Peter Chudík: V posledných 4 rokoch sme hospodárili s doteraz najvyšším rozpočtom

Prešov 31. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (Smer-SD) zastáva túto funkciu od vzniku vyšších územných celkov. Je súčasne poslancom Národnej rady SR. Za svoju prednosť považuje skúsenosti.

Na snímke kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (Smer-SD)

Prešovský samosprávny kraj patril pred 16 rokmi, kedy ste sa stali jeho prvým predsedom, k najmenej rozvinutým regiónom, bola tu najvyššia miera nezamestnanosti a najnižšia priemerná mzda. Ste spokojný s tým, čo ste urobili za toto obdobie pre zníženie regionálnych rozdielov?

Historický vývoj, neľahkú ekonomickú i sociálnu situáciu si tento kraj nevybral, ale zdedil. Žiaden vyšší územný celok nemá v rukách nástroje, aby menil makroekonomickú situáciu a zásadne ovplyvnil fiškálnu a legislatívnu politiku štátu. Napriek tomu sa z môjho pohľadu urobilo veľa pre to, aby sme túto nevýhodu zmiernili. Hovorím o rozvoji cestnej infraštruktúry, kde ideme nad rámec zákonom stanovených úloh. V spolupráci s vládou sa nám podarilo dobudovať diaľnicu medzi Ružomberkom a Prešovom, významne sme prispeli k začatiu výstavby D1. V tomto úsilí pokračujeme a teraz intenzívne pracujeme na urýchlení výstavby R4. Tam, kde sú cesty, darí sa obchodu, zvyšuje sa ekonomický rast a vznikajú aj nové pracovné miesta. To si plne uvedomujeme.
Za posledné štyri roky sme hospodárili s doteraz najvyšším rozpočtom, ten dosiahol viac ako 762 miliónov eur. Peniaze išli do vzdelávania, na zabezpečenie sociálnych služieb, rozvoj infraštruktúry, kultúry, na fungovanie autobusovej dopravy. Z tohto balíka viac ako 143 miliónov eur smerovalo do modernizácií škôl, kultúrnych inštitúcií, historických pamiatok, no najviac do rekonštrukcií ciest. Osobitne ma teší, že sme podporili všetky okresy, spolupracovali s mestami a obcami. Aj tu sme urobili viac, ako sme museli. Prispeli sme združenými investíciami do výstavby športových areálov, futbalových ihrísk, vylepšili sme parametre viacerých ciest a križovatiek. Jednoducho sme podporili viaceré zmysluplné projekty, ktoré slúžia všetkým generáciám občanov.

 

V akej ekonomickej kondícii je kraj? Koľko má dlhov a na čo čerpal najviac úverov?

Kraj je v dobrej finančnej kondícii. Inak by sme si nedovolili ísť do uvedených združených investícií. Ako prvý a jediný spomedzi krajov čerpáme úvery výlučne od Európskej investičnej banky, ktorá si svojich partnerov starostlivo vyberá. Práve na základe takejto spolupráce EIB, ktorá má hospodárenie svojich klientov pod neustálym drobnohľadom, máme zdravú ekonomiku. Úvery sme čerpali postupne – v roku 2006 zhruba 1,3 miliardy korún, teda viac ako 43 miliónov eur, potom postupne od roku 2015 až doteraz spolu 30 miliónov eur. Tieto úvery sú veľmi výhodné a nezaťažujú budúce generácie. Ďalším argumentom pre zdravé hospodárenie PSK je naša dlhová služba – vo výške 1,1 percenta, kde sme suverénne najlepší nielen v rámci krajov, ale aj miest. Dlh vykazujeme na úrovni 32,1 percenta, konkrétne ku koncu minulého roka niečo viac ako 57 miliónov eur. Čo je podstatné, peniaze sme zmysluplne investovali do regiónu. Najvyšší objem – takmer 45 miliónov eur išlo do ciest, viac ako 13 miliónov eur do kultúry, predovšetkým na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, takmer šesť miliónov eur do sociálneho zabezpečenia, zvyšok do vzdelávania. Výrazne sme pokročili v obnove budov a znížení ich energetickej náročnosti. Tu chcem zdôrazniť, že hlasovanie bolo pri týchto uzneseniach v Zastupiteľstve PSK jednomyseľné naprieč politickým spektrom.

 

V oblasti dopravy kraj investoval najmä do rekonštrukcií existujúcich ciest. Máte ambíciu stavať aj nové cesty?

V rámci VÚC máme najrozsiahlejšiu, najčlenitejšiu sieť ciest II. a III. triedy v dĺžke 2442 kilometrov. Na regionálne cesty sme v uplynulých štyroch rokoch použili 113 miliónov eur, z toho 76 miliónov eur predstavujú investície. Za toto obdobie kraj zrekonštruoval takmer 400 kilometrov ciest. V roku 2004, kedy kraj zdedil tieto cesty od štátu, polovica z nich bola v dezolátnom stave. Dnes evidujeme 6 percent havarijných úsekov, čo si myslím, je celkom slušný posun, aj keď opravy ciest sú neustálym procesom a v tejto oblasti je stále čo zlepšovať. Investujeme aj do výstavby nových úsekov. Mám na mysli napríklad cezhraničné cestné prepojenie Nižná Polianka – Ozenna alebo preložka cesty Kuzmányho ulice v Prešove, ktorá bola kľúčová pre dopravu v krajskom meste. Sme pripravení reagovať na potreby obyvateľov obcí a miest, tu ale očakávame maximálnu súčinnosť s miestnou samosprávou. V rámci budúcich zámerov PSK máme v pláne výstavbu nových úsekov, napr. juhovýchodného obchvatu v Starej Ľubovni alebo preložku cesty Humenné – obchvat osady Podskalka.

 

Ako sa kraj vyrovnáva s klesajúcim počtom žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na krajských stredných školách? Čo chcete urobiť pre zvýšenie záujmu žiakov o odbory, ktoré chýbajú na trhu práce?

Kraj na tento vývoj môže reagovať dvomi spôsobmi – lepšou ponukou kvalitného vzdelávania žiadaných odborov, reflektovaním skutočných potrieb trhu práce alebo efektívnou racionalizáciou škôl podľa vývoja počtu žiakov. Tou druhou cestou sme si už prešli. Od roku 2002 sme išli so školami dole o takmer 30. Aj keď to neboli vždy populárne kroky, ukazuje sa, že sme boli prezieraví. Pripúšťam, že stav nie je ideálny ani po 15 rokoch a racionalizácii, ale aj znižovaniu počtu tried sa zrejme nebudeme môcť vyhnúť. Veľa si však sľubujem od prvej, menej bolestnej cesty, ktorá si však vyžaduje pomoc štátu. Nechcem objavovať dávno objavené, ale skutočne nadišiel čas stanoviť kritériá na prijímanie žiakov do gymnázií a študijných odborov, na adresnejšie smerovanie deviatakov a hlavne ich rodičov pri výbere strednej školy, motivovať zamestnávateľov pre tzv. duálne vzdelávanie, ktoré tu v minulosti fungovalo a prinášalo výsledky. Kraj nechce vychovávať absolventov pre úrady práce, ale pre prax a v tomto budeme musieť byť dôslednejší. Vzdelávanie je našou prioritou, ročne ide z rozpočtu kraja najviac peňazí – takmer 40 percent.

 

Ako ste spokojný s fungovaním nemocníc, ktoré dal kraj pod správu iným subjektom? V mnohých obciach už teraz chýbajú všeobecní lekári a špecialisti, prípadne tam presluhujú vekovo starší lekári.

Štyri z piatich nemocníc, ktoré boli v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a neskôr prešli transformáciou, skončili v najnovšom hodnotení nemocníc v prvej desiatke a jedna na 12. mieste. Ľubovnianska nemocnica, ktorej zakladateľom je PSK, sa dokonca stala najlepšou všeobecnou nemocnicou roka 2017 z celkovo 30 hodnotených nemocníc na území Slovenska. Takže tu môžem byť spokojný. To, čo musím priznať s väčšou nevôľou, je fakt, že sa dlhodobo boríme s adekvátnym poskytovaním všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s lekármi vo vyššom veku a tým aj dostupnosťou v odľahlejších častiach regiónu. Máme ale zviazané ruky a hlavné slovo tu má ministerstvo zdravotníctva a poisťovne.

 

Vie sa kraj postarať o ľudí, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť? Koľko má PSK vlastných zariadení, o ktoré služby je najväčší záujem?

V medziach našich možností a kompetencií určite áno. Neustále zvyšujeme kvalitu bývania klientov v domovoch sociálnych služieb, zvyšujeme počet metrov štvorcových na klienta, skracujeme čakacie doby a znižujeme počet čakateľov. Máme vlastných 25 zariadení, v ktorých preferujeme komunitné, rodinné prostredie, dbáme na prístup zameraný na prijímateľa. Dôkazom toho, že to robíme dobre, je aj fakt, že evidujeme veľký záujem o naše služby, najmä o špecializované zariadenia. Tak, ako aj v iných oblastiach, aj v sociálnej sfére sme za štyri roky urobili veľký pokrok v obnove, modernizácii zariadení, investovali sme 13 miliónov eur. Ideme aj do sfér, ktoré nám priamo neukladá zákon. Ako jediný kraj na Slovensku sme spolu s neziskovou organizáciou zriadili v Prešove centrum pre autistické deti. A realizujeme ďalší odvážny a jedinečný plán – podporujeme vznik zariadenia pre ľudí so sklerózou multiplex, poskytli sme budovu, nájom za jedno euro, lebo si myslím, že takto máme pomáhať.

 

Keď chýbajú financie, väčšinou sa začne šetriť na kultúre. Ako sú na tom krajské kultúrne zariadenia?

Na kultúre rozhodne nešetríme. Ročne vynakladáme v rámci bežných výdavkoch približne 10 miliónov eur, nehovoriac o finančných prostriedkoch na modernizáciu a obnovu kultúrnych pamiatok a nehnuteľností. Len v posledných štyroch rokoch išlo týmto smerom 22 miliónov eur a tu môžem spomenúť rekonštrukciu Šarišskej galérie za tri milióny eur, Kaštieľa v Humennom za 2,8 milióna eur, Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni, kde sme investovali 2,6 milióna eur, Podtatranského múzea za viac ako tri milióny eur. Okrem toho poskytujeme finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov, je to tak 100.000 eur ročne, rovnakou sumou prispievame na nákup kníh a na čo sme pyšní, inštalujeme aj nové expozície v múzeách. V tomto roku sme napríklad vynaložili na tento účel takmer 200.000 eur. Našou výkladnou skriňou v tomto smere by mohli byť múzeá v Starej Ľubovni a Poprade. V budúcnosti sa chceme zamerať na modernizáciu expozícií v duchu múzeí 21. storočia, tiež na debarierizáciu všetkých kultúrnych zariadení nielen pre telesne postihnutých, ale pre všetky druhy postihnutia. Chceme dokončiť obnovu budov, v ktorých sídlia naše kultúrne inštitúcie. Dočkať by sa mala knižnica vo Vranove nad Topľou, kde plánujeme investovať 1,7 milióna eur, pripravujeme generálnu rekonštrukciu Krajského múzea v Prešove, ktoré zásadne zmení priestorové a prezentačné možnosti múzea.

 

Do akej miery bol kraj úspešný pri získavaní eurofondov a podpore cezhraničných projektov?

Som presvedčený, že na úrade i v našich inštitúciách robíme v tomto smere maximum. V minulosti sme sa hrdili, že sme boli lídrom v čerpaní eurofondov. Povestná dravosť nám tu, našťastie, zostala. Orientovali sme sa hlavne na Regionálny operačný program, teraz sme pripravení čerpať eurofondy v rámci IROP. Len v tomto roku v cestnej infraštruktúre v rámci IROP realizujeme päť projektov v hodnote viac ako 21 miliónov eur a ďalších päť investícií v rámci poľsko-slovenskej spolupráce za viac ako 13,5 milióna eur. To sú všetko peniaze, ktoré v kraji zostávajú, dávajú prácu a prinášajú mnoho iných pozitívnych vecí, ktoré sa dotýkajú každodenného života ľudí.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Matovič: „Niekto má nutkavú potrebu od testovania pokútne odrádzať, lebo s ideou neprišiel/-a on/-a. Trošku trápnučké“

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   V posledných dňoch odborníci ale aj niektorí politici upozorňujú na problémy a riziká, ktoré so sebou prináša celoplošné testovanie. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) si za svojím nápadom naďalej stojí  V svojom poslednom príspevku na sociálnej sieti Matovič uviedol, že aj šéf…

Bihariová na príklade svojej mamy ilustrovala, že premiérovi sa pre jeho „intergalaktický manéver“ obracajú chrbtom aj ľudia, ktorí mu doteraz verili: „Štát niektoré veci skrátka nesmie urobiť voči svojim občanom ani v núdzovom stave“

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ľudskoprávna aktivistka Irena Bihariová z mimoparlamentného liberálneho Progresívneho Slovenska (PS) v stredu na sociálnej sieti zdieľala to, ako sa na osobu premiéra Igora Matoviča pozerala, resp. v súčasnosti pozerá jej matka. Líderka PS upozorňuje najmä na to, ako sa štát svojimi opatreniami správa…

Bývalý vyšetrovateľ Šátek: Bolo úplne správne, že na stretnutie s Jankovskou nadriadený prokurátorky Simonovej túto vymenil za iného prokurátora

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek okomentoval v statuse zmenu dozorujúceho prokurátorka v prípade bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej . Tento krok považuje za "úplne správny" Podľa Šáteka je potrebné podozrivých policajtov a prokurátorov z previazanosti na predchádzajúcich zdiskreditovaných funkcionárov preventívne vylúčiť, čím…

Čaputová zdôraznila dôležitosť komunikácie v rámci pandémie

0 icon

Bratislava/Praha 28. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová zdôraznila v stredu význam komunikácie v rámci pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V rozhovore pre českú televíziu CNN Prima News uviedla, že pozorne sleduje vývoj v ČR, kde je situácia podľa jej slov vážna. Česko ale nevníma ako "odstrašujúci príklad"…

V rodinnom dome v českom Tursku vybuchol plyn, štyria ľudia sú zranení

0 icon

Tursko 28. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto: Věra Hájková Twitter)   V českej obci Tursko severozápadne od Prahy v stredu podvečer vybuchol v rodinnom dome plyn. Tretina budovy sa zrútila a prepadla sa aj jej strecha. Výbuch si vyžiadal štyroch zranených, uviedla pre spravodajský portál TN.cz hovorkyňa záchranárov v Stredočeskom kraji Petra…

Protimonopolný úrad v Taliansku vyšetruje spoločnosť Google

0 icon

Rím 28. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Jeff Chiu)   Taliansky protimonopolný úrad začal v utorok vyšetrovať spoločnosť Google pre podozrenie zo zneužívania dominantnej pozície na trhu online reklamy Americká spoločnosť má priamy prístup k osobným údajom používateľov, vďaka čomu dokáže osloviť zákazníkov spôsobom, ktorý je pre inak porovnateľne výkonných konkurentov nedosiahnuteľný, tvrdí…

Zeman v prejave vyzdvihol zásluhy vyznamenaných osobností

0 icon

Praha 28. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Český prezident Miloš Zeman predniesol v stredu pri príležitosti 102. výročia vzniku Československa televízny prejav. Vyznamenaným, ktorých počas neho vyzdvihol, sa ospravedlnil, že pre sprísnenie opatrení musel slávnostné odovzdanie vyznamenaní na Pražskom hrade odložiť o rok "Myslím si, že zmyslom tohto štátneho sviatku…

Macron oznámil nový lockdown vo Francúzsku

0 icon

Paríž 28. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bob Edme)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že s cieľom zastaviť alarmujúci nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v krajine vyhlásia tzv. celoštátnu karanténu (lockdown). Prísne opatrenie bude v platnosti od štvrtkovej polnoci minimálne do 1. decembra, informovala agentúra AFP Uzavreté budú musieť byť…

Merkelová a spolkové krajiny sa doholi na čiastočnom lockdowne

0 icon

Berlín 28. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín sa v stredu prostredníctvom videokonferencie dohodli na zatvorení reštaurácii, barov, kín, divadiel i ďalších prevádzok s cieľom zastaviť prudký nárast počtu nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra AP Opatrenia majú byť v platnosti od…

Joe Biden odovzdal svoj hlas v štáte Delaware

0 icon

Wilmington 28. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Demokratický kandidát na post prezidenta USA Joe Biden odovzdal v stredu v štáte Delaware svoj volebný hlas, informovala agentúra AFP Urobil tak šesť dní pred dňom volieb, v ktorých je jeho súperom úradujúci prezident Donald Trump. Bývalý viceprezident Biden odvolil v meste Wilmington.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Dosť, stačilo.

0icon

V minulom blogu som uviedol príklad, ktorý môže byť rovnako pravdepodobný, ako aj nasledujúce. Dlhé obdobie pracujeme na vytváraní nepriateľa. Nerád sa zaoberám vojnou, dotknem sa jej len letmo. Treba si uvedomiť, že každá vojna mala len porazených, že niekto vyhral, je čistá ilúzia. Tento výrok ľudstvo dodnes nechápe, stále žije…

Peter Bilský

Tak som sa dopočul ...

0icon

Slovač je národ tvorivý a satire sa nevyhýba. Veď máme tú onú – slobodu myslenia i slova. A tak som sa dopočul (neviem či je to blud alebo fakt), že nášho pána premiéra začínajú prezývať „premiér Igor Prvý Slnko“. Každému hneď napadne podobenstvo s jedným panovníkom. Áno, z hodín dejepisu si pamätáme,

Gabriel Dragon

Iniciatíva TRI MORIA a médiami opomenutý samit s vystúpením prezidentky Zuzany Čaputovej

0icon

Pravdepodobne v záplave COVID informácií, možno jednoducho pre zdanie nepodstatnosti a možno účelovo, ostal minulotýždňový samit iniciatívy TRI MORIA v Estónsku pre väčšinu našich médií bez povšimnutia. Kvôli opatreniam sa samit konal prevažne formou videokonferencie a fyzicky sa na ňom zúčastnili len traja prezidenti – z Estónska, Poľska a Bulharska. Nieže by išlo o prevratný samit, ale…

Ivan Štubňa

Po ukrajinskom Majdane prichádza na scénu Bieloruska Cichanovská s peknou tváričkou, ale pomýlenou politikou.

0icon

Udalosti v Bielorusku sú ako vystrihnuté z učebnice CIA o organizovaní prevratov v štátoch tzv. amerického záujmu. Cichanovská bola na túto úlohu dlhodobo pripravovaná aj s manželom. Keď sa pozrieme na mapu Európy, zistíme, že Bielorusko je jediným klinom medzi Ukrajinou a pobaltskými štátmi na hranici s Ruskom. Americké dobyvačné plány, ktorých cieľom je rozbitie Ruska, jeho…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Naša pravá tvár sa prejaví vtedy, keď sme opití. Je to potvrdené vedcami

0 icon

Opití ľudia sa správajú úplne inak ako ich triezva verzia a štúdie narazili na neuveriteľný objav. Niekoľko drinkov dokáže aj z najrezervovanejšej osoby behom chvíle urobiť kráľovnú parketu! Je ťažké si predstaviť, že tvoj frustrovaný šéf skáče okolo a nacvičuje svoje hlúpe tanečné pohyby, však? Ukazuje sa, že alkohol je…

Tieto každodenné návyky si robil doteraz zle!

0 icon

Naše dni vypĺňajú rituály a návyky, ktoré si pravdepodobne doteraz robil zle. Možno vám tieto návyky uľahčujú život, ale na druhej strane môžu byť aj veľmi škodlivé. Nechávaš kurča rozmraziť pri izbovej teplote celý deň alebo si dopraješ príliš teplú sprchu? Možno práve tieto zlozvyky ti môžu uškodiť na zdraví.…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (2. časť)

0 icon

Deň predtým, než Calvi zomrel, spáchala jeho sekretárka Teresa Corrocherová samovraždu skokom z okna v jednom z vyšších poschodí ústredia banky Ambrosiano. Nechala po sebe na lístku napísané, že za všetko môže jej šéf. Vitajte pri pokračovaní článku s názvom Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti. Vyzerá…

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Vo svete IT

Príchod astronautov na Mars bude znamenať obrovskú zmenu: Spoznáme vôbec o 100 rokov červenú planétu?

0 icon

Je viac ako pravdepodobné, že v tomto alebo v tom ďalšom desaťročí uvidíme cestu prvých astronautov na planétu Mars, nášho planetárneho suseda. Tento míľnik v objavovaní vesmíru je nielen snom šéfa spoločnosti SpaceX, Elona Muska, ale aj americkej vesmírnej agentúry, NASA. Tá vidí Mars ako ďalšiu destináciu, v prípade úspechu…

Jeden z mesiacov Saturnu prekvapil: V jeho atmosfére našli astronómovia jedinečnú molekulu

0 icon

Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, astronómovia odhalili molekulu, ktorá sa nenachádza nikde inde v Slnečnej sústave. Ide o molekulu s označením C3H2 a inak sa označuje aj ako cyklopropenylidén, ktorá sa údajne nachádza v atmosfére mesiaca, píše portál Science Alert. Cyklopropenylidén je extrémne vzácna uhlíková molekula, ktorá je navyše mimoriadne…

Tím astronómov prišiel s fascinujúcou metódou, ktorá môže odhaliť Deviatu planétu

0 icon

Planéta 9 je záhadným objektom, ktorý by sa mal podľa istých teórií nachádzať na okraji našej Slnečnej sústavy. Problémom je, že doteraz sa nikomu nepodarilo túto záhadnú planétu zachytiť. Jediný potenciálny dôkaz, ktorý naznačuje jej existenciu, je zvláštne správanie sa objektov na okraji sústavy. Ich obežná dráha naznačuje, že sú…

Pozrite sa, ako si môžete zapamätať, kde ste zaparkovali auto pomocou hlasovej asistentky Google

0 icon

Nie je nič viac frustrujúcejším, ako keď zaparkujete auto, ale zabudnete kde. Obzvlášť v prípade nákupných centier, či v lokalitách, ktoré sú pre vás neznámymi. A práve za týmto účelom vám chceme dať do pozornosti vcelku zaujímavú funkciu hlasového asistenta Google, pomocou ktorej si môžete uložiť miesto, na ktorom ste…

Objavilo sa video so smartfónom TCL, ktoré disponuje rolovateľným displejom. Pôjde o revolúciu?

0 icon

Keď príde reč na nové technologické inovácie spájané so smartfónmi, tak väčšinou sa  spomínajú spoločnosti ako Xiaomi, Samsung, či Huawei, ktoré patria v tomto segmente medzi najväčších inovátorov. Tentokrát však plátky médií zapĺňa spoločnosť TCL, ktorá je skôr známou vďaka chytrým televízorom. TCL ako inovátor? Prečo nie TCL v minulosti ukázala…

Armádny Magazín

IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

0 icon

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach - vojna moderných technológií

0 icon

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda

Premiér Pašinjan je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí byť predsedom vlády“.

0 icon

Arménsko, 28.október 2020 (AM)  - Arménsky premiér Nikol Pašinjan vyhlásil, že je pripravený zomrieť pre Arménsko a ísť do prvej línie, ale „niekto musí pôsobiť ako predseda vlády“. Vo svojom prejave počas priameho prenosu na Facebooku Nikol Pašinjan vyzval arménskych mužov, aby plnili jeho prí

Spálené srdcia je nový rusko-český film, o zverstvách fašistov, ktorý mainstream ignoruje

0 icon

Rusko, 28. októbra (AM, Sputnik) - Na internete prebehla premiéra dokumentárneho filmu Spálené srdcia, ktorý je druhým zo série venovanej 75. výročiu víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Projekt iniciovalo občianske hnutie Nesmrteľný pluk v Česku a pracoval na ňom česko-ruský kolektív. Prvá séria získala cez 20 tisíc zhliadn

Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Svetlo sveta

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

icon FOTO DŇA