Dušan Kováčik, bývalý šéf špeciálnych prokurátorov opísal svoje skúsenosti z väzby

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Pravnelisty/Foto:Pixabay)

 

Prinášame vám článok z portálu Právne listy, ktorý napísal Dušan Kováčik, ktorý bol do minulého roku šéfom špeciálnych prokurátorov a ktorý je momentálne vo väzbe, obvinený z viacerých trestných činov. Práve inštitútu väzby sa vo svojom článku Dušan Kováčik venuje

vazenie
Ilustračné foto

Dušan Kováčik vo svojom článku píše:

Pod­ne­tom nas­le­du­jú­ce­ho vy­jad­re­nia sú osob­né ná­zo­ry na pod­mien­ky roz­ho­do­va­nia o väz­be ako i vlas­tné skú­se­nos­ti s vý­ko­nom väz­by, do kto­rej som bol vza­tý na zá­kla­de uz­ne­se­nia sú­du zo dňa 25.10.2020, a to z ko­lúz­ne­ho a pre­ven­tív­ne­ho dô­vo­du. Väz­ba je fa­kul­ta­tív­nym za­is­ťo­va­cím in­šti­tú­tom, kto­rý nie je a nik­dy nes­mie byť po­va­žo­va­ný za trest. Väz­ba pred­sta­vu­je je­den z naj­zá­važ­nej­ších zá­sa­hov do ľud­ských práv, kto­rý je ap­li­ko­va­ný vo vzťa­hu k obvi­ne­ným pre­važ­ne v po­čia­toč­ných štá­diách vy­šet­ro­va­nia. Až po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a nás­led­nom vza­tí do väz­by sa v roz­ho­du­jú­cej mie­re ot­vá­ra pries­tor pre do­ka­zo­va­nie, v dôs­led­ku čo­ho sa dô­vod­nosť vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia buď potvr­dzu­je ale­bo vy­vra­cia

V dôs­led­ku tej­to sku­toč­nos­ti je mož­né in­šti­tút väz­by ap­li­ko­vať len prís­ne reš­trik­tív­ne, pri strik­tnom spl­ne­ní zá­kon­ných pod­mie­nok, zoh­ľad­ňu­júc mož­nos­ti nah­ra­de­nia väz­by, a to s oh­ľa­dom na sku­toč­nosť, že na ob­vi­ne­né oso­by sa vzťa­hu­je zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny tak, ako ju up­ra­vu­je Európ­sky do­ho­vor o ľud­ských prá­vach, Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky a mno­hé ďal­šie vnút­roš­tát­ne a me­dzi­ná­rod­né pra­me­ne prá­va vrá­ta­ne Tres­tné­ho po­riad­ku.

Zá­važ­nos­ti zá­sa­hu do osob­nej slo­bo­dy ob­vi­ne­né­ho zod­po­ve­dá pot­re­ba riad­ne­ho a pod­rob­né­ho od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia o väz­be vo vzťa­hu ku kaž­dé­mu vä­zob­né­mu dô­vo­du. Uz­ne­se­nie o väz­be nes­mie niesť zna­ky ar­bit­rár­nos­ti, neo­dô­vod­ne­nos­ti, pri­čom ne­vyh­nut­né je roz­hod­núť o väz­be na zá­kla­de kon­krét­nych sku­toč­nos­tí a nie­len na zá­kla­de abstrak­tnej úva­hy (viď napr. roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky III. ÚS 296/2016). Me­dzi zá­ru­ky, kto­ré vy­plý­va­jú z člán­ku 17 ods. 2 a 5 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky,to­tiž pat­rí prá­vo oso­by na ta­ké od­ôvod­ne­nie súd­ne­ho roz­hod­nu­tia, kto­ré pres­kú­ma­teľ­ným spô­so­bom, jas­ne a zro­zu­mi­teľ­ne dá­va od­po­ve­de na všet­ky práv­ne a skut­ko­vo re­le­van­tné otáz­ky sú­vi­sia­ce s pred­me­tom súd­nej ochra­ny. Prin­cíp spra­vod­li­vos­ti pri­tom za­vä­zu­je sú­dy, aby pre svo­je roz­hod­nu­tia pos­kyt­li dos­ta­toč­né a re­le­van­tné dô­vo­dy (ob­dob­ne napr. III. ÚS 374/09).

Pri­po­mí­nam, že exis­ten­cia pot­re­by zá­sa­hu do osob­nej slo­bo­dy v po­do­be vä­zob­né­ho stí­ha­nia mu­sí byť neus­tá­le skú­ma­ná a to tak z hľa­dis­ka prie­be­hu do­ka­zo­va­nia ako aj z hľa­dis­ka exis­ten­cie resp. tr­va­nia okol­nos­tí od­ôvod­ňu­jú­cich kon­krét­ny vä­zob­ný dô­vod. Európ­sky súd pre ľud­ské prá­va v mi­nu­los­ti nie­koľ­kok­rát za­ujal sta­no­vis­ko, že v zmys­le čl. 5 ods. 3 a 4 Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach sa­mot­ná exis­ten­cia a tr­va­nie po­doz­re­nia a ani zá­važ­nosť ob­vi­ne­nia po ur­či­tom ča­se nes­ta­čí na od­ôvod­ne­nie ďal­šie­ho tr­va­nia väz­by, resp. udr­ža­teľ­nosť napl­ne­nia jej dô­vo­dov (napr. roz­su­dok vo ve­ci Let­te­lier pro­ti Fran­cúz­sku). Uve­de­ná pre­mi­sa je od­ra­zom zos­tro­va­cej zá­sa­dy do­ka­zo­va­nia, pod­ľa kto­rej by sa pre úče­ly ďal­šie­ho tr­va­nia väz­by mal stu­peň po­doz­re­nia zvy­šo­vať po­sil­ňo­va­ním dô­kaz­nej si­tuácie.

Po­žia­dav­ka pres­kú­ma­nia hmot­ných pod­mie­nok („sub­stan­ti­ve require­ment“) zna­me­ná po­vin­nosť pres­kú­mať okol­nos­ti sved­čia­ce pre a pro­ti väz­be a s pou­ka­zom na práv­ne kri­té­riá roz­hod­núť, či sú da­né dô­vo­dy opod­stat­ňu­jú­ce väz­bu, ako aj pre­pus­tiť oso­bu na slo­bo­du, po­kiaľ­ta­ké dô­vo­dy neexis­tu­jú (napr. roz­su­dok vo ve­ci Schies­ser v. Švaj­čiarsko zo 4. 12. 1979). Tá­to po­vin­nosť za­hŕňa aj pres­kú­ma­nie od­ôvod­ne­nos­ti po­doz­re­nia zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, na zá­kla­de kto­ré­ho doš­lo k za­dr­ža­niu, a pres­kú­ma­nie, či za­dr­ža­nie a nás­led­ná väz­ba sle­du­jú le­gi­tím­ny účel (napr. roz­su­dok vo ve­ci Ilij­kov v. Bul­har­sko z 26. 7. 2001). Zdô­raz­ňu­jem, že zá­sa­du pre­zum­pcie ne­vi­ny v kon­texte per­ma­nen­tné­ho doh­ľa­du nad exis­ten­ciou vä­zob­ných dô­vo­dov je ne­vyh­nut­né strik­tne ap­li­ko­vať v kaž­dom štá­diu tres­tné­ho ko­na­nia.

Pr­vok zá­kon­nos­ti a pri­me­ra­nos­ti väz­by mu­sí byť ok­rem roz­ho­do­va­nia o väz­be prí­tom­ný i pri sa­mot­nom vý­ko­ne väz­by. Je nep­rí­pus­tné, aby v kon­texte zá­sa­dy pre­zum­pcie ne­vi­ny, bo­li ob­me­dzenia vo vý­ko­ne väz­by strik­tnej­šie ako vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy. Opä­tov­ne to­tiž pri­po­mí­nam, že väz­ba je za­is­ťo­va­cí in­šti­tút ,,ul­ti­ma ra­tio“ ap­li­ko­va­ný­na oso­bách, o kto­rých vi­ne resp. ne­vi­ne sa má eš­te len v bu­dúc­nos­ti roz­hod­núť.

Z hľa­dis­ka osob­ných skú­se­nos­tí mô­žem kon­šta­to­vať, že v rám­ci pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by sa ako jed­ným z naj­prob­le­ma­tic­kej­ších ja­ví ne­dos­ta­toč­ný kon­takt s oko­li­tým sve­tom. Vo vzťa­hu k umož­ne­niu te­le­fo­no­vať s mo­ji­mi ob­haj­ca­mi uvá­dzam, že žia­dosť o te­le­fo­no­va­nie mo­jim ob­haj­com (pod­ľa § 29 ods. 2 Vy­hláš­ky č. 437/2006 Z.z., kto­rou sa vy­dá­va Po­ria­dok vý­ko­nu väz­by) som v ús­ta­ve na vý­kon väz­by po­dal na prís­luš­nom tla­či­ve ús­ta­vu krát­ko po mo­jom vza­tí do väz­by na kon­ci ok­tób­ra 2020. Úda­je na žia­dos­ti o te­le­fo­no­va­nie ob­haj­com ove­ril vy­šet­ro­va­teľ dňa 19.11.2020, pri­čom tla­či­vo s ove­re­ný­mi údaj­mi na ob­haj­cov bo­lo do ús­ta­vu do­ru­če­né až na kon­ci no­vem­bra 2020. V dôs­led­ku uve­de­né­ho pos­tu­pu mi bo­lo umož­ne­né te­le­fo­no­vať s ob­haj­ca­mi prib­liž­ne až po me­sia­ci od vza­tia do väz­by.

Vo vzťa­hu k umož­ne­niu te­le­fo­no­vať ro­di­ne uvá­dzam, že žia­dosť o umož­ne­nie te­le­fo­no­vať man­žel­ke som po­dal v ús­ta­ve na vý­kon väz­by na kon­ci no­vem­bra 2020.V me­sia­ci de­cem­ber 2020 môj ob­haj­ca ur­go­val or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní v sú­vis­los­ti s roz­hod­nu­tím o žia­dos­ti o te­le­fo­no­va­nie man­žel­ke. Dňa 28. ja­nuá­ra 2021 som v Ústa­ve na vý­kon väz­by po­ža­do­val ur­gen­ciu mo­jej žia­dos­ti o te­le­fo­no­va­nie man­žel­ke, v dôs­led­ku čo­ho mi v ten is­tý deň v po­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách bo­lo pra­cov­ní­kom ús­ta­vu na vý­kon väz­by do­ru­če­né no­vé tla­či­vo s tým, aby som ho opä­tov­ne vy­pl­nil. Nás­led­ne mi v ten is­tý deň v pod­ve­čer­ných ho­di­nách ozná­mi­li pra­cov­ní­ci ús­ta­vu, že mo­ja žia­dosť o te­le­fo­no­va­nie bo­la schvá­le­ná a te­da, že mô­žem man­žel­ke te­le­fo­no­vať. Až na kon­ci ja­nuá­ra 2021 mi bol te­da or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní ude­le­ný súh­las te­le­fo­no­vať man­žel­ke. Prib­liž­ne pr­vé tri me­sia­ce vý­ko­nu väz­by som te­da ne­mal mož­nosť vô­bec te­le­fo­no­vať s ro­di­nou.

Vo vzťa­hu k osob­né­mu kon­tak­tu s ro­di­nou uvá­dzam, že s oh­ľa­dom na ak­tuál­nu pan­de­mic­kú si­tuáciu nie sú v ús­ta­ve na vý­kon väz­by po­vo­le­né osob­né náv­šte­vy ro­din­ných prís­luš­ní­kov, pri­čom ich účel by ma­li nah­rá­dzať tzv. vi­deo­náv­šte­vy, kto­ré pre­bie­ha­jú for­mou 20 mi­nú­to­vé­ho vi­deo­roz­ho­vo­ru s ro­din­ný­mi prís­luš­ník­mi pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej ap­li­ká­cie. Vi­deo­náv­šte­vu mi je umož­ne­né vy­ko­nať raz za ka­len­dár­ny me­siac po pred­chá­dza­jú­com súh­la­se or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní.

Pr­vý mož­ný ter­mín vi­deo náv­šte­vy po nás­tu­pe na vý­kon väz­by bol na kon­ci no­vem­bra 2020. Žia­dosť o po­vo­le­nie vi­deo­náv­šte­vy som pre­to v ús­ta­ve po­dá­val na za­čiat­ku me­sia­ca no­vem­ber 2020 v dom­nien­ke, že o žia­dos­ti by moh­li OČTK v ob­do­bí tak­mer jed­né­ho me­sia­ca roz­hod­núť. O žia­dos­ti však roz­hod­nu­té ne­bo­lo, a to i na­priek ur­gen­cii mo­jich ob­haj­cov. Pr­vý mož­ný ter­mín vi­deo­náv­šte­vy tak bol zma­re­ný. Vi­deo­náv­šte­va s ro­din­ný­mi prís­luš­ník­mi mi bo­la nás­led­ne po­vo­le­ná až prib­liž­ne v po­lo­vi­ci de­cem­bra 2020 a to až po ur­gen­cii or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pra­cov­ník­mi Ústa­vu na vý­kon väz­by a po opä­tov­nom vy­pl­ne­ní no­vej žia­dos­ti o vy­da­nie súh­la­su s vi­deo­náv­šte­vou. Ďal­šie vi­deo­náv­šte­vy sa ko­na­jú v inter­va­le raz za me­siac.

Zdô­raz­ňu­jem, že prá­vo na náv­šte­vy a ko­mu­ni­ká­ciu s ro­di­nou v ča­se vý­ko­nu väz­by up­ra­vu­je čl. 99 písm. a) Európ­skych vä­zen­ských pra­vi­diel a je tak­tiež sú­čas­ťou zá­klad­né­ho ľud­ské­ho prá­va na reš­pek­to­va­nie súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta v zmys­le čl. 8 Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv, ne­vy­ní­ma­júc ús­tav­nop­ráv­ny roz­mer toh­to prá­va v zmys­le čl. 19 ods. 2 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Frek­ven­ciou a for­mou náv­štev ro­din­ných prís­luš­ní­kov sa v mi­nu­los­ti za­obe­ral Európ­sky vý­bor na za­brá­ne­nie mu­če­nia a ne­ľud­ské­ho či po­ni­žu­jú­ce­ho za­ob­chá­dzania ale­bo tres­ta­nia (ďa­lej len ako ,,Európ­sky vý­bor“), kto­rý ako kon­trol­ný a do­zor­ný or­gá­ny Ra­dy Euró­py viac­krát skú­mal dodr­žia­va­nie práv uväz­ne­ných osôb v kon­texte Európ­ske­ho do­ho­vo­ru na za­brá­ne­nie mu­če­niu a ne­ľud­ské­ho či po­ni­žu­jú­ce­mu za­ob­chá­dzaniu ale­bo tres­ta­niu. Európ­sky vý­bor vo svo­jej sprá­ve o náv­šte­ve Slo­ven­ska vy­ko­na­nej v ro­ku 2000 kon­šta­to­val vo vzťa­hu k náv­šte­vám vä­zob­ne stí­ha­ných osôb ,,od­po­rú­ča­nie, aby sa prá­va na náv­šte­vy pre väz­ňov vo vý­ko­ne väz­by pod­stat­ne zvý­ši­li (napr. na 30 mi­nút kaž­dý týž­deň).“

Po náv­šte­ve Slo­ven­ska vy­ko­na­nej v ro­ku 2005 kon­šta­to­val Európ­sky vý­bor, že ,,Cie­ľom by ma­lo byť po­núk­nuť náv­šte­vy prib­liž­ne kaž­dý týž­deň as­poň na 30 mi­nút.“.Po ďal­šej náv­šte­ve Slo­ven­ska vy­ko­na­nej v ro­ku 2018 kon­šta­to­val Európ­sky vý­bor, že: ,,všet­ci väz­ni by ma­li mať ná­rok a v praxi aj mož­nosť us­ku­toč­niť mi­ni­mál­ne je­den te­le­fo­nic­ký ho­vor pri­me­ra­nej dĺžky týž­den­ne a na ek­vi­va­lent as­poň jed­nej ho­di­ny náv­štev­né­ho ča­su týž­den­ne(pod­ľa mož­nos­ti by ma­li mať mož­nosť pri­jať náv­šte­vu kaž­dý týž­deň).“

Z vy­ššie uve­de­né­ho zjav­ne vy­plý­va, že pod­mien­ky vý­ko­nu väz­by na Slo­ven­sku v kon­texte kon­tak­tu s oko­li­tým sve­tom aj na­ďa­lej nespĺňa­jú európ­ske kri­té­riá, a to i na­priek to­mu, že Slo­ven­ská re­pub­li­ka bo­la v sprá­vach Európ­ske­ho vý­bo­ru za tie­to ne­dos­tat­ky opa­ko­va­ne na­po­mí­na­ná.

Po nás­tu­pe na vý­kon väz­by bo­la lis­to­vá ko­mu­ni­ká­cia s ro­di­nou tak­tiež prob­le­ma­tic­ká. Lis­ty pri­jí­mam a od­osie­lam pod­ľa § 20 ods. 3 Zá­ko­na o vý­ko­ne väz­by pros­tred­níc­tvom or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní, kde list po­dlie­ha cen­zú­re resp. kon­tro­le, v dôs­led­ku čo­ho sa poš­to­vá ko­mu­ni­ká­cia znač­ne spo­ma­ľu­je. V pr­vých me­sia­coch vý­ko­nu väz­by tr­va­lo do­ru­če­nie lis­tu ro­di­ne prib­liž­ne 4 týž­dne. Nás­led­ne ďal­šie prib­liž­ne 4 týž­dne tr­va­lo, kým som obdr­žal od­po­veď od ro­di­ny na môj list.

Je te­da zrej­mé, že kon­ti­nui­ta ko­mu­ni­ká­cie s ro­di­nou pros­tred­níc­tvom lis­tov bo­la znač­ne ob­me­dze­ná. Mám za to, že týž­dne tr­va­jú­ca cen­zú­ra lis­tov vy­ko­ná­va­ná or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní v žiad­nom prí­pa­de ne­zod­po­ve­da­la zá­sa­de pri­me­ra­nos­ti a zdr­žan­li­vos­ti pod­ľa § 2 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, čl. I, bo­dy 1 a 3 Európ­skych vä­zen­ských pra­vi­diel a § 2 ods. 2 Zá­ko­na o vý­ko­ne väz­by.V in­ten­ciách uve­de­nej zá­sa­dy je pri­tom po­vin­nos­ťou vy­šet­ro­va­te­ľa pos­tu­po­vať pri vý­ko­ne kon­tro­ly ko­reš­pon­den­cie bez­od­klad­ne. Kon­takt s ro­di­nou resp. von­kaj­ším sve­tom tak, ako ho us­ta­no­vu­je čl. 99 Európ­skych vä­zen­ských pra­vi­diel, tak­bol i z hľa­dis­ka lis­to­vej ko­mu­ni­ká­ciev pr­vých me­sia­coch vý­ko­nu väz­by znač­ne na­ru­še­ný. K zrý­chle­niu lis­to­vej ko­mu­ni­ká­cie, schva­ľo­va­niu vi­deo­náv­štev a k schvá­le­niu žia­dos­ti o te­le­fo­no­va­nie man­žel­ke­doš­lo pa­ra­doxne až po úmr­tí gen. Mi­la­na Lu­čan­ské­ho.

Oso­bit­ne si do­vo­ľu­jem pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že po­čas vý­ko­nu väz­by som bol prís­luš­ník­mi ZVJS kon­tro­lo­va­ný v ce­le v inter­va­le prib­liž­ne raz za ho­di­nu a to cez deň ako i v no­ci. Kon­tro­la pre­bie­ha­la for­mou naz­re­tia cez prie­zor na dve­rách, pri­čom v no­ci bo­li tie­to kon­tro­ly spre­vá­dza­né roz­svie­te­ním svet­la. V ur­či­tých dňoch sa in­ten­zi­ta kon­trol zvý­ši­la v pol­ho­di­no­vých inter­va­loch. Za­žil som pri­tom ob­do­bie 5 dní a no­cí, ke­dy nep­retr­ži­te do­chá­dza­lo k pra­vi­del­nej kon­tro­le kaž­dú pol ho­di­nu a v no­ci sa­moz­rej­me aj roz­svie­te­ním svet­la. Uve­de­né kon­tro­ly s roz­sve­co­va­ním svet­la pred­sta­vu­jú znač­ný a nep­ri­me­ra­ný zá­sah do prie­be­hu vý­ko­nu väz­by, pri­čom spô­so­bu­jú vý­raz­ný spán­ko­vý de­fi­cit, kto­rý má v ko­neč­nom dôs­led­ku ne­ga­tív­ny vplyv na fy­zic­ké zdra­vie ako i na psy­chi­ku ob­vi­ne­né­ho.

V sú­vis­los­ti s opi­so­va­ný­mi kon­tro­la­mi a spán­ko­vým de­fi­ci­tom v dôs­led­ku kon­trol vo vý­ko­ne väz­by uvá­dzam, že Ná­rod­ným bez­peč­nos­tným úra­dom som bol pred­vo­la­ný za úče­lom ab­sol­vo­va­nia psy­cho­fy­zio­lo­gic­ké­ho ove­re­nia prav­dov­rav­nos­ti pod­ľa § 25 ods. 4 zá­ko­na č. 215/2004 Z.z. o ochra­ne uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov.

V uve­de­nom pred­vo­la­ní som bol vy­zva­ný, aby som sa dos­ta­vil do síd­la úra­du v Bra­tis­la­ve (i na­priek všeo­bec­ne zná­mej in­for­má­cii, že sa na­chá­dzam vo väz­be), pri­čom sú­čas­ťou pred­vo­la­nia bo­lo pou­če­nie, z kto­ré­ho ok­rem iné­ho vy­ply­nu­lo, že na úkon sa mám dos­ta­viť od­po­či­nu­tý, vy­spa­tý, na­koľ­ko vy­šet­re­nie mô­že tr­vať až 4 ho­di­ny, pri­čom môj zdra­vot­ný stav mu­sí byť v nor­me. Uve­de­né pou­če­nie v sú­vis­los­ti s ko­na­ním na Ná­rod­nom bez­peč­nos­tnom úra­de pô­so­bí po me­sia­coch ko­lúz­nej väz­by a pra­vi­del­ných (aj noč­ných) kon­tro­lách priam cy­nic­ky.

Na zá­ver si do­vo­ľu­jem pri­po­me­núť, že zá­kon­nosť a pri­me­ra­nosť väz­by je sú­čas­ťou kri­té­rií práv­ne­ho štá­tu sta­no­ve­ných Be­nát­skou ko­mi­siou, v zmys­le kto­rých ,,Nep­ri­me­ra­ná vy­šet­ro­va­cia väz­ba mô­že byť po­va­žo­va­ná za vy­slo­ve­nie pred­čas­né­ho úsud­ku o vi­ne ob­vi­ne­né­ho“.

Je ne­vyh­nut­né, aby uve­de­né kri­té­rium na­chá­dza­lo svo­je up­lat­ne­nie v praxi nie­len pri roz­ho­do­va­ní o väz­be ale i v me­dziach pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by.

JUDr. Du­šan Ko­vá­čik, PhD., pro­ku­rá­tor

Článok pôvodne vyšiel na portáli pravnelisty.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad mládežníckym festivalom EYOF 2022

0 icon

Banská Bystrica 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-JN)   Prezidentka Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF) 2022. Zástupcovia prezidentskej kancelárie už listom informovali organizačný výbor o rozhodnutí hlavy štátu. Informuje o tom na sociálnej sieti primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, podľa ktorého je to pre celý organizačný tím…

Šéf NAKA Branislav Zurian končí, o odchod požiadal sám

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Riaditeľ NAKA Branislav Zurian končí. Sám požiadal o odchod z funkcie aj z polície. Informuje portál HNonline.sk Spolu s uvoľnením z uvedeného postu požiadal aj o ukončenie služobného pomeru v Policajnom zbore, a to už k 15. máju. Správu aktualizujeme.

Európska únia pracuje na systéme cestovných certifikátov, chce to stihnúť do konca júna

0 icon

Brusel 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Yorgos Karahalis)   Keďže európske štáty postupne uvoľňujú prísne pandemické obmedzenia a mnoho ľudí by si tento rok chcelo dopriať slnečnú letnú dovolenku, Európska únia pracuje na implementácii systému certifikátov. Tie by mali opätovne umožniť voľný pohyb v únii a podporiť cestovný ruch už počas tohtoročných…

„Bude to ako s očkovaním proti chrípke.“ Očkovanie proti Covidu-19 bude potrebné opakovať, tvrdí český minister zdravotníctva

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-TASR/AP-Vadim Ghirda)   Preočkovanie ďalšou dávkou vakcíny proti Covidu-19 bude podľa českého ministra zdravotníctva Petra Arenbergera  nutné asi pravidelne, a to podobne ako v prípade očkovania proti chrípke Aj keď ešte nie sú dostupné presné dáta, s preočkovaním podľa českého ministra treba počítať a režim bude…

Miroslav Kollár vyčíta poslancom OĽaNO, že všetci nezahlasovali proti odvolaniu Kolíkovej. Blaha: Kolíkovú prefackala sama koalícia

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel, Jana Birošová/screenshot/TASR-Martin Baumann)   Nezaradený poslanec Miroslav Kollár, ktorý odišiel zo strany Za ľudí a pridal sa k mimoparlamentnej SPOLU, vyčíta poslancom OĽaNO, že všetci nezahlasovali proti odvolaniu Márie Kolíkovej (Za ľudí) Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽaNO) ešte pred hlasovaním povedal,…

Chmelár: Na Slovensku chýbajú lídri typu Zeman, Orbán, Putin. U nás vedie štát tretia liga

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Politický analytik Eduard Chmelár si myslí, že na Slovensku sa do vládnych a rozhodujúcich funkcii nedostávajú tí najlepší ľudia, ale len "tretia liga" a "bezzubé bábky" Chmelár znovu zopakoval tvrdenie, ktoré často používa vo svojich textoch, že v slovenskej politike chýbajú skutoční lídri.…

Bekmatov: „Naď sa snaží verejne zastrašiť riaditeľa Múzea SNP cez jeho pracovné miesto. Je odhodlaný ho profesne zlikvidovať“

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Už niekoľko dní sa diskutuje o tom, že ministerstvá obrany a kultúry sa dohodli, že Múzeu SNP v Banskej Bystrici prejde pod správu rezortu obrany ministra Jaroslava Naďa (OĽaNO). Podľa publicistu a šéfa hnutia Socialisti.sk Artura Bekmatova je jedným zo skutočných dôvodov tejto…

Alexander Zverev túži po dvojhre, štvorhre aj mixe na OH v Tokiu, avšak bez dlhej karantény

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Foto:TASR/AP/dpa-Sven Hoppe)   Nemecký tenista Alexander Zverev má veľké ambície na nadchádzajúcich grandslamových turnajoch Roland Garros aj Wimbledone, ale má aj špeciálnu túžbu. Na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu sa túži predstaviť až v troch súťažiach. Okrem mužskej dvojhry, kde patrí medzi svetovú špičku, chce skúsiť…

SaS nebude súhlasiť so zavedením osobitných tzv. transparentných účtov pre podnikateľov

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nebude súhlasiť so zavedením osobitných účtov pre podnikateľov, ktoré navrhuje ministerstvo životného prostredia. Tento návrh je podľa liberálov v rozpore s hospodárskou súťažou, preto túto tému plánujú otvoriť aj na koaličnej rade „Novela zákona o odpadoch, ktorú navrhuje…

Abstraktnosť stíhaných skutkov, ktorá neumožňovala brániť sa: Generálny prokurátor zrušil časť obvinení exsudcu Richarda Molnára

0 icon

Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zrušil v štyroch bodoch obvinenia bratislavského krajského exsudcu Richarda Molnára z kauzy Víchrica pre pokračovací zločin prijímania úplatku, sčasti spolupáchateľstvom, ako aj príslušnú časť nadväzujúceho uznesenia špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako si ministerka Kolíková natrúsila do vlastných úst!

0icon

Ako vieme, hlasovanie o jej zotrvaní na ministerskom kresle vyšlo v jej prospech, ale nie celkom jednoznačne i napriek tomu, že to predpovedal redaktor JOJ-ky Petrus, ktorý ako povedal včera v Novinách TV JOJ divákom, nezostane do konca nočného odvolávania, pretože víťaz dlhého tenisového zápasu je jasný a navyše svojim…

Mária Šamierová

Moje jednoduché postrehy - MY VY, VAŠI NAŠI…….

0icon

Neskutočne rozsiahle, časté a bezcieľne tlačovky zástupcov vlády a politických strán a nielen ich, vzbudzujú vo mne nemilé pocity  potvrdzujúce a  u niektorých rozširujúce poznatky a informácie o ich odbornej a morálnej   úrovni.  Zaujímavým je aj ich sledovanie a analyzovanie vystupovania, vyjadrovania a myšlienkových postupov. Prečo im poradcovia (asistenti, ktorí…

Boris Mesár

Začala sa vo Francúzku celoeurópska občianska vojna proti plánom globalistov na Európsky kalifát ?

0icon

V apríli 2021 napísali generáli vo výslužbe list Macronovi : „Hodina je pokročilá, Francúzsko je v nebezpečenstve, čelí hneď niekoľkým smrteľným hrozbám“ – takéto sú úvodné slová listu, ktorý prezident Macron aj s podpismi obdržal 14. apríla tohto roku. Signatári varujú pred vypuknutím rasových nepokojov a hovoria, že v krajine…

Tony Belohorec

Rusi sa zmietajú v bolestiach. Poďme si do nich kopnúť aj my

0icon

Strávil som analýzou ľudskej povahy takmer celý život a nemyslím si, že existuje ľudské konanie, ktoré by ma prekvapilo, v zmysle - ohúrilo, preto, lebo som sa s ním alebo podobným typom dodnes nestretol. Na druhej strane, je pravda, že mentálne vzruchy dnes ľuďom ubližujú natoľko, že potrebujú terapiu. Ak…

Ivan Lehotský st.

O vlastenectve trochu ináč

0icon

Dennodenne nás naša vláda, „najlepšia“ v histórii, kŕmi hoaxmi (používam jej súčasnú terminológiu) o agresívnom Rusku, o strašnej pandémii, o úžasných perspektívach obnovy štátu, atď. Nepočul som však, že by sa táto skvelá vláda niekedy venovala inej veľkej a potrebnej téme – vlastenectvu. Od roku 2011 je v Organizácii spojených…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

0 icon

Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

Bomba na svetovej výstave - Kto ju nastražil? 1. časť

0 icon

Prinášame vám ďalšiu minisériu článkov s názvom Bomba na svetovej výstave. Dňa 4. júla 1940 vybuchla v britskom pavilone na svetovej výstave v New Yorku časovaná bomba. V tej dobe Spojené štáty napriek miernemu zlepšeniu ekonomickej situácie vďaka hospodárskej politike F. D. Roosevelta prezývanej Nový údel viazli v kríze, takže prezident pokladal svetovú výstavu za…

TOP10+: Veci, ktoré mala za ZSSR každá domácnosť, no dnes už ich spozná málokto

0 icon

Od kolapsu ZSSR uplynulo takmer 30 rokov. Zdá sa, že za takú dlhú dobu by sa mali veci v našich domovoch vymeniť niekoľkokrát, ale nie. Koľkokrát nájdeš aj ty doma objekty pripomínajúce minulosť zapatrošené v skrinkách alebo u babky v dome? Pre dospelých aj obyčajný pohľad na tieto veci môže…

TOP10: Ako vyzerajú produkty skôr, ako si ich kúpiš? 2. časť

0 icon

Coca-Cola predáva každý deň viac ako 1,9 miliardy porcií v 200 rôznych krajinách, a napriek tomu pred výrobou nevyzerá ako nápoj, ktorý kupujeme v obchode. Existuje veľa ikonických výrobkov vyrobených z ingrediencií, o ktorých by sme možno nikdy nepomysleli, že sa používajú na tieto produkty. Napríklad lak na nechty je len kúsok látky z bavlny pred spracovaním 6.…

Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

0 icon

V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

Vo svete IT

Zdieľate na Facebooku články ešte predtým, ako si ich prečítate? Sociálna sieť chce dať tomu stopku. Pozrite sa ako!

0 icon

Mnohí z nás často reagujú nerozvážne, či bez rozmyslu. Prípadne si tvoria názory len na základe neúplných a čiastkových informácií. Ide konkrétne o rôzne útržky textov, či obrázkov. Častokrát ich dokonca aj zdieľame. Zatiaľ čo v mnohých prípadoch môže ísť o neškodné zdieľania, tak tento spôsob zdieľania informácií môže rovnako…

YouTube chce sprostredkovať cudzojazyčný obsah v rodnom jazyku diváka. Ako to chce dosiahnuť?

0 icon

YouTube server je v súčasnosti najväčším video serverom na svete, kde nájdeme videá od výmyslu sveta. Od vtipných videí, cez vzdelávacie, až po rôzne recenzie, či zaujímavosti. Má to však jeden háčik, ktorým je jazyková bariéra. Mnohé kvalitné videá sú totiž dostupné len v natívnom jazyku tvorcov obsahu, čo je…

AnTuTu aktualizovalo rebríček najvýkonnejších smartfónov. Má prekvapivého víťaza. Ako ste dopadli vy?

0 icon

Spoločnosť AnTuTu len niekoľko dní dozadu aktualizovala čínsky rebríček najvýkonnejších smartfónov. Mnohí z nás očakávali, že sa na jeho čelo postaví zariadenie Mi 11 Ultra. Nestalo sa tak. Spoločnosť Xiaomi aj napriek neúspechu Mi 11, mala dôvod na radosť. Rebríček totiž ovládol smartfón Black Shark4 Pro. Najnovšie AnTuTu aktualizovalo globálny…

Skylab je jedinou vesmírnou stanicou, ktorá dostala pokutu: Ako sa jej to podarilo?

0 icon

Vesmírna stanica Skylab bola prvým projektom orbitálnej stanice americkej NASA, ktorá odštartovala zo zeme 14. mája 1973, hovorí YouTube kanál SciShow Space. Celá stanica bola v skutočnosti raketový booster rakety Saturn IV-B, ktorý bol prerobený tak, aby mohli vo vnútri žiť astronauti. V tej dobe ale stanica poskytovala oveľa viac miesta…

Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

0 icon

Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

Armádny Magazín

Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

0 icon

Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

0 icon

Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

„Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

0 icon

Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

0 icon

Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

0 icon

Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali