Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k medializovanému rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní týkajúcom sa sťažovateľa Ústavu pamäti národa

Košice 19. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

V súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 285/2017 týkajúcej sa sťažnosti Ústavu pamäti národa boli vo vzťahu k ústavnému súdu, jeho sudcom a rozhodovacej činnosti vo viacerých médiách zverejnené vyjadrenia, okrem iného bolo zverejnené:

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková

–       „Príšernú povesť, ktorej sa teší, Ústavný súd minulý týždeň významne vylepšil. Presnejšiejeho senát…, na ktorý mal ÚPN šťastie, že práve on dostal jeho sťažnosť.“, resp. aj vyjadrenie:

–     „O Babišovom spore rozhodoval senát Ústavného súdu… Je to ten jediný senát Ústavného     súdu, ktorý svojimi verdiktmi a najmä ich odôvodneniami opakovane vracia sudcovskému stavu vážnosť a česť.“

Voči týmto a im podobným zavádzajúcim, neobjektívnym, nekorektným, tendenčným a urážlivým vyjadreniam bez znalosti veci a rozhodovacej činnosti v súčasnosti 10 sudcov ústavného súdu sa jednoznačne ohradzujem.

Rozhodovacia činnosť ústavného súdu sa realizuje v senátoch, ako aj v pléne ústavného súdu. Len v konaniach, v ktorých je príslušné plénum ústavného súdu od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 (9 mesiacov), rozhodlo plénum celkovo v 15 konaniach (návrhoch a sťažnostiach), pričom viaceré z nich rezonovali v médiách, napríklad:

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 18/2014 Vzdelanostný cenzus starostov (sudkyňa  spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd vyslovil, že zákonná požiadavka úplného stredoškolského vzdelania pre starostov bola diskriminačná a zasahovala do slobodnej súťaže politických síl;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 7/2016 Ochrana súkromia počas výcviku v autoškole (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyslovil, že osobné údaje účastníkov kurzov autoškôl zhromažďované autoškolami nepredstavujú nedovolený zásah do práva na ochranu súkromia;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 50/2015 Povinnosti výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (sudca spravodajca Ladislav Orosz)

Ústavný súd vyslovil, že plnenie povinnosti, resp. plnenie zákonných podmienok výrobcami elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, je nevyhnutným predpokladom na získanie štátnej podpory a takéto podmieňovanie neodporuje základnému právu vlastniť majetok ani právu na podnikanie;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 38/2015 Odpisovanie majetku pre daňové účely (sudca spravodajca Lajos Mészáros)

Ústavný súd vyslovil, že úprava pravidiel týkajúcich sa odpisovania majetku pre daňové účely je nástrojom štátnej daňovej politiky a štát rozhoduje o jeho uplatnení bez ohľadu na želania podnikateľských subjektov;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 2/2016 Obmedzenie aktívneho volebného práva (sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd vyslovil, že obmedzenie aktívneho volebného práva je neprípustné v prípadoch, ak volený orgán môže mať svojou činnosťou bezprostredný dosah na osobu s takto obmedzeným volebným právom;

–       konanie vedené pod sp. zn. PL. ÚS 4/2016 Podmienky vydania všeobecne záväzného nariadenia obce regulujúceho prevádzkovanie hazardu v danej obci (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyslovil, že podmienka petície pri regulácii hazardu v obci nie je obmedzením normotvornej právomoci obce.

Ústavný súd rozhoduje v pléne a senátoch. Plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov.

Sudcovia pristupujú k rozhodovacej činnosti ústavného súdu tak, aby naplnili obsah sľubu daný Ústavou Slovenskej republiky (ďalej aj ,,ústava“), na základe ktorého rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. V prípade, že má sudca iný právny názor, má v zmysle zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR, právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu (nálezu a uzneseniu).

Ako príklad uplatnenia spomínaného práva na odlišné stanovisko možno uviesť historicky významné a prelomové rozhodnutie pléna ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 7/2017 týkajúcej sa tzv. „Mečiarových amnestií“, kde plénum ústavného súdu muselo tento problém vyriešiť za 60 dní, navyše len pri počte 10 ústavných sudcov. Odlišné stanoviská k výroku  pripojili sudcovia Milan Ľalík a Peter Brňák. Odlišné stanoviská k odôvodneniu pripojili sudcovia Ľudmila Gajdošíková, Ivetta Macejková a Lajos Mészáros.

Tímová práca celého pléna ústavného súdu (aktuálne 10 sudcov) je okrem plenárnych rozhodnutí (nálezov a uznesení) tiež realizovaná v troch senátoch ústavného súdu.
Od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 (9 mesiacov) rozhodli tri senáty ústavného súdu (okrem hromadných podaní) celkovo v 1905 sťažnostiach:

I. senát – 601 sťažností, z toho 119 rozhodnutých nálezom,

II. senát – 589 sťažností, z toho 87 rozhodnutých nálezom,

III. senát – 715 sťažností, z toho 139 rozhodnutých nálezom.
Medzi verejnosťou a médiami rezonovalo najmä:

–     konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 14/2017 Neplatnosť zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo (sudca spravodajca Peter Brňák)

Ústavný súd odmietol sťažnosť Slovenských elektrárni a. s., pretože v konaní pred všeobecnými súdmi týkajúcom sa neplatnosti zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo nebolo porušené právo sťažovateľa;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 196/2017 Zmena priebehu hranice Košice/Sokoľany (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti mesta Košice a vyslovil, že bolo porušené jeho právo na súdnu ochranu, lebo ak návrh územných zmien hranice obce pozostával z viacerých materiálov, konajúce súdy naň mali prihliadať komplexne;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 459/2017 Potvrdenie pokuty Protimonopolného úradu  Slovenskej republiky (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd odmietol sťažnosť obchodných spoločností (STRABAG a. s., Skanska a. s., MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.), pretože tieto nepreukázali, že v súdnom konaní o preskúmaní pokuty uloženej im Protimonopolným úradom Slovenskej republiky za kartelové správanie vo verejnej súťaži na stavbu diaľnice bolo porušené ich právo na zákonného sudcu;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 464/2017 Vyšetrenie policajnej akcie v Moldave nad Bodvou (sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd odmietol sťažnosť sťažovateľov/ deviatich poškodených v trestnom konaní, lebo z odôvodnení napadnutých rozhodnutí o zastavení trestného stíhania neprichádzala do úvahy ani len minimálna pochybnosť o tom, že by nebolo vykonané účinné úradné vyšetrovanie inkriminovanej policajnej akcie na Budulovskej v Moldave nad Bodvou a následného konania príslušníkov polície na Obvodnom oddelení Policajného zboru Moldava nad Bodvou vo vzťahu k sťažovateľom;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 104/2017 Sloboda slova a ochrana osobnosti (sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti vydavateľa denníka Pravda, lebo konajúce súdy neadekvátne uprednostnili ochranu súkromia pred právom na slobodu prejavu a na slobodné rozširovanie informácií bez zohľadnenia všetkých okolností prípadu;

–     konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 95/2017 Určenie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam nachádzajúcim sa v Krivorožskom ťažobnom a úpravárenskom kombináte okysličených rúd na Ukrajine (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keďže konajúce súdy pri aplikácii práva cudzieho štátu postupovali izolovane a neaplikovali ho v celistvosti a s ohľadom na judikatúru daného štátu;

–       konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 194/2017 Právo opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva (sudca spravodajca Sergej Kohut)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti Slovenského pozemkového fondu, lebo najvyšší súd nedostatočne a nekonzistentne odôvodnil, prečo považoval prejavy vôle o opustení pozemkov  právnych predchodcov protistrany za neplatné.

Spomenúť možno aj rozhodnutia senátov ústavného súdu z roku 2016 a 2017, ktoré sa taktiež stretli so záujmom médií.

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 599/2016 Cena elektriny vyrobenej zo slnečnej energie (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti výrobcu elektriny (REVIMONT-DG s. r. o.) a vyslovil, že predpokladom úspešného vykonania funkčnej skúšky zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie je už splnenie technických podmienok na pripojenie tohto zariadenia do distribučnej sústavy, a nie až vydanie protokolu o tejto funkčnej skúške;

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 540/2016 Náhrada škody spôsobená pri výkone verejnej moci (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti sťažovateľa, ktorý bol oslobodený v trestnom konaní, s poukazom na skutočnosť, že ak sa trestné stíhanie konkrétnej osoby skončilo vydaním oslobodzujúceho rozsudku bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa tak stalo, uznesenie, ktorým bolo obvinenému vznesené obvinenie, je potrebné považovať za takýchto okolností vždy za nezákonné a zasahujúce do základných práv jednotlivca;

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 726/2016 Ochrana vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti sťažovateľov pri podvodnom prevode nehnuteľnosti, lebo konajúce súdy z rýdzo formalistických dôvodov uprednostnili ochranu nadobúdateľa vlastníctva pred ochranou osoby, ktorá bola poškodená trestným činom;

–       konanie vedené pod sp. zn. I. ÚS 632/2016 Rozhodovanie o náhrade trov konania (sudkyňa spravodajkyňa Marianna Mochnáčová)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti sťažovateľa a vyslovil porušenie jeho základných práv pri rozhodovaní o trovách konania, lebo právny názor najvyššieho súdu, ktorým sa súdy nižších inštancií museli riadiť, považoval za ústavne nesúladný,

–       konanie vedené pod sp. zn. III. ÚS 666/2016 Nemajetková ujma krytá povinným zmluvným poistením (sudca spravodajca Rudolf Tkáčik)

Ústavný súd odmietol sťažnosť sťažovateľky Kooperativa poisťovňa, a. s., namietajúcej vyplatenie  náhrady nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia s poukazom na ústavne akceptovateľnú aplikáciu únijného práva všeobecnými súdmi.

Opäť pripomínam, že v súčasnosti plénum ústavného súdu pracuje v neúplnom zložení 10 sudcov – tvoriť by ho malo ústavou predpísaných 13 sudcov. Táto situácia je spôsobená nevymenovaním sudcov ústavného súdu prezidentom Slovenskej republiky, ktorá na ústavnom súde trvá od 4. júla 2014 až dosiaľ napriek dvom právoplatným a vykonateľným rozhodnutiam ústavného súdu (sp. zn. III. ÚS 571/2014 a sp. zn. PL. ÚS 45/2015) a rozhodnutiam Benátskej komisie CDL-AD(2014)015,  CDL-AD(2017)001. Dôsledkom tejto situácie je:

1.     zvyšovanie počtu nevybavených podaní:

stav k  31. 12. 2013    ̶   nevybavených    9 661  podaní (13 sudcov),  

stav k  31. 12. 2016    ̶   nevybavených  10 513  podaní (10 sudcov);

2.     predlžovanie priemernej dĺžky konania pred ústavným súdom:

rok 2011         ̶        2,86 mesiaca,

rok 2012         ̶        3,43 mesiaca,

rok 2013         ̶        6,23 mesiaca,

rok 2014         ̶        8,15 mesiaca,

rok 2015         ̶        9,02 mesiaca,

rok 2016         ̶      11,87 mesiaca;

3.      zvyšovanie počtu návrhov zamietnutých plénom ústavného súdu z procesných dôvodov v konaniach, na rozhodovanie ktorých je príslušné plénum ústavného súdu bez toho, aby sa o nich meritórne rozhodlo, pretože sa pre meritórne rozhodnutie nedosiahla ústavou požadovaná nadpolovičná väčšina. Podľa čl. 131 ods. 1 druhej a tretej vety Ústavy Slovenskej republiky „plénum ústavného súdu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. Ak sa ústavný súd vo veci podľa čl. 129a neuznesie nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov, konanie sa zastaví.“.  Od 4. júla 2014 do 31. decembra 2016 bolo na základe už uvedeného plénom ústavného súdu zamietnutých 10 návrhov.

Z uvedených skutočností možno vysoko pozitívne hodnotiť rozhodovaciu činnosť aktuálne 10 sudcov ústavného súdu, ktorí okrem iného rozhodli v roku 2016 spolu 18 261 podaní, pričom jeden sudca rozhodol v priemere 1 826 podaní. Od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 (9 mesiacov) ústavný súd rozhodol spolu 11 116 podaní, pričom jeden sudca rozhodol v priemere 1 111 podaní.

S poukazom na uvedené je potrebné konštatovať, že všetkých 10 sudcov ústavného súdu, a nielen senát, ktorý rozhodoval o sťažnosti sťažovateľa Ústavu pamäti národa, prostredníctvom rozhodovacej činnosti v plnej miere zabezpečuje efektívne fungovanie ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.

V naznačených súvislostiach možno preto skutočne súhlasiť s vetou z médií: „Preto je absolútne dôležité, aby sa čestným a kompetentným sudcom dostalo pozornosti a uznania.“ Všetci sudcovia Ústavného sudu Slovenskej republiky si to skutočne zaslúžia.

Redakciu informovala PhDr. Martina Ferencová, PhD. hovorkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Saudskoarabský princ označil Chameneího za Hitlera Blízkeho východu

Teherán 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Presidency Press Service)   Irán označil za "nezrelého" saudskoarabského korunného princ Muhammada bin Salmána, ktorý predtým nazval iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího Hitlerom Blízkeho východu. Informovala o tom spravodajská televízia BBC. Vo vojne slov medzi oboma regionálnymi mocnosťami, ktorými sú Irán a Saudská Arábia, iránske…

Raši k výmene ministrov: Začul som to, ale zatiaľ je to iba informácia, ktorá prechádza médiami

Bratislava 24. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič sa rozhodol odísť z vedenia vládnej strany po tom, čo boli medializované informácie o jeho možnom odvolaní na decembrovom sneme. Správu zverejnili Aktuality.sk. Od volieb do VÚC na začiatku novembra je tak prvým členom úzkeho vedenia…

Líder samozvanej Luhanskej ľudovej republiky odstúpil

Luhansk 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Sergei Grits)   Vodca proruskej samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igor Plotnickij v piatok rezignoval. Oznámil to minister štátnej bezpečnosti LĽR Leonid Pasečnik, ktorý dočasne preberá jeho funkciu. "Igor Plotnickij dnes rezignoval kvôli zdravotným problémom, ktoré sú následkom početných bojových zranení a otrasu mozgu. V súlade…

Pri pokuse o lúpež na juhu Brazílie postrelili americkú diplomatku

Sao Paulo 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Felipe Dana)   Pri pokuse o lúpež na juhu Brazílie postrelili americkú diplomatku. S odvolaním sa na tamojšiu políciu o tom v piatok informovala agentúra AP. Federálna diaľničná polícia uviedla, že na auto s vicekonzulkou Stephanie Bohlenovou a mužom, ktorého identifikovali ako jej partnera, zaútočili…

VideoPolícia na londýnskej stanici metra zasahovala po správach o výstreloch

Londýn 24. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ  (TASR/HSP/Foto:Daily Mail U.K Twitter)   Polícia zasahuje na londýnskej stanici metra Oxford Circus, kde došlo k zatiaľ bližšie nešpecifikovanému incidentu. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica BBC, podľa ktorej ľudia zo stanice utekali. Stanica sa nachádza v centre Londýna. Polícia varovala obyvateľov, aby sa…

Teroristi útočili v mešite: Egyptský prezident sľúbil odvetu, čin odsúdili aj Trump a Putin

Káhira 24. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Amr Nabil/Twitter)   Útok vodsúdili aj OSN a pápež Bezpečnostná rada (BR) OSN a generálny tajomník OSN António Guterres odsúdili piatkový teroristický útok na šiitskú mešitu na severe egyptského Sinajského polostrova, ktorý si vyžiadal najmenej 235 mŕtvych a desiatky zranených. Informovala o tom agentúra AP.…

Nemecký prezident usporiada stretnutie s lídrami CDU, CSU a SPD

Berlín 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Markus Schreiber)   Steinmeier dúfa, že tým vytvorí základ pre obnovenie spolupráce strán v rámci tzv. veľkej koalície Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier zvolá po nedávnom stroskotaní rokovaní o vytvorení novej vládnej koalície konzervatívcov, liberálov a zelených stretnutie s lídrami Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), sesterskej Kresťansko-sociálnej únie…

Železobetónové zábrany aj v Bratislave, polícia pripravuje ďalšie bezpečnostné opatrenia

Bratislava 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Počas tohtoročných vianočných sviatkov pripravuje bratislavská polícia v hlavnom meste viaceré bezpečnostné opatrenia. Na bezpečnosť a pokoj v uliciach a na verejných priestranstvách, predovšetkým v centre mesta, budú až do nového roka dohliadať posilnené hliadky poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. TASR o tom…

Hrdinovia a vďačnosť ešte nevymizli: Bezdomovec pomohol žene svojou poslednou 20-dolárovkou, to mu úplne zmenilo život

Philadelphia 24. novembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Američanka Kate McClureová neočakávala, že počas cesty do Philadelphie sa jej minie palivo. A rozhodne neočakávala, že toto jej nešťastie dá príležitosť zmeniť život niekoho iného. Príbeh ako z rozprávky uverejnil portál Miami Herald. Kate sa dostala do problémov na ceste I-95, na čo rýchlo zareagoval…

Poľský parlament schválil zákaz nedeľných nákupov od roku 2020

Varšava 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/The Canadian Press, Justin Tang)   Poslanci dolnej komory poľského parlamentu v piatok schválili návrh zákona, ktorý počíta s úplným zákazom nedeľných nákupov od roku 2020. Informovala o tom agentúra AP. Toto opatrenie predložili odbory, podľa ktorých by pracovníci obchodov mali tráviť viac času so svojimi…

Preferencie agentúry AKO: Smer-SD klesá, KDH a OĽaNO stúpajú

Bratislava 24. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 24,8 percenta. Ako druhá najsilnejšia by…

Sorosom podporovaný „konzervatívny“ think-tank nalieha na britskú vládu, aby prijala zákon o rodovej identite

Londýn 24. novembra 2017 (HSP/BB/Foto:TASR/AP/Mary Altaffer)   Liberálno-konzervatívny think-tank vyzýva konzervatívnu stranu, aby legálne prijala ideológiu "rodovej identity", ktorá radikálne zmení britskú spoločnosť  Bright Blue vydal správu, v ktorej tvrdí, že prijatie ideológie v mene "ľudských práv" pritiahne mladších voličov a je to "morálne" správna vec. "Aby získala hlasy viacerých…

Vybrali sme z blogu

Názory a stanoviská o súdnictve 1/5. Neuveriteľné praktiky vymáhačských firiem! Bónus, Slovensko nemá datové schránky!

Na počudovanie začnem od konca, Slovenské súdnictvo eviduje vyše 2 milióny exekúcii, rozhodovanie je priam rituálne bez ohľadu na dôvody, ako vo výrobnej linke na bežiacom páse. Zaoberá sa vôbec niekto príbehmi občanov? Ministerstvo spravodlivosti nie je o spravodlivosti, ale o zákonnosti, bez ohľadu na to, či sú zákony dobré alebo zlé, úspešný je ten, ktorého…

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom SR, čo chystá EÚ. Časť II.

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> EÚ je podľa Donalda Tuska garanciou slobody, dôstojnosti, demokracie a nezávislosti. Sú to samé prázdne slová, len aby pomáhali masírovať ľudské mysle. Už som spomenul Martina Schulza a jeho jasné stanovisko, že EÚ nie je o tom, aby…

Úvaha o podstate duchovna našich dávnych slovanských predkov

Naši predkovia mali svoju duchovnosť, svoju kultúru i svoje písmo už pred príchodom Cyrila a Metoda. Aká ale bola táto duchovnosť? Boli to len nejaké, nimi vymyslené mýty, povesti a báje? Alebo to bola a stále je skutočná realita, ktorú nie sme však už my, ľudia dnešnej doby schopní vôbec…

18.2 Ekonómia o ktorej „sa nehovorí“ - Monetárny systém 2

... pokračovanie 18.1 ... úroky Rozprávku o 3 grošoch ste asi počuli. Chlap zarábal 3 groše. 1 groš dával svojim rodičom, aby mali z čoho žiť a odvďačil sa im za to, že ho vychovali. Druhý groš dával na výchovu svojich detí a z tretieho groša žil. Toto je z rozprávky a je tu predstavený monetárny systém,…

S názorom bývalej českej ministerky spravodlivosti súhlasím s výhradami...

Ale anti sexual harassment je špinavá zákerná kampaň! Umelo nafúknutá genderová bublina. Súvis s propagandou za ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Najskôr ponúkam prevzatý článok pre otvorenie si vašich osobných pamäťových priečinkov v časti sexuálne obťažovanie, potom svoj, pre korekciu a dotvorenie si vášho vlastného osobného názoru (pre mužov aj ženy):

Ekonómia úhlavný nepriateľ človeka, spoločnosti aj tejto krásnej planéty.

  Motto:   Vedomie a bytie tvoria jednotu vo svojom protirečení a podliehajú základným zákonitostiam vzniku a vývoja v prírode. Platilo to už pri vzniku rodiny, neskôr rodu a platí to aj dnes pri formovaní celosvetovej ľudskej spoločnosti.   Pohľad do histórie   Ak chceme pochopiť kde sa nachádza dnešná…

TopSpeed

Prečo sú diely na japonské autá drahšie? Ide o podvod na klientov?

19

Jedna "lepšia správa" za druhou! Európska komisia práve aktívne rieši oprávnené podozrenie z kartelovej dohody veľkých nemeckých výrobcov áut, ktorá redukovala obchodnú súťaž a cenotvorbu na čo v konečnom dôsledku doplácali klienti. A už je tu nová, veľmi podobná áféra z krajiny vychádzajúceho slnka. Európska komisia udelila v stredu pokutu…

Autonómne taxi sa blíži. Uber Volvo potešil objednávkou 24 000 áut!

6

S testovaním autonómnych áut sa roztrhlo vrece. Stavajú sa testovacie polygóny, a premávka sa pomaly skúša aj v európskych, či amerických mestách. Je to nezvratná budúcnosť. A vidí sa, že aj celkom dobrá príležitosť na investovanie. Čoskoro vodičov vystrieda počítač. Nepáči sa mi to, ale nič s tým nespravím. Priekopníkom autonómnej jazdy je…

Aston Martin Vantage ukázali naraz ako sériovku aj okruhový špeciál

2

Nový Aston Martin Vantage je tým, čím Porsche 911 nechce byť a Jaguar F Type nemôže. S týmito slovami sa svetu ukázal nový počin anglickej značky, ktorý nahrádza predchodcu z roku 2005! Po 12 rokoch ho Aston Martin pretvoril do nevej éry. A práve Porsche a Jaguar sú jeho hlavné ciele.

Nissan odkúpi auto, ak s ním zakážu vjazd do mesta

4

Kauza Dieselgate začala nevinne a dnes snáď nie je motoristický nadšenec (ale ani verejnosť), ktorý by o nej nepočul. Zamiešala tiež kartami výrobcov a vznetové motory vytlačila na okraj záujmu, obzvlášť v západných krajinách. V Nemecku sa dokonca začínajú objavovať hlasy o úplnom zákaze vznetových vozidiel v mestách. Čo však…

Revolučný interiér Mercedes-Benz A 2018 vyzerá úžasne!

12

Štvrtá generácia Mercedes-Benz A prinesie do triedy nevídaný interiér. Po „vanovitých“ prvých dvoch generáciách je Áčko klasickým prémiovým hatchbackom už v súčasnej, tretej generácií. Tá ďalšia má prinesiť luxus, kvalitu a komfort väčších modelov aj do triedy kompaktov. Prevezme niektoré systémy z vlajkovej lode, S-class. Navyše, z vnútra má ísť  technologicky aj vzhľadovo o malú revolúciu.…

Závidí VW Škode? Výrobu Škoda Superb môžu presunúť do Nemecka!

8

Vlajkovú loď Škody vraj budú vyrábať Nemci!. Tvrdí to Jaroslav Povšík, šef odborov, napriek opačnému tvrdeniu Škody Auto. Ako to vlastne je? „Na zhromaždení v nemeckom Emdene jasne povedali, že nám vezmú výrobu Superbu a nechcú, aby sme vyrábali elektromobily!“ uvádza Povšík pre Hospodářske noviny. Pracovné miesta tým neutrpia, odborár má…

KAMzaKRÁSOU

Prekyslenie organizmu: 5 byliniek, ktoré ťa ho zbavia veľmi rýchlo!

0

Pálenie záhy, žalúdočné kŕče alebo vred. Prekyslenie organizmu býva častým problémom, ktorý so sebou môže priniesť vážnejšie ochorenia. Opakované pálenie záhy, môže vážne poškodiť tráviaci trakt, pokiaľ sa nezačne liečiť dôvod. Aký je najčastejší dôvod vzniku? Viete ako sa tomu vyvarovať? V našom článku vám predstavíme tie naj bylinky, ktoré vám…

Vyrob si tuhý šampón! Tento jednoduchý postup musíš vyskúšať!

0

Vedeli ste, že nielen mydlá môžu byť tuhé? Šampóny v kocke sa pomaly dostávajú aj do našich obchodov a kúpeľní. Sú ekologickejšie i keď mierne drahšie. Mnohí si ich obľúbili pre ich jednoduché používanie a veľkosť - tuhý šampón je ideálny na festivaly, stanovačky alebo zahraničné dovolenky. Doma vyrobené šampóny sú navyše skvelým…

Video Chceš mať oblečenie poskladané ako profík? To musíš vidieť!

0

V každej domácnosti je zaužívaný iný spôsob skladania oblečenia. Niekto je zaťažený na tzv. "komínky", iný to veľmi nerieši a nájde si čo najrýchlejší spôsob skladania. Ak ale chcete mať oblečenie poskladané ako profík, tak si určite pozrite následujúce triky na skladanie oblečenia. Niektoré sú rýchle a praktické, čiže nestrávite nad tým…

Nashi hruška je zázrakom s overenými vlastnosťami. Aké má schopnosti?

3

Nashi hruška je nielen sladká a šťavnatá, ale aj plná vody, minerálov a látok, ktoré sú pre naše telo dôležité. Tak ako mnohé iné druhy ovocia, obsahuje tento ázijský poklad veľa vitamínov a je preto úžasný pomocník pri boji s chorobami. Vďaka ďalším účinným vlastnostiam, ju ale môžme povýšiť nad ostatné. Prezradíme vám…

Polievka ako súčasť stravy: Pre toto ju nikdy nevynechaj!

8

Bez polievky si niektorí nevedia predstaviť svoj deň, iní ju takmer ignorujú. Pritom je dôležité povedať, že tento druh jedla sa v našom jedálničku nenachádza úplne bezdôvodne. Polievka napríklad pripraví telo na príjem hlavného jedla, a to je skutočne dôležitá vlastnosť. Prečítajte si, prečo je tento tekutý pokrm v našej strave tak dôležitý.…

Na potulkách Áziou: Kambodža nie je len pre odvážnych!

3

Chystáte sa do  Ázie alebo návštevu tejto krajiny zvažujete? Nenechajte sa odradiť! Kambodža už dávno nie je len pre odvážnych dobrodruhov. Cestovať sa po nej dá celkom lacno, bezpečne a dokonca aj autobusom. Prečítajte si cestovateľský denník z mojej cesty po Ázii, na ktorej bola jedným z bodov na mape aj Kambodža.

TopDesat

10 ľudí, ktorí boli pre internet až príliš nevinní

0

V živote (alebo na internete), si vždy len pár krokov (alebo kliknutí) od niečoho zlovestného. Niektorí ľudia sú však príliš nevinní, aby odhalili všetky obscénne veci, aj keď sa objavia priamo pred ich očami. Toto je presne ten prípad, kedy bol internet omnoho zvrátenejší, ako si jeho užívatelia mysleli.   1. Nie je…

VIDEO: Život v priebehu 60 sekúnd

0

Všetci starneme a všetci starneme inak. Nórska lekáreň sa rozhodla pre svoju najnovšiu kampaň vytvoriť toto zaujímavé video. "Život v priebehu 60 sekúnd" je vlastne spolupráca medzi Vitus Apotek a reklamnou agentúrou T/A Pol. Video ponúka úprimný a nefiltrovaný pohľad na to, ako sa naša pokožka v priebehu rokov mení.…

10 najbizarnejších vecí, ktoré si môžeš kúpiť online

0

Nakupovanie cez internet je pohodlný výdobytok dnešnej doby. Nemusíme chodiť do obchodu, stačí, ak otvoríme dvere a milý kuriér nám doručí tovar až domov. Objednávame si jedlo, oblečenie, topánky, knihy... E-shopy nám mnohokrát zachránia kožu a umožnia nám kúpiť darček na poslednú chvíľu, občas spôsobia rôzne reklamačné problémy a niekedy na…

Tajomstvá známych značiek. Čo sa schováva za ich logom?

0

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, čím sa inšpirovali dizajnéri pri vytváraní tých najslávnejších log a aký príbeh sa nachádza za týmito známymi značkami? Možno boli dokonale naplánované a možno vznikli úplnou náhodou. Aj takto môžu vyzerať tajomstvá známych značiek. Dnes ti dáme na túto otázku odpoveď (teda aspoň v…

TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

0

Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

Zábavným spôsobom skazili cudzie fotografie

0

Ak sa snažíme niekoho odfotografovať, sústredíme sa na každý detail: pozadie, pózy a výraze tváre. Snažíme sa vytvoriť naozaj dokonalú fotografiu naším dostupným možnostiam. Niekedy sa však nedá predvídať úplne všetko a tak nám do fotografií vstupujú nezvaní hostia. Práve takéto prípady občas urobia fotografie naozaj zábavnými. Dnes ti preto…