Svätý Gregor Veľký – pápež, ktorý žil ako ponížený sluha sluhov Božích.

Svet 22. októbra 2017 (HSP/Foto: wikipedia)

 

Svätý Rehor pápež, pre jeho obdivovanú svätosť a učenosť, ako i pre iné slávne skutky nazývaný „Veľkým“ , narodil sa v Ríme okolo roku 540. Otec jeho, Gordian, vážený senátor rímsky, vstúpil po Rehorovom narodení do stavu duchovného a zomrel ako jáhen. Jáhni ,mali za povinnosť opatrovať chudobných a Gordian bol chudobným i nemocným pod jeho opaterou opravdivým otcom. Matka jeho Silvia zomrela tiež ako svätá. Keď teda už jeho rodičia viedli tak svätý život, nie je sa čo diviť, že i Rehor, ich príkladom povzbudený, po rovnej svätosti zatúžil

Pápež svätý Gregor I.

Rehor, nadaný od prozreteľnosti božskej výnimočnými vlohami, tak veľké pokroky činil vo všetkých vedách, či to božských lebo svetských, že obrátil na seba pozornosť i samého cisára. Sotva mu bolo 34 rokov, už ho cisár Justín povýšil za starostu mesta Ríma. Bola to prvá a najvyššia hodnosť vo veľkom tomto meste. Rehor , ale plnil úrad svoj s najväčšou obozretnosťou i spravodlivosťou, k úplnému uspokojeniu nielen cisára ale i rímskeho ľudu, ale vznešenosť a výška obsiahnutej hodnosti, moc i vláda v ruky mu zložená, spokojnosť mocnárova, lichotenie mešťanov i poddaných hrozili podvrátiť jeho predtým tak nábožnú myseľ. Početné starosti a práce k úradné nedopúšťali mu potrebného času  k modlitbám a táto chyba , ako i rozjímanie o márnosti sveta s celou jeho slávou a rozkošou, primäli  ho k tomu , že po smrti svojho otca, k všeobecnému podivu a úžasu zložil svoj vznešený úrad, vyzliekol hodvábne, zlatom vyšívané a drahými kameňmi vysádzané úradné rúcho, predal drahocenné náradie a velikánsky svoj majetok vynaložil k dobročinným účelom. Na svojich sicílskych statkoch založil šesť kláštorov, siedmy vo svojom paláci v Ríme. Do tohto vstúpil roku 575 sám, čo ponížený brat, oddajúc sa celkom nábožným cvičeniam, modlitbe a rozjímaniu.

V  tých nespokojných časoch kláštory boli jediným útočišťom chudobných a opustených, jedinou bezpečnou skrýšou proti spustnutiu vo vedách i mravoch. Rehor teda uložil si majetok svoj na bohaté úroky. Čo mních žil tak pokorne a poslušne, že by v ňom nikto nebol tušil nedávneho starostu vznešeného mesta Ríma. Zvláštne si obrúbil, čo teraz mnohí kresťania až veľmi nenávidia –  svätý pôst. Za opáta súc od bratov vyvolený, postil sa tak prísne, že si tým konečne nebezpečnú žalúdkovú nemoc pritiahol. Súc predstaveným kláštora, nič mu neležalo na srdci tak veľmi, ako verné a svedomité zachovávanie rehole, a trebárs i býval k iným chybám a slabostiam šetrný a zhovievavý, každé prestúpenie a narušenie rehole, sv. Benediktom vyznačenej, trestal prísne a bezohľadne. Uvediem len jeden toho príklad. Rehoľný lekár, menom Justus, ťažko onemocnel. Pracujúc k smrti, zdôveril sa spolubratovi, ktorý ho opatroval, že má tri zlaté peniaze, ale dobre schované, lebo rehoľa zapovedala im mať peniaze u seba. Povesť o tom počala obiehať kláštorom , a bratia dali sa tie peniaze hľadať, až ich našli v pohári liekom naplnenej. Rehor spravodlivou rozhorčenosťou nad tým jatý, zakázal bratom chodiť k nemocnému, nesmel ho navštevovať a opatrovať len jeden jediný k tomu vyznačený. Keď sa o tomto Justus dozvedel, jala ho úzkosť a vyznal oľutoval srdečne svoje prestúpenie. Keď zomrel , dal ho Rehor pochovať na mieste menej príslušnom a jeho tri peniaze s ním. To učinilo na mníchov hlboký dojem, čo ovšem docieliť chcel, aby sa tak na budúce báli prechovávať peniaze u seba.

Rehor sa cítil v kláštornej samote veľmi šťastlivým, a ešte ako pápež často spomínal oné blahé časy, ktoré prežil v kláštore na modlitbách, v duchovnom rozjímaní a iných posvätných cvičeniach. Hospodin však uznal za dobré, postaviť ho čo žiariace svetlo na svietnik. Už pápež Benedikt I. povolal ho z tichej kláštornej izby a vymenoval kardinálom. Nastúpivší potom pápež Pelagius 11. posial ho roku 579 za vyslanca na cisársky dvor carihradský. Rehor odobral sa s niekoľkými rehoľníkmi do hlavného gréckeho mesta, kde všetkým očakávaniam skvele zodpovedal a krátkym časom získal si priazeň nielen cisárovu, ale i gréckych biskupov. Súc roku 585. naspäť  povolaný, a túžiac úprimne za kláštorným životom, vyprosil dovolenie, navrátiť sa k svojim do kláštora. A vtedy sa stalo, že vyjdúc v Ríme na trh zazrel medzi vystavenými tam na predaj otrokov troch veľmi pekných chlapcov. Na otázku, odkiaľ sú, odpovedali chlapci, že sú Angličania. Driečna ich postava, ich svetlé vlasy a modré oči pohli svätého k milosrdenstvu, a keď počul, že ich vlasť dosiaľ ešte spí v pohanskej tme, povzdychnúc zvolal:

„Tak krásne stvorenia mali byť väznené ešte ďalej v moci diabolskej a tak pekné tváre ešte zbavené byt milosti Božej!“

A hľa , táto udalosť dala pôvod mnohým neskorším pohnutiam. Lebo Rehor vrátiac sa k pápežovi, na skutku prosil o dovolenie odplaviť sa do Anglicka a tam hlásať pohanom sv. Evanjelium, a ako náhle dovolenie dostal , vystrojil sa ihneď s niekoľkými bratmi na cestu. Ale sotva sa ľud o tom dozvedel, že Rehor opustil rímske pobrežie a plaví sa za more, zhŕkol sa pred pápežským palácom a volal:

„Svätý Otče, čo si to len učinil, že si prepustil Rehora ? Rím je teraz vystavený zlému osudu, a nás si všetkých do zármutku uvrhol!“

Pápež teda poslal ihneď za sv. Rehorom, ktorý bol už tri dni na ceste, a prísne mu naložil, aby sa bez odkladu vrátil domov. Svätý Rehor s ťažkým srdcom, ale bez zdráhania počúvol námestníka Kristovho a obrátil sa naspäť. Bol on radou Božou k iným veľkým skutkom povolaný.

V mesiaci novembri roku 589 rozvodnila sa v Ríme rieka Tiber a zaplavila mesto. Na to vypukla morová rana n meste i okolí a nebolo domu , ani údolia kam by nebola vnikla. Pustošiac povetrie smrtonosným zápachom, rozširovala na všetky strany biedu a nemé zúfanie. Hneď medzi prvými padol strašnej tejto chorobe v obeť i sám pápež Pelagius II. V  takýchto krušných časoch nemohlo mesto ostať bez starostlivého Otca a biskupa, zišla sa ihneď rada mestská, kňazstvo i ľud, zvolili pápežom opáta Rehora. On síce zdráhal vysokú túto hodnosť prijať, písal i samému cisárovi do Carihradu, aby voľbu nepotvrdil, a v nádeji, že cisár jeho prosbu vyslyší , zostal v Ríme a vynaložil čo mohol k potešeniu utrápeného ľudu. Chodil medzi mŕtvolami po uliciach , zhromažďoval okolo seba veriaci ľud, povzbudzoval ho k modlitbe a ku skrúšenému pokániu. Ľud poslúchol jeho hlasu a tiahol v  zástupoch, s modlitbou a nárekom, z kostola do kostola. Aby však do týchto prosebných sprievodov nejaký poriadok uvedený bol, nariadil svätý, aby sa veriaci podelili na sedem čiastok, a vyjdúc v sprievodoch z rozličných kostolov zároveň , aby sa v chráme Panny Márie, zvanom „Maggiore“.  On sám viedol sprievod kňazský, keď šli okolo náhrobného pomníka cisára Hadriana, videl Rehor stojaceho na ňom anjela, ktorý na znamenie, že hnev Boží je ukojený a morová rana prestáva, zastrčil meč svoj do pošvy. Pomník tento , v podobe hradu vystavený, menuje sa dnes „hradom anjelským”.  Mor skutočne prestal a na pamiatku tejto udalosti vykonávajú sa každoročne v cirkvi katolíckej  verejné sprievody na sv. Marka.

Medzi tým došlo z Carihradu cisárske potvrdenie. Na čo Rehor, ujdúc z mesta, ukrýval sa v horách. Ale prst Boží vyzradil jeho útulok, ako povesť praví ohnivým stĺpom, ktorý sa nad úkrytom Rehorovým vznášal. Hľadajúci ho ľud, veľmi potešený, viedol ho s veľkým plesom do chrámu, kde sv. Rehor za rímskeho biskupa a pápeža vysvätený bol dňa 3. septembra roku 590. Že sa Rehor tak prílišne zdráhal tejto najvyššej hodnosti, treba pripísať nielen preveľkej jeho poníženosti, ale zlým časom, panujúcim vtedy po celom Taliansku. Mesta i dediny boli zrúcané, role znivočené, ľud zúbožený, pyšné mesto Rím, ktoré kedysi vládlo celým svetom, skľúčené, jeho paláce a staviská v rumoch. O celé. toto svetové mesto i jeho okolie starať sa musel vtedy výlučne biskup a pápež rímsky. V takýchto časoch vstúpil Rehor na trón pápežský a ťažkým povinnostiam tam vysokého tohto úradu zodpovedať bolo teraz jeho najväčšou úlohou. Podržiac prostý rehoľný šat, vedúc kláštorný život i ako pápež, pomáhal núdznym a ubiedeným nad všetku nádej a očakávanie.

„Chudobným bude sa ohlasovať Evanjelium“, to vystavil Spasiteľ za znak svojho božského vyslania , a preto i Rehor za prvú povinnosť svojho apoštolského povolania držal, radostnú zvesť, potešenie a pomoc poskytovať núdznym. Tisíc a tisíc chudobným udeľoval každý prvý deň v mesiaci mäso, ryby,_ olej, múku, syr, chlieb, víno a iné k životu potrebné veci, nemocným a neduživým posielal každodenne plné vozy vareného jedla, a u svojho stola kŕmil každý deň dvanásť pocestných, medzi týmito ako si to vďačný jeho ľud vyprával  – raz i samého Spasiteľa. Obyvateľov i v meste i po krajine pred utláčaním nesvedomitých toho času úradníkov cisárskych, Rím, ktorý on vždy považoval za svoje vlastné mesto, oslobodil dvakrát svojim príhovorom pred nepriateľským národom longobardským, ktorý vtedy plieniac a boriac všetko, čo im Pod ruku prišlo, vrazili do Talianska. A kým jedno rameno povznášal k ochrane nad Talianskom, druhým ramenom zasiahol až ďaleko za more, a na vzdialených anglických ostrovoch rozsieval semä viery. Vrelá jeho túžba, získať chrabrých Angličanov, nevyhasla nikdy v jeho duchu. Lebo ako pápež ta už cestovať nemohol, vystrojil ta vtedy roku 569 opáta Augustína so štyridsiatimi druhmi. Títo však dojdúc cestou do Francúzska, zľakli sa na vyslyšané tam reči ohromných ťažkostí a krutých nebezpečenstiev, aké ich uprostred barbarských týchto národov očakávali, tak veľmi, že stadiaľ prosili aby im dovolil vrátiť sa domov. Rehor však povzbudil malomyseľných a odkázal im, aby sa nedali zastrašiť rečami ľudí chabých a neštítili sa nerestí za Krista, lež dôverujúc v Boha, chopili sa diela apoštolského. Oni v skutku nasledovali napomenutie a radu svätého pápeža, preplavili more a ohlasovali sv. Evanjelium s toľkým prospechom, že sotva minulo niekoľko rokov, v krajine tejto prv celkom pohanskej povstalo viac biskupstiev. I ak je už veľká zásluha pred Hospodinom, priviesť čo len jednu dušu k spásonosnej viere, akú cenu potom musí mať pred ním upravenie celého veľkého , národa na cestu spasenia!

Múdre a obozretne spravoval sv. Rehor i záležitosti cirkevné. Prísne bdel predovšetkým nad cirkevnou kázňou. Proti výstupkom a nadužívaniam pozdvihol sa s celou vážnosťou. Vo Francúzsku a Španielsku nariadil vydržovať cirkevné synody tým cieľom, aby rozličné chyby a nemravnosť , hlavne zakupovanie svätých úradov, aké sa tým časom v tieto krajiny boli vkĺzli, zahatené a vykorenené byť mohli.  Kláštorom,  ktoré následkom stálych nepokojov boli klesli, ustanovil výborné predpisy a od mníchov žiadal nado všetko prísne zachovávanie rehoľných pravidiel. Bol on, ako ho menovali, opravdivý „otec mníchom.“

Nesmrteľných zásluh nadobudol si sv. Rehor zdokonalením cirkevných obradov (liturgie) a opravením spevu cirkevného. Spôsob bohoslužieb vyvinul sa behom storočí rozlične podľa rozličných miest, časov a národných obyčajov, takže skoro každý národ, každý okres, ba každá väčšia obec pri bohoslužbách odchylné poriadky a obyčaje zachovávala. Avšak jednota vo viere požadovala nutne  i jednotu v obradoch cirkevných.  Sv. Rehor podujal toto veľké dielo. On preskúmal modlitby obrady jednotlivých cirkví, aby čokoľvek čulá viera a vrelá pobožnosť prastarých časov skutočne pekného a vznešeného splodila , podržal a ustálil , naproti tomu však všetko, čo sa kde behom časov do bohoslužieb vkĺzlo menej pekného a vkusného. Týmto spôsobom obohatil on bohoslužby tými vznešenými obradmi, ktoré až po dnes trvajú v cirkvi svätej.

K pozdvihnutiu pobožnosti a chcejúc bohoslužby učiniť slávnymi a dojemnými, zaviedol prekrásny a srdce jemný spev, ktorý sa po dnes nazýva spevom „gregorianským“. K tomuto cieľu založil spevácke školy, kde sa chlapci vo speve vyučovali a cvičili.

A on, čo ako ťažkými prácami zasypaný, vedel si predsa vždy nájsť času, aby do školy zájsť a chlapcov sám vyučovať mohol. Táto spevácka škola trvala i po ňom ešte za 300 rokov. Lebo i vtedy  ešte ukazovali palicu, ktorou neposedným chlapcom hrozieval, a i pohovku , na ktorej sedával, kým chlapci spievali.

Veľký tento pápež nikdy ináč než skromne myslieval o sebe , chvály a lichotenia boli mu protivné. Keď  carihradský patriarcha Ján, mylne sa nazdávajúc, že Longobardi Rím rozborili a katolícke kresťanstvo po talianskej zemi vyhubili, osoboval si vo svojej namyslenosti názov „všeobecného biskupa“, protivil sa tomu ovšem sv. Rehor, lebo len rímsky biskup ako pápež je biskup všeobecný. Napomenul teda namysleného patriarchu najprv po dobrom, a vidiac že láskavé napomenutie neosoží, aby jeho pýchu zahanbil, pridal si krásny názov:

„Gregorius Papa, servus servorum Dei, t. j. Rehor pápež, sluha sluhov Božích. Tým chcel povedať: že pápež, aj keď najvyššiu dôstojnosť v cirkvi svätej zastáva, predsa všetkým, i tým najmenším veriacim slúži, lebo o ich duchovné spasenie starať a s vynaložením všetkých svojich síl podporovať ich musí. Tento krásny názov prijali po ňom všetci pápeži až po dnešnú dobu, dajúc tým svetu nasledovania hodný príklad pokory.

Posledných päť rokov prežil veľký pápež v neustálych nemociach a bolestiach, ale vzdor tomu neustal starať sa o cirkev ako predtým. Nevládajúc zodvihnúť sa s postele, dal si povolať tajomníkov i pisárov k sebe a predriekal im listy, ktoré buď čo odpovede, lebo čo rozkazy na rozličné strany rozoslané byť mali. Roku 604. zomrel v Pánu a pochovaný bol v chráme sv. Petra. Raz nemajúc už ničoho pri ruke, čo by chudobnému o podporu prosiacemu dať mohol, než jediný a posledný strieborný tanier, vzal a dal mu ho. Odvolaný teraz I k odplate do nebies, našiel tam viac než strieborný tanier korunu totižto slávy večnej.

Sv. Rehor je zrkadlom života každému a kresťanovi, ktorý usiluje sa nasledovať slová si Spasiteľove: «Buďte dokonalí, ako Otec môj v nebesiach dokonalý je“.

On opovrhol bohatstvom, pohodlím , vyznačením, v ktorých bol od mladi vychovaný, a len zo synovskej poslušnosti oproti Bohu prijal po dlhom zdráhaní sa vládu nad cirkvou. Avšak i v tejto najvyššej hodnosti ponížený bol pred Bohom a pred ľuďmi. Nič na svete nemiloval viacej, než chudobu a samotu., Nemoce a iné neresti života považoval za milosť Božiu. K smrti bol vždy hotový. Takto ukázal svetu skutkom, šťastlivým môže byť len ten, kto žije Bohu a vládne jeho milosťou i láskou. Nech teda nasleduje sv. Rehora každý predstavený, nech sa považuje byť sluhom svojich poddaných, nech je hotový pre nich ku každej obeti, nech svoju vážnosť a práva, ktoré sú mu nad nimi dané, obracia ku cti a chvále Božej a k prospechu svojich blížnych, nech oproti druhým nikdy nie je pyšný alebo tvrdého srdca. Veď i sv. Pavel bol by mohol rozkazovať, a on predsa veriacich prosí pre lásku a vľúdnosť Ježiša Krista. Rovne tak i sv. Ján apoštol praví:

„Deti moje, ak milujete Ježiša Krista, plňte čo vám odporúčam.“

Sv. Rehor nasledoval stopy sv. apoštolov. Bodaj by sa snažil každý kresťan plniť, čo veľký tento pápež povedal v jednej svojej reči:

„Nemožno vám zriecť sa všetkého, čím tu na svete vládnete, podržte si svoje pozemské statky, ale tak, aby vás ony nepripútali k zemi ako otrocké reťaze, lež naopak, požívajúc tieto dary, snažte sa všemožne po statkoch a pokladoch večných. Duša Bohu v láske oddaná túži len po tom, čo je milé Bohu. Preto sa jej všetko, v čom pred tým slasť nachádzala , protiví a nič na svete tomto nie je v stave úplne zadosť učiniť jej túžbam. Oheň lásky po nebeskom šťastí zožerie v srdci každú hrdzu hriešnej túžby a tak stane sa duša spôsobnou, prijať a uhostiť v útrobách svojich milovaného Pána.

Karol Jerguš

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Saudskoarabský princ označil Chameneího za Hitlera Blízkeho východu

Teherán 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Presidency Press Service)   Irán označil za "nezrelého" saudskoarabského korunného princ Muhammada bin Salmána, ktorý predtým nazval iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího Hitlerom Blízkeho východu. Informovala o tom spravodajská televízia BBC. Vo vojne slov medzi oboma regionálnymi mocnosťami, ktorými sú Irán a Saudská Arábia, iránske…

Raši k výmene ministrov: Začul som to, ale zatiaľ je to iba informácia, ktorá prechádza médiami

Bratislava 24. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič sa rozhodol odísť z vedenia vládnej strany po tom, čo boli medializované informácie o jeho možnom odvolaní na decembrovom sneme. Správu zverejnili Aktuality.sk. Od volieb do VÚC na začiatku novembra je tak prvým členom úzkeho vedenia…

Líder samozvanej Luhanskej ľudovej republiky odstúpil

Luhansk 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Sergei Grits)   Vodca proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igor Plotnickij v piatok rezignoval. Oznámil to minister štátnej bezpečnosti LĽR Leonid Pasečnik, ktorý dočasne preberá jeho funkciu. "Igor Plotnickij dnes rezignoval kvôli zdravotným problémom, ktoré sú následkom početných bojových zranení a otrasu mozgu. V súlade…

Pri pokuse o lúpež na juhu Brazílie postrelili americkú diplomatku

Sao Paulo 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Felipe Dana)   Pri pokuse o lúpež na juhu Brazílie postrelili americkú diplomatku. S odvolaním sa na tamojšiu políciu o tom v piatok informovala agentúra AP. Federálna diaľničná polícia uviedla, že na auto s vicekonzulkou Stephanie Bohlenovou a mužom, ktorého identifikovali ako jej partnera, zaútočili…

VideoPolícia na londýnskej stanici metra zasahovala po správach o výstreloch

Londýn 24. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ  (TASR/HSP/Foto:Daily Mail U.K Twitter)   Polícia zasahuje na londýnskej stanici metra Oxford Circus, kde došlo k zatiaľ bližšie nešpecifikovanému incidentu. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC, podľa ktorej ľudia zo stanice utekali. Stanica sa nachádza v centre Londýna. Polícia varovala obyvateľov, aby sa…

Teroristi útočili v mešite: Egyptský prezident sľúbil odvetu, čin odsúdili aj Trump a Putin

Káhira 24. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Amr Nabil/Twitter)   Útok vodsúdili aj OSN a pápež Bezpečnostná rada (BR) OSN a generálny tajomník OSN António Guterres odsúdili piatkový teroristický útok na šiitskú mešitu na severe egyptského Sinajského polostrova, ktorý si vyžiadal najmenej 235 mŕtvych a desiatky zranených. Informovala o tom agentúra AP.…

Z cirkusu v Paríži utiekol tiger, museli ho zastreliť

Paríž 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/The Canadian Press, Jeff McIntosh)   Polícia v západnej časti francúzskej metropoly zastrelila v piatok tigra, ktorý utiekol z cirkusu. Informoval o tom britský denník Daily Telegraph. Správy o tom, že z cirkusu utiekol tiger, zverejnila rozhlasová stanica France Info po tom, čo spoločnosť RATP prevádzkujúca…

Litovská prezidentka predpovedala Ukrajine “dlhú cestu” do Európskej únie

Litva 24. novembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Ukrajina musí prekonať dlhú cestu pre to, aby sa stala členom Európskej únie, oznámila litovská prezidentka Dalia Grybauskaiteová. Zároveň poznamenala, že Brusel podporí európske ambície Kyjeva. "Samozrejme, či budú pripravení a len čo budú pripravení," povedala Grybauskaitevá  novinárom pred summitom Východného partnerstva. Ukrajinská…

Tusk: Závery summitu Východného partnerstva nie sú proti záujmom Ruska

Brusel 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Christian Hartmann)   Európska únia a šesť krajín východnej Európy zo skupiny Východného partnerstva sa na piatkovom summite v Bruseli dohodli na posilnení vzájomných vzťahov. Predseda Európskej rady Donald Tusk v tejto súvislosti zdôraznil, že snahy o posilňovanie tohto partnerstva nie sú namierené proti Rusku. Lídri…

Írsku hrozí pád vlády, opozícia chce vysloviť nedôveru vicepremiérke

Londýn 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Frances Fitzgerald Twitter)   Írska hlavná opozičná strana podala v piatok návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády Frances Fitzgeraldovej. Tri týždne pred rozhodujúcim summitom EÚ o brexite tak Írsku hrozí pád menšinovej vlády, informovala agentúra AP. Strana Fianna Fáil požaduje odstúpenie Fitzgeraldovej z dôvodu jej účasti…

Čo si dáte dnes večer? Psychológovia vysvetlili, aké druhy alkoholu vyvolávajú zvýšenú agresivitu

Svet 24. novembra 2017 (HSP/sputnik/Foto: TASR/AP-Michael Probst)   Britskí psychológovia potvrdili rozšírený názor, že každý typ alkoholu je spojený s istým druhom emócií a náladou. Zistili, že vodka a jej „príbuzní“ najčastejšie vyvolávajú u človeka agresivitu, tvrdí článok v magazíne BMJ Open „Celé storočia trvajúca história rumu, vodky, džinu a…

Vedci varujú pred používaním ústnych vôd. Môžu viac uškodiť ako pomôcť

USA 24. novembra 2017 (HSP/sputnik/Foto: TASR)   Prostriedok k vyplachovaniu ústnej dutiny môže ničiť užitočné baktérie, brániace rozvoju obezity a diabetu. K takému záveru došli vedci z Harvardskej univerzity a Univerzity v Portoriku, podľa webu Science Direct Počas experimentu skúmali priebeh choroby 1206 osôb vo veku 40-65 let, trpiacich obezitou,…

Vybrali sme z blogu

Názory a stanoviská o súdnictve 1/5. Neuveriteľné praktiky vymáhačských firiem! Bónus, Slovensko nemá datové schránky!

Na počudovanie začnem od konca, Slovenské súdnictvo eviduje vyše 2 milióny exekúcii, rozhodovanie je priam rituálne bez ohľadu na dôvody, ako vo výrobnej linke na bežiacom páse. Zaoberá sa vôbec niekto príbehmi občanov? Ministerstvo spravodlivosti nie je o spravodlivosti, ale o zákonnosti, bez ohľadu na to, či sú zákony dobré alebo zlé, úspešný je ten, ktorého…

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom SR, čo chystá EÚ. Časť II.

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> EÚ je podľa Donalda Tuska garanciou slobody, dôstojnosti, demokracie a nezávislosti. Sú to samé prázdne slová, len aby pomáhali masírovať ľudské mysle. Už som spomenul Martina Schulza a jeho jasné stanovisko, že EÚ nie je o tom, aby…

Úvaha o podstate duchovna našich dávnych slovanských predkov

Naši predkovia mali svoju duchovnosť, svoju kultúru i svoje písmo už pred príchodom Cyrila a Metoda. Aká ale bola táto duchovnosť? Boli to len nejaké, nimi vymyslené mýty, povesti a báje? Alebo to bola a stále je skutočná realita, ktorú nie sme však už my, ľudia dnešnej doby schopní vôbec…

18.2 Ekonómia o ktorej „sa nehovorí“ - Monetárny systém 2

... pokračovanie 18.1 ... úroky Rozprávku o 3 grošoch ste asi počuli. Chlap zarábal 3 groše. 1 groš dával svojim rodičom, aby mali z čoho žiť a odvďačil sa im za to, že ho vychovali. Druhý groš dával na výchovu svojich detí a z tretieho groša žil. Toto je z rozprávky a je tu predstavený monetárny systém,…

S názorom bývalej českej ministerky spravodlivosti súhlasím s výhradami...

Ale anti sexual harassment je špinavá zákerná kampaň! Umelo nafúknutá genderová bublina. Súvis s propagandou za Istanbulský dohovor. Najskôr ponúkam prevzatý článok pre otvorenie si vašich osobných pamäťových priečinkov v časti sexuálne obťažovanie, potom svoj, pre korekciu a dotvorenie si vášho vlastného osobného názoru (pre mužov aj ženy): http:

Ekonómia úhlavný nepriateľ človeka, spoločnosti aj tejto krásnej planéty.

  Motto:   Vedomie a bytie tvoria jednotu vo svojom protirečení a podliehajú základným zákonitostiam vzniku a vývoja v prírode. Platilo to už pri vzniku rodiny, neskôr rodu a platí to aj dnes pri formovaní celosvetovej ľudskej spoločnosti.   Pohľad do histórie   Ak chceme pochopiť kde sa nachádza dnešná…

TopSpeed

Prečo sú diely na japonské autá drahšie? Ide o podvod na klientov?

19

Jedna "lepšia správa" za druhou! Európska komisia práve aktívne rieši oprávnené podozrenie z kartelovej dohody veľkých nemeckých výrobcov áut, ktorá redukovala obchodnú súťaž a cenotvorbu na čo v konečnom dôsledku doplácali klienti. A už je tu nová, veľmi podobná áféra z krajiny vychádzajúceho slnka. Európska komisia udelila v stredu pokutu…

Autonómne taxi sa blíži. Uber Volvo potešil objednávkou 24 000 áut!

6

S testovaním autonómnych áut sa roztrhlo vrece. Stavajú sa testovacie polygóny, a premávka sa pomaly skúša aj v európskych, či amerických mestách. Je to nezvratná budúcnosť. A vidí sa, že aj celkom dobrá príležitosť na investovanie. Čoskoro vodičov vystrieda počítač. Nepáči sa mi to, ale nič s tým nespravím. Priekopníkom autonómnej jazdy je…

Aston Martin Vantage ukázali naraz ako sériovku aj okruhový špeciál

2

Nový Aston Martin Vantage je tým, čím Porsche 911 nechce byť a Jaguar F Type nemôže. S týmito slovami sa svetu ukázal nový počin anglickej značky, ktorý nahrádza predchodcu z roku 2005! Po 12 rokoch ho Aston Martin pretvoril do nevej éry. A práve Porsche a Jaguar sú jeho hlavné ciele.

Nissan odkúpi auto, ak s ním zakážu vjazd do mesta

3

Kauza Dieselgate začala nevinne a dnes snáď nie je motoristický nadšenec (ale ani verejnosť), ktorý by o nej nepočul. Zamiešala tiež kartami výrobcov a vznetové motory vytlačila na okraj záujmu, obzvlášť v západných krajinách. V Nemecku sa dokonca začínajú objavovať hlasy o úplnom zákaze vznetových vozidiel v mestách. Čo však…

Revolučný interiér Mercedes-Benz A 2018 vyzerá úžasne!

12

Štvrtá generácia Mercedes-Benz A prinesie do triedy nevídaný interiér. Po „vanovitých“ prvých dvoch generáciách je Áčko klasickým prémiovým hatchbackom už v súčasnej, tretej generácií. Tá ďalšia má prinesiť luxus, kvalitu a komfort väčších modelov aj do triedy kompaktov. Prevezme niektoré systémy z vlajkovej lode, S-class. Navyše, z vnútra má ísť  technologicky aj vzhľadovo o malú revolúciu.…

Závidí VW Škode? Výrobu Škoda Superb môžu presunúť do Nemecka!

8

Vlajkovú loď Škody vraj budú vyrábať Nemci!. Tvrdí to Jaroslav Povšík, šef odborov, napriek opačnému tvrdeniu Škody Auto. Ako to vlastne je? „Na zhromaždení v nemeckom Emdene jasne povedali, že nám vezmú výrobu Superbu a nechcú, aby sme vyrábali elektromobily!“ uvádza Povšík pre Hospodářske noviny. Pracovné miesta tým neutrpia, odborár má…

KAMzaKRÁSOU

Nashi hruška je zázrakom s overenými vlastnosťami. Aké má schopnosti?

3

Nashi hruška je nielen sladká a šťavnatá, ale aj plná vody, minerálov a látok, ktoré sú pre naše telo dôležité. Tak ako mnohé iné druhy ovocia, obsahuje tento ázijský poklad veľa vitamínov a je preto úžasný pomocník pri boji s chorobami. Vďaka ďalším účinným vlastnostiam, ju ale môžme povýšiť nad ostatné. Prezradíme vám…

Polievka ako súčasť stravy: Pre toto ju nikdy nevynechaj!

8

Bez polievky si niektorí nevedia predstaviť svoj deň, iní ju takmer ignorujú. Pritom je dôležité povedať, že tento druh jedla sa v našom jedálničku nenachádza úplne bezdôvodne. Polievka napríklad pripraví telo na príjem hlavného jedla, a to je skutočne dôležitá vlastnosť. Prečítajte si, prečo je tento tekutý pokrm v našej strave tak dôležitý.…

Na potulkách Áziou: Kambodža nie je len pre odvážnych!

3

Chystáte sa do  Ázie alebo návštevu tejto krajiny zvažujete? Nenechajte sa odradiť! Kambodža už dávno nie je len pre odvážnych dobrodruhov. Cestovať sa po nej dá celkom lacno, bezpečne a dokonca aj autobusom. Prečítajte si cestovateľský denník z mojej cesty po Ázii, na ktorej bola jedným z bodov na mape aj Kambodža.

Starostlivosť o pleť v zime: 5 krokov, ktoré sú alfou a omegou!

2

Chladné jesenné dní, ale aj blížiace sa zimné obdobie, dokážu vyštípať nejedno líčko. No okrem toho, že vám vytvoria červeň na tvári, dokážu ju nesmierne vysúšať. A to sa netýka len pokožky na tvári, ale na celom tele. A to nie je všetko! Tieto faktory môžu prispieť k tomu, že vám pokožka popraská,…

MCT olej: Nebezpečná chemická zmes alebo prírodný zdroj energie?

4

Čím ďalej, tým viac sa v rôznych článkoch venujúcich sa chudnutiu, strave, športovaniu a dosahovaniu vysokých výkonov spomína pojem MCT olej. Sám osebe znie tento názov ako umelo vytvorená syntetická látka. Určite sa preto mnohí z vás pýtate, čo sa pod touto skratkou skrýva. Je to len ďalšia chemická zmes, ktorá nám…

Správna starostlivosť o ruky v zimnom období: Čo potrebuješ vedieť?

7

 Zvlášť v zimnom období potrebujú naše ruky zvýšenú starostlivosť. Sú vystavované nepriaznivým faktorom, a preto potrebujú, aby sme im venovali oveľa väčšiu pozornosť ako zvyčajne. Je  dôležité, aby sme ruky uchovávali v teple, nepodceňujme preto nosenie rukavíc. Sú predsa krásnym doplnkom a ich výber je skutočne bohatý. Ako by mala vyzerať správna starostlivosť o…

TopDesat

10 najbizarnejších vecí, ktoré si môžeš kúpiť online

0

Nakupovanie cez internet je pohodlný výdobytok dnešnej doby. Nemusíme chodiť do obchodu, stačí, ak otvoríme dvere a milý kuriér nám doručí tovar až domov. Objednávame si jedlo, oblečenie, topánky, knihy... E-shopy nám mnohokrát zachránia kožu a umožnia nám kúpiť darček na poslednú chvíľu, občas spôsobia rôzne reklamačné problémy a niekedy na…

Tajomstvá známych značiek. Čo sa schováva za ich logom?

0

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, čím sa inšpirovali dizajnéri pri vytváraní tých najslávnejších log a aký príbeh sa nachádza za týmito známymi značkami? Možno boli dokonale naplánované a možno vznikli úplnou náhodou. Aj takto môžu vyzerať tajomstvá známych značiek. Dnes ti dáme na túto otázku odpoveď (teda aspoň v…

TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

0

Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

Zábavným spôsobom skazili cudzie fotografie

0

Ak sa snažíme niekoho odfotografovať, sústredíme sa na každý detail: pozadie, pózy a výraze tváre. Snažíme sa vytvoriť naozaj dokonalú fotografiu naším dostupným možnostiam. Niekedy sa však nedá predvídať úplne všetko a tak nám do fotografií vstupujú nezvaní hostia. Práve takéto prípady občas urobia fotografie naozaj zábavnými. Dnes ti preto…

10 vtipne nefotogenických zvierat, z ktorých budeš mať výčitky svedomia

0

Všetci máme jedného známeho, ktorý na fotografiách nikdy nevyzerá dobre. Ak takého kamaráta nemáš, tak pre teba máme zlú správu. Pravdepodobne si tým kamarátom ty. Čuduj sa svete, rovnaké to je aj v ríši zvierat.  Presne tak. Ani zvieratá nevyzerajú vždy tak, ako v učebniciach. Bez ohľadu na to, ako usilovne sa pokúšajú na…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ťa vyvedú z omylu

0

Nie všetci sa môžme pochváliť tým, že máme obrovské šťastie. Medzi nami sa nájdu aj smoliari na ktorých sa smola jednoducho lepí. Je však veľmi pozitívne, ak ľudia nestratia zmysel pre humor ani v ťažkých chvíľach. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií zistíš, že tvoj zlý deň možno nie je až tak…