Hajšelová: R2 traumatizuje hornú Nitru už 20 rokov

Prievidza 28. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Zavedenie bezplatnej prímestskej dopravy pre seniorov a študentov v regiónoch, kde chýba alebo bolo zrušené vlakové spojenie, zriadenie bezplatnej právnej pomoci a návštevy pohotovosti označila za priority svojej kampane na post predsedníčky Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Petra Hajšelová. Právničku z Prievidze, ktorá TASR poskytla rozhovor, nominovalo hnutie Sme rodina

Na snímke Petra Hajšelová

-Krajské nemocnice v Bojniciach, Myjave a Považskej Bystrici patria medzi najzadlženejšie v rámci všeobecných nemocníc na Slovensku. Ako by ste riešili ich dlh?-

V prvom rade treba podľa mňa riešiť katastrofálnu situáciu na ekonomickom úseku a zabezpečiť rovnakú zdravotnú dostupnosť pre všetkých občanov. Tento problém už vznikol v čase, keď jednotlivé kompetencie prešli zo štátu na samosprávu, kde prešli aj jednotlivé záväzky, ktoré sa počas rokov nabaľovali ako jedna veľká snehová guľa a teraz spôsobujú problémy. Som toho názoru, že pokiaľ štát nebude spolupôsobiť pri riešení tých problémov, tak TSK si s týmto nebude dať vedieť rady.
Zdravotníctvo ako služba občanom patrí k najpálčivejším problémom v rámci pôsobnosti TSK, avšak nemocnice, ktoré sú v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, kopírujú len problémy štátnych nemocníc. V tomto smere vidím veľký nedostatok, ktorý sa týka úhrady lekárskych výkonov. Rozdiel v úhrade za rovnaký lekársky výkon považujem za absolútnu absurditu, ktorá otvára len cenové nožnice medzi príjmami a výdavkami nemocníc. Bez úzkej spolupráce štátu v rámci oddlženia a zmeny náhrady lekárskych výkonov si vyšší územný celok nebude dať vedieť rady.
Manažérske riadenie nemocníc je podľa mojej úvahy jedna z možností revitalizácie riadenia, aj keď s tým na Slovensku nemáme veľké skúsenosti. Pravdepodobnosť, že myjavská, považskobystrická či bojnická nemocnica prejdú do koncovej siete nemocníc, je tiež podľa mňa veľmi malá.

-TSK sa označuje za lídra v duálnom vzdelávaní, percento zapojených žiakov je však podľa kritikov nízke…-

Dnešní študenti tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných, pričom vysoká miera absolventskej nezamestnanosti študentov stredných odborných škôl pramení práve z toho, že zo škôl vychádzajú buď bez absolútnej, alebo s čiastočnou praxou. A ak sa študent nevie uplatniť na trhu práce v rámci nášho kraja, tak odchádza za prácou mimo nášho kraja alebo štátu. Preto považujem za potrebné tento nepriaznivý stav zmeniť, čo chcem dosiahnuť úzkou spoluprácou so zamestnávateľmi v prirodzených regiónoch. Tu si myslím, že je potrebné vytvárať a posilniť študijné programy smerované na potreby zamestnanosti. V našom kraji je vysoký dopyt zo strany spotrebiteľov a zamestnávateľov po rôznych technických profesiách, ako je sústružník, frézar, inštalatér, elektrikár, kúrenár, obuvník. Preto by sme mali podporovať a motivovať našich študentov pri výbere profesií, aby si vybrali tú, ktorá im zabezpečí plynulý prechod zo škôl do pracovného prostredia. V tomto smere je potrebné vyvinúť v čo najširšej možnej miere systém duálneho vzdelávania, čo firmám dáva možnosť, že si samy vychovajú pracovnú silu. Na strane druhej, školám, ktoré sa zapoja do spolupráce s etablovanými firmami, sa automaticky zvyšuje renomé a postavenie na trhu škôl z pohľadu študenta a rodiča. Mojím cieľom je prinavrátiť rodičom hrdosť na vzdelanie svojich detí a študentom v čo najširšej možnej miere uplatnenie na trhu práce.

-Index starnutia je v rámci celého Slovenska najvyšší v Trenčianskom kraji. Ako by ste riešili otázku sociálnych služieb?-

Nepriaznivý demografický vývoj je výsledok zlej politiky, ktorá zasiahla aj náš región, pričom TSK patril po Bratislavskom a Trnavskom k najviac rozvinutejším. Keď si mladý človek nevie nájsť prácu v regióne, automaticky odchádza pracovať mimo nášho kraja. Preto v kraji zostávajú starší občania alebo občania so zdravotným znevýhodnením. Považujem za úplne správne a na mieste, aby sa regionálna samospráva s úzkou spoluprácou s miestnou samosprávou o týchto obyvateľov postarala. Ako sa my postaráme o našich rodičov, tak sa naše deti v starobe postarajú o nás. Ja ako právnička riešim neľahké situácie ľudí a často sa do týchto situácií dostávajú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Myslím si, že v rámci vyššieho územného celku je možné vyčleniť určitú sumu finančných prostriedkov na veľmi dôležitú vec, a tou je podľa mňa starostlivosť o našich najstarších. Máme množstvo nevyužitých nehnuteľností, prečo ich nevyužijeme práve na tento účel a zabezpečenie sociálnych služieb pre našich najstarších.

-Ako hodnotíte cezhraničnú spoluprácu TSK? Čo v tejto oblasti plánujete?-

Určite cezhraničná spolupráca nie je úplne dostačujúca. Jej ťažisko je práve orientované na Zlínsky kraj, je tu aj dlhodobá spolupráca s euroregiónom Biele Karpaty. Práve tento projekt zabezpečil aj podklad na spoluprácu so Zlínskym krajom. Rezervy vidím v prehlbovaní spolupráce v širšom rozmere, čiže si myslím, že máme veľa spoločného, čo nás spája, ale i veľa rozdielneho, ktoré by mohlo tvoriť podklad na ďalšiu spoluprácu. Popri realizácii spoločných projektov v rámci regionálneho rozvoja vidím možnosti prehĺbenia spolupráce na úseku kúpeľníctva, cestovného ruchu alebo spoločensko-kultúrneho úseku.

-Využíva, podľa vás, dostatočne kraj možnosti na čerpanie fondov Európskej únie? Čo by ste v tejto oblasti chceli realizovať?-

Čerpanie fondov z Európskej únie považujem za nedostatočné. Fondy by mali smerovať jednak na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, potom na skvalitnenie sociálnych zariadení v pôsobnosti kraja, na zvýšenie kvality zdravotníckych zariadení alebo zníženie energetickej náročnosti budov, ktoré kraj má.

-Aj keď problematika rýchlostnej cesty R2 nepatrí do kompetencie samosprávneho kraja, ako ju vnímate? Z R2 je doposiaľ postavený v Trenčianskom kraji len jeden úsek, a to ten od Ruskoviec po Pravotice.-

Už viac ako 20 rokov traumatizuje hornú Nitru práve R2. Doposiaľ všetky vlády SR ťahali len predvolebné motúzy a sľubovali aj nemožné. Výsledkom je jednak postup prác a aj diaľničná politika sa stáva raritou a je na smiech v rámci európskeho dopravného systému. S touto skutočnosťou korešponduje aj fakt, že vedenie TSK malo doposiaľ prioritu v rámci dopravnej politiky práve R2, avšak na strane druhej potichu schválili prepojenie diaľničnej magistrály s Českou republikou na úseku Púchov – Lazy pod Makytou namiesto prepojenia Drietoma – Starý Hrozenkov, čím vlastne hornú Nitru odsunuli na kandidátku hladových dolín Slovenska. Uvedomujem si, že tam, kde nie sú cesty, nepríde ani investor, pretože cesty sú životodarnou tepnou rozvoja regiónu. Určite v tomto smere je potrebné z pozície predsedu TSK vyvíjať čo najvyšší tlak, aby sa zrealizovali s poukazom na nevyhnutnosť a potreby obyvateľov jednotlivých prirodzených regiónov. Na dopravu a infraštruktúru bola vyčlenená určitá suma finančných zdrojov v miliónoch eur, a ja sa pýtam, kde boli preinvestované? Čo sa stratili, keď dennodenne jazdíme po cestách v katastrofálnom stave a o nehodovosti ani nehovorím.
V spoločnosti je veľká debata o zániku baníctva na hornej Nitre, avšak čo ponúkneme týmto obyvateľom, ako zabezpečíme nové pracovné miesta pre otcov a synov hornej Nitry, keď nedokážeme zabezpečiť kvalitné prepojenie hornej Nitry s okolitým svetom? V tejto sfére chcem určite zabezpečiť, aby všetky prostriedky určené na dopravnú infraštruktúru, každé jedno euro a cent boli využité tam, kde to najviac potrebujeme a nielen po straníckych líniách. Týka sa to aj ciest II. a III. triedy. My napríklad nútime obyvateľov, aby mali vo večerných hodinách reflexné prvky. Pozrime sa na značenie týchto ciest, sú reflexne označené vodorovné a zvislé značky? Je priechod pre chodcov zvýraznený?

-Čo ste označili za priority v rámci svojej kampane?-

Ja som si zvolila tri základné body, ktoré všetci obyvatelia po štyroch rokoch môžu zhodnotiť. Prvý je v rámci dopravy. V súčasnosti študenti a seniori majú právo cestovať vlakom zadarmo, avšak v našom kraji existuje približne 50 percent obcí, kde vlakové spojenie vôbec nie je alebo bolo zrušené. V tomto smere vidím veľkú diskrimináciu obyvateľov dotknutých oblastí, ktorí si za vzdelaním alebo k lekárovi za cestu musia platiť, oproti tým, ktorí majú možnosť cestovať vlakom zadarmo. Preto jeden z bodov môjho programu je odstránenie uvedenej diskriminácie zavedením bezplatnej prímestskej dopravy práve pre seniorov a študentov žijúcich v týchto oblastiach, ktorá by bola hradená z rozpočtu TSK.
Ďalším bodom je bezplatná právna pomoc. Čoraz častejšie sa na mňa ľudia obracajú z dôvodu, že cítia, že im bola spôsobená krivda zo strany štátu, orgánov verejnej správy, štátnych úradníkov v podobe odopretia nároku, ktorý im právom patrí. Preto som sa rozhodla, že v prípade zvolenia zriadim kontaktné miesto bezplatnej právnej pomoci, kde sa budú riešiť len spory v oblasti správneho súdnictva. Som toho názoru, že v súčasnom období je málo právnikov, ktorí poskytujú služby v tejto oblasti, lebo nechcú ísť do sporu so štátom, odmena za ich služby je tiež niekedy vysoká. Na kontaktom mieste budú pracovať právnici platení krajom, ktorí obyvateľom TSK pomôžu v zmysle posúdenia ich nároku, poskytnú im základné informácie, aké obranné mechanizmy môžu použiť, informácie o formálnych náležitostiach správnej žaloby, odvolaní, sťažnostiach. Zároveň na základe podnetov a žiadostí od občanov, po prehodnotení ich oprávnenosti, si budeme môcť urobiť obraz o fungovaní úradníckeho aparátu a žiadať o nápravu v prospech občanov.
Treťou prioritou je bezplatná návšteva zdravotnej pohotovosti. Vychádzam zo zásady, že každý jeden z nás si platí povinné zdravotné poistenie a má ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Preto si myslím, že by bolo na mieste zabezpečiť bezplatnú návštevu pohotovosti, ktorá by bola hradená z rozpočtu kraja.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Šéf nemeckej diplomacie naďalej odsudzuje nezákonnú anexiu Krymu, vyzýva Rusko na dodržiavanie ľudských práv

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/dpa-Bernd von Jutrczenka)   Pred siedmimi rokmi Rusko anektovalo polostrov Krym a mesto Sevastopoľ a začal sa vojenský konflikt na východe Ukrajiny. Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas pri príležitosti výročia odsúdil nezákonnú anexiu, ktorá podľa neho predstavuje porušenie medzinárodného práva „Rád by som zároveň vyslovil jednoznačnú…

Alexandra Lukašenka na čele Bieloruského olympijského výboru nahradil jeho syn Viktor

0 icon

Minsk 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolai Petrov/BelTA)   Na čele Bieloruského olympijského výboru prišlo ku kozmetickej zmene. Autoritárskeho prezidenta krajiny Alexandra Lukašenka nahradil vo funkcii jeho syn Viktor. Obaja Lukašenkovci sú na zozname nežiadúcich osôb pre OH v japonskom Tokiu naplánovaných na leto 2021. Ako informuje agentúra AP, zvolením Viktora Lukašenka…

Kolíková: Nie je dôležité len to, čo presadzujem, ale aj spôsob, akým o zmenách diskutujeme

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Reformu justície a hodnoty, ktoré je pri jej realizácii potrebné dodržať, predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstaviteľom neziskových organizácií, akademického prostredia a diplomatom. Ministerka Kolíková reformu a svoje ďalšie zámery v úrade predstavila počas diskusie na tému Boj proti korupcii a kleptokracii, ktorú…

Tlačová beseda k záverom okrúhleho stola by mohla byť najskôr v sobotu 27. februára

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Tlačová beseda k záverom okrúhleho stola odborníkov zriadeného premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) by sa mohla uskutočniť najskôr v sobotu 27. februára. Vyplýva to z odpovede riaditeľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Richarda Pekara pre agentúru SITA Pekar priblížil, že na stretnutí…

Sudca ŠTS rozhoduje o prepustení Jarmily Urbancovej z väzby

0 icon

Pezinok 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhoduje o žiadosti na prepustenie z väzby bývalej podpredsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmily U. Neverejný výsluch sa začal po 13.00 h, obvinenú v kauze Víchrica necelú hodinu predtým eskortovali na súd Obhajca obvinenej Peter Erdős…

MZ: Vakcína AstraZeneca preukázala vysokú účinnosť

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Očkovanie pedagógov na Slovensku pokračuje. Veková kategória do 55 rokov sa očkuje vakcínou AstraZeneca. Nová štúdia potvrdzuje vysokú účinnosť tejto vakcíny už po aplikácii prvej dávky. Vyznačuje sa však výraznejšou imunitnou odpoveďou organizmu po jej aplikácii. Z medicínskeho hľadiska je to znakom, že…

Juraj Blanár tvrdí, že pri príprave plánu obnovy je SR v krízovom stave

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, SITA-Alexandra Čunderlíková)   V súčasnosti sme už z hľadiska spracovania a schvaľovania plánu obnovy v krízovom stave. Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu uznesenia o diskusii k plánu obnovy Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý to uviedol v rozprave k tomuto bodu Poslankyňa koaličného OĽANO…

Matovič: Tlačová beseda k záverom okrúhleho stola by mohla byť najskôr v sobotu 27. februára

0 icon

Bratislava 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Bauman)   Tlačová beseda k záverom okrúhleho stola odborníkov zriadeného premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) by sa mohla uskutočniť najskôr v sobotu 27. februára. Vyplýva to z odpovede riaditeľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Richarda Pekara pre agentúru SITA Pekar priblížil, že na stretnutí…

Tak a je to tu. Dotkne sa to každého z nás. Európska únia zavedie očkovacie certifikáty

0 icon

Moskva 26. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik-Hannibal Hanschke)   Vedúci predstavitelia EÚ sa dohodli na zavedení elektronických certifikátov o očkovaní, oznámila nemecká kancelárka Angela Merkelová po skončení porady ohľadom koronavírusu Upresnila, že potvrdenie o vykonanom očkovaní sa možno stane základom pre vjazd do EÚ z tretích krajín. "Európska komisia potrebuje…

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zverejnila podrobnosti o zavedení očkovacích pasov. Závažná otázka zostáva otvorená

0 icon

Brusel 26. februára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Olivier Hoslet, Pool)   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na tlačovej konferencii po videosummite šéfov krajín EÚ povedala, ako prebiehajú práce na zavedení elektronických očkovacích pasov "Stále existuje viacero otvorených otázok. Jednou z nich je: na čo budú tieto pasy slúžiť. (...) O tom,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Matovič vinný či nevinný?!

0icon

V posledných dňoch sa do príbehu strašenia covidom-19 a štvania obyvateľstva proti Ruskej federácii pridal prvok s názvom vakcína - Sputnik V. Pre racionálne zmýšľajúcich vakcína proti covidu bez národnosti a pre nepríčetných geopolitická zbraň putinizmu. Preložené do slovenčiny, pre bežného občana je to jedno z riešení ako sa konečne…

Pavel Polák

Mutanti

0icon

Neviem presne, čo obsahujú očkovacie látky od spoločností Pfizer/Biontech a Moderna, nie som virológ ani biochemik. Ale jedno viem iste. Nie sú to vakcíny. Ten názov sa používa len preto, že ľudia na celom svete vakcínam dôverujú...každý z nás bol v minulosti vakcinovaný proti niektorým chorobám. Pre spresnenie pred tromi rokmi som sa…

Pavel Jacz

Sčítanie ľudu je obyčajná fraška na otravovanie ľudí.

0icon

Ten, kto už vyplňoval v týchto dňoch nezmyselný dotazník štatistického úradu sa musel diviť. "Neanonymný" dotazník (rodné číslo, ktoré majú všetky štátne inštitúcie zaregistrované spolu s vašou identifikáciou o Vás prezradí všetko). Všetko, načo sa elektronické zrátanie obyvateľov na Slovensku pýta, neprinesie žiadnu novú informáciu pre inštitúcie. Vezmime si to…

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 1. časť

0 icon

Bola Anneliese Michelová posadnutá alebo usmrtená z nedbanlivosti? Zvláštny prípad mladej Nemky zo 70. rokov minulého storočia otriasol verejnosťou. O niekoľko desaťročí neskôr sa jej príbeh stal námetom pre film V moci diabla. Prinášame dvojdielnu sériu článkov o Anneliese. Na oficiálnej webovej stránke Vatikánu (www.vatican.va) sa píše: „Keď cirkev ako inštitúcia verejne požiada v mene…

10 dôvodov, prečo by si nemal psa nechávať hrať sa v blate

0 icon

Pes je najlepším priateľom človeka, ale zdá sa, že tieto šteniatka tak trocha podlomili dôveru svojich pánov. Pýtaš sa prečo? Nasledujúcich 10 veselých fotografií zo stránky Bored Panda ťa presvedčí o tom, že najlepším priateľom psa nie je človek ale blato! Tieto smiešne fotografie ti určite na tvári vyvolajú úsmev.…

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Vo svete IT

Neprehliadajte možnosť synchronizácie Chromu medzi počítačom a smartfónom. Pozrite sa, ako túto funkciu nastavíte!

0 icon

V prípade, ak používate viacero zariadení súčasne, tak jednou zo skvelých funkcií je synchronizácia údajov naprieč nimi. Hoci nie každá aplikácia ponúka túto možnosť, tak to nie je prípad internetových prehliadačov. Aktuálne jedným z tých vôbec najrozšírenejších prehliadačov je Chrome, a práve preto vám prinášame nižšie postup, krok za krokom,…

Mali by sa zdaňovať roboty, ktoré zoberú ľudom prácu?

0 icon

Aktuálna prebiehajúca pandémia mení svet naokolo nás vo viacerých oblastiach života. Jednou z nich je aj práca, s ktorou sa spája automatizácia, či robotizácia prace. Bezpochyby posledných 12 mesiacov zintenzívnilo proces automatizácie a digitalizácie mnohých pracovných činností. Mnohí však tieto procesy vidia ako ničenie pracovných pozícií, na ktorých  pracujú ľudia.…

Stredná trieda dostáva nových kráľov: Redmi K40, K40 Pro a K40 Pro+ sú realitou! Čo stoja a čo ponúkajú?

0 icon

Posledné týždne sme mohli čítať viacero správ o spoločnosti Redmi v súvislosti s produktovou radou Redmi K40. Dôvodom je, že ide o vlajkové smartfóny, pre ktoré je charakteristická atraktívna cena v kombinácii s nadpriemernými špecifikáciami. Je to aj prípad novo predstavených smartfónov? Na tému upozorňuje portál xmobile. Redmi K40 ponúka…

Pozrite sa, ako môžete pomocou zatrasenia smartfónu zapnúť baterku, či kameru telefónu

0 icon

Naše smartfóny sú vcelku chytrými zariadeniami pričom pomocou aplikácií sme schopnými ich naučiť nové veci. Len niekoľko dní dozadu, sme vám ukázali nástroj, pomocou ktorého môžete efektívnejšie prehľadávať aplikácie vo vašom smartfóne, či aplikáciu, ktorá je schopnou vytvoriť notifikačnú diódu. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti ďalšiu zaujímavú…

Niektoré pozemské organizmy by mohli v podmienkach Marsu prežiť. Naznačujú to nové štúdie. O čo ide?

0 icon

Mars sa považuje za nehostinnú planétu. Je chladný, vyprahnutý a jeho povrch je neustále bombardovaný ultrafialovým žiarením, píše portál IFLScience. Dve nezávislé štúdie však tvrdia, že hoci nevieme, či sa môže na Marse nachádzať život, nemali by sme túto možnosť vyvracať. Zároveň by sme si aj mali dávať pozor na…

Armádny Magazín

Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín  a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slov

Bude rýchlejší ako Armata. Aký nový tank vyvíjajú v Rusku

0 icon

Rusko, 26. februára 2021 (AM) – Na základe unifikovanej pancierovanej platformy Bumerang sa plánuje vyvinúť prvý ruský kolesový tank. Charakteristiky perspektívneho podvozku na ňom umožňujú montovať komplex zbraní s rovnakým kanónom s hladkým vývrtom hlavne, aký má samohybné delo Sprut-SD, v

Turecký admirál: USA tlačia Turecko do akcií proti Rusku

0 icon

Turecko, 26. februára 2021 (AM) - USA podnecujú Turecko, aby podniklo kroky proti Ruskej federácii, a logika tureckých úradov, ktoré sú k tomu ochotné, je nepochopiteľná, povedal agentúre RIA Novosti Cem Gürdeniz, turecký námorný admirál vo výslužbe, v rámci komentáru k rea

Ruský Su-57 Felon vzlietol s nadzvukovou zbraňou

0 icon

Rusko, 26. februára 2021 (AM) - Už je zjavné, že Rusi prebrali "leadership" vo vývoji a výrobe zbraní (nehovoríme o množstve predaných zbraní kde suverénne vedie USA). Spočiatku brali Putinove deklarácie ako len vytváranie ilúzie pre západných analytikov. Avšak zverejnené testovanie v realných podmienkach posadilo tých istých analytikov na zadok a…

Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

0 icon

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti U

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali