Hajšelová: R2 traumatizuje hornú Nitru už 20 rokov

Prievidza 28. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Zavedenie bezplatnej prímestskej dopravy pre seniorov a študentov v regiónoch, kde chýba alebo bolo zrušené vlakové spojenie, zriadenie bezplatnej právnej pomoci a návštevy pohotovosti označila za priority svojej kampane na post predsedníčky Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Petra Hajšelová. Právničku z Prievidze, ktorá TASR poskytla rozhovor, nominovalo hnutie Sme rodina

Na snímke Petra Hajšelová

-Krajské nemocnice v Bojniciach, Myjave a Považskej Bystrici patria medzi najzadlženejšie v rámci všeobecných nemocníc na Slovensku. Ako by ste riešili ich dlh?-

V prvom rade treba podľa mňa riešiť katastrofálnu situáciu na ekonomickom úseku a zabezpečiť rovnakú zdravotnú dostupnosť pre všetkých občanov. Tento problém už vznikol v čase, keď jednotlivé kompetencie prešli zo štátu na samosprávu, kde prešli aj jednotlivé záväzky, ktoré sa počas rokov nabaľovali ako jedna veľká snehová guľa a teraz spôsobujú problémy. Som toho názoru, že pokiaľ štát nebude spolupôsobiť pri riešení tých problémov, tak TSK si s týmto nebude dať vedieť rady.
Zdravotníctvo ako služba občanom patrí k najpálčivejším problémom v rámci pôsobnosti TSK, avšak nemocnice, ktoré sú v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, kopírujú len problémy štátnych nemocníc. V tomto smere vidím veľký nedostatok, ktorý sa týka úhrady lekárskych výkonov. Rozdiel v úhrade za rovnaký lekársky výkon považujem za absolútnu absurditu, ktorá otvára len cenové nožnice medzi príjmami a výdavkami nemocníc. Bez úzkej spolupráce štátu v rámci oddlženia a zmeny náhrady lekárskych výkonov si vyšší územný celok nebude dať vedieť rady.
Manažérske riadenie nemocníc je podľa mojej úvahy jedna z možností revitalizácie riadenia, aj keď s tým na Slovensku nemáme veľké skúsenosti. Pravdepodobnosť, že myjavská, považskobystrická či bojnická nemocnica prejdú do koncovej siete nemocníc, je tiež podľa mňa veľmi malá.

-TSK sa označuje za lídra v duálnom vzdelávaní, percento zapojených žiakov je však podľa kritikov nízke…-

Dnešní študenti tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných, pričom vysoká miera absolventskej nezamestnanosti študentov stredných odborných škôl pramení práve z toho, že zo škôl vychádzajú buď bez absolútnej, alebo s čiastočnou praxou. A ak sa študent nevie uplatniť na trhu práce v rámci nášho kraja, tak odchádza za prácou mimo nášho kraja alebo štátu. Preto považujem za potrebné tento nepriaznivý stav zmeniť, čo chcem dosiahnuť úzkou spoluprácou so zamestnávateľmi v prirodzených regiónoch. Tu si myslím, že je potrebné vytvárať a posilniť študijné programy smerované na potreby zamestnanosti. V našom kraji je vysoký dopyt zo strany spotrebiteľov a zamestnávateľov po rôznych technických profesiách, ako je sústružník, frézar, inštalatér, elektrikár, kúrenár, obuvník. Preto by sme mali podporovať a motivovať našich študentov pri výbere profesií, aby si vybrali tú, ktorá im zabezpečí plynulý prechod zo škôl do pracovného prostredia. V tomto smere je potrebné vyvinúť v čo najširšej možnej miere systém duálneho vzdelávania, čo firmám dáva možnosť, že si samy vychovajú pracovnú silu. Na strane druhej, školám, ktoré sa zapoja do spolupráce s etablovanými firmami, sa automaticky zvyšuje renomé a postavenie na trhu škôl z pohľadu študenta a rodiča. Mojím cieľom je prinavrátiť rodičom hrdosť na vzdelanie svojich detí a študentom v čo najširšej možnej miere uplatnenie na trhu práce.

-Index starnutia je v rámci celého Slovenska najvyšší v Trenčianskom kraji. Ako by ste riešili otázku sociálnych služieb?-

Nepriaznivý demografický vývoj je výsledok zlej politiky, ktorá zasiahla aj náš región, pričom TSK patril po Bratislavskom a Trnavskom k najviac rozvinutejším. Keď si mladý človek nevie nájsť prácu v regióne, automaticky odchádza pracovať mimo nášho kraja. Preto v kraji zostávajú starší občania alebo občania so zdravotným znevýhodnením. Považujem za úplne správne a na mieste, aby sa regionálna samospráva s úzkou spoluprácou s miestnou samosprávou o týchto obyvateľov postarala. Ako sa my postaráme o našich rodičov, tak sa naše deti v starobe postarajú o nás. Ja ako právnička riešim neľahké situácie ľudí a často sa do týchto situácií dostávajú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Myslím si, že v rámci vyššieho územného celku je možné vyčleniť určitú sumu finančných prostriedkov na veľmi dôležitú vec, a tou je podľa mňa starostlivosť o našich najstarších. Máme množstvo nevyužitých nehnuteľností, prečo ich nevyužijeme práve na tento účel a zabezpečenie sociálnych služieb pre našich najstarších.

-Ako hodnotíte cezhraničnú spoluprácu TSK? Čo v tejto oblasti plánujete?-

Určite cezhraničná spolupráca nie je úplne dostačujúca. Jej ťažisko je práve orientované na Zlínsky kraj, je tu aj dlhodobá spolupráca s euroregiónom Biele Karpaty. Práve tento projekt zabezpečil aj podklad na spoluprácu so Zlínskym krajom. Rezervy vidím v prehlbovaní spolupráce v širšom rozmere, čiže si myslím, že máme veľa spoločného, čo nás spája, ale i veľa rozdielneho, ktoré by mohlo tvoriť podklad na ďalšiu spoluprácu. Popri realizácii spoločných projektov v rámci regionálneho rozvoja vidím možnosti prehĺbenia spolupráce na úseku kúpeľníctva, cestovného ruchu alebo spoločensko-kultúrneho úseku.

-Využíva, podľa vás, dostatočne kraj možnosti na čerpanie fondov Európskej únie? Čo by ste v tejto oblasti chceli realizovať?-

Čerpanie fondov z Európskej únie považujem za nedostatočné. Fondy by mali smerovať jednak na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, potom na skvalitnenie sociálnych zariadení v pôsobnosti kraja, na zvýšenie kvality zdravotníckych zariadení alebo zníženie energetickej náročnosti budov, ktoré kraj má.

-Aj keď problematika rýchlostnej cesty R2 nepatrí do kompetencie samosprávneho kraja, ako ju vnímate? Z R2 je doposiaľ postavený v Trenčianskom kraji len jeden úsek, a to ten od Ruskoviec po Pravotice.-

Už viac ako 20 rokov traumatizuje hornú Nitru práve R2. Doposiaľ všetky vlády SR ťahali len predvolebné motúzy a sľubovali aj nemožné. Výsledkom je jednak postup prác a aj diaľničná politika sa stáva raritou a je na smiech v rámci európskeho dopravného systému. S touto skutočnosťou korešponduje aj fakt, že vedenie TSK malo doposiaľ prioritu v rámci dopravnej politiky práve R2, avšak na strane druhej potichu schválili prepojenie diaľničnej magistrály s Českou republikou na úseku Púchov – Lazy pod Makytou namiesto prepojenia Drietoma – Starý Hrozenkov, čím vlastne hornú Nitru odsunuli na kandidátku hladových dolín Slovenska. Uvedomujem si, že tam, kde nie sú cesty, nepríde ani investor, pretože cesty sú životodarnou tepnou rozvoja regiónu. Určite v tomto smere je potrebné z pozície predsedu TSK vyvíjať čo najvyšší tlak, aby sa zrealizovali s poukazom na nevyhnutnosť a potreby obyvateľov jednotlivých prirodzených regiónov. Na dopravu a infraštruktúru bola vyčlenená určitá suma finančných zdrojov v miliónoch eur, a ja sa pýtam, kde boli preinvestované? Čo sa stratili, keď dennodenne jazdíme po cestách v katastrofálnom stave a o nehodovosti ani nehovorím.
V spoločnosti je veľká debata o zániku baníctva na hornej Nitre, avšak čo ponúkneme týmto obyvateľom, ako zabezpečíme nové pracovné miesta pre otcov a synov hornej Nitry, keď nedokážeme zabezpečiť kvalitné prepojenie hornej Nitry s okolitým svetom? V tejto sfére chcem určite zabezpečiť, aby všetky prostriedky určené na dopravnú infraštruktúru, každé jedno euro a cent boli využité tam, kde to najviac potrebujeme a nielen po straníckych líniách. Týka sa to aj ciest II. a III. triedy. My napríklad nútime obyvateľov, aby mali vo večerných hodinách reflexné prvky. Pozrime sa na značenie týchto ciest, sú reflexne označené vodorovné a zvislé značky? Je priechod pre chodcov zvýraznený?

-Čo ste označili za priority v rámci svojej kampane?-

Ja som si zvolila tri základné body, ktoré všetci obyvatelia po štyroch rokoch môžu zhodnotiť. Prvý je v rámci dopravy. V súčasnosti študenti a seniori majú právo cestovať vlakom zadarmo, avšak v našom kraji existuje približne 50 percent obcí, kde vlakové spojenie vôbec nie je alebo bolo zrušené. V tomto smere vidím veľkú diskrimináciu obyvateľov dotknutých oblastí, ktorí si za vzdelaním alebo k lekárovi za cestu musia platiť, oproti tým, ktorí majú možnosť cestovať vlakom zadarmo. Preto jeden z bodov môjho programu je odstránenie uvedenej diskriminácie zavedením bezplatnej prímestskej dopravy práve pre seniorov a študentov žijúcich v týchto oblastiach, ktorá by bola hradená z rozpočtu TSK.
Ďalším bodom je bezplatná právna pomoc. Čoraz častejšie sa na mňa ľudia obracajú z dôvodu, že cítia, že im bola spôsobená krivda zo strany štátu, orgánov verejnej správy, štátnych úradníkov v podobe odopretia nároku, ktorý im právom patrí. Preto som sa rozhodla, že v prípade zvolenia zriadim kontaktné miesto bezplatnej právnej pomoci, kde sa budú riešiť len spory v oblasti správneho súdnictva. Som toho názoru, že v súčasnom období je málo právnikov, ktorí poskytujú služby v tejto oblasti, lebo nechcú ísť do sporu so štátom, odmena za ich služby je tiež niekedy vysoká. Na kontaktom mieste budú pracovať právnici platení krajom, ktorí obyvateľom TSK pomôžu v zmysle posúdenia ich nároku, poskytnú im základné informácie, aké obranné mechanizmy môžu použiť, informácie o formálnych náležitostiach správnej žaloby, odvolaní, sťažnostiach. Zároveň na základe podnetov a žiadostí od občanov, po prehodnotení ich oprávnenosti, si budeme môcť urobiť obraz o fungovaní úradníckeho aparátu a žiadať o nápravu v prospech občanov.
Treťou prioritou je bezplatná návšteva zdravotnej pohotovosti. Vychádzam zo zásady, že každý jeden z nás si platí povinné zdravotné poistenie a má ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Preto si myslím, že by bolo na mieste zabezpečiť bezplatnú návštevu pohotovosti, ktorá by bola hradená z rozpočtu kraja.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Smer-SD vyzýva vládu, aby informovala o dôvodoch vyhostenia ruských diplomatov. Remišová: „Je to jasný odkaz“

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Opozičná strana Smer-SD vyzýva členov vlády, aby bezodkladne informovali slovenských občanov, na základe čoho boli vyhostení diplomati Ruskej federácie.  Podpredseda strany a Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár avizoval, že vysvetlenie budú požadovať aj na mimoriadnom rokovaní Zahraničného výboru NR SR, ktoré chcú…

Hodina pre seniora – „darujme čas seniorom, darujeme radosť“

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Archív)   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) začalo spolupracovať s o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre…

Rusi sťahujú vojakov z ukrajinských hraníc, minister obrany Šojgu im prikázal návrat na domovské základne. Zelenskyj reaguje

0 icon

Kyjev 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Rusko vo štvrtok ukončilo rozsiahle vojenské cvičenia na juhu a juhozápade krajiny. Minister obrany Sergej Šojgu vojakom prikázal návrat na domovské základne. Vojenská technika však zostane na mieste v blízkosti hraníc s Ukrajinou, aby bola k dispozícii pre iné cvičenie v ďalšej časti…

Spoločnosť Heineken sa celosvetovo zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2040

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Heineken)   Spoločnosť Heineken sa v rámci svojej globálnej stratégie zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. Ako sa uvádza v tlačovej správe, znižovanie CO2 je jedným z krokov, ktoré spoločnosť v krajinách svojho pôsobenia, vrátane…

Hospodárstvo eurozóny je stále na barlách, potrebuje podporu ECB aj vlád, tvrdí Lagardeová

0 icon

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Hospodárstvo eurozóny je stále „na barlách“ a odkázané na podporu zo strany centrálnej banky a vlád. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová. Ako dodala, diskusia o ukončení mimoriadnych stimulov by bola „predčasná“ Pokrok vo vakcinačných kampaniach…

Taraba: Korčok vyhostením ruských diplomatov povýšil svoje kariérne osobné záujmy nad záujmy Slovenska

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (HSP/strana-zivot/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Rozhodnutie vyhostiť troch ruských diplomatov bez udania dôvodu len na základe žiadosti Českej republiky o akt solidarity, je plytké a ide proti záujmom Slovenska. Ako členská krajina NATO by sme mali svoju diplomaciu zamerať na riešenie a nie na eskaláciu konfliktov Diplomacia sa…

Putin: Zelenskyj musí najprv rokovať s donbaskými separatistami, potom s Ruskom

0 icon

Moskva 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik/Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin pozval vo štvrtok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nech príde "kedykoľvek" do Moskvy, aby spolu rokovali o bilaterálnych vzťahoch Putin však súčasne uviedol, že ak chce Zelenskyj diskutovať o probléme regiónu Donbas na východe Ukrajiny, musí sa najskôr stretnúť s…

Fico: Mali sme pravdu, Sorosove peniaze ovplyvňujú dianie na Slovensku

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Šéf Smeru-SD a expremiér Robert Fico tvrdí, že peniaze amerického podnikateľa Georga Sorosa ovplyvňovali a ovplyvňujú dianie na Slovensku. Tvrdí, že boli a sú využívané na podporu či "likvidáciu" vybraných politikov Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii v reakcii na informácie, že finančná…

Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom na zriadenie centrálneho registra účtov 

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube/SMER-sociálna demokracia)   Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom ministerstva vnútra na zriadenie centrálneho registra účtov (CRÚ). Žiada jeho prepracovanie do podoby, ktorá by zohľadnila široké pripomienkovanie a neohrozovala by bankové tajomstvo ani pravidlá ochrany osobných údajov. Za neprijateľné považuje predovšetkým "bezdôvodné nahliadanie do…

V Prahe nechápu, prečo ich spojenci nechali v štichu. Berlín by rád prevzal diplomatické zastupovanie ČR v Moskve do svojich rúk

0 icon

Praha 22. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Česi sa od prevratu v roku 1989 systematicky snažili vymazať z pamäti mníchovskú zradu západných mocností, nočná mora ich však opäť dobehla. Praha zúfalo potrebovala, aby ju západní spojenci podporili v jej rusofóbnej kampani a aby solidárne vypovedali nejakých ruských diplomatov, čím by…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Adam Heriban

Nehaňte ľud môj. Toto si Rusi nezaslúžia!

0icon

Situácia okolo českých Vrběticích naberá na obrátkach. Celý svet sa zas a znova koncentruje iba na Ruskú federáciu ale každému akosi uniká pointa. Pred 7 rokmi došlo v českom muničnom sklade k výbuchu, pri ktorom zahynuli 2 český občania. Do tejto akcie mali byť zapojené ruské tajné služby. Ruskí agenti podľa českej vlády…

Ivan Holek

Zbavte sa ilúzií! Vakcína nie je zodpovednosť!

0icon

Slovenskom nedávno zarezonovala kauza podvodnej snahy o získanie vakcín Pfizer a Bio

Ivan Štubňa

Vražda M. Lučanského je naďalej neobjasnená !!! Verejne spochybňujem závery Komisie!!!

0icon

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR sú uverejnené informácie týkajúce sa úmrtia  generála Milana Lučanského, ktoré si zaslúžia pozornosť občanov SR. https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Na základe nedostatočného vyšetrenia mimoriadnej udalosti týkajúcej sa úmrtia generála M. Lučanského budeme n

Pavel Jacz

Šeliga - politický rýchlokvašák využije každú možnosť, aby perlil.

0icon

Mladý radikálny “prevrato-revolucionár“, ktorý po protestoch Za slušné Slovensko, ktoré organizoval, sa vyjadril, že ho vraj nikto neriadil, vraj nikto neplatil a že do politiky vraj vôbec neplánuje vstúpiť, dáva každým vystúpením pred kamerami najavo, že on je viac ako všetci dookola. Využíva na to svoj celkom dobrý prejav a…

Jana Tutková

Čistá ideológia, nie veda: Imunita po prekonaní covid vs. po očkovaní

0icon

Zaočkovaní sa stávajú kastou s privilégiami, ktoré boli kedysi automatickými slobodami pre všetkých rovnako. Dokonca tí, čo covid prekonali, sú stále tlačení do testovania a očkovania, hoci ich imunita je lepšia a dlhšia ako tá z očkovania, ktorá poskytuje ochranu len 6 mesiacov.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo prepichnúť uši bábätka nemusí byť dobrý nápad?

0 icon

Podľa Americkej pediatrickej akadémie by rodičia mali počkať, kým ich deti dovŕšia najmenej 6 mesiacov, než im dajú prepichnúť uši a nasadia náušnice. Aj keď o týchto radách často diskutujú rodičia, nemožno poprieť, že prepichnutie uší tvojho dieťaťa má niekoľko nevýhod. Aj keď je v našich končinách zvykom dávať dievčatkam prepichovať uši hneď…

Morzeovka: Ako rýchlo sa zvládneš naučiť základy Morseovej abecedy?

0 icon

Ak aj ty v týchto dňoch vysedávaš doma a prechádzaš sa maximálne tak z gauča do chladničky, využi čas strávený doma na získanie nových schopností. Morzeovka by mohla byť ideálnou zábavkou minimálne pre tvoje mozgové závity, ktoré teraz zrejme umierajú nudou. Morseova abeceda, hovorovo morzeovka, je sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich…

Bitka o Los Angeles 1. časť

0 icon

Podivná bitka o Los Angeles sa odohrala 24. a 25. februára roku 1942. Výklady tohto celého sa skutočne odlišujú. Udiala sa necelé tri mesiac po japonskom útoku na Pearl Harbor a iba jeden deň po tom, čo japonská ponorka 1-17 bombardovala Elwood. Ako prvé ľudí napadlo, že Japonci podnikli útok zo svojho územia,…

Ulica: Miesto, na ktorom nájdeš množstvo prekvapení

0 icon

Určite aj v tvojom meste sa nachádza nejaká ulica, s ktorou nie je všetko v poriadku. Dnes ti prinášame pár fotografií toho, čo všetko sa môže pokaziť pri tých najjednoduchších činnostiach. Ulica je miesto, kde to žije. Určite aj ty chodíš denne miestami, ktorým nevenuješ zvýšenú pozornosť. Jednoducho kráčaš za svojim cieľom bez…

Týchto 10 fotografií ti dokáže, že aj čiarové kódy môžu tvoriť dizajn produktu

0 icon

V súčasnosti má všetko čo si kúpime čiarový kód. Ten už berieme ako samozrejmosť a často si ho na samotnom produkte ani nevšimneme. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií budeš určite obozretnejší a tieto malé čiarky budeš sledovať na každom obale. A prečo? Pretože sa ľahko môže stať, že v rukách budeš…

Vo svete IT

„Jednorožec“ je názov novej, najbližšej čiernej diery: Jej hmotnosť vás zarazí!

0 icon

Astronómovia nedávno objavili jednu z najmenších čiernych dier, ktorá je zároveň najbližšou čiernou dierou pri Zemi, píše portál Phys. Vedci ju nazvali Jednorožec. Jeden z dôvodov je ten, že zatiaľ je táto drobná čierna diera jednou z mála, ten druhý je ten, že bola objavená v súhvezdí Jednorožca. Objav bol publikovaný…

Ďalší veľký úspech! V rámci misie Rover Perseverance sa podarilo extrahovať z atmosféry Marsu kyslík

0 icon

Rover Perseverance pristál na planéte Mars len niekoľko týždňov dozadu, pričom pozornosť krátko na to, na seba na zvrhol Dron Ingenuity. Dôvodom je, že zatiaľ čo rover doposiaľ poslal „len“ niekoľko fotografií z povrchu Marsu, tak dronu sa podarilo vykonať prvý kontrolovaný let v atmosfére iného vesmírneho telesa. Najnovšie však…

Plánujete prechod k inému operátorovi, ale neviete, či má vo vašej lokalite dobré pokrytie signálom? Takto to zistíte!

0 icon

V súčasnosti sa operátori medzi sebou pretekajú a ponúkajú každým dňom nové a nové paušály. Niektoré znejú doslova neodolateľne. Niektorí operátori ponúkajú v rámci ich siete za 20€ poplatok všetko neobmedzene. Iní si zas za tento typ balíka nechajú dobre zaplatiť, pričom „nekonečný internet“ pri plnej rýchlosti je obmedzený už…

Mi MIX Fold v Európe!? Všetky indície nasvedčujú tomu, že už čoskoro tu bude!

0 icon

Mi MIX Fold bol predstavený len nedávno a okamžite zamotal hlavy mnohým fanúšikom. Ide o prvé skladateľné zariadenie od Xiaomi, ktoré si udržalo politiku spoločnosti a prišlo s naozaj nízkou cenou. Šok však spôsobilo tvrdenie, že nový Fold si v Európe nezakúpime, a tak nám ostáva len nákup z Číny.…

Dostane Chrome funkciu sledovanie ceny produktov v e-shopoch? Pravdepodobne áno. Takto by mala vyzerať!

0 icon

Internetový prehliadač Google Chrome je aktuálne najrozšírenejším na svete, hoci konkurenčný Edge rastie ako z vody. Aby si Chrome však udržal svoje dominantné postavenie aj naďalej, tak musí tvrdo pracovať na vylepšeniach a nových funkciách vzhľadom na to, že konkurencia nespí. Nie tak dávno sme mohli napríklad čítať o zvyšovaní…

Armádny Magazín

"Bez toho sa nezaobídeme.": Čím odpovie Severné loďstvo Ruskej federácie vojenskému námorníctvu NATO

0 icon

Rusko, 22.apríl 2021 (AM) – Neobvyklé konštrukčné riešenie, nehlučnosť, veľká nezávislosť plavby a neštandardné úlohy - do roku 2027 bude Severná flotila Vojenského námorníctva RF posilnená minimálne štyrmi najnovšími dieselelektrickým ponorkami projektu 677 Lada. Te

Minister obrany USA: Peking vynakladá veľká úsilie na to, aby nám obmedzil prístup k svojim hraniciam

0 icon

USA, 22.apríl 2021 (AM) –Posilnenie Vojenského námorníctva USA, militarizácia Tichého oceánu, konfrontácia s veľmocami a nové vojenské technológie - administratíva Joea Bidena požiadala Kongres o nový obranný rozpočet. Na národnú bezpečnosť chce Biely dom vynaložiť celkovo 753 mili

Ukrajina presunula na Donbas osem jednotiek raketových systémov Točka. Posilňuje aj hranice s Bieloruskom

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Tieto raketové systémy boli na Donbase už skôr, ale nie až v takom počte. Informuje o tom Telegram-kanál „WarGonzo“ na základe správ od obyvateľov žijúcich na okupovanom území Luhanskej oblasti. „Podľa našich údajov systémy „Točka-U“ dorazili do zóny konfliktu z oblasti Černigov s muníciou a podporn

Šojgu uviedol termín dokončenia testov hypersonickej riadenej strely Zirkon

0 icon

Rusko, 22.apríl 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že testy hypersonickej riadenej strely Zirkon majú byť ukončené v roku 2021. "Tento rok sa plánuje dokončiť testy hypersonickej riadenej strely Zirkon." Tento komplex má vybaviť jadrové ponorky a hladinové lode v oblasti ď

Začne exodus mužov z Ukrajiny? Zelenskij podpísal sprísnený zákon o povolávaní záložníkov

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Zákon tiež zavádza trestné činy vyhýbania sa vojenskej službe od povolávacieho rozkazu, alebo počas cvičení. Podľa agentúry TASS ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij podpísal zákon prijatý Najvyššou radou o reforme systému vojenských komisariátov, ktorý umožňuje povolanie záložníkov na službu v arm

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali