“Európsky úrad pre boj proti podvodom sám čelí podozreniam z podvodov,” tvrdí slovenský europoslanec Richard Sulík

Brusel 13. júna 2015 (HSP/Foto: TASR-)

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) sám čelí podozreniam z podvodov pri falošnom vykazovaní svojej vlastnej produktivity. Niektorí europoslanci preto v súvislosti s týmito zisteniami položili Európskej komisii otázky

O týchto otázkach sa rokovalo aj v Európskom parlamente. S prácou Európskeho úradu pre boj proti podvodom – OLAF má slovenský europoslanec Richard Sulík osobné skúsenosti, ale ako sám priznáva, nie sú pozitívne. Richard Sulík vo svojom vystúpení na pôde Europarlamentu hodnotil predchádzajúce vyjadrenie komisára Dimitrisa Avramopoulosa k vyšetrovaniam úradu OLAF ako nedôveryhodné a prázdne.

Tvrdí, že jediné, čo sa v skutočnosti odohráva, sú neustále byrokratické boje, nekončené diskusie či prípravy akčných plánov. Richard Sulík za uplynulý rok podal 14 podnetov na OLAF, ktoré podľa neho neboli preskúmané dostatočným spôsobom. Komisiu záverom vyzval, že ak bude mať záujem naozaj bojovať proti podvodom, bude jej rád nápomocný. Vo svojom blogu prezentuje súčasnú situáciu a otázky pre Európsku komisiu.

Prvá otázka pre Európsku komisiu

Výročná správa Dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014 vyvolala v europarlamente určité vážne obavy. Podľa správy sa vyskytujú problémy, pokiaľ ide o nezávislosť dozorného výboru, dodržiavanie nariadenia o úrade zo strany úradu a pracovné podmienky, na ktorých sa dohodli Európsky úrad pre boj proti podvodom a dozorný výbor. Vychádzajúc zo správy možno pochybovať o tom, nakoľko účinne Európsky úrad pre boj proti podvodom chráni finančné záujmy Európskej únie.

– Európsky úrad pre boj proti podvodom otvoril 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia svojho generálneho riaditeľa, čo je v rozpore so zákonnou požiadavkou týkajúcou sa začatia vyšetrovania OLAF-u.

– Dozorný výbor neustále upozorňuje na to, že nemôže dohliadať na nezávislosť OLAF-u, na jeho vyšetrujúcu funkciu, uplatňovanie procedurálnych záruk a dĺžku vyšetrovaní, keďže nemá prístup k potrebným informáciám.

– Názory na úlohu dozorného výboru sa zásadne rozchádzajú.

1. Ako Európska komisia reagovala na uvedené začatie vyšetrovania prípadov?

2. Čo Európska komisia urobila v snahe zabezpečiť, aby Európsky úrad pre boj proti podvodom dodržiaval zákonné požiadavky, ktoré sa na neho vzťahujú a sú stanovené v nariadení o OLAF-e?

3. Ako Európska komisia vníma dohody o pracovných podmienkach a pracovné vzťahy medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a Dozorným výborom úradu OLAF? Ako plánuje Európska komisia podporiť konštruktívny dialóg medzi OLAF-om a dozorným výborom, aby mohli plniť svoje úlohy pri ochrane finančných záujmov a optimalizácii fungovania a efektívnosti OLAF-u?

4. Má Európska komisia akčný plán na riešenie takýchto závažných nedostatkov, ktoré sú uvedené vo výročnej správe dozorného výboru o činnosti?

 

Druhá otázka pre Európsku komisiu

Vec: Vyšetrovania úradu OLAF

Správa o činnosti Dozorného výboru úradu OLAF za rok 2014 nastolila vážne otázky vo Výbore pre kontrolu rozpočtu zodpovednom za otázky Európskeho úradu pre boju proti podvodom. Podľa správy existujú problémy pri zabezpečovaní nezávislosti Dozorného výboru úradu OLAF, naďalej je potrebné zlepšovať pracovného usporiadanie medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a dozorným výborom a takisto existujú obavy v súvislosti s dodržiavaním nariadenia č. 883/2013 pri každodennej práci OLAF. Podľa správy by bolo možné dosiahnuť určité zlepšenia s cieľom lepšej ochrany finančných záujmov Európskej únie.

– Nedostupnosť informácií sa zdá byť hlavným dôvodom, ktorý Dozornému výboru úradu OLAF bráni v plnom zabezpečení nezávislosti OLAF-u, jeho vyšetrovacej funkcie, uplatňovania procedurálnych záruk a dĺžky trvania vyšetrovaní.

– Nariadenie č. 883/2013 jasne neopisuje úlohu dozorného výboru úradu OLAF a ponecháva priestor na rôzne interpretácie.

– V roku 2012 otvoril Európskym úradom pre boj proti podvodom 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia generálneho riaditeľa. Nie je jasné, či bolo prijaté rozhodnutie čisto administratívne a či sa zohľadnili všetky právne aspekty.

1. Rešpektujúc nezávislosť OLAF-u, monitoruje Európska komisia činnosť alebo prijíma iné opatrenia na zabezpečenie plného súladu činností Európskeho úradu pre boju proti podvodom s týmto nariadením?

2. Keďže usporiadanie práce medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a Dozorným výborom úradu OLAF sa musia zlepšiť a je potrebné presne vymedziť úlohy a práva dozorného výboru, plánuje Európska komisia prijať proaktívne kroky na uľahčenie tohto procesu podobne, ako v minulosti? Aké opatrenia prijme Európska komisia na zabezpečenie toho, aby mohol Dozorný výbor úradu OLAF plniť svoju osobitnú úlohu v budúcnosti?

3. Aký je názor Európskej komisie na postup OLAF-u pri otváraní veľkého počtu prípadov počas jedného dňa?

4. Aký je názor Európskej komisie a aké činnosti prípadne plánuje na riešenie problémov uvedených vo výročnej správe Dozorného výboru úradu OLAF z roku 2014?

 

Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

Vybrané časti.

– keďže Dozorný výbor úradu OLAF počas prvej polovice svojho mandátu vydal 50 odporúčaní pre úrad OLAF, z ktorých bolo podľa Dozorného výboru úradu OLAF v plnej miere vykonaných iba osem, šesť bolo vykonaných čiastočne, jedno sa vykonáva a 20 sa nevykonáva vôbec, a keďže v 15 prípadoch Dozorného výboru uvádza, že nie je schopný overiť ich vykonávanie z dôvodu nedostatočných informácií;

– keďže Dozorný výbor úradu OLAF vo svojom stanovisku č. 5/2014 s názvom Podávanie správ úradu OLAF o dĺžke vyšetrovaní dospel k záveru, že k zlepšeniu výsledkov vyšetrovaní Európskeho úradu pre boju proti podvodom došlo vďaka zavedeniu nových metód výpočtov;

 

Chyba však je aj na strane Dozorného výboru úradu OLAF

Európsky parlament konštatuje, že v prípade väčšiny opatrení, v ktorých Dozorný výbor úradu OLAF uviedol, že nemohol overiť ich vykonávanie úradom OLAF, sa Európsky úrad pre boj proti podvodom sťažuje, že Dozorný výbor úradu OLAF sa o overenie ani nepokúsil a nespýtal sa OLAF, aký je stav ich vykonávania, pred zverejnením správy Dozorného výboru; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v mnohých prípadoch Dozorný výbor úradu OLAF predložil odporúčania, ktoré sa týkajú konkrétnych vyšetrovacích úkonov v minulosti, alebo navrhuje opatrenia týkajúce sa minulosti, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom nemôže retroaktívne vykonávať;

Európsky parlament pripomína, že OLAF nemôže Dozorný výbor úradu OLAF automaticky poskytovať informácie, ktoré nie sú výslovne uvedené v nariadení, keďže takto sa chránia vyšetrovania a dodržujú zásady ochrany údajov; víta skutočnosť, že OLAF a Dozorný výbor úradu OLAF sa snažia o dosiahnutie dohody z cieľom zlepšiť informácie, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom môže poskytovať Dozornému výboru o vyšetrovaniach trvajúcich viac ako 12 mesiacov;

 

Stav podnetov, ktoré sme podali na Európsky úrad pre boj proti podvodom

Spolu bolo podaných 14 podnetov:

– 2 projekty boli medzičasom zrušené, takže už nespadajú pod kompetencie OLAF-u a Európsky úrad pre boj proti podvodom ich preto zamietol (Modernizácia a rozšírenie výroby nábytku v spoločnosti Tribyt a Modernizácia železničnej trate (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá) (projekt už nie je financovaný z prostriedkov EÚ))

– 3 prípady by vraj lepšie posúdili národné orgány (Výroba truhiel pre firmu Kubík, Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o., Vzdelávanie zamestnancov KORADOOR)

– Pri 1 prípade nám odpísali čistú hlúposť – v prípade Štefana Duča sme im napísali, že napriek tomu, že OLAF vo vyšetrovaní našiel chyby, národné orgány nekonajú. Európsky úrad pre boj proti podvodom odpísal, že prípad už vyšetroval.

– 1 prípad Európsky úrad pre boj proti podvodom posunul na Európsku komisiu (Erasmus+)

– V 1 prípade OLAF neúspešne ukončil vyšetrovanie (Kanalizácia v Horných Kysuciach)

– 6 prípadov OLAF ešte vyšetruje. Je pravdepodobné, že keď ich dovyšetruje, postihne ich podobný osud ako predchádzajúce prípady. (Tých 6 prípadov – Star EU, Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (vyšetrovanie zastavil prokurátor), Podpora pri implementácii nemeckého klasifikačného systému Diagnosis Related Groups (DRG), Web Národného lesníckeho portálu (OLAF odpísal, že v tomto prípade “má otvorený spis” už od roku 2012), Dúha, a.s., CVANU) Reálne teda zatiaľ z našich 14 prípadov Európsky úrad pre boj proti podvodom nevykonal ani v jednom nič produktívne.

 

Prepis videokomentáru k téme – Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam z podvodov

Richard Sulík: “Vážený pán komisár, Vaše vyjadrenia sú nedôveryhodné a veľmi prázdne. Ak by Európska únia naozaj mala zámer bojovať proti podvodom, tak by ste nemohli toto povedať. Byrokracia, nekonečné diskusie, akčné plány atď., to je všetko čo vás zaujíma.

Ja osobne som v posledných dvanástich mesiacoch predložil Európskemu úradu pre boj proti podvodom návrhy na štrnásť prípadov. Išlo poväčšine o veľmi jednoznačné prípady a do dnešného dňa OLAF ani jeden z týchto prípadov nepreskúmal dostatočným spôsobom. V šiestich prípadoch som nedostal žiadnu odpoveď a v ďalších šiestich som dostal neuspokojivú odpoveď. Európsky úrad pre boj proti podvodom  jednoducho nepracuje tak, ako by mal. Ak by Európska komisia naozaj chcela bojovať proti podvodom a brať veci seriózne, veľmi ochotne pomôžem,“ uzatvára svoj komentár slovenský europoslanec Richard Sulík.

Video si môžete pozrieť tu:

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

DPMK je pripravený zaviesť úsporné opatrenia pre nárast cien energií

0 icon

Košice 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) je v súvislosti s nárastom cien energií pripravený zaviesť konkrétne úsporné opatrenia. Niektoré už realizuje aj v súčasnosti. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková. Ako pripomenula, DPMK je veľkým odberateľom najmä nafty, elektrickej energie a zemného…

Veilig na tlačovke ministerstva kultúry: V Holandsku vidíme, čo sa tu deje, časť spoločnosti sa postavila proti politickému vývoju aj proti médiám

0 icon

Bratislava 28. september 2022 (TASR/HSP/Foto: screenshot)   Dnes predpoludním malo svoju tlačovú konferenciu ministerstvo kultúry na tému Ako štát môže pomôcť chrániť novinárov. "Prvou fázou bolo prijatie potrebných zákonov, ktoré sa teraz ministerstvo snaží implementovať. Podarilo sa nám zorganizovať niekoľko workshopov v spolupráci s holandskou ambasádou, ktoré by predstavili holandský…

Lekárski odborári oznámia, koľkí lekári sa k štvrtku rozhodli podať výpovede

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Lekárski odborári vo štvrtok poobede oznámia, koľkí lekári sa rozhodli podať výpovede. Informovať o tom budú na tlačovom brífingu o 13.00 h pred Univerzitnou nemocnicou v Bratislave. TASR o tom informovalo Lekárske odborové združenie (LOZ) Viaceré fakultné a univerzitné nemocnice v Bratislave…

Matovič po dvojhodinovom “maratóne” ukončil svoj prejav k jeho odvolávaniu. Taraba prehovoril, ako bude hlasovať

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračuje v rozprave k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Prihlásený je ešte jeden rečník ústne, hlasovať by sa tak o tomto návrhu mohlo už o 11.00  Rozpravu k odvolávaniu Igora Matoviča…

Zakladateľ Pink Floyd Roger Waters píše tentokrát Putinovi: Pos*rte sa, alebo ma uistite, že RF nemá žiadne ďalšie územné záujmy

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP-Jeff Christensen)   Spoluzakladateľ rockovej skupiny Pink Floyd Roger Waters zverejnil otvorený list adresovaný prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi. Hudobník zarezonoval na celom svete svojim výrokom: "Keby Biden chcel, vojna by sa zajtra skončila!" Napísal začiatkom septembra list Olene Zelenskej, manželke prezidenta Ukrajiny, aby požiadala…

O mesiac budú voľby starostov, predsedov krajov i poslancov

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Presne o mesiac sa budú na Slovensku konať spojené regionálne voľby. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby sa budú konať 29. októbra, ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska.…

Poľský minister zahraničných vecí upresnil, kedy môže NATO vstúpiť do vojny

0 icon

Varšava 29. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Lajos Soos)   NATO môže vstúpiť do vojny, ak Rusko použije jadrové zbrane na území Ukrajiny, povedal poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMF FM "Doteraz nikto neuvažoval o možnosti použitia jadrových zbraní. V takejto situácii by bola odpoveď krajín NATO…

CNN priniesla informácie amerických spravodajských služieb k použitiu jadrových zbraní Putinom

0 icon

Moskva 29. septembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Riziko použitia taktických jadrových zbraní ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo vojne na Ukrajine je podľa amerických spravodajských služieb najvyššie od 24. februára, no stále je hodnotené ako nepravdepodobné. Informovala o tom CNN s odvolaním sa na zdroje Americká spravodajská komunita pozorne sleduje akékoľvek známky…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – NATO považuje úniky Nord Stream za sabotáž: Bude nasledovať značná reakcia

0 icon

Kyjev 29. septembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, TASR/AP-Leo Correa)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 12:24 - Zajtra o 15:00 sa má v Kremli uskutočniť slávnostný podpis zmlúv o vstupe…

Pri dopravnej nehode v Komárne prišiel o život 39-ročný policajt

0 icon

Komárno 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Nitriansky kraj)   Pri dopravnej nehode prišiel o život 39-ročný policajt. Nehoda sa stala v stredu (28. 9.) krátko po 15. hodine v mestskej časti Komárna Ďulov Dvor Vodička Mazdy 3 začala spomaľovať, vodič Renaultu Espace idúci za ňou taktiež spomalil. Za ním idúci vodič…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Neon, je scéna z hudobného biografického dokumentárneho filmu s názvom Moonage Daydream o britskom hudobníkovi Davidovi Bowiem

Autor: TASR/AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

DPMK je pripravený zaviesť úsporné opatrenia pre nárast cien energií

0 icon

Košice 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) je v súvislosti s nárastom cien energií pripravený zaviesť konkrétne úsporné opatrenia. Niektoré už realizuje aj v súčasnosti. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková. Ako pripomenula, DPMK je veľkým odberateľom najmä nafty, elektrickej energie a zemného…

Veilig na tlačovke ministerstva kultúry: V Holandsku vidíme, čo sa tu deje, časť spoločnosti sa postavila proti politickému vývoju aj proti médiám

0 icon

Bratislava 28. september 2022 (TASR/HSP/Foto: screenshot)   Dnes predpoludním malo svoju tlačovú konferenciu ministerstvo kultúry na tému Ako štát môže pomôcť chrániť novinárov. "Prvou fázou bolo prijatie potrebných zákonov, ktoré sa teraz ministerstvo snaží implementovať. Podarilo sa nám zorganizovať niekoľko workshopov v spolupráci s holandskou ambasádou, ktoré by predstavili holandský…

Lekárski odborári oznámia, koľkí lekári sa k štvrtku rozhodli podať výpovede

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Lekárski odborári vo štvrtok poobede oznámia, koľkí lekári sa rozhodli podať výpovede. Informovať o tom budú na tlačovom brífingu o 13.00 h pred Univerzitnou nemocnicou v Bratislave. TASR o tom informovalo Lekárske odborové združenie (LOZ) Viaceré fakultné a univerzitné nemocnice v Bratislave…

Matovič po dvojhodinovom “maratóne” ukončil svoj prejav k jeho odvolávaniu. Taraba prehovoril, ako bude hlasovať

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračuje v rozprave k návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Prihlásený je ešte jeden rečník ústne, hlasovať by sa tak o tomto návrhu mohlo už o 11.00  Rozpravu k odvolávaniu Igora Matoviča…

Zakladateľ Pink Floyd Roger Waters píše tentokrát Putinovi: Pos*rte sa, alebo ma uistite, že RF nemá žiadne ďalšie územné záujmy

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP-Jeff Christensen)   Spoluzakladateľ rockovej skupiny Pink Floyd Roger Waters zverejnil otvorený list adresovaný prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi. Hudobník zarezonoval na celom svete svojim výrokom: "Keby Biden chcel, vojna by sa zajtra skončila!" Napísal začiatkom septembra list Olene Zelenskej, manželke prezidenta Ukrajiny, aby požiadala…

O mesiac budú voľby starostov, predsedov krajov i poslancov

0 icon

Bratislava 29. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Presne o mesiac sa budú na Slovensku konať spojené regionálne voľby. Prvýkrát budú voliči vyberať v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voľby sa budú konať 29. októbra, ľudia budú môcť voliť len v mieste svojho trvalého bydliska.…

Poľský minister zahraničných vecí upresnil, kedy môže NATO vstúpiť do vojny

0 icon

Varšava 29. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/MTI-Lajos Soos)   NATO môže vstúpiť do vojny, ak Rusko použije jadrové zbrane na území Ukrajiny, povedal poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMF FM "Doteraz nikto neuvažoval o možnosti použitia jadrových zbraní. V takejto situácii by bola odpoveď krajín NATO…

CNN priniesla informácie amerických spravodajských služieb k použitiu jadrových zbraní Putinom

0 icon

Moskva 29. septembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Riziko použitia taktických jadrových zbraní ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo vojne na Ukrajine je podľa amerických spravodajských služieb najvyššie od 24. februára, no stále je hodnotené ako nepravdepodobné. Informovala o tom CNN s odvolaním sa na zdroje Americká spravodajská komunita pozorne sleduje akékoľvek známky…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – NATO považuje úniky Nord Stream za sabotáž: Bude nasledovať značná reakcia

0 icon

Kyjev 29. septembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, TASR/AP-Leo Correa)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 12:24 - Zajtra o 15:00 sa má v Kremli uskutočniť slávnostný podpis zmlúv o vstupe…

Pri dopravnej nehode v Komárne prišiel o život 39-ročný policajt

0 icon

Komárno 29. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Nitriansky kraj)   Pri dopravnej nehode prišiel o život 39-ročný policajt. Nehoda sa stala v stredu (28. 9.) krátko po 15. hodine v mestskej časti Komárna Ďulov Dvor Vodička Mazdy 3 začala spomaľovať, vodič Renaultu Espace idúci za ňou taktiež spomalil. Za ním idúci vodič…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Boris Mesár

Prečo Západ obviňuje Moskvu zo sabotáže Nord Stream ?

0icon

Spomedzi všetkých krajín, ktorých sa sabotáž plynovodu Nord Streams priamo dotkla, bolo Švédsko prvou krajinou, ktorá začala vyšetrovanie.Dánsko a Nemecko mu pravdepodobne pomôžu. Rusko nebolo pozvané. Hoci je zrejmé, že dostať sa na dno Baltského mora bez účasti vlastníka plynovodu je nepravdepodobné. Okrem toho lídri

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

Armádny Magazín

USA poskytnú Ukrajine ďalších 18 raketových systémov HIMARS. Na víťazstvo potrebujú ešte 200 kusov

0 icon

Ukrajina, 29.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku masívneho palebného zásahu miest dočasného nasadenia 14. a 92. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny v obciach Dvurečnaja, Kondrašovka a Petrovka v Charkovskej

Mobilizácia, dezertéri a Kazachstan

0 icon

Kazachstan, 29.september 2022 (AM) – Ruský dezerčný exodus do Kazachstanu naberá na obrátkach. Podľa kazašských zdrojov sa od 21. septembra do 28. septembr

Ukrajina dostala šancu ukončiť vojnu. Západ ponúka Moskve výmenu za Zelenského

0 icon

USA, 29.september 2022 (AM) – Napriek pretrvávajúcemu konfliktu na Ukrajine Rusko urobilo niekoľko pokusov o dosiahnutie politického urovnania, ako aj množstvo výrečných a veľmi vážnych jednostranných krokov, ktoré niektorí považujú za gestá dobrej vôle. Nastal čas, aby Západ podnikol podobné kroky. To by však mohlo byť

Kadyrov označil výsledky referend za prirodzený vývoj politiky Kyjeva. Rusko je krok od matu USA na Ukrajine

0 icon

Čečensko, 29.september 2022 (AM) – Len jeden krok zostával Moskve, aby dala Spojeným štátom mat. Napísal o tom Edouard Husson, publicista francúzskeho vydania Le Courrier des Strateges. Francúzsky analytik si je istý, že Spojené štáty už nemajú priestor na manévrovanie. Ak sa regióny LĽR, DĽR, Cherson a Záporožie stanú súčasťou Ruskej federácie,…

Ako libanonskí šiíti spôsobili v roku 1983 americkej námornej pechote krvavý kúpeľ a prinútili ich rýchlo utiecť z krajiny

0 icon

Libanon, 29.september 2022 (AM) – Občianska vojna v Libanone /1975 - 1990/ zmenila túto kedysi kvitnúcu krajinu, ktorú prezývali Švajčiarsko Blízkeho východu, na nepoznanie. V krajine sa rozhorel náboženský konflikt medzi šiítmi, sunnitmi a kresťanmi, tento konflikt spoza hraníc riadili Američania a Izrael, ktorí sa obávali aj sunnitských Palestínčanov

FOTO DŇA

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Neon, je scéna z hudobného biografického dokumentárneho filmu s názvom Moonage Daydream o britskom hudobníkovi Davidovi Bowiem

Autor: TASR/AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali