže podepsaní občané České republiky sledujeme s velkým znepokojením dění na Ukrajině.  Sledujeme zprávy o eskalaci napětí ze strany Ruské federace, pohybu vojsk v blízkosti hranic a čteme…

Matovič bez povinného respirátora opäť kritizuje Sulíkovo ministerstvo: Opatrenia z “kilečka 2” treba rad za radom prekontrolovať

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:screenshot, TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian, Pavel Neubauer)   Opatrenia z balíčka na podporu podnikateľského prostredia "kilečko 2" z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR treba rad za radom prekontrolovať, aby nevznikli chyby ako pri prvom "kilečku". Povedal to po stredajšom rokovaní vlády vicepremiér a minister financií…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

1. Vyhláška MZ SR 96/2021 . Čaká opichancov 13 ,,včeličiek" ? 2. V Európe sa začali zakazovať látkové rúška . Nezarába sa nich ? 

0icon

1.Prečítal som si vyhlášku MZ SR 96/2021 zo dňa 21.12.2021, ktorá zrušuje vyhlášku 93/2021 ,ktorá predtým zrušila vyhlášku 58/2021.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/Nebudem zachádzať do podobností, dal som link. To čo ma tam zaujalo ,je to ,že sa tam píše o 13 fázach(1) očkovania . Znamená t

Andrej Biras

Pán Šeliga, začnite stavať pre obyvateľstvo bunkre a učte sa po čínsky! Nič sa Vám nestane, obyvateľstvo sa Vám poďakuje.

0icon

Vojnový vlak sa už asi nedá zastaviť a namiesto toho, aby Slovensko prijalo situácii primerané podmienky Ruska, čo si želá aj veľká časť národa, teda  byť neutrálna krajina, naši "zástupcovia" pridávajú do kotla. A vlak sa rozbieha a rozbieha. Potom je namieste otázka, pán Šeliga, čo je horšie ako eskalácia…

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke skupina srniek beží po poli pokrytom snehom neďaleko Geiselhöringu v Nemecku

Autor: TASR/AP-Armin Weigel/dpa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Úrad špeciálnej prokuratúry uzavrel s dvojicou obvinených z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavrel s dvojicou obvinených Štefanom P. a Pavlom B. z kauzy Mýtnik dohody o vine a treste. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk "S dvoma obvinenými…

Špecializovaný trestný súd otvoril proces s ôsmimi obžalovanými zo zločineckej skupiny Sereďania

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica otvoril v stredu proces v kauze zločineckej skupiny nazývanej Sereďania, ktorá pôsobila v Seredi, Galante, Šali a v okolí Úrad špeciálnej prokuratúry (UŠP) viní ôsmich členov gangu, z nich je jeden na úteku, z 12…

Dánsko plánuje na začiatku februára zrušiť všetky pandemické opatrenia

0 icon

Kodaň 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Claus Bech/Ritzau Scanpix)   Dánsko plánuje budúci týždeň zrušiť všetky pandemické opatrenia, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, aj napriek tomu, že tam denne pribúda vysoký počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters Dánsko po lockdowne, ktorý trval mesiac, uvoľnilo niektoré…

Po Maďarsku ďalší náš sused odmieta protiruskú rétoriku: “Nemôžeme dosiahnuť stabilitu v Európe bez Ruska”

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Sputnik/TASR/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Európa môže žiť v mieri a bezpečnosti len spolu s Ruskom. Vyhlásil to v stredu 26. januára minister zahraničných vecí Rakúska Alexander Schallenberg „Trvalá stabilita a bezpečnosť v Európe sa dá zaistiť nie proti Rusku, ale spolu s Ruskom. Môžeme to povedať naopak: trvalá…

Népszava: Osobitný výbor EP ostro kritizuje Orbánovu vládu za Fu-tan i Pegasus

0 icon

Budapešť 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Záverečná správa Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (INGE), ktorú tento orgán schválil v utorok, vo viacerých bodoch označil Maďarsko za krajinu, ktorá "napomáha škodlivým záujmom vonkajších mocností". Uviedlo to internetové vydanie maďarského denníka…

Piráti a STAN chceli iný prepočet hlasov na mandáty

0 icon

Praha 26. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Česká koalícia Pirátov a hnutia STAN neuspela na Ústavnom súde s napadnutím uznesenia Najvyššieho správneho súdu ohľadom prepočtu hlasov podľa nového volebného zákona. Ústavný súd návrh zamietol z procesných dôvodov, informoval v stredu webový spravodajský portál Novinky.cz Podľa súdu bol podnet podaný neskoro, pretože bola…

„Prevzatý a premenovaný”: Austrália tvrdí, že čínska platforma WeChat odstránila, respektíve ukradla, účet premiéra Morrisona

0 icon

Austrália 26. januára 2022 (HSP/cnn/Foto:TASR/AP-Lukas Coch/AAP Image)   Austrália obvinila WeChat, že stiahol účet premiéra Scotta Morrisona a presmeroval jeho nasledovníkov na stránku, ktorá tvrdí, že poskytuje informácie pre čínskych Austrálčanov Odstránenie účtu ako prvý v pondelok potvrdil James Paterson, predseda spoločného austrálskeho parlamentného výboru pre spravodajstvo a bezpečnosť. V…

Hlas-SD vylučuje volebnú spoluprácu s OĽANO, do referenda pridá sociálnu otázku

0 icon

Banská Bystrica 26. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas-SD vylučuje spoluprácu s hnutím OĽANO v tohtoročných regionálnych a komunálnych i budúcich parlamentných voľbách. Zapojí sa tiež do zberu podpisov za vyhlásenie opozičného referenda o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb, do ktorého pridá vlastnú sociálnu otázku. Na stredajšej…

Vážený pane prezidente

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 (HSP/Vidlakovy kydy/Foto:TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Článok z kategórie Česky   Vážený pane prezidente My, níže podepsaní občané České republiky sledujeme s velkým znepokojením dění na Ukrajině.  Sledujeme zprávy o eskalaci napětí ze strany Ruské federace, pohybu vojsk v blízkosti hranic a čteme…

Matovič bez povinného respirátora opäť kritizuje Sulíkovo ministerstvo: Opatrenia z “kilečka 2” treba rad za radom prekontrolovať

0 icon

Bratislava 26. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:screenshot, TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian, Pavel Neubauer)   Opatrenia z balíčka na podporu podnikateľského prostredia "kilečko 2" z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR treba rad za radom prekontrolovať, aby nevznikli chyby ako pri prvom "kilečku". Povedal to po stredajšom rokovaní vlády vicepremiér a minister financií…

Podkasty

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Vyhláška MZ SR 96/2021 . Čaká opichancov 13 ,,včeličiek" ? 2. V Európe sa začali zakazovať látkové rúška . Nezarába sa nich ? 

0icon

1.Prečítal som si vyhlášku MZ SR 96/2021 zo dňa 21.12.2021, ktorá zrušuje vyhlášku 93/2021 ,ktorá predtým zrušila vyhlášku 58/2021.https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/Nebudem zachádzať do podobností, dal som link. To čo ma tam zaujalo ,je to ,že sa tam píše o 13 fázach(1) očkovania . Znamená t

Andrej Biras

Pán Šeliga, začnite stavať pre obyvateľstvo bunkre a učte sa po čínsky! Nič sa Vám nestane, obyvateľstvo sa Vám poďakuje.

0icon

Vojnový vlak sa už asi nedá zastaviť a namiesto toho, aby Slovensko prijalo situácii primerané podmienky Ruska, čo si želá aj veľká časť národa, teda  byť neutrálna krajina, naši "zástupcovia" pridávajú do kotla. A vlak sa rozbieha a rozbieha. Potom je namieste otázka, pán Šeliga, čo je horšie ako eskalácia…

René Pavlík

O, aké naše

0icon

Sme nepoučiteľní. Opakujeme tú istú chybu donekonečna, a z neúspechu dokážeme slepo obviniť celý svet. Robíme to tak často, že sa to dá považovať za poruchu. Nakoľko ide vždy o ten istý princíp, opakujúci sa po celé stáročia, asi je možné konštatovať, že ide o genetickú nedobrosť. Napríklad. Niekto založí…

TopDesať

10 prípadov, kedy americký zdravotný systém šokoval celý svet

0 icon

Hoci sa Spojené štáty v posledných desaťročiach považovali za najväčšiu krajinu na svete, štatistiky ukazujú, že existujú oblasti, v ktorých sa táto veľmoc môže výrazne zlepšiť. Jednou z nich je aj zdravotný systém... Vo vojenskej sile a obranných výdavkoch je USA jednoznačne číslom jedna. Ale v iných oblastiach, omnoho dôležitejších pre ľudský blahobyt, ako…

Petra: Počuli ste už o červenoružovom meste? 1. časť

0 icon

Mesto Petra, ktoré dostalo prívlastok „červenoružové“, zostávalo skryté pred zrakmi sveta po celé stáročia. Kedysi bolo rozkvitajúcim centrom, ktoré navštevovali cestovatelia, keď uberali po starých obchodných cestách. Pretože Petru obklopujú vysoké hory a dá sa do nej dostať len cez úzky prielom, jej pozoruhodných skalných budov sa zub času prakticky…

Vrchol nevkusu: 10 naozaj ostrasných svadobných fotografií

0 icon

Svadba. Niečo jedinečné, čo by sa v živote malo opakvoať len raz. Alebo dvakrát. No aj počas takéhoto výnimočného dňa môže dôjsť k značnému faux pas. Jednou z vecí, ktoré sa môžu pokaziť, sú aj svadobné fotografie. Aj takto vyzerá vrchol nevkusu. 1.

10+ netradičných dizajnérskych výtvorov, ktoré by si doma mať nechcel

0 icon

Je ľahké zvyknúť si na bežné veci, ktoré vidíme každý deň. Ale niekedy sa stretávame s neúspešnými zlyhaniami, ktoré nám spríjemňujú deň a rozveseľujú nás. To je príklad aj týcho 10 výtvorov, ktoré by si ale doma zrejme mať nechcel. 1. Priehľadné WC [caption id="attachment_21494" align="aligncenter" width="650"]

Západ verzus východ. Ako veľmi sa líši kultúra dvoch protipólov sveta?

0 icon

Ilustrátorka Siyu sa narodila a vyrastala v Pekingu, no posledných 10 rokov strávila cestovaním, štúdiom a prácou v zahraničí v USA, vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Mnohí ľudia sa jej na jej cestách pýtali na jeho domovinu. Ako veľmi sa odlišuje kultúra východu a západu? Niektorí zakončili rozhovor o Číne slovami ako "komunisti", "smog" a…

Armádny Magazín

Južná Kórea zavádza nový ľahký guľomet vlastnej produkcie

0 icon

Južná Kórea, 26. januára 2022 (AM) – Južná Kórea dlho využívala výlučne západné bojové systémy. Od konca 80. rokov sa však krajina tejto závislosti postupne zbavuje a vytvára vlastné vojenské produkty. Jednou z prvých „lastovičiek“ formovania národného vojensko-priemyselného komplexu bol K3, prvý ľahký guľomet vytvorený vlastným úsilím na báze belgického FN…

S propagandou „hrozieb“ Tokio postupne zvyká Japoncov na myšlienku vojny

0 icon

Japonsko, 26. januára 2022 (AM) – S cieľom ospravedlniť revíziu japonskej vojenskej doktríny z obrannej na útočnú začať zdvojnásobovať rozpočtové prostriedky na budovanie  „síl sebaobrany“, ktoré sú už porovnateľné s armádami veľkých krajín sveta, Japonská vláda ich vyzbrojila

Bude možné prejsť bez vojny? Satanovskij odpovedal mimoriadne úprimne

0 icon

Ukrajina, 26. januára 2022 (AM) – Politológ Satanovskij zhodnotil pravdepodobnosť konfliktu na Ukrajine. „Bude možné prekĺznuť bez vojny? Nádej v to zostáva až do poslednej minúty, ale je veľmi slabá, “povedal.   Politológ a ekonóm Jevgenij Satanovskij zhodnotil na pozadí vyhrotenia sit

Rusi našli spôsob ako „hlušiť“ nepriateľských bojových plavcov

0 icon

Rusko, 26. januára 2022 (AM) – Budú ich zneškodňovať akustickými vlnami, ktoré vyvolajú v organizme diverzantov bolesť v ušiach, pocity strachu, slabosti a tiesne. Koncepciu tohto projektu prinieslo nové číslo časopisu Vojenská myseľ (Военная мысль).   Autori projektu vychádzajú z toho, že protivník môže nasadzovať diverzno-prieskumné skupiny, v

Prečo Američania súrne utekajú z Kyjeva

0 icon

Ukrajina, 26. januára 2022 (AM) - "Ruská vojenská akcia môže začať kedykoľvek." Týmito slovami americké ministerstvo zahraničia oficiálne vysvetľuje začiatok evakuácie svojich diplomatov z Kyjeva. Toto rozhodnutie odradilo paradoxne nielen Európu, ale dokonca aj ukrajinské vedenie. Ak však západným diplomatom v Kyjeve nehrozí žiadne reálne nebezpečenstvo, čo vl

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke skupina srniek beží po poli pokrytom snehom neďaleko Geiselhöringu v Nemecku

Autor: TASR/AP-Armin Weigel/dpa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali